Моделювання інтелектуальної системи маркетингового управління підприємством

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2012 в 17:35, диссертация

Описание работы

Метою дослідження є моделювання інтелектуальної системи маркетингового управління підприємством, що забезпечить підвищення ефективності управління підприємством.
Для досягнення цієї мети в дисертаційній роботі були поставлені й вирішені наступні задачі:
проведено аналіз проблем маркетингового управління підприємством;
проведено аналіз можливостей сучасних систем підтримки прийняття рішень;
розроблено концепцію інтелектуальної системи маркетингового управління підприємством;
запропоновано підходи до моделювання маркетингових задач і розроблено моделі синтезу гнучких інтелектуальних систем управління;
розроблено модель формування асоціативної системи правил раціонального вибору;
розроблено метод класифікації асоціативних залежностей у задачах прийняття інтелектуальних рішень;
проаналізовано моделі для виявлення цільової аудиторії у комунікаційному маркетингу та метод моделювання портрета споживача;
проаналізовано методи реалізації й визначено ефективність ухвалення рішення в інтелектуальних системах.

Работа содержит 1 файл

337894.doc

— 362.50 Кб (Скачать)

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

Кафтанников Олексій Юрійович

 

 

УДК 330.1(075.8)

 

 

 

 

Моделювання

інтелектуальної системи маркетингового 

управління  підприємством

 

 

 

Спеціальність 08.03.02 –  економіко-математичне моделювання

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук

 

Донецьк – 2006

 

 Дисертацією є рукопис.

 

Роботу виконано на кафедрі економічної  кібернетики Донецького національного  університету Міністерства освіти і  науки України (м. Донецьк).

 

Науковий керівник –

доктор економічних наук, професор

Гузь Микола Григорович,

Донецький національний університет  Міністерства освіти і науки України, професор кафедри економічної кібернетики (м. Донецьк).


Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, доцент Іванов Микола Миколайович, Запорізький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки і організації виробництва (м. Запоріжжя);

 

кандидат економічних наук Прокопенко Роман Васильович, Донецький університет економіки та права, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій (м. Донецьк).

 

Провідна установа: Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана Міністерства освіти і науки України, кафедра інформаційного менеджменту (м. Київ).

 

 

Захист дисертації відбудеться 26 грудня о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.01 у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, Донецьк, вул. Челюскінців, 198-а, великий зал засідань.

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 83055, Донецьк, вул. Університетська, 24.

 

Автореферат розісланий   24 листопада 2006 р.

 

 

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Овечко Г.С.  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність  теми дослідження. Економічна ситуація на Україні вимагає корінних змін процесів управління на підприємствах, передумовою яких є швидкий розвиток інформаційних технологій. Впродовж останніх років розробка та розповсюдження інформаційних технологій виросли у десятки разів, а інвестування у цю галузь у деяких випадках у світі перевищують вкладення в такі галузі, як будівництво, машинобудування. Сучасні інформаційні технології розглядаються як засіб забезпечення конкурентних переваг підприємства.

У вітчизняній економіці  тривалий час проблемним є питання  впровадження інформаційних технологій. В 2005 р. на інформаційні технології в  Україні було витрачено 1,5 млрд. дол. Передбачається, що в поточному році ринок збільшиться не менше, ніж на 15%, а до 2010 р. відбудеться його подвоєння в грошовому виразі. Але доля програмного забезпечення і інформаційних послуг в обороті ринку України надто мала – 5,8% і 10% відповідно, тоді як в цілому по Центральній та Східній Європі вона складає відповідно 14,2% і 24%. Динамічний розвиток повинен забезпечуватися стійким розвитком економіки, стимулюючим інвестиції в інформаційні технології, а також посиленням конкуренції, що змусить підприємства вдосконалювати методи управління ресурсами і переходити на міжнародні стандарти.

При цьому однією з найбільш розвинених предметних областей застосування інформаційних технологій стає маркетинг, що дозволяє одержувати актуальну інформацію й використовувати її для аналізу, прогнозування й прийняття управлінських рішень у виробничій сфері.

Таким чином, широке використання інтелектуальних інформаційних  систем маркетингового управління підприємством  є об'єктивно неминучим у зв'язку зі  зростанням масштабів виробництва, ускладненням його структури й розвитком виробничих зв'язків.

