Керовані та не керовані фактори маркетингового середовища

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2013 в 18:42, курсовая работа

Описание работы

Мета роботи - виявлення закономірностей між змінами маркетингового середовища і маркетинговою політикою компаній.
У процесі дослідження були поставлені цілі:
• Теоретичний опис маркетингового середовища
• Опис кожного з факторів макро- і мікросередовища
• Визначення основних факторів макро- і мікросередовища маркетингу ЗАО «ROSHEN» в Україні.

Содержание

ВСТУП………….……………………………………………………….......……. 2
Розділ1.Маркетингове середовище….………………………………….………. 3
1.1. Мікросередовище маркетингу………………………………………….…4
1.2.Макросредовище маркетингу…………………………………….………10
1.3 SWOT - аналіз……….…….…..………..…….…….………………….…..13
Розділ2. Дослідження маркетингового середовища ЗАО «ROSHEN» ………16
2.1 дослідження маркетингового мікросередовища ЗАО «ROSHEN».……17
2.2дослідження маркетингового макросередовища ЗАО «ROSHEN»..……19
ВИСНОВОК...……………………………………………………………...….…21
Список літератури ………………………………………………………….…...22

Работа содержит 1 файл

Куросовая работа.doc

— 188.00 Кб (Скачать)

Міжнародний Соломонів  Університет

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни Маркетинг на тему:

“Керовані та не керовані фактори маркетингового середовища”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав студент  2-го курсу,

гр. 224

економічного факультету

кафедри фінансів

Султанов А. В.

Перевірила: доц. Мороз Є.Д.


 

 

 

 

 

Київ-2012р.

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП………….……………………………………………………….......……. 2

Розділ1.Маркетингове середовище….………………………………….………. 3

    1.1. Мікросередовище маркетингу………………………………………….…4

    1.2.Макросредовище маркетингу…………………………………….………10

1.3 SWOT - аналіз……….…….…..………..…….…….………………….…..13

Розділ2. Дослідження маркетингового середовища ЗАО «ROSHEN» ………16

    2.1 дослідження маркетингового мікросередовища ЗАО «ROSHEN».……17

2.2дослідження маркетингового макросередовища ЗАО «ROSHEN»..……19

ВИСНОВОК...……………………………………………………………...….…21

Список літератури ………………………………………………………….…...22

 

 

 

 

 

Вступ

 

Маркетингове середовище - це все, що впливає на діяльність фірми. Всі складові макро- і мікросередовища «не стоять на місці». Ці зміни та їх вплив 

на діяльність фірм, запити покупців, ринкові відносини стали одним з ключ-ових питань у роботі підприємців.  Об'єктом дослідження є не тенденції маркетингового середовища, розвиток і зміна її чинників, а вплив цих процесів на 

діяльність компаній. В цій роботі я проведу аналіз ЗАО «ROSHEN».

Мета роботи - виявлення закономірностей між змінами маркетингового середовища і маркетинговою політикою компаній.

У процесі дослідження були поставлені цілі:

• Теоретичний опис маркетингового середовища

• Опис кожного з факторів макро- і мікросередовища

• Визначення основних факторів макро- і мікросередовища маркетингу ЗАО «ROSHEN» в Україні.

 

Науковий метод, що включає в себе збір інформації з навчальних посібників з маркетингу, періодичних видань, ресурсів Інтернету став ключовим при 

написанні роботи.

 

Маркетингове середовище

 

Організація здійснює свою діяльність не ізольовано, а в оточенні маркетинг-ового середовища. Під маркетинговим середовищем розуміється сукупність  діючих за межами компанії суб'єктів і факторів, що впливають на здатність фірми встановити та підтримати взаємовигідні відносини з своїми клієнтами. Маркетингове середовище складається з мікросередовища (представлена ко-нкретними організаціями та окремими особами, які мають безпосереднє від-ношення до самої організації і її можливостей по обслуговуванню клієнтів) а також макросередовища (представлена факторами соціального плану і систе-мної ринкової дії, що впливають на мікросередовище) (рис. 1).

