Рефераты по логистике

Виды складов и варианты складирования

17 Февраля 2013, реферат

размерам: от небольших помещений до складов гигантов (площадью в несколько сотен тысяч квадратных метров);
высоте укладки грузов. Существуют склады в которых специальные устройства способны поднять и уложить груз в ячейку на высоте более 24 метров;
конструкции: закрытые — размещаются в отдельных помещениях, полузакрытые — иметь только крышу и неполное количество стен, открытые — специально оборудованные площадки;

Виды таможенных режимов и их краткая характеристика

28 Ноября 2011, реферат

Таможенный режим представляет собой совокупность условий (правил), определяющих статус товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации. Они касаются порядка оформления товаров, взимания таможенных платежей и др.

Виды транспорта, плюсы и минусы, маркировка грузов

15 Мая 2012, доклад

Высокая провозная и пропускная способность. Независимость от климатических условий, времени года и суток. Высокая регулярность перевозок. Относительно низкие тарифы; значительные скидки для транзитных отправок. Высокая скорость доставки грузов на большие расстояния.

Виды транспортировки

22 Января 2012, контрольная работа

Транспортировка - это составная часть логистики, включающая операции перемещения и хранения сырья, запасов, незавершенного производства и конечной продукции из места происхождения в место потребления. Акцент на сокращении затрат и длительности цикла времени в цепи "снабжение - производство - сбыт" подчеркивает важность оборота запаса и увеличивает потребность в конкурентоспособных услугах по транспортировке.

Виды транспортных средств

22 Декабря 2011, контрольная работа

Работа содержит 4 задачи и теоритическую часть

Визначення й аналіз логістичних проблем ситуацій і завдань АТЗТ «Червоний жовтень»

17 Марта 2012, доклад

Обслуговування споживачів. АТЗТ «Червоний жовтень»- велике підприємство, що не користується послугами посередників і працює безпосередньо зі своїми клієнтами прямо. Формування замовлення відбувається на підприємстві, де й укладується угода. В основному покупець пересилає заявку на завод, у плановому відділі встановлюються ціни й передають у відділ маркетингу, там ознаьоилюються з усіма пунктами, підписують угоду і знову відправляють клієнтові. Тобто підписання угоди відбувається у факсимільному режимі.

Визначення оптимальної річной кількості закупівель

08 Февраля 2013, контрольная работа

1. В чому сутність JIT-поставок, їх переваги і недоліки.2. Який існує зв’язок між JIT-поставками і економічним розміром замовлення? В чому він проявляється?

Визначити основні обов’язки перевізника за договором перевезення пасажира та правовi наслідки їх порушення

28 Марта 2013, реферат

Пасажир - фізична особа, яка перевозиться відповідним видом транспорту на підставі проїзного документа, або є членом організованої групи осіб, яка проїздить на підставі групового проїзного документа.
Ці особи вважаються пасажирами з моменту
прибуття на вокзал (автостанцію, порт, аеропорт) для здійснення поїздки (чи пересадки на інший транспортний засіб) до моменту завершення поїздки.

Використання торгівельної площі магазину

05 Октября 2011, курсовая работа

Мета даної курсової роботи полягає у поглибленні знань з питань управління організацією використання площі торгових приміщень в процесі комерційної діяльності, розробці перспективних шляхів обладнання торгових приміщень в організації і управлінні комерційною діяльністю підприємства.

Відповідно до мети поставленні наступні завдання:

дослідити теоретичні засади торгово-технологічних процесів на роздрібному підприємстві;
визначити фактори ефективного використання торговельної площі магазину;
провести аналіз надходження товарів у гіпермаркет;
надати загальну характеристику організації процесу організації торгівлі досліджуваного підприємства;
охарактеризувати організацію та технологію роздрібного продажу товарів;
надати пропозиції щодо методів активізації продажу товарів.

