Моделювання інтелектуальної системи маркетингового управління підприємством

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2012 в 17:35, диссертация

Описание работы

Метою дослідження є моделювання інтелектуальної системи маркетингового управління підприємством, що забезпечить підвищення ефективності управління підприємством.
Для досягнення цієї мети в дисертаційній роботі були поставлені й вирішені наступні задачі:
проведено аналіз проблем маркетингового управління підприємством;
проведено аналіз можливостей сучасних систем підтримки прийняття рішень;
розроблено концепцію інтелектуальної системи маркетингового управління підприємством;
запропоновано підходи до моделювання маркетингових задач і розроблено моделі синтезу гнучких інтелектуальних систем управління;
розроблено модель формування асоціативної системи правил раціонального вибору;
розроблено метод класифікації асоціативних залежностей у задачах прийняття інтелектуальних рішень;
проаналізовано моделі для виявлення цільової аудиторії у комунікаційному маркетингу та метод моделювання портрета споживача;
проаналізовано методи реалізації й визначено ефективність ухвалення рішення в інтелектуальних системах.

Работа содержит 1 файл

337894.doc

— 362.50 Кб (Скачать)

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ  АВТОРОМ РОБІТ  
ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 

у наукових фахових  виданнях:

  1. Лысенко Ю.Г., Кафтанников А.Ю., Фрунзе И.А. Системы поддержки принятия адаптивных решений. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Економічна серія. Харків, 2001. – № 535 – с. 236-242. (Особистий внесок здобувача: розглянута структура процесу прийняття рішень та компоненти системи підтримки прийняття рішень, які можуть бути підставою для розробки комплексу економіко-математичних моделей).
  1. Кафтанников А.Ю. Задача логического вывода в интеллектуальных системах принятия решений // Модели управления в рыночной экономике: (Сб. науч. тр.) Общ. ред. и предис. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т. – Донецк: ДонНУ,  том 2, 2005. – Спец. вып. – с. 336-341.
  1. Кафтанников А.Ю. Интеллектуальная информационная система вывода нового товара на рынок // Новое в экономической кибернетике: (Сб. науч. ст.) Под общ. ред. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т.// Модели управления капиталом. – Донецк: ДонНУ, 2005. – №4. – с.74-80.
  1. Кафтанников А.Ю. Моделирование характеристического портрета потребителя // Новое в экономической кибернетике: (Сб. науч. ст.) Под общ. ред. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т. // Моделирование микроэкономических систем. – Донецк: ДонНУ, 2006. – №2. – с.99-104
  1. Гузь Н.Г., Гнатушенко В.В., Кафтанников А.Ю. Логические функции и уравнения в выборе и принятии решений // Международный научный журнал "Экономическая кибернетика". - Донецк: ДонНУ, 2006 г. -  №1-2(37-38). - с. 47-56. (Особистий внесок  здобувача: виконано постановку проблеми, надано визначення правила раціонального асоціативного вибору).

 

за матеріалами  конференцій:

  1. Кафтанников А.Ю. К вопросу о классификации систем поддержки принятия решений // Тези доповідей. VII Всеукраїнська науково-методична конференція “Проблеми економічної кібернетики” 11-13 вересня 2002 р. м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – с.79-80.
  1. Лысенко Ю.Г., Кафтанников А.Ю. Интеллектуализация решений в теории активных систем // Тезисы трудов юбилейной международной научно-практической конференции «Теория активных систем» 15-17 ноября 1999 года, Москва, Россия. – Москва: Институт проблем управления РАН, 1999. – с. 128. (Особистий внесок здобувача: проаналізовано ступінь інтелектуальності систем підтримки прийняття рішень та можливість їх використання в управлінні підприємством).
  1. Гузь Н.Г., Кафтанников А.Ю. Логические функции в выборе маркетинговых стратегий // Тезисы трудов четвертой международной научной конференции «Нейросетевые технологии и их применение». – Краматорск: ДГМА, 2006. – с.49-51. (Особистий внесок  здобувача: виконано постановку проблеми та огляд практичних ситуацій використання логічних функцій).

 

АНОТАЦІЯ

Кафтанников О. Ю. Моделювання інтелектуальної системи маркетингового  управління  підприємством. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата  економічних наук за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання. – Донецький національний університет, Донецьк, 2006 р.

У дисертаційній роботі подано наукове рішення актуального завдання розробки комплексу економіко-математичних моделей інтелектуальної системи маркетингового  управління  підприємством. Досліджені особливості сучасного стану проблеми розробки інтелектуальних систем управління підприємством і виявлені тенденції і проблеми їх розвитку, визначені концептуальні підходи до рішення такого типу завдань. Доведено, що одним з перспективних напрямів рішення цих задач є розробка і впровадження комплексу моделей в гнучкій системі маркетингового управління. Проведений аналіз робіт і напрямів дослідження, зв'язаних із застосуванням інтелектуальних систем управління, і зокрема, експертних систем, в системах прийняття рішень. Запропонована концептуальна схема гнучкої системи маркетингового управління підприємством, яка відображає механізм прийняття рішень і структуру її формування і дозволяє пов'язати рішення стратегічних, тактичних і оперативних задач управління в єдину схему. Суть даної концепції полягає в гнучкому реагуванні системи маркетингового управління підприємством на зміни умов його функціонування. Запропонована економіко-математична інтелектуальна модель виведення на ринок  нового товару на основі нечітких даних, що забезпечує підвищення ефективності прийняття управлінських рішень. Описана методика збору даних для моделювання характеристичного портрета споживача з використанням методів OLAP і Data Mining.

