Аналіз і оцінка запасу (порогу) фінансової стійкості і платоспроможності аграрного підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2011 в 20:33, реферат

Описание работы

Визначення рівня фінансової стійкості підприємств сільськогосподарського виробництва є надзвичайно важливим, особливо за сучасних економічних умов постійної зміни політичної й економічної ситуації в країні, що може негативно вплинути на господарську діяльність підприємств, зважаючи на зменшення обсягів фінансових ресурсів та інвестиційних пропозицій.

Содержание

Вступ.
1. Аналіз і оцінка запасу (порогу) фінансової стійкості аграрного підприємства.
2. Рейтингова система оцінки фінансової стійкості підприємств сільськогосподарського виробництва
3. Сучасні методи оцінки платоспроможності аграрних підприємств
Висновок.
Список використаної літератури.

Работа содержит 1 файл

Екон аналіз.doc

— 1.26 Мб (Скачать)

План

Вступ.

1. Аналіз і  оцінка запасу (порогу) фінансової  стійкості аграрного підприємства.

2. Рейтингова  система оцінки фінансової стійкості  підприємств сільськогосподарського  виробництва

3. Сучасні методи  оцінки платоспроможності аграрних  підприємств

Висновок.

Список використаної літератури. 

 

Вступ 

    Визначення  рівня фінансової стійкості підприємств  сільськогосподарського виробництва  є надзвичайно важливим, особливо за сучасних економічних умов постійної  зміни політичної й економічної  ситуації в країні, що може негативно вплинути на господарську діяльність підприємств, зважаючи на зменшення обсягів фінансових ресурсів та інвестиційних пропозицій. Сьогоденні реалії такі, що в Україні сільськогосподарське виробництво є одним з найменш захищених видів діяльності, а зважаючи на сезонний характер виробництва та зношеність основних засобів – і одним з основних видів, що постійно потребує залучення інвестицій. У процесі здійснення інвестиційної діяльності забезпечується підвищення рівня фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. Рівень фінансової стійкості – один з основних критеріїв при попередній оцінці доцільності вкладення коштів у підприємство.

    Перед керівництвом сільськогосподарських  підприємств стоїть завдання оцінювання рівня фінансової стійкості на підприємстві з урахуванням факторів, що впливають на нього, формування та впроваджування заходів щодо його покращення. Оцінку рівня фінансової стійкості за умов кризового розвитку економіки необхідно здійснювати за допомогою об’єктивних показників, порівнюючи та зіставляючи їх із динамікою розвитку й особливостями фінансового стану підприємства. Разом із тим не завжди позитивні показники фінансової стійкості підприємства дають гарантію, що воно із часом не зможе втратити платоспроможність або не стати банкрутом, у той самий час збитковість може залишатися стійкою також не тривалий час, адже керівництво підприємства одразу застосовуватиме радикальні методи для поліпшення фінансового стану.

    Однією  з найважливіших характеристик  фінансового стану аграрних підприємств є забезпечення стабільності їх діяльності. Фінансова стійкість – це здатність підприємства функціонувати й розвиватися, зберігати рівновагу активів і пасивів у мінливому економічному середовищі, що гарантує його платоспроможність та інвестиційну привабливість у довгостроковій перспективі в межах допустимого рівня ризику.

    Стійкий фінансовий стан досягається при  достатності власного капіталу, ефективній структурі активів, достатньому  рівні рентабельності з урахуванням  операційного й фінансового ризиків, при високій ліквідності, стабільних доходах і широких можливостях залучення позикових коштів.

    Оцінка  фінансової стійкості, як критерію надійності, дозволяє зовнішнім суб’єктам аналізу  визначати фінансові можливості аграрних підприємств на тривалу перспективу.

    Оцінка  платоспроможності сільськогосподарських  підприємств

необхідна не лише для самого підприємства з метою  прогнозування фінансової діяльності, а й зовнішніх користувачів інформації – інвесторів, банків. Перш ніж надати кредит позичальнику, банк має впевнитись у його кредитоспроможності. Те ж саме роблять й підприємства, які вступають у партнерські зв’язки. Особливо важливо мати інформацію про фінансові можливості партнера при виникненні питання про надання йому комерційного кредиту, або відстрочки платежу.