Влияние логистики как прикладной науки на отрасль

11 Марта 2012, реферат

Объект исследования: логистика как прикладная наука в сфере туризма.
Таким образом, целью работы является оценка влияния логистики на туристическую отрасль.
Для реализации поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

Влияние логистики на развитие транспорта

10 Февраля 2013, контрольная работа

Автор в своей контрольной работе раскрывает вопрос влияния логистики на развитие транспорта

Внутрішньовиробничі логістичні системи.Їх характеристика та порівняльний аналіз

12 Декабря 2011, реферат

Логістична система (ЛС) - це адаптивна система зі зворотним зв’язком, яка виконує ті чи інші логістичні функції (операції), складається із підсистем і має розвинуті внутрішньосистемні зв’язки та зв’язки із зовнішнім середовищем.
В якості ЛС можна розглядати промислове підприємство, територіально-виробничий комплекс, торгівельне підприємство тощо.

Внутрипроизводственная логистика производственного предприятия

10 Ноября 2012, курсовая работа

Главной целью данной работы является определение логистических методов организации производственного процесса и функционирования самого производства.
Для реализации изучения поставленной цели определяются следующие задачи работы:
1. Понять, что такое производственное предприятие, как организован сам процесс производства;
2. Отличие логистической концепции организации управления производством от традиционной;
3. Рассмотреть материальные потоки производственного предприятия и исследовать методы управления ими;
4. Выяснить значение внутрипроизводственного транспорта и складирования в обеспечении процесса производства.

Водный транспорт в РБ

22 Октября 2012, реферат

Речной транспорт осуществляет перевозки пассажиров и грузов по водным путям - естественным (реки, озера) и искусственным (каналы, водохранилища). Выделяют:
магистральные речные пути, обслуживающие внешнеторговые перевозки нескольких государств;
межрайонные, обслуживающие перевозки между крупными районами внутри страны;
местные, обслуживающие внутрирайонные связи.
Общая длина речного транспорта мира - около 550 тыс. км (1990-е гг.).

Выбор оптимальных каналов распределения при сбыте продукции

15 Сентября 2011, реферат

Объектом изучения новой научной и учебной дисциплины «Логистика» являются материальные и связанные с ними информационные потоки. Логистика позволяет существенно сократить временной интервал между приобретением сырья и полуфабрикатов и поставкой готового продукта потребителю, способствует резкому сокращению материальных запасов, ускоряет процесс получения информации, повышает уровень сервиса.

Выбор канала сбыта

15 Марта 2011, реферат

Выбор канала сбыта — это одно из важнейших решений предприятия. Выбранный канал сбыта влияет на все остальные решения в области маркетинга.

Выбор оборудования

06 Декабря 2010, контрольная работа

процесс выбора холодильника.

Выбор оптимального варианта доставки

23 Декабря 2012, курсовая работа

Целью данной курсовой работы по дисциплине «Управление транспортными системами» состоит в определении оптимальной схемы доставки груза, отвечающей следующим требованиям:
1. Оперативность доставки (общее время)
2. Наименьшая стоимость доставки.
3. Надежность доставки.

Выбор посредников

30 Марта 2012, реферат

При проведении анализа конкурентов можно попытаться защитить производимые товары от конкурентной борьбы, используя принцип сравнительного преимущества.
Сравнительное преимущество – это способность предприятия производить товар с наименьшей альтернативной стоимостью.

Выбор поставщика

12 Февраля 2011, реферат

конкурстные торги (тендеры) – это форма поиска потенциальных поставщиков. Их проводят, если предполагается закупать: сырье, материалы, комплектующие на большую сумму или на долгосрочной основе. Тендеры выгодно как поставщику, так и потребителю, так как для поставщика устанавливаются точные правила поставок, а для потребителя решается проблема выбора лучшего поставщика.

Выбор поставщика

15 Октября 2011, реферат

Целью данной работы является рассмотрение логистических систем в управлении предприятием, а так же разработка организационно – методических документов процесса снабжения.
Данная работа устанавливает ряд задач:
1. Дать характеристику рассматриваемого предприятия;
2. Раскрыть систему снабжения на предприятии, ее значимость;
3. Установить цели, задачи и основные положения логистики, с учетом особенностей сферы функционирования предприятия;
4. Определить ведущие номенклатуры позиции в материальном потоке по методу ABC;
5. Рассмотреть разработку организационно - методических документов процесса снабжения.

