Ідентифікація парфумерних виробів

Автор: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2013 в 17:17, статья

Описание работы

В статті визначено поняття ідентифікації, охарактеризовано методи, критерії та засоби ідентифікації, етапи її проведення. Вивчено та охарактеризовано індикатори фальсифікації парфумерних виробів. Проведено ідентифікаційну експертизу маркування парфумерної продукції.

В статье определенно понятие идентификации, охарактеризованы методы, критерии и средства идентификации, этапы ее проведения. Изучены и охарактеризованы индикаторы фальсификации парфюмерных изделий. Проведена идентификационная экспертиза маркировки парфюмерной продукции.

Работа содержит 1 файл

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРФУМЕРНИХ ВИРОБІВ.docx

— 33.17 Кб (Скачать)

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРФУМЕРНИХ ВИРОБІВ

 

 

СОСЛЮК І., 5 курс ТЗФ КНТЕУ,

спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі»

 

В статті визначено поняття  ідентифікації, охарактеризовано методи, критерії та засоби ідентифікації, етапи  її проведення. Вивчено та охарактеризовано індикатори фальсифікації парфумерних  виробів. Проведено ідентифікаційну  експертизу маркування парфумерної  продукції.

 

В статье определенно понятие  идентификации, охарактеризованы методы, критерии и средства идентификации, этапы ее проведения. Изучены и  охарактеризованы индикаторы фальсификации  парфюмерных изделий. Проведена  идентификационная экспертиза маркировки парфюмерной продукции.

 

The article is dealing with definition of identification, is characterize methods, criteria and facilities of identification, stages of its realization. Studied and described the indicators of falsification of perfume goods. Identification of examination has been provided in marking of perfume goods.

 

За сучасних умов у всьому світі  вимоги до якості продуктів стали  жорсткішими. Важливо, щоб якість товарів  була ідентична тим вимогам, які  закладено в державних стандартах і технічних умовах на їх виробництво. Ідентифікація товарів — це виявлення  відповідності їхніх характеристик, вказаних при маркуванні, у супровідних  документах чи в інших засобах  інформації, висунутим до них вимогам. Як засоби ідентифікації продуктів  використовують нормативні, технічні та товаросупровідні документи, а також  маркування.

Але не завжди в нормативних і  технічних документах, на маркуванні наводяться всі вимоги, які можуть відповідати критеріям ідентифікації.

Ідентифікація необхідна при проведенні сертифікації, експертизи, оціночної  діяльності, при контролі якості й  нагляду за товаром.

Ідентифікація парфумерних виробів  при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності полягає в визначенні кодів ТН ЗЕД у відповідності  з характеристиками товару. Такою  ідентифікацією займаються спеціалісти  митниці, у випадку необхідності – інспектори митних лабораторій, які  проводять відповідні дослідження.

Розрізняють такі види ідентифікації товарів — асортиментну (видову), якісну, кількісну і партіонну (рис.1).

Особливе значення в процесі  експертизи має асортиментна (видова) ідентифікація, тобто встановлення відповідності найменування товарів  його асортиментній характеристиці.

Якісна (кваліметрична) ідентифікація, тобто встановлення відповідності  товару вимогам якості, передбачених нормативною документацією, дозволяє виявити наявність допустимих і  недопустимих дефектів.

Партіонна ідентифікація — один з найскладніших видів ідентифікації, під час якої встановлюється належність частини товару до конкретної товарної партії.

Кількісна ідентифікація  встановлює відповідність парфумів вимогам нормативних документів відповідно об’єму, заповненню упаковки у відповідності до діючого ГОСТу. Якщо продукція займає менше 70% об’єму упаковки, вона відноситься до фальсифікованої .

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 


 

 


   

 

 

 

 


 


 


 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Критерії ідентифікації парфумерних  виробів

 

Метою даної  роботи було проведення ідентифікаційної експертизи парфумерних виробів.

Об’єктом досліджень були парфумерні вироби, що реалізуються в торговельній мережі м. Києва.

Предметом досліджень була  ідентифікація парфумерних  виробів.

Ідентифікація парфумерних виробів  складається з трьох етапів:

І -  Попередня ідентифікація:

  • вивчення та аналіз документів, маркування;
  • початковий загальний огляд: упаковки, індивідуальної тари, вмісту або самого товару;
  • виділення відповідних та невідповідних характеристик;
  • використання при визначенні характеристик органолептичних і експрес-методів;
  • визначення показників для дослідження фізико-хімічними та іншими методами.

ІІ - Заключна ідентифікація:

  • аналіз даних дослідження;
  • заключний повний аналіз.

ІІІ - Складання висновку: висновок про відповідність (невідповідність).

