Інноваційний маркетинг як необхідність

Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Апреля 2013 в 19:18, реферат

Описание работы

Найважливішими чинниками зростання прибутку є зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, розробка та впровадження інновацій, зниження собівартості, поліпшення якості продукції, застосування провідних маркетингових інструментів для реалізації нової продукції на ринку.

Содержание

1. Вступ
2. Інноваційний маркетинг як необхідність:
2.1. Складові інноваційного маркетингу;
2.2. Маркетингові стратегії інноваційних товарів.
3. Висновок
4. Література

Работа содержит 1 файл

рефер в нет.docx

— 30.15 Кб (Скачать)

                       

План

 
1. Вступ 
2. Інноваційний маркетинг як необхідність:

2.1. Складові інноваційного  маркетингу;

2.2. Маркетингові стратегії інноваційних товарів.

3. Висновок

4. Література 

 

  1. Вступ

Основну мету діяльності будь-якого  підприємства складає максимізація прибутку і пошук шляхів його збільшення.  Прибуток підприємства залежить від  виробничої, постачальницької, маркетингової  діяльності підприємства. Зростання  прибутку створює фінансову базу для економічного розвитку підприємства. У зв'язку з цим, головним завданням  підприємства є отримання максимального  розміру прибутку для забезпечення подальшого розширення і розвитку підприємства.

Важливим аспектом збільшення прибутку підприємства є  раціональне  і детальне планування його формування, розподілу та використання, що забезпечує ефективну роботу підприємства і  максимізацію прибутків. В процесі  розробки планів по прибутку важливо  врахувати  усі чинники його збільшення.

Найважливішими чинниками  зростання прибутку є зростання  обсягу виробництва і реалізації продукції, розробка та впровадження інновацій, зниження собівартості, поліпшення якості продукції, застосування провідних  маркетингових інструментів для  реалізації нової продукції на ринку.

Існують різні підходи  до класифікації чинників, що впливають  на величину прибутку. Для цілей  аналізу фінансових результатів  діяльності підприємства доцільно виділяти зовнішні і внутрішні чинники.

 До зовнішніх чинників відносять:

• ринково-кон'юнктурні (диверсифікація діяльності підприємства, підвищення конкурентоспроможності продукції  і т.п.);

• господарсько-правові  і адміністративні чинники (оподаткування, правові акти, положення, державне регулювання тарифів і цін).

Внутрішніми чинниками є:

– матеріально-технічні (використання прогресивних та економічних предметів  праці, продуктивного технологічного устаткування, проведення модернізації і реконструкції матеріально-технічної  бази виробництва);

– організаційно-управлінські (освоєння нової, інноваційної продукції, розробка стратегії і тактики  діяльності та розвитку підприємства і т .п.);

– економічні (фінансове  планування, пошук внутрішніх резервів зростання прибутку, економічне стимулювання виробництва, податкове планування);

– соціальні (підвищення кваліфікації працівників, покращення умов праці, організація  оздоровлення і відпочинку робітників, тощо.) 

Проаналізувавши всі чинники  зростання прибутку насамперед слід виділяти як основний чинник – створення  конкурентоздатної інноваційної продукції  та розробку успішної маркетингової  діяльності. Мистецтво менеджера  з маркетингу полягає в тому, щоб  прибуток компанії підвищувався як за рахунок  збільшення обсягу продажів одного товару, так і появи нових  модифікацій і моделей того ж  самого продукту.

 

 

 

  1. Інноваційний маркетинг як необхідність

 

2.1. Складові інноваційного  маркетингу

Інноваційний маркетинг  – це концепція маркетингу, згідно якої організація повинна безперервно  удосконалювати продукцію і методи маркетингу. Його особливість, яка відрізняє  його від маркетингу, що просто «змінюється» – новий  продукт невідомий  споживачеві і не задовольняє  ніяких його потреб, тому його треба  розробляти, вдосконалювати та просувати  на ринок з використанням провідних  інноваційних інструментів маркетингу.          

Найбільш важливими видами інноваційного маркетингу є стратегічна  і оперативна його складові. Основна  мета стратегічного інноваційного  маркетингу полягає в розробці стратегії  проникнення нововведення на ринок. Тому в основу стратегічних маркетингових  досліджень закладається аналіз кон'юнктури  ринку з наступною розробкою  сегментів ринку, організацією і  формуванням попиту, моделюванням поведінки  споживача.

На етапі оперативного маркетингу розробляються конкретні  форми реалізації вибраної інноваційної стратегії. Оперативний маркетинг  націлений на максимізацію прибутку і обсягу продажів, підтримку репутації  фірми, розширення частки ринку.

