Особливості функціонування ринку корпоративних облігацій в Україні

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Марта 2015 в 17:51, контрольная работа

Описание работы

Метою дослідження є розгляд проблем функціонування ринку корпоративних облігацій України, виявлення основних негативних факторів впливу на цей ринок і визначення шляхів усунення дії цих факторів.
Об’єктом дослідження є процеси функціонування ринку корпоративних облігацій як складової сучасного фінансового ринку.
Предметом дослідження є теоретичні основи та практичні аспекти емісії та обігу корпоративних облігацій на фінансовому ринку України.

Содержание

стор.
ВСТУП……………………………………………………………………………. 3
Особливості функціонування ринку корпоративних облігацій в
Україні…………………………………………………………………………… 4
Проблеми сучасного ринку корпоративних облігацій та пошук шляхів їх усунення……………………………………………………………………… 10
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………… 14
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………… 15
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА…………………………………………

Работа содержит 1 файл

индз Інвестування.docx

— 114.19 Кб (Скачать)

 

На перший погляд, як вихід із цієї ситуації, можна розглянути використання облігацій із плаваючою формою виплати доходу. У рамках чинного законодавства емітенти мають право встановити виплату процентів по облігаціях не фіксовану, а плаваючу, де конкретна величина процентів встановлюється на конкретний часовий інтервал. За таких умов емітент матиме можливість змінювати виплату процентів виходячи із ситуації на фінансовому ринку і забезпечувати дохідність облігацій на інвестиційно привабливому рівні.

Механізм із плаваючим процентом на облігації дійсно вирішує частину проблем щодо забезпечення необхідного рівня прибутковості, але цей механізм має ряд недоліків. Практика зміни дохідності на корпоративні облігації довела, що формування дохідності за змінною ставкою має хаотичний характер. Фактично емітенти облігацій пішли таким шляхом, виходячи з власних уподобань та власної оцінки інвестиційної ситуації. Суб’єктивний фактор у такій ситуації почав відігравати головну роль, у той час як реальна ситуація на фінансовому ринку відійшла на другий план. Суб’єктивність у встановленні дохідності по корпоративних облігаціях із плаваючою ставкою не дає аналітикам можливості об’єктивно оцінити інвестиційну вартість облігацій на момент їх купівлі.

На відміну від облігацій із плаваючою ставкою доходу, індексні облігації не лише мають змінну ставку доходу, але зміна цієї ставки має об’єктивний характер і може бути прорахована аналітиком на будь-якому етапі обігу облігацій. Завдяки цьому емітент отримує можливість корегувати   рівень   дохідності   облігацій   виходячи   з   вартості   грошей [2].

Останнім часом в економіці відбулися суттєві зміни в обсягах і структурі капіталу, що зумовило необхідність вироблення міжнародних загальноприйнятих стандартів, які допомогли б висвітлювати інвестиційну привабливість підприємств, побудувати систему їх ефективного управління та контролю, проте сприяло розвитку та становлення корпоративного управління, як самостійного економіко-правового інституту.

Так як ринок корпоративних облігацій перебуває на стадії свого становлення, то дуже важливу роль в його становленні відіграє тип емітента, який випустив облігації, а також найбільші емітенти облігацій щороку. Розглянемо таблиці 2.1, яка характеризує п’ятірку найбільших емітентів корпоративних прав за 2013 рік. Це дасть змогу виокремити тих суб’єктів ринку цінних паперів, які регулярно здійснюють емісію корпоративних прав на первинний ринок корпоративних облігацій. Доцільно зазначити, що наступні суб’єкти характеризуються високою фінансовою стабільністю та ліквідністю своїх активів, що дало змогу їм отримати лідируючі позиції.

