Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Төтенше жағдай туындаған кезде халықты ақпараттандыру

11 Февраля 2013, реферат

Қазақстанда төтенше жағдайлар қаупі төнген жағдайда халықты ескертетін билбордтар орнатылады. Төтенше жағдайлар жөніндегі министрлігі Байланыс және ақпарат ведомоствасымен бірігіп, бұқаралық ақпарат құралдарынан бөлек хабар тарататын жүйе ойлап таппақ. Еліміздің бас құтқарушысы Владимир Божко парламент сенатында бір топ депутаттар алдында осылай деп мәлімдеме жасады.

Төтенше жағдай

13 Сентября 2013, реферат

Техногендік сипаттағы Төтенше жағдай - өнеркәсіп, көлік авариялары және басқа да авариялар, өрт (жарылыс), күшті әсер ететін улы, радиоактивті және биологиялық жағынан қауіпті заттарды тарататын (тарату қаупі бар) авария, үйлер мен ғимараттардың кенеттен қирауы, бөгендердің бұзылуы, тіршілікті қамтамасыз ететін электр-энергетика және коммуникация жүйелеріндегі, тазарту құрылыстарындағы авария туғызған Төтенше жағдай.

Төтенше жағдай кезінде халықты қорғау

19 Мая 2013, реферат

Төтенше жағдай тәртібін енгізе отырып, соғыс кезінде, сондай-ақ табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда эвакуациялауды Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша жергілікті атқарушы органдар, ұйымдар жүргізеді. Халықты эвакуациялау сабақтас тәсілмен-халықты жаяу немесе көліктің барлық түрімен көп мөлшерде әкетуді үлестіру жолымен жүзеге асырылады. Төтенше жағдайлар қауіпі туындағанда халықты қауіпті аймақтардан қауіпсіз жерлерге уақытша көшіру жүзеге асырылады. Эвакуация мүмкіндігінше қысқа мерзімде жүргізіледі. Халықты қауіпті аймақтардан тыс жерлерге жеткізу ( шығару) мерзімі оның аяқталуы болып саналады. Қауіпті аймақта эвакуацияланатын халық өз облысының аумағында орналастырылады. Әрбір ұйымға орналастыру ауданы ( пункті) белгіленеді.

Төтенше жағдайда ұйымдары жұмысының тұрақтылығы

01 Марта 2013, реферат

1.ТЖ салдарын ескерту мен жоюдың Мемлекеттік жүйесін негізгі міндетте- рінің бірі кәсіпорын, ұйым, мекеме, сондай-ақ әлеуметтік нысандарының жұ- мыс істеу қалыбын арттыру мен ТЖ ескертуге бағытталған нысаналы және ғылыми-техникалық бағдарламаларды іске асыру болып табылады.

Төтенше жағдайдағы шаруашылық объектілерінің жұмыс тұрақтылығын анықтау

09 Марта 2013, реферат

Шаруашылық жүргізу объектілеріндегі жұмыс тұрақтылығының негіздері
ТЖ салдарын ескерту мен жоюдың мемлекеттік жүйесінің негізгі міндеттерінің бірі кәсіпорын, ұйым, мекеме, сондай-ақ әлеуметтік нысандарының жұмыс істеу тұрақтылығын арттыру мен ТЖ-ды ескертуге бағытталған нысаналы және ғылыми-техникалық бағдарламаларды іске асыру болып табылады.
Шаруашылық нысандарының жұмыс істеу тұрақтылығын арттыру мәселесі қазіргі жағдайда үлкен маңызға ие болуда. Бұл төмендегі бір қатар негізгі себептерге қатысты:
• өндірістік саладағы мемлекеттік реттеу мен қауіпсіздік механизмінің әлсіреуі, барлық деңгейдегі еңбек және технологиялық тәртіптің әлсіреуі, сондай-ақ өндірістің аварияға қарсы төзімділігінің төмендеуі;
• негізгі өндірістік қорлардың жылдам қозуы, сонымен қатар оларды жаңарту қарқынының төмендеуі;
• өндірістің технологиялық қуатының артуы, қауіпті заттар, материалдар мен бұйымдарды тасымалдау, сақтау мен пайдалану көлемінің өсуі, халық пен қоршаған ортаға қауіп төндіретін өндіріс қалдықтарының жинақталуы;
• шарасыз заңдық және нормативтік құқықтық бағы ТЖ қауіпсіздігін және ескертуін басқарудағы тәуекелдік мәселесіне талдаудың ғылыми негізін жеткіліксіз пайдалану;
• мемлекеттік қадағалау органдары мен инспекция жұмысының талаптылығы мен тиімділігінің төмендеуі;
• әскери жанжалдар мен террорлық актілердің пайда болуы ықтималдығы.