Обґрунтоване і коректне застосування передових методів  маркетингу дозволяє формувати і  виробляти інноваційні, конкурентоздатні, ринково адекватні товари, що забезпечують отримання відповідного високого прибутку.

Прибуток, як головний результат  підприємницької діяльності, забезпечує потреби підприємства, його розвиток та розширення. Тому важливо визначити  чинники, які впливають на зростання  прибутку. На його величину впливає  сукупність багатьох чинників, основним з яких на сьогодні виступає інноваційний маркетинг за рахунок передових та раціональних методів впровадження інноваційної продукції на ринок. 
2.2. Маркетингові стратегії інноваційних товарів

 

Маркетингова стратегія  інноваційних товарів — це комплекс цілей і принципів, що дають змогу  розподілити необхідні ресурси  на період, що охоплює планування інновації, визначення цілей і принципів  розроблення інноваційного товару. Розроблення маркетингової стратегії  інноваційних товарів — центральна ланка як у підготовці, так і  в оцінюванні інноваційного товару, а також у побудові відповідної  маркетингової концепції. Вона має  бути орієнтованою на досягнення довгострокових ринкових цілей підприємства, забезпечення його конкурентних позицій з урахуванням  потенціалу підприємства та чинників бізнес-середовища.

Виходячи з цього завдання і використовуючи концептуальні  положення щодо маркетингового забезпечення товарного інноваційного ринку, при виробленні маркетингової стратегії  інноваційних товарів будь-яке підприємство має здійснити глибокий аналіз як потенційних можливостей розвитку інноваційної діяльності підприємства, так і зовнішнього середовища, що також значною мірою визначає систему довгострокових цілей інноваційного розвитку.

До внутрішніх прогнозних параметрів розвитку підприємства, які  мають бути враховані при розробленні  маркетингової стратегії інноваційних товарів, варто віднести такі:

1) інноваційні можливості  підприємства;

2) інвестиційні можливості  підприємства;

3) його ресурсне забезпечення, зокрема інтелектуальний кадро-вий потенціал, здатний забезпечувати виробництво та збут інноваційних продуктів;

4)  збутову мережу, її  структуру та технічний рівень;

5) виробничі можливості, рівень собівартості та цільових  цін.

Розроблення маркетингової  стратегії інноваційних товарів  з погляду врахування внутрішніх умов розвитку підприємства має відбуватися  в нерозривному зв’язку з його загальноекономічною стратегією, її основними складовими (інвестиційною, інноваційною, виробничою, збутовою, ціновою  та іншими стратегіями). Особливо слід наголосити на значенні інвестиційних  ресурсів. Без достатнього забезпечення підприємства інвестиціями не може бути мови про його успішний інноваційний розвиток, використання новітніх досягнень  науки і техніки, про успіх  на ринку.

При формуванні маркетингової  стратегії інноваційних товарів, крім урахування внутрішніх прогнозних параметрів розвитку підприємства, неодмінно треба  брати до уваги можливі зміни  зовнішнього середовища, насамперед зміни в потребах і запитах  споживачів, діях конкурентів тощо.

Відповідно до конкретних прогнозних ситуацій, що можуть бути спричинені змінами зазначених зовнішніх чинників, маркетингова стратегія інноваційних товарів має передбачати перебудову організаційних структур управління інноваційним ринком (у разі потреби), розширення адаптаційних можливостей підприємства, тобто можливостей пристосовуватися до змін ринкового середовища, оптимізацію  структури збутової мережі, проникнення  в нові сфери інноваційної діяльності, в нові сегменти ринку тощо.

Отже, реалізація маркетингової  стратегії інноваційних товарів  підприємства потребує забезпечення відповідності  його внутрішніх можливостей зовнішнім, що визначаються ринковим середовищем.

Формування маркетингової  стратегії інноваційних товарів  на підприємстві доцільно розглядати на трьох рівнях, а саме: корпоративному, який пов’язаний із розробленням місії  підприємства, окресленням довгострокових стратегічних цілей; бізнес-рівні, який передбачає аналіз портфеля бізнес-проектів, дослідження ринкових позицій підприємства і визначення головних напрямів його розвитку; рівні товару — установлення маркетингових цілей і визначення шляхів їх досягнення для кожного виду товарів.

Маркетингова стратегія  інноваційних товарів на корпоративному рівні, цілі якого підпорядковані загальноекономічній  стратегії розвитку підприємства, включає  плани конкретних бізнес-проектів, що, у свою чергу, передбачає складання  планів просування на ринку окремих  товарів [2, с.299].