Запропоновані у дисертації методи маркетингового управління грунтуються  на працях вітчизняних і зарубіжних учених: О.М. Алимова, І. Ансофа, Я.Г. Берсуцького, С. Біра, В.М. Геєця, В.М. Глушкова,  В.К. Галіцина, М.Г. Гузя, В.А. Забродського, М.М. Іванова, Ю.Г. Лисенка, Ф. Котлера, В.М. Порохні, О.І. Пушкаря, В.П. Романова, В.Ф. Ситника, К. Кастелані, М. Мінського, А. Ньюэла, Г. Саймона, Дж. Хабарда, М.Г. Чумаченка та ін.

У той же час питання створення інтелектуальних інформаційних систем на базі комплексу економіко-математичних моделей, що відображають вплив маркетингових процесів й управлінських рішень на розвиток економічних систем, не знайшли належного відбиття в їх дослідженнях.

У зв'язку з цим, необхідність розробки концепції моделювання  інтелектуальної системи маркетингового управління, що дозволяє підприємству розробляти найбільш ефективні рішення  й забезпечувати життєздатність економічної системи в довгостроковій перспективі, є актуальною, що обумовило вибір теми дослідження, його мету й завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до наукових досліджень кафедри економічної кібернетики Донецького національного університету, проведеними за темами: «Моделювання динаміки виробничо-економічних систем» Г-00/54 (номер державної реєстрації 0100U001971),  «Моделювання інформаційних і інфологічних систем» Г-00/29 (номер державної реєстрації  0100U001967), у яких здобувач брав участь як виконавець.

Мета й задачі дослідження.  Метою дослідження є моделювання інтелектуальної системи маркетингового  управління  підприємством, що забезпечить підвищення ефективності управління підприємством.

Для досягнення цієї мети в дисертаційній роботі були поставлені й вирішені наступні задачі:

проведено аналіз проблем  маркетингового управління підприємством;

проведено аналіз можливостей  сучасних систем підтримки прийняття  рішень;

розроблено концепцію  інтелектуальної системи маркетингового управління підприємством;

запропоновано підходи  до моделювання маркетингових задач  і розроблено моделі синтезу гнучких  інтелектуальних систем управління;

розроблено модель формування асоціативної системи правил раціонального  вибору;

розроблено метод класифікації асоціативних залежностей у задачах прийняття інтелектуальних рішень;

проаналізовано моделі для виявлення цільової аудиторії  у комунікаційному маркетингу та метод моделювання портрета споживача;

проаналізовано методи реалізації й визначено ефективність ухвалення рішення в інтелектуальних системах.

Об'єктом дослідження є процеси функціонування інтелектуальних інформаційних систем в економіці.

Предметом дослідження є економіко-математичне моделювання задач маркетингового управління на основі інтелектуальних систем прийняття рішень.

Методи дослідження. Теоретичною й методологічною основою дослідження стали розробки вітчизняних і зарубіжних учених в області теорії прийняття рішень, маркетингу, управління, системного аналізу, економіко-математичного моделювання, управління проектами, експертних оцінок, структурного моделювання, інформаційних та інтелектуальних систем.

Наукова новизна. У дисертації вирішено нову актуальну задачу моделювання інтелектуальної системи маркетингового управління на підприємстві. При цьому отримані наступні наукові результати:

уперше:

розроблено концепцію  побудови інтелектуальної системи  маркетингового управління підприємством, яка ґрунтується на засадах системності, життєздатності, враховує принципи гнучкості, надійності, що  дозволяє підвищити адекватність прийняття управлінських рішень і підвищити їх обґрунтованість;

розроблено метод класифікації асоціативних залежностей у задачах  прийняття інтелектуальних рішень на підставі аналізу великих інформаційних  сховищ даних, яка включає прості, складні, узагальнені, ієрархічні та раціональні правила, що дозволяє розглянути маркетингові інтелектуальні завдання різних ступенів складності та структури;

розроблено модель формування асоціативної системи правил раціонального  вибору, в основу якої покладено принципи асоціативного відбору даних із великих сховищ та характеристичні властивості раціонального вибору, що дозволяє охопити широке коло інтелектуальних задач маркетингового управління підприємствами;

одержав подальшого розвитку:

метод генерації управлінського рішення, заснований на еволюційних методах пошуку та початкової множини альтернатив, який дозволяє зменшити час пошуку варіантів рішень, що мають однакову ефективність та надає можливість особі, яка приймає рішення, зробити вибір, найбільш відповідний  конкретним умовам;

удосконалено:

економіко-математичну  модель синтезу системи підтримки  прийняття рішень, яка заснована  на принципах гнучкості та експертних процедурах, що дозволяє забезпечити  ефективну взаємодію між різними  частинами системи підтримки прийняття рішень та підвищує точність прийняття управлінських рішень.