Төтенше жағдайлар

14 Февраля 2013, реферат

Төтенше жағдай - адамдардың қаза табуына әкеліп соққан немесе әкеліп соғуы мүмкін, олардың денсаулығына, қоршаған ортаға және шаруашлық жүргізуші объектілерге нұқсан келтірген немесе келтіруі мүмкін, халықты едәуір дәрежеде материалдық шығындарға ұшыратып, тіршілік жағдайын бұзған немесе бұзуы мүмкін авария, зілзала немесе апат салдарынан белгілі бір аумақта туындаған жағдай. Төтенше жағдай пайда болу себептеріне қарай табиғи сипаттағы және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларға бөлінеді.

Төтенше жағдайлардың түрлері мен сипаттамалары

28 Февраля 2013, реферат

Төтенше жағдай дегеніміз адамдардың қаза табуына әкеліп соққан немесе әкеліп соғуы мүмкін, олардың денсаулығына, қоршаған ортаға және шаруашлық жүргізуші объектілерге нұқсан келтірген немесе келтіруі мүмкін, халықты едәуір дәрежеде материалдық шығындарға ұшыратып, тіршілік жағдайын бұзған немесе бұзуы мүмкін авария, зілзала немесе апат салдарынан белгілі бір аумақта туындаған жағдай. Төтенше жағдай пайда болу себептеріне қарай табиғи сипаттағы және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларға бөлінеді.

Угарный газ

28 Февраля 2013, доклад

Угарный газ - оксид углерода, о котором слишком часто приходится слышать, если речь идет об отравлении продуктами горения, несчастных случаях в промышленности или даже в быту. В силу особых ядовитых свойств этого соединения обычная домашняя газовая колонка может стать причиной гибели целой семьи.
Физические свойства:
*бесцветный ядовитый газ без вкуса и запаха,
*горит голубоватым пламенем,
*легче воздуха,

Угарный газ и его свойства

08 Января 2012, реферат

Коварные свойства угарного газа известны с давних времен. Наши предки знали, что очень опасно, сохраняя тепло, закрывать тягу в непрогоревшей печке. В закрытом доме тепло, уютно, человек ложится отдохнуть - и не просыпается, угорает. Виновник несчастья носит разные имена - оксид углерода (II), монооксид углерода, окись углерода, угарный газ, СО.

Уголовная ответственность несовершеннолетних

03 Апреля 2012, реферат

С первых дней учебы в школе необходимо уделять внимание формированию правильной позы первоклассников, обучать детей простым приемам контроля рабочей позы во время занятий в школе и дома.

Угрозы государственной и национальной безопасности Российской Федерации

13 Декабря 2011, реферат

Под национальной безопасностью Российской Федерации понимается безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в Российской Федерации. Национальные интересы России - это совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства в экономической, внутриполитической, социальной, международной, информационной, военной, пограничной, экологической и других сферах.

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации

20 Декабря 2011, контрольная работа

Термины «угроза» и «вызов» весьма часто используются в исследованиях проблем национальной безопасности России. Вместе с тем, анализ современной научной литературы показал, что многие авторы не видят между ними особой разницы и часто используют их как синонимы.
На примере угроз и вызовов безопасности России, мы хотели бы показать, что содержание этих весьма важных терминов теории национальной безопасности требует дополнительного обсуждения. Уточнение их определения может способствовать более полной реализации национальных интересов нашей страны на этом стратегическом направлении современной российской внешней политики.

