Індивідуальна робота з "Промислового маркетингу"

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2013 в 21:49, реферат

Описание работы

1.Надайте відомі визначення поняття логістики. Логістика у військовій галузі та логістика у галузі економіки: що спільного та у чому різниця?
Термін “логістика”, відомий донедавна лише вузькому колу спеціалістів, набуває сьогодні широкого розповсюдження. Основна причина цього явища полягає в тому, що поняття “логістика” почало використовуватися в економіці.

Работа содержит 1 файл

Логістика індивідуальна.docx

— 29.33 Кб (Скачать)

  ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ

ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ»

МІНІСТЕРСТВА  ОСВІТИ  І НАУКИ  УКРАЇНИ

                                                                                                     

                                                                                     

  Кафедра  економіки

 

 

 

Індивідуальна робота

З промислового маркетингу

 

 

 

 

Студентки  5218   групи  ІV курсу

Гаврилової  Віри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нікополь 2011

 

ВАРІАНТ 1.

 

1.Надайте відомі визначення  поняття логістики. Логістика у військовій галузі та логістика у галузі економіки: що спільного та у чому різниця?

Термін “логістика”, відомий донедавна лише вузькому колу спеціалістів, набуває сьогодні широкого розповсюдження. Основна причина цього явища полягає в тому, що поняття “логістика” почало використовуватися в економіці.

Етимологія поняття “логістика” викликає істотні суперечності. Найбільш розповсюдженими є дві точки зору. За однією із них термін “логістика” походить від грецького і означає: обчислювати, міркувати, за другою – від французького - постачати. Однак зустрічаються й інші версії, зокрема, від древньогерманського - склад, зберігання.

Семантика поняття “логістика” також неоднозначна. У Древній Греції так називали прикладну математику, у Римській імперії – діяльність із забезпечення військ провіантом і житлом, у Візантії – процес комплексного вирішення різноманітних проблем, пов’язаних із пересуванням і тиловим забезпеченням армії.

У цілому, історично склалися два  принципово різних науково-практичних напрямки розвитку логістики – у  військовій справі й у математиці. Останній існує і до цього часу, де під логістикою розуміють математичну  логіку. Цей термін був офіційно закріплений за математичною логікою  в 1904 р. на Женевському філософському  конгресі.

Все ж, логістика, що була застосована  пізніше в економічній сфері, розвивалася як військова дисципліна і, на думку ряду західних учених, саме завдяки військовій справі виросла  в науку. Творцем перших наукових праць з логістики прийнято вважати  французького військового фахівця  А. Жоміні (1779-1869 рр.), який визначив логістику як “практичне керівництво пересуванням військами”, і вперше в 1812 р. застосував цю науку на практиці при плануванні боєприпасів, продуктів харчування, квартирного забезпечення армії Наполеона. Він стверджував, що логістика включає не тільки перевезення, але і ширше коло питань: планування, управління і постачання, визначення місця дислокації військ, а також будівництва мостів, доріг і т.д. Остаточне формування логістики як наукового напрямку у сфері військової справи відносять до середини XIX століття.

У найбільш широких масштабах принципи і підходи логістики у військовій справі були реалізовані у роки Другої світової війни в сфері організації  матеріально-технічного забезпечення американської армії та військ союзників, дислокованих у Європі. Лише завдяки  узгодженим діям військово-промислового комплексу, транспортної системи і  баз постачання вдалося організувати стійке забезпечення союзних військ продовольством, зброєю, боєприпасами, спорядженням і військовою технікою.

Таким чином, військову логістику  інтерпретували як сукупність засобів  і способів, необхідних для доставки людей, техніки і боєприпасів  до місця бойових дій, а також  планування й організацію заходів  щодо підготовки і здійснення пов’язаних з цим процесів.

Як і інші методи прикладної математики (дослідження операцій, математична  оптимізація, сітьові моделі і т.д.) логістика після закінчення війни  поступово стала переходити з  військової області до сфери господарської  практики.

Уперше на можливість використання положень військової логістики в  економіці вказав у 1951 р. фахівець у  сфері системного аналізу О. Моргенштерн, який зазначив, що існує абсолютна  подібність між управлінням забезпеченням  військ і управлінням матеріальними  ресурсами у промисловості.