Выбор поставщиков и работа с ними

09 Октября 2011, курсовая работа

Основу экономической эффективности работы предприятия составляют поиск и закупка необходимых материалов удовлетворительного качества по минимальным ценам.

Достижение этой цели невозможно без выполнения нижеследующих функций закупочной логистики.

1. Сбор информации о поставщиках, определения их возможностей и создания предпосылок для оптимизации закупок.

2. Сбор информации о ценах, возможных сроках поставок, транспортных расходах и поиск их оптимального сочетания. При этом
используются следующие виды анализа цены:

Выбор рационального решения доставки грузов

19 Февраля 2012, курсовая работа

Описание проблемной ситуации и анализ проблемной ситуации. Формулировка проблемы. Оценка ресурсов, необходимых для разработки решения. Формирование и анализ целей. Анализ ограничений. Технико-экономическое обоснование решений, комплексное обоснование каждого варианта решений. Определение правила выбора наилучшего решения. Формулировка управленческого решения.

Выбор системы контроля состояния запасов на предприятии

02 Апреля 2013, контрольная работа

Состояние и эффективность использования производственных запасов, как самой значительной части оборотного капитала - является одним из основных условий успешной деятельности предприятия. Развитие рыночных отношений определяет новые условия их организации. Инфляция, неплатежи и другие кризисные явления вынуждают предприятия изменять свою политику по отношению к производственным запасам, искать новые источники пополнения, изучать проблему эффективности их использования.

Выбор схемы транспортировки сыпучих стройматериалов

07 Октября 2012, курсовая работа

Фирма NN, занимающаяся организацией и осуществлением экспедирования и перевозок экспортных, импортных и транзитных грузов, заключила контракт на доставку 21000 т сыпучих стройматериалов от Ачинского перерабатывающего завода (Красноярский край) на новую базу, построенную на территории Монголии в г. Тэс-Сомон.

Выбор транспортной системы в логистике

29 Января 2011, контрольная работа

Транспорт – это отрасль материального производства, осуществляющая перевозки людей и грузов. В структуре общественного производства транспорт относится к сфере производства материальных услуг

Глобалізаційна логістика

11 Февраля 2013, доклад

Тенденція глобалізації логістичних процесів відображає, з одного боку, глобалізацію ринків збуту готової продукції, виробництва, постачання матеріальних ресурсів, робочої сили, капіталу, що характерні для великих транснаціональних корпорацій, з другого боку – створення і розвиток глобальних міждержавних макрологістичних систем.

Глобальная логистика

19 Декабря 2011, реферат

Растущая стоимость рабочей силы и других факторов производства достигла во многих странах величины, сделавшей производство на национальном уровне неэкономичным. Поэтому были предприняты поиски новых путей сохранения или повышения рыночной доли с помощью, например, перевода производства в страны, где можно сэкономить расходы на факторы производства.

Глобальная логистика

26 Января 2012, курсовая работа

Теория международной торговли уделяет большое внимание тому, как открытие экономики, изменение мировой цены экспортируемого товара и внешнеторгового регулирования государства влияют на поведение отечественных компаний в рамках каждой возможной структуры отечественного рынка. С другой стороны, нельзя не учитывать влияние международной торговли на саму структуру внутреннего рынка. Это направление исследований в большей степени следует отнести к международным аспектам теории организации промышленности.

Глобальные системы логистики (проблемы и перспективы)

06 Ноября 2011, курсовая работа

Данная курсовая работа посвящена одной из важнейших проблем логистики, а именно проблемам и перспективам глобальных логистических систем. В настоящее время вхождение компаний в мировую логистическую сеть является актуальным.
Цель данной работы дать более четкое представление о вышеуказанном вопросе, раскрыть его теоретическую сущность и рассмотреть более подробно данную проблему на практике.
Задачами, поставленными в данной работе, являются:
1) дать определение глобальной логистики;
2) определить задачи глобальной логистики;