Фальсифікація товарів може бути виявлена й доказана в результаті проведення ідентифікації. Відповідно до поставленої  задачі вибирають критерії і засоби ідентифікації. До засобів ідентифікації товарів відносяться:

нормативні документи, які регламентують  показники якості;

товаросупровідні документи;

маркування товарів.

Критерії ідентифікації – це характеристики товару, які дозволяють ототожнювати найменування представленого товару з найменуванням, що вказане  на маркуванні та/чи в товаросупровідних  документах. У нормативних документах та правилах Сертифікації передбачені  такі групи показників, як органолептичні (зовнішній вигляд, колір і запах, прозорість, стійкість запаху) та фізико-хімічні (міцність і сума масових часток запашних речовин), які характеризують споживні властивості товару.

В табл. 1 наведена характеристика критеріїв, засобів, методів, які пропонуються для ідентифікації парфумерних виробів.

Зовнішній вигляд не лише найдоступніший і найрозповсюдженіший, але й  один з найбільш вагомих критеріїв  ідентифікації. Саме з цього показника  починається ідентифікація виробниками, продавцями та споживачами. Парфумерні вироби повинні бути прозорими, допускається наявність одиничних волокон. Колір і запах парфумерних виробів мають відповідати зразку-еталону продукції, інколи вони містять барвники для надання відтінку або кольору, іноді відтінок надає колір флакона.

Прозорість парфумерних виробів  повинна зберігатися при зниженні температури.

Стійкість запаху і сума масових  часток запашних речовин є найважливішими якісними показниками парфумерних виробів. Стійкість запаху визначається природою запашних речовин, що становлять парфумерну композицію.

Таким чином, органолептичні показники  – найбільш доступні, прості, але  недостатньо достовірні. Саме тому вони не можуть бути єдиними критеріями ідентифікації і мають доповнюватись  фізико-хімічними показниками, які  відрізняються більшим ступенем вірогідності та об’єктивності.

У зв’язку з тим, що органолептичні й фізико-хімічні показники у  деяких випадках не відповідають вимогам  перевірки та об’єктивності, необхідно  застосовувати комплекс взаємодоповнюючих  критеріїв ідентифікації.

Найбільш складним і важливим для  визначення справжності є набір  показників ідентифікації (автентичності). При ідентифікації для виявлення  справжності доцільно використовувати  комплекс методів – від аналітичних (аналіз документів), експертних (візуальні  й апробіруванням) до експрес-методів  і фізико-хімічних. Ідентифікація  проводиться за класичною схемою, яка включає роздільне й порівняльне  дослідження. При роздільному дослідженні  встановлюються властивості двох  порівнювальних об’єктів, а при  порівнювальному – проводять  порівняння показників ідентифікованого і порівнювального об’єкта, з’ясовуючи, які показники співпадають, а  які відрізняються. При цьому  спочатку порівнюють інтегральні (групові) властивості, а потім – одиничні (індивідуальні).

 

Таблиця 1

Характеристика критеріїв, засобів, методів, які пропонуються для ідентифікації  парфумерних виробів

 

Критерій

Засіб

Метод

Найменування парфумерних виробів

Договір, товаросупровідні документи, маркування, ГОСТ, ТУ

Органолептичний, вимірювальні, експертні

Фірма-виробник

Договір, товаросупровідні документи,  сертифікат відповідності, маркування, упаковка, товар

Органолептичний, аналітичний

Призначення

Маркування

Органолептичний, вимірювальні, експертні

Інформація про сертифікацію

Маркування, товаросупровідні документи, сертифікат відповідності

Органолептичний

Маса, об’єм

Маркування, товар

Вимірювальний

Склад

Маркування, документи виробника, ГОСТ, ТУ

Органолептичний, фізико-хімічний

Товарний знак

Маркування

Органолептичний

Дата виробництва, гарантійний  термін

Договір, маркування, упаковка, товаросупровідні документи, ГОСТ, ТУ

Органолептичний

аналітичний

Позначення НД

Маркування, ГОСТ, ТУ, товар

Аналітичний, органолептичний, вимірювальний 

Код ТН ЗЕД

Класифікатор товарів, кодів ТН ЗЕД, ГОСТ, митні декларації, сертифікат відповідності

Аналітичний

Ціна

Прайс-листи, середні роздрібні  ціни

Аналітичний, реєстраційний


 

Така послідовність порівнювального  дослідження дозволяє виявити суттєву  різницю вже на початкових стадіях  дослідження.

Оцінка результатів порівнювального  дослідження показує заключну і  найбільш відповідальну стадію. Спочатку оцінюють встановлені різниці, з’ясовуючи їх походження, визначають причину  їх виникнення (зберігання, транспортування, використання). Тому для правильної оцінки виявлених різниць необхідно  вивчити умови експлуатації, умови  зберігання, транспортування.

