Модели поведения производителей

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Декабря 2011 в 15:06, реферат

Описание работы

Актуальність курсу «Моделювання економіки» зумовлена, зокрема, тим, що сучасна економічна теорія та практика потребують і значного рівня формалізації. Для вивчення різних економічних процесів та явищ економісти використовують їхні спрощені формалізовані описи, що отримали назву економічних моделей.
Важко уявити собі сучасну науку, зокрема економіку, без широкого застосування математичного моделювання.

Содержание

I. Теоретическая часть.
1. Введение…………………………………………………………………....2.
2. Модели поведения производителей...........................................................3.
3. Привести иллюстрацию к теме «Модель межотраслевого баланса»…..8.
4. Вывод……………………………………………………………………...13.
II. Практическая часть.
1. Построить математическую модель задачи…………………................15.
2. Найти решение задачи графическим методом…………………………………….18.
3. Произвести анализ чувствительности модели…………………………………….20.
4. Список литературы…………..……….....................................................

Работа содержит 1 файл

К.Р. 1. экон.мат.мод..docx

— 75.07 Кб (Скачать)

Содержание. 
 
 
 
 

    I. Теоретическая часть.

  1. Введение…………………………………………………………………....2.
  2. Модели поведения производителей...........................................................3.
  3. Привести иллюстрацию к теме «Модель межотраслевого баланса»…..8.
  4. Вывод……………………………………………………………………...13.

      II. Практическая часть.

      1. Построить математическую модель задачи…………………................15.

      2. Найти решение задачи графическим методом…………………………………….18.

       3. Произвести анализ чувствительности модели…………………………………….20.

      4. Список литературы…………..……….....................................................22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение. 

     Актуальність курсу «Моделювання економіки» зумовлена, зокрема, тим, що сучасна економічна теорія та практика потребують і значного рівня формалізації. Для вивчення різних економічних процесів та явищ економісти використовують їхні спрощені формалізовані описи, що отримали назву економічних моделей.

     Важко уявити собі сучасну науку, зокрема економіку, без широкого застосування математичного моделювання.

     Економічні системи, що вивчаються сучасною економічною наукою, важко піддаються дослідженню лише звичайними (вербальними) теоретичними методами. Прямий експеримент над ними майже неможливий. Ціна помилок і прорахунків велика, тому економіко-математичне моделювання є неминучою складовою науково-технічного прогресу.

     Будуючи моделі, економісти виявляють суттєві чинники, що є важливими для досліджуваного економічного об’єкта, системи, процесу, та намагаються відхилити (не враховувати) деталі, котрі є несуттєвими для вирішення поставленої проблеми, цілей дослідження. Формалізація основних особливостей функціонування економічних об’єктів дає змогу оцінити можливі наслідки впливу на них і використовувати отримані результати в аналізі, прийнятті рішень, управлінні.

     Як методологія та інструментарій економіко-математичне моделювання не підміняє собою ні математику, ні економічну теорію, ні фінанси, ні жодну з економічних дисциплін і не конкурує з ними. Навпаки, важко переоцінити його синтезуючу роль. Створення й застосування тріади «модель — алгоритм — програма» неможливе без опертя на різноманітні методи та підходи якісного (вербального) аналізу нелінійних економічних моделей, сучасних інформаційних систем і технологій. Економіко-математичне моделювання дає нові додаткові імпульси й стимули для розвитку економічної науки та її широкого практичного використання.

     Мета дисципліни «Моделювання економіки» — формування знань з методології, методики та інструментарію побудови економіко-математичних моделей, їх аналізу та використання.

     Завдання дисципліни — вивчення теорії та набуття практичних навичок, умінь щодо математичного моделювання й аналізу економічних об’єктів і процесів на мега-, макро-, мезо- та мікроекономічних рівнях.

    Предмет дисципліни — методологія, методи, процеси та інструментарій економіко-математичного моделювання на засадах системного аналізу.

    Для успішного опанування матеріалу дисципліни «Моделювання економіки» необхідні знання з низки фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін, засвоєння яких передбачене освітньо-професійною програмою вищої економічної освіти в Україні. Це, зокрема, політекономія, макро- та мікроекономіка, фінанси, менеджмент, маркетинг, вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика, інформатика та комп’ютерна техніка, математичне програмування, економетрія, ризикологія. 
 
