Рефераты по логистике

2 вариант

24 Ноября 2011, контрольная работа

Логистика — это наука о планировании, организации, управлении и контроле движения материальных и информационных потоков в производстве и во времени от их первичного источника до конечного потребителя.

Цель логистики заключается в том, чтобы нужные товары имелись в нужном месте, в нужном количестве, в нужный момент.

5 "П" стратегии по Генри Минсбергу

09 Октября 2011, контрольная работа

Один из основных смыслов использования стратегий позволяет указывать надежный курс развития как отдельной личности, так и организации (компании), способствует координации прилагаемых усилий, демонстрирует отличительные особенности от других, обеспечивает порядок и последовательность.

«Тянущая» внутрипроизводственная логистическая система, эффективность ее функционирования, примеры

19 Февраля 2012, контрольная работа

Целью производственной логистики является оптимизация материальных потоков внутри предприятия. Участников логистического процесса в рамках производственной логистики связывают внутрипроизводственные отношения.

Індивідуальна робота з "Промислового маркетингу"

16 Февраля 2013, реферат

1.Надайте відомі визначення поняття логістики. Логістика у військовій галузі та логістика у галузі економіки: що спільного та у чому різниця?
Термін “логістика”, відомий донедавна лише вузькому колу спеціалістів, набуває сьогодні широкого розповсюдження. Основна причина цього явища полягає в тому, що поняття “логістика” почало використовуватися в економіці.

Інтеграція ланцюга постачань

16 Мая 2012, контрольная работа

1. У функціонально організованій структурі управління логістична система
зіштовхується з безліччю проблем. Які це проблеми і як їх можна
вирішити? Через які етапи проходить компанія при створенні структури
своїх логістичних служб?

Інформаційна система спостереження за транспортом "Skylock-Inform"

09 Ноября 2011, реферат

Система спостереження за транспортом призначена для забезпечення зв’язку з віддаленими та рухомими об’єктами – автотранспортом. За допомогою системи автотранспортні компанії можуть здійснювати якісний контроль та управління автоперевезеннями.

Інформаційне забезпечення дистрибуції

23 Декабря 2012, контрольная работа

Здатність інформаційної системи підприємства реагувати вчасно на запити споживачів
Швидкість, точність і детальність повідомленя
Система ліквідації помилок і недоліків у дистрибуції

Інформація у логістиці

14 Января 2012, доклад

В основі процесу керування матеріальними потоками лежить обробка інформації, що циркулює в логістичних системах. Інформаційна логістика організовує потік даних, що супроводжують матеріальний потік, і є тією істотною для підприємства ланкою, яка пов’язує постачання, виробництво і збут. Вона охоплює управління всіма процесами переміщення і складування реальних товарів на підприємстві, дозволяючи забезпечувати своєчасну доставку цих товарів у необхідних кількостях, комплектації, якості з точки їх виникнення в точку споживання з мінімальними витратами й оптимальним сервісом.

АВС анализ

20 Декабря 2012, практическая работа

Управление в логистике затрагивает большое количество различных объектов: широкий ассортимент товаров, большое число покупателей и поставщиков, разнообразные грузы и т.д. При этом предприниматель получает не равноценные результаты от этих объектов.
Анализ — АВС используют с целью сокращения величины запасов, количества перемещений на складе, общего увеличения прибыли на предприятии и т.д.

Автоматизация бизнес-процессов

20 Ноября 2012, лабораторная работа

Мета роботи: засвоїти навички організації робочого місця фахівця, ознайомитись з поняттям електронного робочого місця та критеріями визначення його основних елементів, навчитися оформляти документи про відрядження фахівця.

Автоматизация работ по вспашке в СПК «Литковский»

25 Января 2011, курсовая работа

Цель работы - изучить теоретические подходы к автоматизации расчетов вспашки и применить некоторые приемы автоматизации расчетов на примере хозяйства, то есть рассмотреть возможности использование автоматизированной системы в СПК «Литковский». Как автоматизация расчетов облегчит работу бухгалтера в хозяйстве, а также ускорит этот процесс и снизит вероятность ошибки.

Автоматизированные склады

02 Апреля 2013, реферат

Логическим продолжением автоматизации склада становится замена исполнителей на всех или части операций роботизированной техникой. В России для удешевления в основном практикуется фрагментарное использование автоматического оборудования. На человека возлагается ответственность за комплектацию, упаковку, отгрузку и приемку товара. Все операции, кроме приемки, можно передать автоматам, но из-за относительно низких зарплат исполнителей использование роботов на них считается экономически не целесообразным.