 


 


 


 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Складові маркетингового середовища

Маркетингове середовище може піднести компанії як сприятливі можливостідля її розвитку, так і серйозні загрози. Якщо фактори мікросередовища під-даються повному (Середовище фірми) або частковому (постачальники, спо-живачі, конкуренти) контролю з боку організації, то фактори макросередовища окремо взята організація контролювати не може. Фактори макросередо-вища характеризуються нестабільністю і справляють істотний вплив на дія-льність організації. Тому компанії повинні систематично вивчати макросере-довище з метою коригування та адаптації своєї маркетингової стратегії до її змін.

 

Мікросредовище маркетингу

 

Керовані фактори маркетингового середовища (мікросередовище маркетигу) - область діяльності постійно мінливих сил і чинників, що мають переважно оперативний (операційний) характер, це ті елементи в оточенні фірми, які 

контрольовані нею і які вона може вибрати за певних умов. Основна мета 

фірми, це отримання прибутку. Основна задача системи управління марке-тингом, це забезпечити виробництво товарів, привабливих з точкизору цільо-вих ринків. Однак успіх керівництва маркетингом залежить і від діяльності 

інших підрозділів фірми, і від дій її посередників, конкурентів і різних конта-ктних аудиторій. Маркетинг-менеджери не повинні зациклюватися тільки на потребах цільового сегмента. Вони повинні брати до уваги всі фактори мікросередовища (рис.2).

 
Рис. 2. Головні фактори мікросередовища фірми


Фірма

Маркетингові менеджери не працюють у вакуумі. Вони працюють у тісному контакті з керівництвом фірми і різними її відділами. Фінансовий відділ зай-мається дослідженням і використанням грошових ресурсів, потрібних для  виконання маркетингового плану. Бухгалтерія дає розрахунок доходів і ви-трат фірми, щоб відділ маркетингу мав уявлення про те, наскільки ефективно він працює. Відділ інновацій, розробляє нові товари, щоб вписатися в ринок, що розвивається. Господарський відділ піклується про чистоту приміщення, в якому здійснює свої операції відділ збуту. Очевидно, що всі відділи фірми  вносять свій внесок в успішне виконання плану маркетингу.

 

Постачальники

Постачальники - це незалежні від даної фірми підприємства, що постачають її (відповідно до договору поставки) сировиною, обладнанням, витратними матеріалами, інструментами, продуктами харчування, канцелярськими приладдям, спецодягом, засобами захисту, тощо. Тенденції у розвитку ринку, що впливають на постачальників, можуть серйозно вплинути на виконання підприємством його плану маркетингу. Якщо фірма зацікавлена в коротко-строкових відносинах з постачальником, то її, імовірно, не будуть хвилювати характер і особисті якості постачальника. У таких відносинах визначальним є ціна і зручність, а не якість обслуговування. Більш тривалі стосунки звича-йно накладають на обидві сторони великі зобов'язання і вимагають більшої взаємної уваги. Важливим моментом у всіх випадках є оцінка постачальника з точки зору фірми. 
Можна виділити три типи постачальників з точки зору наближеності до фірми: 
• «Ексклюзивні» - працюють тільки з даною фірмою. Природно, що мати ексклюзивних постачальників може тільки досить велика фірма з великим і регулярним обсягом замовлень, здатним забезпечити стійку роботу такому постачальнику. 
• «Лояльні» - обслуговують як саму фірму, так і її конкурентів. З ними треба підтримувати тісні контакти, тому що в майбутньому вони можуть стати «ексклюзивними», а також тому, що вони можуть стати джерелом цінної інформації про конкурентів. 
• «Сторонні» - обслуговують лише конкурентів. Після з'ясування причин незацікавленості у співпраці, а також рівня вартості наданих ними послуг на їхній рахунок можна не турбуватися, якщо тільки немає будь-якої вагомої причини для залучення сторонніх постачальників до співпраці.

 
Маркетинг-менеджери повинні уважно стежити за цінами на предмети постачання, оскільки зростання цін на закуповувані матеріали може змусити підняти ціни і на сам товар. Брак тих чи інших матеріалів, страйки та інші події можуть порушити регулярність поставок і графік відвантаження товарів замовникам. У короткостроковому плані будуть упущені можливості збуту, а в довгостроковому - підірвано прихильність до фірми з боку її клієнтури.