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, що розроблена концепція моделювання інтелектуальної системи маркетингового управління підприємством як складова системи підтримки прийняття рішень на основі методів штучного інтелекту дозволяє вийти на якісно новий рівень управління економічними об'єктами й забезпечити своєчасну й адекватну реакцію на зміни умов функціонування.

Запропонований комплекс моделей  і методів, що реалізує технологію управління економічними об'єктами в умовах нестабільного зовнішнього середовища за допомогою інтелектуальних інформаційних систем, є в значній мірі універсальним формалізованим інструментом прийняття рішень і може бути використаний для маркетингового управління підприємством.

Особистий внесок здобувача. Теоретичні обґрунтування, практичні розробки, висновки й пропозиції, які містяться в дисертації, отримані автором самостійно на основі вивчення літературних джерел, логічного аналізу, узагальнення теоретичного й практичного матеріалу.

Апробація результатів  дослідження. Основні положення дисертації докладалися й обговорювалися:

на ювілейній Міжнародній  науково-практичній конференції «Теорія  активних систем» (1999 р., м. Москва);

на VII Всеукраїнській науково-методичній конференції “Проблеми економічної  кібернетики” (2002 р., м. Запоріжжя );

на четвертої Міжнародній  науковій конференції „Нейромережеві  технології і їх застосування” (2006 р., м. Краматорськ);

на наукових семінарах кафедри “Економічна кібернетика" Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України (2003 – 2006 рр., м. Донецьк).

Публікації. Основні результати дисертації опубліковано у 8 наукових працях загальним обсягом 2,7 д.а., з яких особисто авторові належить 1,8 д.а.

Структура й  обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 147 найменувань.

Робота викладена на 150 сторінках. Текст дисертації містить 30 рисунків, 12 таблиць, 4 додатки.

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ  ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено наукову  новизну отриманих результатів, розкрито теоретичну і практичну  значущість роботи, наведено інформацію про апробацію результатів дослідження.

У першому розділі «Методологічні основи розробки інтелектуальних систем управління підприємством» проаналізовано основні принципи організації інтелектуальних системи прийняття рішень, розглянуто можливості застосування  систем штучного інтелекту в розробці маркетингових стратегій і запропоновано концепцію гнучкого маркетингового управління в інтелектуальних системах.

Одним із загальновизнаних шляхів підвищення ефективності управління підприємством є використання комп'ютерних  технологій, економіко-математичних методів і моделей. Це підтверджується численними працями, в яких описаний досвід і результати теоретичних і практичних досліджень в області використання комп'ютерних технологій в управлінні підприємством. Набагато більш проблематичним є використання економіко-математичних методів в оптимізації і підтримці прийняття управлінських рішень.

У цей час важливим завданням є підвищення якості й  наукової обґрунтованості управлінських  рішень за допомогою широкого застосування засобів обчислювальної техніки, а також нових інформаційних технологій - інтелектуальних систем управління й зокрема - експертних систем, які використовуються для підтримки різних видів діяльності при прийнятті рішень по слабоструктурованих і неструктурованих проблемах.

Інтелектуальною системою управління вважається така, в якій знання про невідомі характеристики об'єкта управління й навколишнього середовища формуються в процесі навчання й адаптації, а отримана при цьому інформація використовується в процесі автоматичного прийняття рішень таким чином, що якість управління поліпшується.

Засобами  реалізації інформаційних систем управління (ІСУ) є інтелектуальні інформаційні системи (ІІС), які засновані на концепції  використання баз знань для генерації  рішення різних класів завдань (Knowledge based systems), у складі яких виділяють:

Информация о работе Моделювання інтелектуальної системи маркетингового управління підприємством