 

Модели  поведения производителей. 

         Предприятие - производитель является первичным звеном в народном хозяйстве страны. На предприятии производятся товары, выполняются работы, оказываются услуги; создаются рабочие места, которые обеспечивают занятость трудоспособного населения и потребительский спрос. Предприятие является основным налогоплательщиком, пополняет доходную часть государственного и местных бюджетов. Эффективная работа предприятий — важнейшее условие благосостояния нации и процветания государства.

         Государственные органы управления задают правила экономического поведения предприятий через систему законов и нормативных документов, регулирующих и регламентирующих их деятельность. Есть две основные модели функционирования субъектов хозяйствования — директивная и социально-рыночная экономика. Сущность и особенности деятельности предприятий в различных условиях состоят в следующем.

В централизованной, директивной системе хозяйствования предприятием является хозяйствующий  субъект, обладающий правами юридического лица, который на основе использования  трудовым коллективом имущества  производит и реализует продукцию, развивается по плану, работает на основе хозяйственного расчета.

          В социально-рыночной экономике предприятием является самостоятельный субъект хозяйствования, обладающий правами юридического лица, деятельность которого направлена на получение прибыли, осуществляется на свой риск и под свою имущественную ответственность. В приведенных определениях есть три существенных различия. Первое — самостоятельность полная в рыночной экономике и ограниченная — в директивной. Второе — цель деятельности: прибыльная работа в рыночной среде и выпуск продукции — в централизованной системе государственного управления. Третье — имущественная ответственность собственников предприятия: в социально-рыночной экономике — риск потери имущества и в директивной экономике — покрытие убытков за счет дотаций из государственного бюджета.

          Предприятие независимо от формы собственности на средства производства и другое имущество действует на принципах хозяйственного расчета.

          Главной задачей предприятия является хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов членов трудового коллектива и интересов собственника имущества предприятия. Удовлетворение общественных потребностей в его продукции, работах, услугах регулируется государством экономическими методами.

Таким образом, видно, что поведение производителя  на рынке будет зависеть от рыночных условий, в которых он вынужден функционировать.

     Стратегическое  взаимодействие характерно не для всех типов рыночных структур и непосредственно  связано с понятием несовершенной  конкуренции на рынке. К случаям  несовершенной конкуренции относятся  рыночные структуры, которые нельзя считать полностью конкурентными  и которые в то же время не контролируются продавцом-монополистом. Несовершенная  конкуренция возникает тогда, когда  на рынке конкурируют фирмы, две  или более, каждая из которых имеет  возможность влиять на цену.

     Известны  две формы несовершенной конкуренции: монополистическая конкуренция  и олигополия.

     Монополистическая конкуренция предполагает, что значительное число фирм, каждая из которых удовлетворяет относительно небольшую долю рыночного спроса, конкурирует на рынке дифференцированного товара со свободным входом и выходом. Олигополия, напротив, отличается небольшим числом фирм, которые доминируют на рынке, где вход и выход могут быть затруднены.

     Следует заметить, что монополистическую  конкуренцию иногда рассматривают  как особую форму олигополии, а  олигополист может предлагать на рынке как однородный, так и дифференцированный продукт.

     Олигополия - это тип строения рынка, на котором действует ограниченное число фирм, осознающих свою взаимозависимость. Олигополия является преобладающей формой рыночной структуры многих отраслей экономики, поэтому существует много примеров стратегического взаимодействия в условиях олигополии. Создано немало моделей олигополии, цель которых -исследовать процессы принятия решений и, по возможности, предсказать результаты взаимодействия фирм на рынке.

     Модели  олигополии последовательно развивают  идеи классической теории олигопольного ценообразования, выдвинутые А. Курно в 1838 г. и Ж. Бертраном в 1883 г. Нет единой модели олигополии: модели олигополии могут иметь различную структуру, но существует несколько предпосылок, общих для всех моделей олигополии. Выделим две главные предпосылки. Во-первых, возможность прямо или опосредованно воздействовать на цену предполагает убывающую кривую спроса на продукцию олигополии. Во-вторых, ценообразование на рынках олигополии предполагает взаимозависимость фирм-производителей (и одновременно продавцов) товара при принятии решений относительно их поведения на рынке.

