Внутрішньовиробничі логістичні системи.Їх характеристика та порівняльний аналіз

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2011 в 16:09, реферат

Описание работы

Логістична система (ЛС) - це адаптивна система зі зворотним зв’язком, яка виконує ті чи інші логістичні функції (операції), складається із підсистем і має розвинуті внутрішньосистемні зв’язки та зв’язки із зовнішнім середовищем.
В якості ЛС можна розглядати промислове підприємство, територіально-виробничий комплекс, торгівельне підприємство тощо.

Работа содержит 1 файл

логістика реферат.docx

— 64.33 Кб (Скачать)

 *: {Перевозчикова ОЛ. Сучасні інформаційні технології. — К.: КЕУГП, 2000. — 123 с.}

 Хоч сама логістична концепція, закладена  в основу системи MRP І, сформована досить давно (в середині 1950-х років), але  тільки з появою швидкодіючих комп'ютерів її вдалося реалізувати на практиці. Водночас революція в мікропроцесорних та інформаційних технологіях стимулювала  бурхливе впровадження різноманітних складових систем MRP у бізнесі.

 Основними цілями системи MRP є:

 – задоволення  потреби у матеріалах, компонентах і продукції для планування виробництва і доставки споживачам;

 – підтримка низького рівня запасів матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва, готової продукції;

 – планування виробничих операцій, графіків доставки, закупівельних операцій.

 Система MRP спочатку визначає, скільки і в які строки необхідно виготовити кінцеву продукцію. Потім система визначає час і необхідні кількості матеріальних ресурсів для виконання виробничого розкладу. Однак мікрологістичні системи, які ґрунтуються на MRP- підході, мають ряд недоліків і обмежень, основними серед яких є:

 – значний  обсяг обчислень, підготовки і попередньої обробки великого обсягу вихідної інформації, що збільшує тривалість виробничого періоду і логістичного циклу;

 – зростання  логістичних витрат на обробку замовлень  і транспортування за умови прагнення  фірми зменшити рівень запасів або перейти на випуск готової продукції в малих обсягах з високою періодичністю;

 – нечутливість до короткочасних змін попиту, тому що вони ґрунтуються на контролі і  поповненні рівня запасів у фіксованих точках проходження замовлення;

 – значна кількість відмов у системі через  її великий обсяг і перевантаженість;

 – наявність  значних матеріальних запасів, що сповільнює обертання обігових коштів фірми, збільшує собівартість готової продукції.

 Перевага MRP І: наявність запасів забезпечує велику стійкість логістичної системи під час різких коливань попиту і ненадійності постачальників матеріальних ресурсів.

 Система MRP І переважно використовуються, коли попит на вихідні матеріальні ресурси дуже залежить від попиту споживачів на кінцеву продукцію. Система MRP І може працювати із широкою номенклатурою матеріальних ресурсів (багатоасортиментними вихідними матеріальними потоками).

 Недоліки  і деякі обмеження застосування MRP І стимулювали розробку систем MRP II, які використовуються в США  і Західній Європі з початку 1980-х  років.

 MRP II – це інтегровані мікрологістичні  системи, у яких об'єднані фінансове  планування і логістичні операції.

 Більшість західних фахівців розглядають системи MRP II як інструментарій, який використовують у плануванні та управлінні організаційними  ресурсами фірми з метою досягнення мінімального рівня запасів у процесі контролю за всіма стадіями виробничого процесу.

 Перевагами  системи MRP II перед системою MRP І є:

 1) повніше  задоволення споживчого попиту, яке досягається шляхом скорочення тривалості виробничих циклів, зменшення запасів, кращої організації постачань, швидшої реакції на зміни попиту;

 2) системи  MRP II забезпечують велику гнучкість  планування і сприяють зменшенню  логістичних витрат з управління  запасами.

 Система MRP І є складовою системи MRP II. Крім неї, до складу системи MRP II входять:

 – блок прогнозування та управління попитом;

 – розрахунок виробничого розкладу (графіка випуску  готової продукції);

 – розрахунок плану завантаження виробничих потужностей;блок розміщення замовлень і контролю закупівель матеріальних ресурсів;

 – блок управління запасами (куди входять  вибір стратегії поповнення запасів, розрахунок критичних точок і точок замовлення, аналіз структури запасів за методом ABC, наднормативних запасів).

 Функціонування  всіх цих блоків забезпечується за допомогою ЕОМ. Так, сучасна мікропроцесорна  техніка і програмне забезпечення дозволили апробувати на практиці мікрологістичні системи, які ґрунтуються на схемі MRP II, у режимі реального часу, зі щоденним оновленням баз даних, що значно підвищило ефективність планування та управління матеріальними потоками.

 В останні  роки у багатьох країнах було здійснено спроби створити комбіновані системи для взаємного усунення недоліків, властивих кожній із цих систем окремо.

 Деякі західні дослідники називають їх MRP III, розуміючи під ними систему, яка становить собою комбінацію системи MRP II, що використовується для планування і прогнозування попиту, збуту і закупівель, та системи KANBAN – для оперативного управління виробництвом.

 Ситема "KANBAN – MPR И" наведена на рис. 9.2*104.

 {Николайчук  В.Е. Логистика в сфере распределения: Учеб. пособие / Донец, гос. ун-т. — Донецк: ООО "КИТИС", 2000. — 210 с.}

 Така  концепція передбачає включення  в загальну схему виробничих стосунків  постачальників і споживачів

 Найчастіше  використовуваною у світі серед мікрологістичних є концепція "just-in-time" – JIT ("Точно у термін"). Однією з перших спроб її практичного впровадження стала розроблена корпорацією Toyota Motor мікрологістична система

 

 Рис. 9.2. Схема функціонування комбінованої операційної системи "KANBAN – MPRII"

 KANBAN, що в перекладі з японського  означає "карта". Ця мікрологістична  концепція докладно описана в  праці Ю.В. Пономарьової*105. Система KANBAN є першою реалізацією "тягнучих" мікрологістичних систем у виробництві, на впровадження якої від початку розробки у корпорації Toyota пішло 10 років.{Пономарьова Ю.В. Логістика: Навч. посіб. — К.: ЦНЛ, 2003. — 189 с.} 

 Література 

  1. Перевозчикова ОЛ. Сучасні інформаційні технології. — К.: КЕУГП, 2000. — 123 с
  2. Пономарьова Ю.В. Логістика: Навч. посіб. — К.: ЦНЛ, 2003. — 189 с
  3. Николайчук В.Е. Логистика в сфере распределения: Учеб. пособие / Донец, гос. ун-т. — Донецк: ООО "КИТИС", 2000. — 210 с
  4. T.В. Алесинская Основы логистики. Общие вопросы логистического управления. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005.
  5. Логістика - Тридід О.М.,2004
  6. Основи логістики. Кальченко А. Г.

Информация о работе Внутрішньовиробничі логістичні системи.Їх характеристика та порівняльний аналіз