Інформація в системі маркетингу

Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Сентября 2011 в 18:40, реферат

Описание работы

Майже на кожному кроці в процесі аналізу, планування, здійснення і контролю діяльності маркетингових заходів маркетологам потрібна інформація. Їм потрібна інформація про клієнтів, конкурентів, ділерів і інші сили, діючі на ринку.
В ХІХ ст. більшість фірми були дрібними і їх працівники знали своїх клієнтів особисто. Управляючі збирали маркетингову інформацію, спілкуючись з людьми, спостерігаючи за ними, задаючи питання.
В ХХ ст. підсилились три тенденції, які зумовили необхідність отримання більш доброякісної маркетингової інформації.

Содержание

План

Поняття системи маркетингової інформації.

Значення та види маркетингової інформації в маркетинговій діяльності.

Маркетингове середовище.

Вторинна і первинна маркетингова інформація, її переваги і недоліки.

Работа содержит 1 файл

реферат на тему информация о маркет.doc

— 94.50 Кб (Скачать)
 

Донецький університет економіки та права

кафедра економічної теорії 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Індивідуальна робота

 із маркетингу 

    «Інформація в системі маркетингу» 
 
 
 
 

                                                                   Виконала студентка групи   БЗС

                                                            ІІІ курсу

                                                               Щука Вікторії Сергіївни

                                                                            ФИО 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009

г. Слов'янськ 
 

    План 

    Поняття системи маркетингової інформації. 

    Значення  та види маркетингової інформації в  маркетинговій діяльності. 

    Маркетингове  середовище. 

    Вторинна  і первинна маркетингова інформація, її переваги і недоліки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Поняття системи маркетингової  інформації.
 

    Майже на кожному кроці в процесі  аналізу, планування, здійснення і контролю діяльності маркетингових заходів  маркетологам потрібна інформація. Їм потрібна інформація про клієнтів, конкурентів, ділерів і інші сили, діючі на ринку.

    В ХІХ ст. більшість фірми були дрібними і їх працівники знали своїх клієнтів особисто. Управляючі збирали маркетингову інформацію, спілкуючись з людьми, спостерігаючи за ними, задаючи питання.

    В ХХ ст. підсилились три тенденції, які зумовили необхідність отримання більш доброякісної маркетингової інформації.

    Перехід від маркетингу на місцевому рівні  до маркетингу в загальнонаціональному  масштабі. Фірма постійно розширює територію свого ринку, і її управляючі не знають всіх своїх клієнтів особисто. Виникає необхідність знайти інші шляхи збору маркетингової інформації.

    Перехід від необхідностей до задоволення  споживчих потреб. По мірі зростання  своїх доходів покупці стають все більш перебірливими в  придбанні товарів. Продавцям дедалі важче передбачити реакцію покупців на різні характеристики, оформлення та інші властивості товарів, і вони починають звертатись до маркетингових досліджень.

      Перехід від цінової до нецінової конкуренції. Продавці все більше користуються неціновими методами конкуренції, такими як присвоєння товарам марочних назв, індивідуалізація товарів, реклама і сприяння збутові, і їм потрібна інформація про те, як реагує ринок на використання цих знарядь.

    Не  дивлячись на все це, інформації, як правило, постійно не вистачає. В спробах вирішити цю проблему багато фірм розпрацьовують системи маркетингової інформації.

      Система маркетингової інформації – постійно діюча система взаємозв’язку людей, обладнання і методичних прийомів, призначених для збору, класифікації, аналізу, оцінки і розповсюдження актуальної, своєчасної і точної інформації для використання її розпорядниками сфери маркетингу з метою вдосконалення планування, втілення і контролю за виконанням маркетингових заходів. 
 

    2. Значення та види  маркетингової інформації в маркетинговій діяльності. 