Угрозы руководителю предприятия

18 Апреля 2011, курсовая работа

Ухудшение состояния криминогенной обстановки в стране, увеличение числа находящегося в розыске огнестрельного оружия, усиление межрегиональных связей организованных преступных групп, активизация диверсионно-террористической деятельности для оказания воздействия на российских граждан, работающих в сферах повышенного риска (политика, экономика, финансы, коммерция, журналистика), дают основание полагать, что тенденция к осложнению обстановки вокруг этой категории лиц в ближайшем будущем сохранится.

Ударная волна ядерного взрыва

28 Февраля 2011, реферат

Ударная волна - это участок сильного сжатия воздуха, которое распространяется со сверхзвуковой скоростью (350 м/с) во все стороны от центра взрыва.
Она состоит из зоны сжатия (где давление выше атмосферного) и зоны разряжения (давление ниже атмосферного). При воздушном взрыве ударная волна встречает на своем пути непреодолимое препятствие - поверхность земли, отражается и движется после этого в обратном направлении.

Укрепление иммунитета

02 Ноября 2011, реферат

Но этот же самый человек удивительно устроен: он не ценит того, что дается ему даром. Он беспечно транжирит доставшееся ему в наследство здоровье и спохватывается лишь тогда, когда нечем расплатиться за удовольствие жить дальше.
Тогда человек в отчаянии задает вопрос: - Как вернуть исчезнувшее здоровье? - Как сохранить то здоровье, которое еще осталось? К счастью в большинстве случаев это разрешимая задача.

Укусы членистоногих и змей

19 Апреля 2012, доклад

По данным ЮНЕСКО ежегодно во всем мире более миллиона человек страдают от укусов змей и примерно треть из них заканчивается смертельным исходом. В пять раз больше населения поражается членистоногими насекомыми, такими как осы, пчелы и скорпионы. Характерно, что от укусов ос и пчел в три раза чаще наблюдается смертельный исход, чем от змеиных укусов, что вероятно связано с большим анафилактическим воздействием яда указанных насекомых на организм человека.
Особую опасность представляют укусы иксодовых клещей — переносчиков вируса клещевого энцефалита, анатомической структ

Улануда көрсетілетін алғашқы көмек

11 Февраля 2013, статья

Улану әр түрлі себебтен пайда болады: дәрімен улану, тамақтан, арақтан, наркотикалық, улы заттардан улану. Олардың барлығы медициналық көмекті қажет етеді.

Улағыш заттар

02 Декабря 2012, реферат

Улағыш заттар (орыс. Отравляющие вешества) — ұрыс жағдайында қолданган кезде адамдар мен жануарларға зақым келтіретін улы (уытты) қоспалар. Улағыш заттар химиялық қарудың негізі болып келеді. Улағыш заттар жүйкеге әсер ететін улағыш заттар, теріге әсер ететін улағыш заттар, кезден жас ағызатын улағыш заттар, түншықтыратын улағыш заттар және жалпы әсерлі улағыш заттар болып бөлінеді. Жүйкеге әсер ететін улағыш заттар қазіргі улағыш заттардың аяғы әлімге әкеліп соқтыратын негізгі тобын құрайды. Оларга құрамында фосфоры бар және кез келген аппликацияда зақым келтіретін улағыш заттар жатады.

Улучшение сбыта

15 Марта 2012, реферат

Требования маркетинга касаются не только качества производимого товара, соответствования его запросам потребителей и правильного установления цены на него. Необходимо еще определенным образом довести этот товар до конечных потребителей и обеспечить его доступность целевому рынку.

Ультразвук

25 Сентября 2011, контрольная работа

Во второй половине XX века особенно бурное развитие в науке и технике приобрели направления, связанные с понятием "ультразвук". Его применение охватывает частотный диапазон от слышимого звука, до предельно достижимых высоких частот (2х104 - 1х1013 Гц), а диапазон мощностей - от долей милливатта до десятков киловатт.