Автоматическая идентификация

15 Августа 2011, реферат

Сегодня конкурентоспособность и рентабельность бизнеса все больше зависит от того, насколько быстро и оперативно данные о бизнес-процессах поступают к менеджерам, принимающим управленческие решения. По-настоящему высокой эффективности управления способны достичь только те фирмы, где применяются современные информационные технологии и организован замкнутый цикл передачи данных по информационным каналам.

Автотранспорт США

03 Декабря 2011, доклад

Автотранспорт (Автомобильный транспорт сейчас — самый распространённый вид транспорта. Автомобильный транспорт моложе железнодорожного и водного, первые автомобили появились в самом конце XIX века. После Второй мировой войны автомобильный транспорт начал составлять конкуренцию железной дороге.

Актуальность логистики на современном этапе и ее развитие

30 Ноября 2011, курсовая работа

Цель данной курсовой работы: закрепление теоретических знаний о логистике, а также приобретение практических навыков.
В курсовой работе поставлены и решены следующие задачи:
- определение затрат в звеньях «Снабжение», «Сбыт», «Производство»;
- определение оптимальной месячной партии выпуска продукции;
- оценка возможного увеличения объемов производства;
-оценка выбора поставщиков;
-оценка использования отходов.

Альтернативы транпортировки

29 Апреля 2012, контрольная работа

Транспортировка - это составная часть логистики, включающая операции перемещения и хранения сырья, запасов, незавершенного производства и конечной продукции из места происхождения в место потребления.
В зависимости от вида перемещаемых грузов затраты на транспортировку могут составлять свыше 40% общей стоимости этого товара. Например для строительных изделий относительно небольшой стоимости и крупногабаритной продукции. Считается нормальным, когда транспортные расходы не превышают 10% от объема расходов на закупку этих изделий.

Альтернативы транспортировки и критерии выбора логистических посредников

14 Февраля 2012, курсовая работа

Целью данной работы является раскрытие темы: «Альтернативы транспортировки и критерии выбора логистических посредников».
Задача этой курсовой работы - рассмотреть:
Какую роль транспортировка играет в производстве;
Какие существуют виды транспорта и способы транспортировки;
Какие существуют логистические посредники, и каковы критерии их выбора.

Аналіз трубопровідного транспорту країн Європи

24 Октября 2011, доклад

Второй год подряд в мире многие инвестиционные проекты по развитию трубопроводного транспорта корректируются вследствие негативного воздействия глобального финансово-экономического кризиса и изменения природоохранного законодательства. Однако процессы глобализации рынков природного газа (несмотря на временное снижение спроса на данный энергоноситель) предполагают дальнейшее развитие трубопроводной инфраструктуры как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективах. В частности, планируется расширение пропускной способности газопроводной сети в Азиатско-тихоокеанском регионе, Африке и странах Ближнего и Среднего Востока.

Анализ и оценка cбытовой деятельности ОАО «Мозырский НПЗ»

29 Декабря 2011, курсовая работа

Объект исследования: ОАО «Мозырский НПЗ»
Предмет исследования: производители потребительских товаров.
Методы исследования: анализ факторов состояния и развития сбытовых каналов предприятия, анализ внутренней и внешней рыночной среды предприятия.
В данной работе подробно рассмотрены принципы логистического моделирования сбыта, а также основные логистические модели сбыта готовой продукции, как один из вариантов экономических методов управления сбытовой деятельностью. Проанализирована сбытовая деятельность и рынки сбыта ОАО «Мозырский НПЗ».

Анализ и оценка эффективности логистических решений

29 Ноября 2012, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является изучение вопросов, связанных с оценкой логистических решений.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
1. рассмотреть сущность процесса принятия логистических решений;
2. рассмотреть виды подходов к принятию решений в логистике;
3. рассмотреть значение экспертных систем в процессе принятия логистических решений;

Анализ издержек складской деятльности предприятия на примере ООО «Викнхард»

09 Сентября 2013, курсовая работа

Целью курсовой работы является анализ издержек и их минимизация при осуществлении операций по складированию грузов на примере фирмы ООО «Винкхард».
Для решения поставленной цели в работе решены следующие задачи:
- раскрыты определения склада и роль складирования груза в логистической системе;
- определены основные направления по снижению издержек;
- дана организационно-экономическая характеристика ООО «Винкхард»

Анализ инвестиционного проекта судоходной компании

19 Февраля 2012, курсовая работа

Цель и задачи исследования. Целью курсового проекта является повышение эффективности деятельности национальных судоходных компаний путем использования инструментария проектного менеджмента.
Для достижения поставленной цели в проекте решаются следующие задачи:
1. Проводится анализ мировых тенденций развития морского судоходства.
2. Формируются возможные варианты инвестиционного проекта судоходной компании.
3. Проводятся экспериментальные расчеты по обоснованию проекта.