Хоча логістика довгий час вважалася  військовим терміном, його застосування в цивільній сфері розпочалося  вже у 60-ті роки й означало “оптимальну координацію переміщення і створення запасу сировини, діяльності з переробки, пакування кінцевої продукції, її складування і доставки клієнтам”. У такий спосіб логістика одержала інший напрямок розвитку – економічний.

На сьогодні у закордонній і  вітчизняній літературі немає єдиного  визначення логістики. Багатоманітність визначень поняття логістики  пов’язана насамперед з тим, що еволюціонувала сама концепція логістики, тому як саме визначення, так і об’єкти дослідження логістики змінювалися й уточнювалися з розвитком ринкових відносин.

Так, відомі наступні поняття.

Логістика – наука про планування, організацію, управління, контроль і  регулювання переміщення матеріальних і інформаційних потоків у  просторі і в часі від їхнього  первинного джерела до кінцевого  споживача.

Логістика – наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними  і нематеріальними операціями, здійснюваними  у процесі доведення сировини і матеріалів до виробничого підприємства, внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення  готової продукції до споживача  з врахуванням інтересів та вимог  останнього, а також передачі й  обробки відповідної інформації.

Логістика – це гармонізація інтересів  учасників процесу переміщення  продукції, форма оптимізації ринкових зв’язків, тобто вдосконалення управління матеріальними і пов’язаними  з ними інформаційними та фінансовими  потоками на шляху від первинного джерела сировини до кінцевого споживача  готової продукції на основі системного підходу й економічних компромісів  для отримання синергичного ефекту.

Логістика – це мистецтво управління потоком матеріалів і продуктів  від зовнішнього джерела до споживача.

Логістика – новий науковий напрямок, учення про планування, управління і спостереження (відстеження) під  час переміщення матеріальних та інформаційних потоків у виробничих і енергетичних системах.

Логістика – це наукове учення про планування, управління і контроль потоків матеріалів, енергії та інформації в окремих видах підприємства.

Логістика – міждисциплінарний  науковий напрямок, безпосередньо пов’язаний з пошуком нових можливостей  підвищення ефективності матеріальних потоків.

Найбільш узагальнюючим є концептуальний підхід, за яким логістика – це:

- сукупність різних видів діяльності  з метою одержання з мінімальними  витратами необхідної кількості продукції в установлений час та в установленому місці, в якому існує конкретна потреба в даній продукції;

- деяка система, розроблена для  кожного підприємства з метою  оптимального, з точки зору отримання  прибутку, прискорення руху матеріальних  ресурсів і товарів усередині  та поза підприємством, починаючи  від закупівлі сировини та  матеріалів, проходження їх через  виробництво і закінчуючи постачанням  готових виробів споживачам, включаючи  інформаційну систему, яка зв’язує  ці задачі;

- наука управління матеріальними  потоками від первинного джерела  до кінцевого споживача з мінімальними  витратами, пов’язаними з товаропросуванням і відносним потоком інформації;

- способи і методи координування  відносин підприємства з партнерами, засіб координування поставленого  ринком попиту і виставленої  підприємством пропозиції;

- спосіб організації діяльності  підприємства, який дозволяє поєднати  зусилля різних одиниць, виробляючих  товари і послуги, з метою  оптимізації фінансових, матеріальних  і трудових ресурсів, які використовує  підприємство для реалізації  своїх економічних цілей;

- науково-практичний напрям господарювання, який заключається в ефективному управління матеріальними і пов’язаними з ними інформаційними та фінансовими потоками в сферах виробництва та обігу;

- теорія і практика управління  матеріальними і пов’язаними  з ними інформаційними потоками;

- міждисциплінарний науковий напрям, безпосередньо пов’язаний з пошуком  нових можливостей підвищення  ефективності матеріальних потоків;

- напрям господарської діяльності, який заключається в управлінні матеріальними потоками в сферах виробництва і обігу;

- наука про планування, контроль  і управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними  і нематеріальними операціями, здійснюваними  в процесі доведення сировини  і матеріалів до виробничого  підприємства, внутрізаводської переробки сировини, матеріалів та напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача у відповідності з його інтересами і вимогами, а також передачі, зберігання та обробки відповідної інформації;

- наука про процес фізичного  розподілу продукції в просторі  і часу;

- наука про взаємозв’язок і  взаємодію постачання зі збутом  і транспортом;

- комплексний напрям в економіці,  який охоплює проблеми управління  матеріальними потоками;

- наука про раціональну організацію  виробництва і розподілення, яка  в комплексі вивчає постачання, збут и розподілення засобів  виробництва.