    У сучасних умовах потреба в маркетинговій  інформації постійно зростає, і менеджери  з маркетингу часто відчувають брак достовірних, актуальних та вичерпних  даних. Для того, щоб розв’язати цю проблему, на підприємстві має бути створена система збирання необхідної маркетингової інформації, або маркетингова інформаційна система (МІС). Інформацію збирають і аналізують при допомозі чотирьох допоміжних підсистем, які формують МІС.

    Розглянемо  детальніше всі чотири допоміжні  підсистеми, які формують МІС.

    Система зовнішньої звітності підприємства дає змогу стежити за показниками, які відображають рівень поточного збуту, суми витрат, обсяги матеріальних запасів, рух готівки, дані про дебіторську та кредиторську заборгованість, інші показники внутрішньої звітності.

    Для інформаційного забезпечення усіх підрозділів  необхідними даними на підприємстві доцільно використовувати комп’ютерні  мережі. Їх застосування дає змогу  менеджерові з маркетингу оперативно отримувати всі копії необхідних документів внутрішньої звітності підприємства, що має надзвичайно важливе значення для своєчасного прийняття маркетингових рішень.

      Система збирання поточної інформації – це комплекс джерел і процедур, які застосовують для отримання щоденної інформації про різні події, що відбуваються на ринку.

    Джерелами отримання поточної зовнішньої інформації є книжки, газети, журнали, спеціальні публікації, бесіди з покупцями, постачальниками, посередниками, співробітниками самого підприємства чи його конкурентів. Необхідні повідомлення можна також придбати у спеціалізованих фірм-постачальників зовнішньої поточної інформації. На деяких підприємствах призначають фахівців з акумулювання “маркетингового інтелекту”, яким доручають, наприклад, вивчення діяльності конкурента за допомогою усебічного дослідження придбаного товару; відвідування “днів відчинених дверей”, спеціалізованих виставок, зборів акціонерів; ознайомлення зі звітами про роботу конкурентів; проведення бесід із працівниками підприємства, зокрема з торговельними агентами.

    Система маркетингових досліджень дає змогу  оперувати інформацією, отримання  якої потребує проведення окремого дослідження.

      Маркетингові дослідження – це проектування, збирання, оброблення та аналіз даних, які потребують спеціального дослідження конкретної маркетингової проблеми.

    Підприємство  може провадити маркетингові дослідження  власними силами, а також отримати результати досліджень, замовляючи їх спеціалізованим фірмам. Великі підприємства, як звичайно, мають власні відділи  маркетингових досліджень, у складі яких є фахівці з моделюванн, соціологи, психологи, розробники планів досліджень.

    Найважливішими  напрямами маркетингових досліджень є:

  • дослідження поведінки споживачів;
  • вивчення кон’юнктури ринку;
  • аналіз збуту;
  • визначення місткості ринку та частки підприємства в загальному обсязі продажу;
  • коротко- та довготермінові прогнози;
  • дослідження політики цін;
  • аналіз діяльності конкурентів тощо.
 

    Четвертою складовою МІС є аналітична система  маркетингу, яка охоплює прогресивні  засоби для аналізу даних і проблемних ситуацій. Вона складається із статистичного банку і банку моделей.

    Статистичний  банк – сукупність сучасних статистичних методів оброблення інформації, які  дають змогу відокремити найважливішу інформацію.

    Функцією  статистичного банку аналітичної системи маркетингу є оброблення статистичних даних, їх аналіз та узагальнення.

    Банк  моделей – це набір математичних моделей, які допомагають менеджерові  з маркетингу прийняти найоптимальніші  маркетингові рішення.

    Кожна модель складається із сукупності взаємозалежних змінних, які відображають певну реальну систему. За останні роки вчені розробили чимало моделей, які допомагають менеджерам із маркетингу прийняти відповідне рішення щодо встановлення меж територій збуту, планів комівояжерської роботи, вибору місця для мережі роздрібної торгівлі, підбору оптимального комплексу засобів реклами, прогнозування збуту нововведень тощо.