Дослідження по встановленню показників справжності і методів їх визначення зараз розпочато тільки на деякі  товари. Тому треба провести розробку стандартів, в яких будуть описані  методи виявлення фальсифікації  парфумерних виробів. Хоча більшість  груп товарів не мають встановлених показників автентичності, а їх розробка потребує теоретичних досліджень і  накопичення практичних результатів, навіть в однорідній групі товарів  є відмінність номенклатури показників для різних товарів, які визначаються різним складом, призначенням, властивостями  і т.п. Кількість необхідних показників автентичності повинно бути оптимальним, тобто випробування не повинні проводитися  за всіма показниками якості, щоб  не ускладнювати ідентифікацію. Але  вибір показників автентичності  і методів їх визначення повинен  застосовуватись на достатньо обґрунтованому висновку при ідентичності товарів, що аналізуються. Основними причинами визначення номенклатури показників автентичності є обґрунтованість, достовірність і нормованість.

Загальні органолептичні ознаки якісної фірмової парфумерії:

- пакувальний целофан міцно прилягає до коробочки, без доступу повітря;

- пакувальна коробочка вироблена із високоякісного картону;

- уся печатна інформація на коробочці виконана привабливо, має строгий    дизайн;

- флакон із світлого скла без відтінків та пузирів;

- пробка міцно притерта, на пластмасовій пробці не повинно бути швів;

- металевий ободок під пульверизатором не повинен прокручуватися;

- висока ціна виробу.

Індикаторами фальсифікації парфумерних  виробів є:

Пакувальний целофан: якщо коробка  має бути в поліетиленовій упаковці (ви вже купували ці парфуми), а вона відсутня – це перша ознака підробки. Хоча деякі відомі марки поліетиленову  упаковку не використовують (Nina Ricci, Clinique, Laura Biagiotti, Hugo Boss). У справжнього товару плівка прозора, щільна прилягає. У  підробок плівка може бути жовтуватою і неохайною.

Якщо парфуми все ж таки упаковані  в поліетиленову упаковку, слід звернути увагу на її якість, якщо упаковка склеєна  клеєм, в її формі можуть бути нерівності - це підробка. Оригінальна продукція  виготовляється на фабриках, де упаковку виконує агрегат і при склеюванні поліетилену проставляється як би "клеймо", яке сплавлює його, і на оригіналі  завжди видно штамп запаювання у  формі прямокутника або круга.

Коробка: упаковка підробок може відрізнятися за кольором, а написи – мати напливи. На підробках можливо замітити неякісний  друк, хоча хороші, копії відрізнити від оригіналу по коробці практично  неможливо. Оригінальні коробки  мають високоякісну поліграфію, все  написано дуже чітко. Деякі відомі парфуми  маркуються ультрафіолетом. Такий код  може бути схований і на внутрішніх частинах коробки.

Флакон: більше всього недоліків у підробленої парфумерії припадає саме на флакон, оскільки це найдорожча частина товару. Неакуратні вигини, розмитості в пластмасі, неідеальне скло, кришка не сидить, нечіткі написи на пляшці все це свідчить про підробку. Флакони справжніх парфумерних виробів  подібні до витворів мистецтва, тримаючи в руках не відчуваються  недоліки.

Аромат: незаперечним доказом підробки є нестійкість і виразний запах  денатурату чи спирту. Через півгодини  аромат підробних парфумів зникне безслідно. У підроблених парфумерних виробах, якийсь компонент відчувається сильніше, ніж інші, а також дешеві компоненти більше нагадують  запах освіжувала повітря.

У точках продажу парфумів повинні  бути так звані понюшки – папірці  для нанесення аромату чи пробні флакони. Це обов’язкове правило  для реалізаторів парфумів. Оригінальний аромат розкриває свої ноти поетапно.  
Перший ступінь – початкове враження, яке ви отримуєте від нанесеного на шкіру аромату, називається верхньою нотою. Вона триває менше хвилини.

Другий ступінь – нота серця  – настає одразу після верхньої ноти, коли шкіра вже вступає в  хімічну реакцію з парфумами. Ще хвилин за десять проявляється заключна базова нота. Лише дочекавшись її (не раніше, ніж за 15 хвилин після нанесення) можна скласти адекватне враження про аромат. У фальшивих парфумів, як правило, немає такого багатства  ароматів і є лише одна нота.

Ціна: різниця в ціні досить відчутна. Дуже грубі підробки можуть коштувати  близько 20-30 грн. за флакон (табл. 2).

Результати ідентифікації маркування досліджуваних зразків наведені у таблиці 3.

Також треба нагадати, що в результаті фальсифікації збитки несе споживач, виробник фірмового товару: споживач, використовує неякісний, а дуже часто  і небезпечний товар; виробник –  за рахунок зниження попиту на продукцію.

Информация о работе Ідентифікація парфумерних виробів