Таблиця 2.1

Перелік емітентів, які зареєстрували найбільші випуски облігацій у 2013році [5]

Назва емітента

Обсяг випуску,млн.грн

Частка у загальному обсягу емісій,%

ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк»

1000,0

10,5

ТОВ Ковчег

805,7

8,4

ПАТ Дочірній банк Сбербанку Росії

750,0

7,8

ТОВ Будспецсервіс

540

5,7

ДП «Державний міжнародний аеропорт Бориспіль»

500,0

5,2

Разом

3595,8

37,6


 

Отже, виходячи з вищезазначеного матеріалу можна зробити висновок, що п’ятірка лідерів за темпами та обсягами випуску корпоративних облігацій в загальному обсязі емісій облігацій складає майже третину всього обсягу, тобто 37,6%.

Ринок корпоративних облігацій в Україні виступає невід’ємною частиною системи залучення капіталу в реальний сектор економіки. Протягом останніх

десятиліть спостерігалися різні тенденції у функціонуванні цього сегмента ринку – від різких підйомів до повної стагнації. Проаналізувавши вплив основних кризових чинників на цю структуру, можна зробити такі висновки. Залежність ринку корпоративних облігацій від загальноекономічних чинників є досить високою. Причиною цього виступає нерівномірність розподілу емітентів щодо

галузей народного господарства, зокрема, значна частка облігацій, емітована фінансовим сектором і будівельними компаніями під дією позитивної динаміки в економіці,провокувала збільшення обсягів фінансових операцій на ринку, а при настанні системних кризових явищ, навпаки, швидкий відтік капіталу. Виходом із цієї ситуації може стати впровадження розгалуження в рейтингуванні позичальників на корпоративному ринку в розрізі галузей, які найбільше вражаються від коливань економіки. Щодо причин виникнення дефолтів з облігацій, то слід відзначити велику кількість передчасних виплат по облігаціях за офертою. Ці витрати не можуть бути заплановані підприємством, тому в рамках кризових явищ вони виявляються вагомим фактором, який провокує неспроможність підприємств розрахуватися за зобов’язаннями.

Вирішенням цієї проблеми може стати запровадження додаткових умов у проспекті емісії, що будуть чітко визначати можливості представлення облігацій до оферти інвестором і дозволять захистити емітентів облігацій від незапланованих виплат. Ступінь прозорості дій емітентів корпоративних облігацій як під час входження в ринок, так і в період, скрутний для підприємства, формує рейтинг довіри чи репутацію ринку. Цей фактор особливо гостро впливає під час кризи, оскільки присутній загальний панічний настрій має здатність до посилення від найменших коливань або невизначеностей. Заходами до зменшення обсягу дії цього фактора, на мою думку, можуть виступити чіткіші норми регулювання погашення та порядку висвітлення прострочених зобов’язань щодо корпоративних облігацій.

ВИСНОВКИ

 

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок про те, що ринок корпоративних облігацій в Україні не є достатньо розвинутим та ефективно функціонуючим. За підсумками аналізу статистичної звітності можна зробити висновок, що зараз найбільшу питому вагу в структурі учасників ринку корпоративних облігацій відіграють підприємства, установи та організації, інші ж суб’єкти ринку відіграють відносно пасивну роль.

Узагальнено проблеми вітчизняного ринку корпоративних облігацій можна об’єднати в три групи, а саме:

 1. регулятивно-нормативного характеру (неефективне державне регулювання розвитком ринку, недосконалість законодавства);
 2. структурно-організаційного характеру (недостатня кількість і слабкість андерайтерів, велика кількість серій випусків облігацій одного емітента);
 3. проблеми стандартизації та рейтингування облігацій (велика різниця номіналів облігацій; прив'язка купону до валютного курсу, відсутність єдиного достатньо престижного рейтингового агентства).