Анализ логистического сервиса и разработка путей совершенствования логистической сервисной системы

22 Октября 2012, курсовая работа

Целью работы является анализ логистического сервиса и разработка путей совершенствования логистической сервисной системы на предприятии.
Задачи для достижения цели:
1. изучить природу сервисного обслуживания;
1. раскрыть роль сервисного обслуживания на ;
2. раскрыть планирование и организацию сервисного обслуживания;
3. оценить качество сервисного обслуживания и провести анализ внутренней и внешней среды ООО »;
4. выявить пути совершенствования организации сервисной деятельности.

Анализ логистической системы предприятия ЧТУП «Фаст-Фрахт»

11 Апреля 2013, курсовая работа

Цель курсовой работы – изучить финансово-логистическую деятельность предприятия ЧТУП «Фаст-Фрахт»
Задачи курсовой работы:
раскрыть содержание финансовой логистики;
рассмотреть практический материал ЧТУП «Фаст-Фрахт»;
выявить направления развития финансовой логистической системы предприятия ЧТУП «Фаст-Фрахт»;

Анализ логистической системы предприятия

22 Ноября 2011, практическая работа

В состав производственных единиц ОАО «АВТОВАЗ» входят:

- металлургическое производство (МтП);

- прессовое производство (ПрП);

- сборочно-кузовное производство (СКП);

- механо-сборочное производство (МСП);

- инструментальное производство (ИП)[21];

- производство ремонта и обслуживания оборудования (ПРиОО);

- производство пластмассовых изделий (ППИ);

- опытно-промышленное производство (ОПП);

- производство пресс-форм и штампов (ППШ)[

Анализ неблагоприятных событий в деятельности эксплуатантов ГА

05 Апреля 2013, курсовая работа

Перегрузка - это отношение подъемной силы к весу самолета. Значительное превышение допустимого веса груза может привести к разрушению несущих элементов воздушного судна, в том числе крыла, шасси и амортизирующих стоек, а также создает повышенную нагрузку на несущие двигатели.

Погрузка груза в отсутствии экипажа;
Несоответствие груза по документам и по факту;
Не соблюдение правил безопасности эксплуатации самолета;
Не обеспечение достоверного оформления перевозочной документации и контроля за выполнением правил коммерческой загрузки;
Халатное отношение уполномоченного агента при взвешивании груза;
Ошибочно залитые в баки самолета лишние тонны топлива.

Анализ организации снабжения, приемки, хранения и сбыта товаров на торговом предприятии

20 Апреля 2012, курсовая работа

Кругооборот средств, вложенных в производство товара, происходит превращение товарной формы стоимости в денежную и создается экономическая основа для возобновления производства товаров. Поэтому рациональная организация процесса товародвижения - одна из важных функций торговли. Для достижения этой цели нужны более экономичные виды транспорта для перевозки товаров из мест производства в места потребления, создание сети складов и баз. От того, насколько рационально организован процесс товародвижения, в значительной степени зависят уровень торгового обслуживания населения, а также время оборота товарно-материальных ценностей.

Анализ основных стадий планирования товароснабжения розничной торговой сети

15 Февраля 2012, курсовая работа

Цель исследования: изучить систему товароснабжения.
Задачи исследования:
- изучить разновидности товарной политики предприятия и способы управления ассортиментом;
- изучить методы организации товароснабжения предприятий розничной торговли;
- изучить способы улучшения товароснабжения;
- изучить методы управления товарными запасами
- изучить организацию товароснабжения на основе компьютерных технологий

Анализ основных стратегий логистики

21 Марта 2012, курсовая работа

Цель данной работы – рассмотреть основные логистические стратегии в теории и практике, проанализировать и сделать выводы.
Основная задача – подробно изучить стратегическое планирование, выделить стратегии, которые используются компаниями чаще остальных, а так же рассмотреть несколько компаний, успешно реализовав логистические стратегии.

Анализ работы городского пассажирского транспорта

21 Января 2012, курсовая работа

Говорить о транспорте - это все равно, что говорить о движении, от которого зависит эволюция человечества. На протяжении нескольких тысяч лет человек в своем развитии прошел этап от момента изобретения колеса до освоения вселенной, и если сравнить древние потребности человечества в транспорте, то они ничтожно малы, по сравнению с современными. Цель данной работы - проста, поскольку не требует никаких доказательств и подтверждений.