Більш конкретним до розуміння логістики  є функціональний підхід. Він зумовлює її визначення з погляду виконуючих підприємством логістичних функцій. Згідно з таким підходом логістика  – це:

- процес дослідження і прогнозування  ринку, планування виробництва,  закупівлі сировини, матеріалів  та обладнання, включаючи контроль  за запасами і ряд послідовних  товаропросувних операцій, вивчення технології обслуговування покупців;

- переміщення та зберігання  сировини, напівфабрикатів і готових  виробів в господарському обігу  з моменту сплати грошей постачальнику  до моменту одержання грошей  за постачання кінцевої продукції  споживачу;

- процес планування, контролю та  управління формуванням матеріального  потоку, його складуванням та  інтегрованою інформацією від  місця виготовлення до місця  споживання з метою пристосування  до потреб споживача;

- процес управління просуванням  і зберіганням сировини, компонентів  та готової продукції в господарському  обігу з моменту сплати грошей  постачальникам до моменту отримання  грошей за доставку готової  продукції споживачу.

Однак всі наведенні тлумачення не суперечать концептуальній сутності логістики, а їх численність є  цілком закономірним явищем, яке часто  супроводжує становлення і розвиток нових науково-практичних напрямків.

При цьому не важко помітити, що основним об’єктом дослідження, управління й оптимізації вважається саме матеріальний потік. Пізніше в сферу інтересів  логістики потрапили інформаційні та фінансові потоки, які супроводжують  матеріальний, а зовсім недавно - потоки послуг. Сьогодні здійснюються спроби подальшого розширення сфери застосування логістики шляхом виділення як об’єктів її дослідження енергетичних, трудових та інших потоків, які присутні в  економічних системах.

У даному навчальному курсі логістика  розглядається як теорія і практика управління матеріальними і пов’язаними  з ними інформаційними і фінансовими  потоками.

Новизна логістичного підходу в  управлінні ресурсами полягає в  зміні пріоритетів господарської  діяльності. Головну роль відіграє не продукт, а процес у формі потоку (матеріального, інформаційного, фінансового  тощо). Управління потоковими процесами, їх перетворення й інтеграція є новою  формою управління, що перевершує традиційні як за рівнем творчого потенціалу, так  і за ефективністю кінцевих результатів. Оптимізація потокових процесів в економіці стала можливою лише завдяки переорієнтації з кількісних критеріїв оцінки господарської  діяльності на якісні.

Як науковий напрямок логістика  і далі розширює межі свого застосування. На сьогодні вона виділилася в спеціальну дисципліну, тісно пов’язану з  математикою, кібернетикою, статистикою  та певними економічними науками.

Теоретичні положення і конкретні  рекомендації логістики активно  впроваджуються в практичну діяльність фірм і компаній у багатьох країнах. У прикладній сфері зворотна віддача  виявляється у відчутному економічному ефекті, такому як скорочення витрат і  часу в сферах виробництва і обігу.

До логістики як наукової основи управління потоковими процесами звертаються  не тільки у промисловості, торгівлі і на транспорті, але також у  сфері послуг, банківській і страховій  справі, організації після продажного сервісу, у комунальному господарстві, у сфері туризму та інших галузях  діяльності.

 

2.Що розуміють під концепцією  логістики?

 

Система погляду на те чи інше явище  або процес має назву концепція. Виходячи з цього система поглядів на раціоналізацію господарської діяльності шляхом оптимізації постановчих процесів є концепцією логістики.

Информация о работе Індивідуальна робота з "Промислового маркетингу"