Найбільш суттєвими перепонами розвитку вітчизняного ринку корпоративних облігацій залишаються:

 1. обмежена ліквідність ринку, яка проявляється в тому, що і первинний, і вторинний ринок корпоративних облігацій є ринком інституційних, а не індивідуальних інвесторів;
 2. складність адекватної оцінки рівня кредитного ризику позичальника та незначні строки обігу облігацій;
 3. наявність прихованих «вбудованих» додаткових умов обігу облігацій, які підвищують ризики для їх власників

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1.   Бондаренко Ю.А. Розвиток ринку корпоративних облігацій України/ Ю.А. Бондаренко // Менеджер. – 2009. - № 3. – с. 208-212.
 2. Давиденко Н.М. Корпоративні облігації за інструменти на фондовому ринку / Н.М. Давиденко // Інноваційна економіка. – 2010. - №18. – с. 238-240.
 3. Петренко І.П. Правові аспекти регулювання емісії та обігу корпоративних облігацій в Україні / І.П. Петренко // Фінанси, облік і аудит. – 2010. - №16. – с. 129-136.
 4. Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.ssmsc.gov.ua>.
 5. Офіційний сайт Національного рейтингового агентства «Рюрик» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://rurik.com.ua>.
 6. Річний звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2013 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.ssmsc.gov.ua/UserFiles/File/ annual-report/2013-2.zip.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Задача

Підприємство планує реалізувати проект, для чого необхідно придбати устаткування, вартість якого 500 × 1,09 = 545 тис. грн.

Відомо, що частка кредитних коштів в інвестиційних ресурсах складає 20%, ставка проценту за кредит 10%, кредит надано на 4 роки (погашення кредиту має здійснюватись за схемою «Основний борг рівними частинами» (табл. 1).

 

Розв'язання

 

Так як частка кредитних коштів в інвестиційних ресурсах становить 20 %, то він буде дорівнювати 545× 0,2 = 109 (тис.грн)

 

Таблиця 1

Графік погашення кредиту (схема «Основний борг рівними частинами»)

Період

Сума боргу на початок періоду

Сума нарахованих відсотків за період

Сума погашення основного боргу за період

Сума погашення загального боргу за період

1-ий

109 000

10 900

27 250

38 150

2-ий

81 750

8 175

27 250

35 425

3-ій

54 500

5 450

27 250

32 700

4-ий

27 250

2 725

27 250

29 975

Всього

0

27 250

109 000

136 250


 

За прогнозними розрахункам аналітиків підприємства:

 • сума змінних витрат – 10% від щорічного обсягу виробництва;
 • сума постійних витрат – 50×1,09= 54,5 тис.грн. щорічно;
 • сума обігового капіталу – 10% від щорічної виручки.

Прогнозні обсяги виробництва та виручки наведені в табл. 2.

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2

Прогнозні обсяги виробництва та виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Показник

1-ий рік

2-ий рік

3-ій рік

4-ий рік

5-ий рік

Обсяг виробництва, тис.грн.

750

1500

3000

2700

2430

Виручка, тис. грн.

225×1,09 = 245,25

450×1,09 = 490,5

900×1,09 = 981

810×1,09 = 882,9

729×1,09 = 794,1


 

Розрахувати показники оцінки ефективності інвестиційного проекту та зробити висновки щодо доцільності його реалізації. Якщо відомо, що період функціонування проекту 5 років, прогнозний щорічний рівень інфляції 10%. Згідно з амортизаційною політикою підприємства, амортизація буде нараховуватися за прямолінійною схемою.

При розрахунку показників ефективності для приведення майбутніх доходів до їхньої теперішньої вартості значення дисконтної ставки прийняти 20%. Результати розрахунків представити в табл.3.

 

Таблиця 3

Розрахунок показників оцінки ефективності інвестиційного проекту

Показник

Позначення

Капітальні вкладення та сума кредиту, тис. грн.

Рух грошових коштів при реалізації проекту за роками, тис. грн.

1-ий

2-ий

3-ій

4- ий

5-ий

1

Капітальні вкладення (інвестиційні кошти)

КВ

545,00

-

-

-

-

-

2

Сума кредиту

Кр

109,00

-

-

-

-

-

3

Амортизація  обладнання

А

-

109,00

109,00

109,00

109,00

109,00

4

Накопичена амортизація обладнання

∑А

-

109,00

218,00

327,00

436,00

545,00

5

Залишкова вартість обладнання

КВ_зв

-

436,00

327,00

218,00

109,00

0,00

Информация о работе Особливості функціонування ринку корпоративних облігацій в Україні