     Вторая  предпосылка определяет наличие  стратегического поведения или  стратегического взаимодействия фирм на рынке. Это означает, что поставщик  товара имеет возможность предвидеть и учитывать в принятии решений  поведение своих конкурентов. v

     Выбор каждого олигополиста зависит от поведения его соперников. Поэтому кривая спроса на продукцию отдельного олигополиста в момент принятия стратегических решений, как правило, неизвестна. Ключевое значение имеют предположения олигополиста относительно реакции конкурентов на действия друг друга. 

     1.1 Модель Дуополия 

     Модель  Дуополия - это рыночная структура, при которой два продавца, защищенные от появления дополнительных продавцов, являются единственными производителями стандартизированной продукции, не имеющей близких заменителей. Экономические модели дуополии полезны, чтобы проиллюстрировать, как предположения отдельного продавца насчет ответа соперника воздействуют на равновесный выпуск Классическая модель дуополии - это модель, сформулированная в 1838 г. французским экономистом Огюстеном Курно. Эта модель допускает, что каждый из двух продавцов предполагает что его конкурент всегда будет удерживать свой выпуск неизменным на текущем уровне. Она также предполагает, что продавцы не узнают о своих ошибках. В действительности предположения продавцов о реакции конкурента, вероятно, поменяются, когда они узнают о своих предыдущих ошибках. 

     1.2 Модель Олигополия 

     Модель Олигополия – это такая рыночная структура, при которой существует несколько продавцов, доля каждого из которых настолько велика в общих продажах на рынке, что изменение в количестве предлагаемой продукции каждого из продавцов ведет к изменению цены.

     Существует  два вида олигополии. Первый вид  предполагает, что несколько фирм производят идентичный продукт. Второй – когда несколько производителей выпускают дифференцированные товары.

     Однако  в том и другом случае фирмы  осознают взаимозависимость своих  продаж, объемов производства, инвестиций и рекламной деятельности. Так, если одна фирма будет усиленно рекламировать  свою продукцию или участвовать  в создании новой модели изделия, то она должна почти наверняка  ожидать аналогичных действий со стороны своих конкурентов. В  такой ситуации каждая фирма знает, что, по крайней мере, некоторые решения  конкурентов зависят от ее собственного поведения, и поэтому, принимая то или  иное решение, она обязана считаться  с этим обстоятельством.

     Олигополистическая  взаимозависимость фирм поднимает  соперничество между ними на качественно  новый уровень, превращает конкуренцию  в непрестанную борьбу “всех против всех”. В этом случае возможны самые разнообразные решения конкурентов: они могут совместнодобиваться некоторых целей, превращая отрасль в подобие чистоймонополии, или же – в качестве другой крайности – бороться друг с другом вплоть до полного уничтожения.

     Последний вариант чаще всего осуществляется в форме ценовой войны –  постепенного снижения существующего  уровня цен с целью вытеснения конкурентов с олигополистического  рынка. Если одна фирма снизила цену, то ее конкуренты, почувствовав отток  покупателей, в свою очередь тоже снизят свои цены. Этот процесс может  иметь несколько этапов. Но снижение цен имеет свои пределы: оно возможно до тех пор, пока у всех фирм цены не сравняются со средними издержками. В этом случае исчесзнет источник экономической прибыли и на рынке воцарится ситуация, близкая к совершенной конкуренции. От подобного исхода в выигрышном положении, естественно, остаются потребители, в то время как производители все до одного никакого выигрыша не получают. Поэтому чаще всего конкурентная борьба между фирмами приводит к принятию ими решений, основанных на учете возможного поведения своих соперников. В этом случае каждая из фирм ставит себя на место конкурентов и анализирует, какова была бы их реакция. Процесс принятия подобных решений рассматривается на примере взаимоотношения двух фирм в модели дуополии, впервые предложенной французским экономистом А. Курно в 1838г.

Информация о работе Модели поведения производителей