Запропонована методика моделювання вибору цільової аудиторії.

Ключові слова: маркетингове управління, інтелектуальних систем управління підприємством, механізм прийняття рішень, Data Mining, експертна система, управлінське рішення.

АННОТАЦИЯ

Кафтанников А. Ю. Моделирование интеллектуальной системы маркетингового  управления  предприятием. - Рукопись.

Диссертация на соискание  научной степени кандидата экономических  наук за специальностью 08.03.02 - экономико-математическое моделирование. - Донецкий национальный университет, Донецк, 2006 г.

В диссертационной работе представлено научное решение актуальной задачи разработки комплекса экономико-математических моделей интеллектуальной системы маркетингового  управления  предприятием. Исследованы особенности современного состояния проблемы разработки интеллектуальных систем управления предприятием, выявлены тенденции и проблемы их развития, определены концептуальные подходы к решению такого типа задач. Доказано, что одним из перспективных направлений решения этих задач является разработка и внедрение комплекса моделей в гибкой системе маркетингового управления. Проведен анализ работ и направлений исследования, связанных с применением интеллектуальных систем управления и, в частности, экспертных систем, в системах принятия решений. Предложена концептуальная схема гибкой системы маркетингового управления предприятием, которая отображает механизм принятия решений и структуру их формирования и позволяет связать решение стратегических, тактических и оперативных задач управления в единую схему. Суть данной концепции заключается в гибком реагировании системы маркетингового управления предприятием на изменения условий его функционирования.

Разработана модель формирования ассоциативной системы правил рационального  выбора, в основу которой положены принципы ассоциативного отбора данных из больших хранилищ и характеристические свойства рационального выбора, что позволяет охватить широкий круг интеллектуальных задач маркетингового управления предприятиями.

Разработан метод классификации  ассоциативных зависимостей в задачах принятия интеллектуальных решений на основании анализа больших информационных хранилищ данных, которая включает простые, сложные, обобщенные, иерархические и рациональные правила, что позволяет рассмотреть маркетинговые интеллектуальные задания разных степени сложности и структуры.

Предложена экономико-математическая интеллектуальная модель вывода на рынок  нового товара на основе нечетких данных, которая обеспечивает повышение  эффективности принятия управленческих решений. Описанная методика сбора данных для моделирования характеристического портрета потребителя с использованием методов OLAP и Data Mining.

Предложена методика моделирования выбора целевой аудитории, учитывающая разнородность реальных сегментов рынка и учитывающая возможности предприятия, его потенциал и конкретные факторы потребительских сегментов.

При определении эффективности  системы учитываются критерии, которые  на различных этапах проектирования интеллектуальной системы маркетингового управления предприятием определяют наиболее эффективные направления разработки: коэффициент использования рабочего времени, коэффициент условий труда, уровень квалификации персонала  и др.

Ключевые слова: маркетинговое управление, интеллектуальные системы управления предприятием, механизм принятия решений, Data Mining, экспертная система, управленческое решение.

 

 

 

 

SUMMARY

Kaftannikov O. Yu. Modelling of intellectual system of enterprise’s marketing management. - Manuscript

Thesis for the candidate of economic sciences academic degree by the speciality 08.03.02 – economic and mathematical modeling. – Donetsk National University, Donetsk, 2006.

In dissertation scientific solution of actual problem of the development of economic and mathematical models of intellectual system of enterprise’s marketing management is presented. Peculiarities of current state of problems of enterprise management intellectual system development are researched; their tendencies and development problems are revealed, conceptual approaches to solution such kind of problems are defined. It is proved that one of perspective direction for these problems solution is development and application of models complex in flexible system of marketing management. Analysis of works and directions of research concerned with utilization of intellectual management systems and in particular expert systems in decision making systems is realized. Conceptual scheme of flexible system of enterprise’s marketing management which represents decision making mechanism and its forming structure and allows to connect solving of strategic, tactic and operative management tasks to common scheme is proposed. The kernel of proposed conception is flexible reaction of system of enterprise’s marketing management to its functioning conditions changes. It is proposed economic and mathematical intellectual model of new good’s moving to the market based on fuzzy data which provides increase of decision making effectiveness. Method of data acquisition for modeling of characteristic consumer portrait with use of OLAP and Data Mining methodology is described.

It is proposed method of modeling of target audience choice.

Key words: marketing management, intellectual system of enterprise’s management, decision making mechanism, expert system, administrative decision.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафтанников Олексій Юрійович

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних  наук

 

Підписано до друку 20.11.06

Печатка офсетна

Тираж 100 екз.

Формат 60х84/16

Умов. друк. арк. 0,9.

Замовлення № 487

Папір типографський


 

 

Видано ТОВ „Апекс” м. Донецьк,

вул. Челюскінців,151, к.101, тел. 305-39-41

 

Свідоцтво про державну реєстрацію

ДК №361 від 15.03.2001р.


Информация о работе Моделювання інтелектуальної системи маркетингового управління підприємством