Ультразвук. Инфразвук

11 Января 2011, контрольная работа

В последнее время все более широкое распространение в производстве находят технологические процессы, основанные на использовании энергии ультразвука. Ультразвук нашел также применение в медицине. В связи с ростом единичных мощностей и скоростей различных агрегатов и машин растут уровни шума, в том числе и в ультразвуковой области частот.

Управление пожарной безопасностью

12 Сентября 2013, реферат

Пожарная безопасность - это состояние объекта, при котором исключается возможность пожара, а в случае его возникновения используются необходимые меры по устранению негативного влияния опасных факторов пожара на людей, сооружения и материальных ценностей. Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и активной пожарной защиты. Пожарная профилактика включает комплекс мероприятий, направленных на предупреждение пожара или уменьшение его последствий. Активная пожарная защита меры, обеспечивающие успешную борьбу с пожарами или взрывоопасной ситуацией.

Управление природными и техногенными чрезвычайными ситуациями

03 Января 2012, контрольная работа

Под чрезвычайной ситуацией (ЧС) понимается обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, нанесли ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Управление электробезопасностью

18 Января 2012, реферат

Электробезопасность - система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества (ГОСТ 12.1.009-82. ССБТ).
Требования электробезопасности изложены в Межотраслевых правилах по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей, ГОСТах и других нормативных правовых актах.

Управленческие принципы обеспечения БЖД; названия, сущность, примеры

11 Февраля 2013, контрольная работа

Электромагнитные поля человек не видит и не чувствует и именно поэтому не всегда предостерегается от опасного воздействия этих полей. Электромагнитные излучения оказывают вредное воздействие на организм человека. В крови, являющейся электролитом, под влиянием электромагнитных излучений возникают ионные токи, вызывающие нагрев тканей. При определённой интенсивности излучения, называемой тепловым порогом, организм может не справиться с образующимся теплом.

Ураган

27 Ноября 2011, реферат

Ураганы являются одними из самых мощных сил стихии, вызывают значительные разрушения, наносят большой ущерб объектам экономики, приводят к человеческим жертвам.
Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 30 м/с. Ураган - опасное природное явление, которое создает угрозу жизни людей и животному миру, приносит большие разрушения жилым и хозяйственным постройкам, объектам экономики.

Ураганы

20 Октября 2011, лекция

Ураган считается самым катастрофическим из атмосферных явлений. Под ураганом понимается ветер огромной разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого равна или превышает 32,7 м/с (117 км/ч). Время “жизни” урагана, то есть его передвижения по планете, составляет 9-12 суток. Сила урагана определяется в баллах по шкале Бофорта.

Ураганы, бури, смерчи: причины возникновения, краткое описание и методы предотвращения

23 Декабря 2011, контрольная работа

Чрезвычайные ситуации природного характера угрожают обитателям нашей планеты с начала цивилизации.
В целом на земле от природных катастроф погибает каждый стотысячный житель, а за последние сто лет – 16 тысяч ежегодно. Природные катастрофы страшны своей неожиданностью: за короткий промежуток времени они опустошают территорию, уничтожают жилища, имущество, коммуникации. За одной катастрофой, словно лавина, следуют другие: голод, инфекции болезни.
ЧС природного характера подразделяются на геологические, метеорологические, гидрологические, природные пожары, биологические и космические.

Ургозы техносферы

29 Сентября 2011, реферат

Научно-технический прогресс не только способствовал повышению производительности труда, росту благосостояния общества, но и привел к появлению большого количества новых угроз для отдельного человека и для цивилизации в целом. Действиями человека большая часть биосферы на данный момент преобразована в техносферу.

Уровень преступности по Республике Бурятия

02 Ноября 2011, реферат

При анализе результатов этого рейтинга необходимо учитывать целый ряд аспектов, существенно влияющих на позиции регионов. Так, статистика не учитывает структуру преступлений— в данном случае кражи, мошенничества, бытовые преступления и убийства становятся «равноправными» правонарушениями. В то же время особенности географического устройства России обусловливают существенные региональные различия