 

1. Аналіз і оцінка запасу (порогу) фінансової стійкості аграрного підприємства. 

    Існуючі методики аналізу фінансової стійкості  передбачають проведення досліджень у  декілька етапів, склад і кількість  яких, а також порядок розрахунку показників у літературних джерелах відрізняються залежно від завдань аналізу та тлумачення поняття «фінансова стійкість». Як правило, аналіз фінансової стійкості проводиться в наступній послідовності (напрями аналізу):

    - розрахунок  за даними балансу системи  відносних показників (фінансово-економічних коефіцієнтів), які характеризують фінансову стійкість підприємства з точки зору структури і стану майна та джерел формування капіталу;

    - розрахунок  за даними балансу системи  абсолютних показників, які характеризують забезпеченість запасів джерелами формування та дозволяють визначити відповідний тип фінансової стійкості підприємства;

    - розрахунок  за даними звіту про фінансові  результати показників порогу  рентабельності і запасу фінансової  стійкості. 

    Разом з тим, в адаптаційному періоді функціонування аграрного ринку в умовах СОТ багато аспектів оцінювання фінансової стійкості діяльності сільськогосподарських підприємств вимагають подальших поглиблених досліджень щодо ефективного управління фінансовими ресурсами. Так, недостатньо уваги дослідників приділено чинникам формування показників фінансової стійкості. Потребує суттєвого удосконалення методика факторного аналізу порогу рентабельності й запасу фінансової стійкості.

    Фінансово-економічні коефіцієнти та абсолютні показники типу фінансової стійкості визначаються за інформацією бухгалтерського балансу і характеризують фінансову стабільність підприємства з точки зору, насамперед, співвідношення між власними та позиковими фінансовими ресурсами. Поряд із цим, оцінка фінансової стійкості передбачає аналіз факторів формування показників, які характеризують стабільність функціонування аграрного підприємства з позиції забезпечення прибутковості операційної діяльності. Серед цих показників чільне місце належить порогу рентабельності та запасу фінансової стійкості, розрахунок яких проводиться за інформацією форми №2 «Звіт про фінансові результати».

    Фінансова стійкість – комплексне поняття, яке перебуває під впливом  різноманітних фінансово-економічних  процесів. Тому її слід визначити як такий стан фінансових ресурсів підприємства, результативності їхнього розміщення й використання, при якому забезпечується розвиток виробництва чи інших сфер діяльності на основі зростання прибутку й активів при збереженні платоспроможності та кредитоспроможності.

    Фінансова стійкість характеризується за допомогою  абсолютних і відносних показників. Абсолютні показники фінансової стійкості: наявність власних обігових коштів; наявність власних обігових коштів і довгострокових джерел; загальна величина основних джерел коштів для формування запасів.

    На  основі цих трьох показників розраховуються величини, які дають оцінку розміру  джерел для покриття запасів, формують трикомпонентний показник та дозволяють визначити тип стійкості підприємства.

    Фінансова стійкість підприємства формується у процесі виробничої та фінансово-інвестиційної діяльності і є головним компонентом загальної стійкості підприємства. Економічна категорія "фінансова стійкість" є категорією відтворювального процесу. Вона розкриває економічні відносини, що складають фінансовий механізм забезпечення розвитку підприємства.

    Категорія "фінансова сталість" характеризує фінансовий стан підприємства як статичну, незмінну величину, за якої відсутній  розвиток підприємства. Категорія "фінансова  стабільність підприємства" свідчить про наявність виробничо-економічних умов здійснення розширеного відтворення виробництва, забезпечення ефективного господарювання протягом тривалого періоду.

    На  відміну від категорій "платоспроможність", "ліквідність" і "кредитоспроможність", категорія "фінансова стійкість" - більш широка та багатогранна і включає в себе оцінку усіх видів діяльності підприємства, перебуває під впливом різних фінансово-економічних процесів, які потрібно враховувати при здійсненні фінансового вибору.

    Основними завданнями оцінки фінансової стійкості  підприємства є: вивчення відповідності  між засобами і джерелами, раціональності їх розміщення та ефективності використання, загальна оцінка стійкості фінансового  стану та факторів й зміни, визначення резервів підвищення фінансової стійкості; прогнозування фінансової стабільності Оцінка рівня фінансової стійкості підприємства повинна відповідати таким вимогам, однозначність, комплексність і лояльність. Дослідження фінансової стійкості здійснюється із застосуванням дескриптивних моделей, тобто таких, що засновані на використанні інформації з бухгалтерської звітності.