Головним завданням розроблення  маркетингової стратегії інноваційних товарів є ідентифікація і  систематичне відображення основних стратегічних складових інноваційного товару. Як правило, значимість таких проблем  змінюється від інновації до інновації, тому для вибору й оцінювання конкретного  інноваційного товару важливо виявляти і ретельно аналізувати його критичні елементи. Завдання впровадження на світовий ринок інноваційних товарів виробничого  призначення потребує кооперації в  дослідженнях, а удосконалення продукту чи технології може стати центральним  питанням для визначення маркетингової  стратегії інноваційних товарів. При  розробленні стратегії особливу увагу варто приділити таким  елементам: цільовий географічний регіон, частка ринку, зв’язок «продукт —  ринок», конкуренція і розвиток ринку.

При формуванні маркетингової  стратегії інноваційних товарів, крім урахування внутрішніх прогнозних параметрів розвитку підприємства, неодмінно треба  брати до уваги можливі зміни  зовнішнього середовища, насамперед зміни в потребах і запитах  споживачів, діях конкурентів тощо.

Відповідно до конкретних прогнозних ситуацій, що можуть бути спричинені змінами зазначених зовнішніх чинників, маркетингова стратегія інноваційних товарів має передбачати перебудову організаційних структур управління інноваційним ринком (у разі потреби), розширення адаптаційних можливостей підприємства, тобто можливостей пристосовуватися до змін ринкового середовища, оптимізацію структури збутової мережі, проникнення в нові сфери інноваційної діяльності, в нові сегменти ринку тощо.

Отже, реалізація маркетингової  стратегії інноваційних товарів  підприємства потребує забезпечення відповідності  його внутрішніх можливостей зовнішнім, що визначаються ринковим середовищем.

При цьому маркетингова стратегія  інноваційних товарів повинна орієнтувати  підприємство на максимальне виявлення  та реалізацію своїх порівняльних переваг, на активний пошук свого місця  на ринку, свого споживача, усіляко  заохочуючи інноваційний попит. У цьому  зв'язку важливими завданнями для  підприємства мають бути також з'ясування виробничих та економічних можливостей  організувати виробництво і збут за цінами, що відповідають купівельній  спроможності споживачів, пошук ефективніших порівняно з кон­курентами способів просування на ринку продукції, пошук  можливостей формування цільових ринків для реалізації своєї продукції  тощо.

Формування маркетингової  стратегії інноваційних товарів  на підприємстві доцільно розглядати на трьох рівнях, а саме: корпоративному, який пов'язаний із розробленням місії  підприємства, окресленням довгострокових стратегічних цілей; бізнес-рівні, який передбачає аналіз портфеля бізнес-проектів, дослідження ринкових позицій підприємства і визначення головних напрямів його розвитку; рівні товару — установлення маркетингових цілей і визначення шляхів їх досягнення для кожного  виду товарів.

Маркетингова стратегія  інноваційних товарів на корпоративному рівні, цілі якого підпорядковані загальноекономічній  стратегії розвитку підприємства, включає  плани конкретних бізнес-проектів, що, у свою чергу, передбачає складання  планів просування на ринку окремих  товарів.

Можна виокремити такі основні  вимоги до процесу формування маркетингових  інноваційних стратегій підприємства.

Забезпечення високого рівня  обґрунтованості прогнозів інноваційної діяльності, її результатів та наслідків. Для їх втілення в інноваційний продукт  та успішної його реалізації на ринку  має бути змодельована стратегія  маркетингу, що сприятиме просуванню майбутнього продукту на ринок. Прогнозні  розрахунки повинні оцінюватися, уточнюватися і в разі потреби коригувалися на кожному етапі впровадження інновації, оскільки не виявлені вчасно помилки  можуть призвести до значних втрат  і навіть банкрутства. Може ви­явитися, що ця розробка не матиме успіху, тому роботу необхідно припинити і  розпочати пошук нової ідеї.

Урахування чинників ризику. Розроблення та впровадження інновацій  пов'язане з певним ризиком. Серед  основних причин варто назвати такі: можливі зміни внутрішніх та зовнішніх  умов господарювання; зміни потреб та запитів споживачів; розрив господарських  зв'язків із діловими партнерами; непередбачені  дії конкурентів; поява нових  знань, наукових відкриттів, через що подальша робота з інновацією може втратити сенс. Усі перелічені чинники, що можуть вплинути на перебіг інноваційного  процесу, мають бути детально проаналізовані та враховані в процесі формування маркетингової стратегії інноваційних товарів.

Информация о работе Інноваційний маркетинг як необхідність