    Завданням будь-якої моделі з банку моделей аналітичної системи маркетингу є допомога менеджерові у виборі відповідного рішення у конкретній ситуації та моделювання ймовірних наслідків такого рішення.

    Створивши на підприємстві МІС, належить пам’ятати, що інформація має стосуватися конкретної цільової групи. Величезний обсяг одержуваної інформації спеціалісти іноді просто не в змозі оперативного опрацювати. В таких випадках на допомогу приходить комп’ютерна техніка. 

    3. Маркетингове середовище. 

    Будь-яке підприємство здійснює свою діяльність не ізольовано від інших об’єктів чи сил, а під впливом найрізноманітніших факторів, які утворюють маркетингове середовище.

    Маркетингове середовище – це сукупність активних суб’єктів і сил, які діють за межами підприємства і впливають на можливості служби маркетингу встановлювати та утримувати з цільовими споживачами стосунки ділового співробітництва.

    Мікросередовище утворюють сили, які безпосередньо стосуються самого підприємства та його можливостей щодо обслуговування споживачів, тобто постачальники, маркетингові посередники, клієнти, конкуренти та контактні аудиторії.

    Вплив цих сил, які становлять безпосереднє оточення підприємства, необхідно постійно прогнозувати та враховувати. Проте важливо також і в певний спосіб впливати на суб’єкти мікро середовища, регулюючи свої відносини з партнерами в ринку. Тому фактори мікро середовища треба вважати відносно контрольованими.

    Під повним контролем підприємства перебуває  мікро середовище самого підприємства. Під час розроблення маркетингових  планів представники служби маркетингу мають урахувати інтереси інших  функціональних підрозділів у межах  підприємства, зокрема вищої ланки керівництва, фінансової служби, служби НДДКР, матеріально-технічного забезпечення, виробництва та бухгалтерії.

    Постачальники – юридичні та фізичні особи, які  забезпечують підприємство та його конкурентів  матеріальними ресурсами, необхідними для виробництва конкретних товарів.

    Вибираючи постачальників, слід ураховувати якість запропонованого товару, надійність поставок, гарантії, ціни придбання  та споживання, умови кредиту тощо.

    Маркетингові  посередники – юридичні та фізичні  особи, які допомагають компанії просувати, розподіляти та продавати товари на ринку.

    До  них належать:

  • торговельні посередники;
  • фірми-спеціалісти з питань організації руху товарів;
  • агентства, які надають маркетингові послуги;
  • кредитно-фінансові установи.
 

    Торговельні посередники допомагають підприємству знайти покупців та/або безпосередньо продавати їм товари. Вони забезпечують зручність місця, часу та процедури придбання товару замовником із меншими витратами, ніж підприємство-виробник.

    Фірми-спеціалісти  з організації руху товарів допомагають підприємству створювати запаси своїх виробів та просувати їх від місця виробництва до місця призначення. До них належать склади, які забезпечують накопичення та збереження товарів на шляху до чергового місця призначення, а також транспортні підприємства, зокрема залізниця, вантажний водний транспорт, організації автотранспортних перевезень, авіалінії тощо.

    Агентства, які надають маркетингові послуги, можуть мати різноманітні профілі. До них належать рекламні агентства, маркетингові дослідницькі фірми, видавництва, різні консультативні фірми з питань маркетингу.

    До  кредитно-фінансових установ належать посередники, зокрема банки, кредитні та страхові компанії, які спеціалізуються  на наданні фінансових послуг. Вони допомагають підприємству фінансувати операції купівлі-продажу товарів, беруть на себе страхування цих угод тощо.

    Підприємству необхідно ретельно вивчати потреби та тісно співпрацювати із своїми споживачами-клієнтами, адже максимальне задоволення потреб цільової групи споживачів – це кінцева тема підприємства з маркетинговою організацією.

    Підприємство  може діяти на клієнтурних ринках таких типів:

    Споживчий ринок – окремі особи чи сім’ї, що купують товари для задоволення  особистих потреб;

Информация о работе Інформація в системі маркетингу