    Залежно від змісту дослідження оцінку фінансової стійкості підприємства відносимо  до тематичного і комплексного аналізу  Залежно від об'єкта аналізу оцінка фінансової стійкості проводиться виключно по конкретному підприємству Залежно від періоду дослідження слід розрізняти ретроспективну та поточну оцінку фінансової стійкості. Залежно від Інформаційного забезпечення дослідження розрізняємо внутрішній і зовнішній аналіз фінансової стійкості підприємств.

    Фінансовий  аналіз має бути постіймо діючим засобом  ефективного управління підприємством. І саме фінансова стійкість є тією унікальною категорією, яка оцінює підприємство з точки зору стабільної діяльності на ринку.

    Найважливішою ознакою фінансової стійкості підприємства є його здатність функціонувати  і розвиватися в умовах мінливого внутрішнього і зовнішнього середовища. Тому поділ факторів, що впливають на фінансову стійкість, на внутрішні й зовнішні є найсуттєвішим. Тільки інтегрована сукупність дій усіх факторів забезпечує цілісність та єдність суспільного та індивідуального  економічного відтворення. 
 
 
 
 

Вихідна інформація для розрахунку порогу рентабельності

    та  запасу фінансової стійкості

Показники Умовні позначення Порядок розрахунку за даними форми № 2 (рядки)
Основний  дохід ОД 035+060
Операційні  витрати ОВ 040+070+080+090
у т. ч.:

змінні витрати

ЗВ 040 х

((230+240+250)÷280)+090

постійні  витрати ПВ 040 х

((26−270)-280)+070+080

маржинальний дохід МД ОД – ЗВ
Прибуток (збиток) від операційної діяльності П 100 (105)
 

    Показник  порогу рентабельності визначається за формулою:

, де: ПР – поріг рентабельності, тис. грн.; ПВ – постійні витрати, тис. грн.; КМД – питома вага (коефіцієнт) маржинального доходу в операційному доході.

    Розрахунок  КМД здійснюється за формулою:

     .

    Поріг рентабельності – це вартісний показник, який характеризує суму операційного доходу, що забезпечує повне покриття операційних витрат, тобто беззбитковість операційної діяльності підприємства. Чим менша величина порогу рентабельності, тим більш фінансово стійким є підприємство. Проте в умовах суттєвого зростання операційного доходу в більшості випадків одночасно зростають і операційні витрати, а значить і поріг рентабельності. Тому важливо забезпечити перевищення темпу приросту операційного доходу над темпом приросту порогу рентабельності, в результаті чого відбуватиметься зниження питомої ваги порогу рентабельності в операційному доході. Це означатиме, що більша частка операційного доходу працюватиме не на покриття операційних витрат, а на одержання прибутку від операційної діяльності.

    Показник  запасу фінансової стійкості  визначається за формулою:

     ,

де: ЗФС – запас фінансової стійкості, %; ОД – операційний дохід, тис. грн.; ПР – поріг рентабельності, тис. грн.

    Запас фінансової стійкості – це відносний  показник, який характери-зує максимально  допустимий відсоток зменшення фактичного операцій-ного доходу до того рівня, поки операційна діяльність залишиться беззбитковою. Чим вище значення запасу фінансової стійкості, тим більш фінансово стійким є аграрне підприємство з точки зору забезпечення прибутковості операційної діяльності, тим менший ризик настання збитковості. Запас фінансової стійкості характеризує той рівень захищеності операційної діяльності, який є в підприємства на момент розрахунку і яким можна скористатися на випадок несприятливих обставин, наприклад, при зменшенні обсягів виробництва або реалізації продукції. У той же час рівень запасу фінансової стійкості визначає захищеність кредиторів і постачальників від можливої несплати підприємством коштів за рахунками.

    Розглянемо  приклад розрахунку показників порогу рентабельності і запасу фінансової стійкості за інформацією звітності сільськогосподарського підприємства.

Информация о работе Аналіз і оцінка запасу (порогу) фінансової стійкості і платоспроможності аграрного підприємства