 

Конкуренти 
Конкуренти - це фізичні або юридичні особи (суперники), які виробляють товари-аналоги, товари-замінники або здійснюють свою діяльність на тому ж самому ринку, що й інші виробники. 
Саме наявність конкуренції викликає розширення кола наданих товарів та послуг, регулювання ціни на них до прийнятного рівня. Крім того, конкуренція забезпечує обстановку, сприятливу для розвитку та вдосконалення виробників. Невипадково у всіх країнах з розвиненою ринковою економікою існує законодавство про розвиток і підтримку конкуренції. 
Необхідно ретельно вивчати і аналізувати конкурентне середовище, в якому діє фірма.

 

З точки зору маркетингу розрізняють такі види конкуренції:

Функціональна конкуренція - конкурентна боротьба, яка виникає тоді, коли одна і та ж потреба задовольняється по-різному. 
Видова конкуренція - конкурентна боротьба, яка виникає між товарами однієї видової групи, але різного оформлення. 
Предметна конкуренція - конкурентна боротьба між аналогічними товарами різних підприємств.

Цінова конкуренція - конкурентна боротьба, в результаті якої захоплення більшої частки ринку відбуватиметься в разі зниження ціни

 

Дослідження позицій  конкурентів охоплює широкий спектр питань і вимагає залучення значного обсягу інформації. Вона може бути отримана з різних джерел: загальноекономічних, галузевих, рекламних проспектів, буклетів, каталогів.Всебічне і постійне вивчення конкурентів приносить помітні результати. 
Маркетологу необхідно постійно відстежувати конкурентну практику суперників, реагувати на дію конкурентів випуском нових виробів, модифікацією старих, ціновими знижками, спеціальними прийомами стимулювання покупців.

 

Споживачі 
Споживачі - це фізичні та юридичні особи, готові придбати товар компанії. У маркетингу виділяють споживчий ринок і виробничий ринок. 
Споживчий ринок - це ринок товарів і послуг, куплених або орендованих особами або домогосподарствами для некомерційного споживання. Спожи-вчий ринок може бути класифікований або за характеристикою покупця, або по типу продукції. 
Виробничий ринок - сукупність осіб та організацій, що закуповують товари 

і послуги, які використовуються при виробництві інших товарів або послуг, що продаються, здаються в оренду або постачаються іншим споживачам. 
Ринок підприємств підрозділяється на три різновиди:

 
1)Ринок товарів промислового призначення (виробничий ринок); 
2)Ринок проміжних продавців; 
3)Ринок урядових установ.

 

За розмірами товарної номенклатури і грошового обороту ринок товарів промислового призначення перевершує відповідні показники ринку товарів широкого споживання. Контакти з клієнтурою, особливо масовою, як прав-ило, носять опосередкований характер. Це перш за все реакція на товар або послугу, виражена в купівлі або відмові від неї. Комунікація клієнтури з її ініціативи з представниками фірми, як правило, виникає тільки тоді, коли з'являються проблеми: невдоволення якістю товару, сервісом, тощо. Клієнти, чиї проблеми швидко вирішуються, стають навіть більш вірними споживачами, ніж ті, хто не звертаються у фірму. Але найбільш далекоглядні фірми прагнуть встановити з клієнтурою безпосередній контакт, ще до того, як виникнуть проблеми. Зробити це можна за допомогою маркетингових досліджень: кількісних і особливо якісних.

 

Посередники 
Маркетинговими посередниками називають фірми, які допомагають їй в просуванні, збуті і розповсюдженні її продукції, а також інформації про неї і про саму фірму. Підприємства виробничої сфери мають наявну потребу в 

Транспортних посередниках, щоб доставляти покупцям вироблений товар. 

Для здійснення цього  підприємство може підписати контракт з транспортним агентством, яке візьме на себе цю турботу, або ж обзавестися  своїм власним транспортом. Транспортні послуги з доставки продуктів харчування на підприємство компанії зазвичай здійснюються транспортними агентствами на контрактній основі. Агентства з надання маркетингових послуг теж є свого роду посередниками для підприємств. Вони включають в себе фірми, 

що займаються маркетинговими дослідженнями, рекламні агентства, засоби масової інформації, консалтингові фірми. Всі вони допомагають підприємст-вам пробивати своїм товарам дорогу на перспективний ринок. Ці агентства 

можуть дуже сильно відрізнятися компетентністю, якістю послуг та їх ціною. Підприємства, які звертаються до них за допомогою, мають пам'ятати про цеі своєчасно відмовлятися від послуг тих компаній, чиєю роботою вони не 

Информация о работе Керовані та не керовані фактори маркетингового середовища