Інноваційна діяльність і екологічні проблеми навколишнього середовища

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Ноября 2011 в 15:57, реферат

Описание работы

Не дивлячись на інноваційний розвиток економіки багатьох країн та значні досягнення у галузі охорони навколишнього природного середовища й удосконалення технологій, відбувається подальша деградація екосистем. Це проявляється у посиленні парникового ефекту і зміні клімату, втраті елементів біорозмаїття і глобально важливих генетичних ресурсів, виснаженні озонового шару, проблемах забезпечення населення планети чистою питною водою, знищенні лісів, опустелюванні та деградації земель, швидкому виснаженні ресурсів, тобто руйнуванні історично складених природних екосистем.

Содержание

Вступ
1.Проблеми навколишнього середовища.
2. Вплив НТП на екологічну ситуацію.
3.Екологічні інновації як один з шляхів подолання проблем навколишнього середовища.
Висновок

Работа содержит 1 файл

Документ Microsoft Word.doc

— 58.00 Кб (Скачать)

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 
 
 
 
 
 

Кафедра економіки

підприємств та корпорацій 
 
 
 

ІНДЗ  на тему:

,,Інноваційна діяльність і екологічні проблеми навколишнього середовища,, 
 
 
 
 
 

                                                                                          Виконала 

ст. групи  ЕПП-41

                                                                                                Балябас В.А.

                                                                                            Перевірив

                                                                                                Вашків О.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тернопіль – 2011

    План

Вступ

1.Проблеми навколишнього середовища.

2. Вплив НТП на екологічну ситуацію.

3.Екологічні  інновації як один з шляхів  подолання проблем                  навколишнього середовища.

Висновок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Вступ

    Не  дивлячись на інноваційний розвиток економіки багатьох країн та значні досягнення у галузі охорони навколишнього природного середовища й удосконалення технологій, відбувається подальша деградація екосистем. Це проявляється у посиленні парникового ефекту і зміні клімату, втраті елементів біорозмаїття і глобально важливих генетичних ресурсів, виснаженні озонового шару, проблемах забезпечення населення планети чистою питною водою, знищенні лісів, опустелюванні та деградації земель, швидкому виснаженні ресурсів, тобто руйнуванні історично складених природних екосистем.

    Врегулювання  проблем щодо мінімізації конфлікту  між людством і навколишнім середовищем, можливе за умови впровадження екологічно орієнтованих інновацій. Йдеться про  розвиток і впровадження у виробництво  новітніх інноваційних технологій, раціоналізацію та модернізацію виробництва, раціональне використання наукового та виробничо-технічного потенціалу.

    Наукові дослідження з проблем реалізації інноваційної політики у сфері екології та проведення природоохоронної інноваційної політики здійснюють такі відомі вітчизняні вчені як: Т.Галушкіна, Б.Данилишин, С.Ілляшенко, О.Лапко, Л.Федулова, М.Хвесик та інші.

    Не  дивлячись на велику кількість наукових досліджень, присвячених аналізу  проблем активізації інноваційних процесів у сфері екології, потреба  у вивченні цих проблем залишається актуальною. 
 
 
 
 
 
 
 

1.Проблеми  навколишнього середовища.

       Серед сучасних проблем людства, повязаних з процесами економічного розвитку, одними з основних продовжують залишатись екологічні. Екстенсивний розвиток господарства при практичному ігноруванні його впливу на навколишнє природнє середовище зумовило сучасну екологічну кризу, яка переросла на глобальний рівень. Не так давно зявилися перші ознаки переростання екокризи в екокатастрофу, коли відбуваються процеси невиправного руйнування біосфери (наприклад, зафіксоване руйнування озонового екрану у верхніх шарах атмосфери, зростаюче безводдя материків, танення льодовиків, втрата кліматичної стабільності). Природа вже вичерпала свій потенціал.

       Аналіз сучасної екологічної ситуації свідчить, що відбувається надмірна експлуатація навколишньго середовища, яке стає все більш техногенним. Як результат, виникає багато нових, незвичних для організму людини чинників зовнішнього впливу: урбанізація, хімізація сільського господарства, індустріалізація.Стало зрозуміло, що господарська діяльність повинна розвиватись не тільки за економічними законами, але і враховувати екологічні.

       В процесі постійної індустріалізації країни збільшуються розміри забруднення  навколишнього середовища, що може викликати самознищення націй. Оскільки на сьогодні в Україні виробництво не має замкнутого характеру, то відходи виробництва постійно забруднюють навколишнє середовище. Так, за даними статистики викиди шкідливих речовин у повітря у 2000 році становили 5908,6 тис. т., тоді як у 2006 році їх кількість збільшилась до 7027,6 тис. т.

       Проте, обмеженість природніх ресурсів, недосконалість сучасних виробничих технологій продовжують посилювати розрив між екологічними і економічними інтересами суспільства. 
 

2. Вплив НТП на екологічну ситуацію.

       Сучасний стан взаємодії людини і природи характеризується двома протилежними моментами:

1) НТП створює широкі можливості для перетворення природи;

2) вони викликають вкрай несприятливі наслідки в природних системах.

       Офіційно визнано, що, головним чином, саме НТП створив загрозу екологічної катастрофи і все частіше постає питання про його наслідки.

       Відомо, що кожний наступний ступінь НТП збільшує масштаби втручання людини у природнє середовище. Інтенсивність протікання інноваційних процесів істотно загострює екологічні проблеми. Застосування сучасних технологій прискорює екологічну кризу внаслідок матеріало- та енергомісткості, збільшення кількості відходів. Однак саме за допомогою інновацій можливий перехід з техногенного до збалансованого розвитку суспільства.

       До теперішнього часу сформувалися 2 основні підходи до вирішення екологічної проблеми. Перший підхід виходить з того, що розвязати екологічні проблеми можливо на основі впровадження у виробництво екологічних інновацій. В межах іншого підходу вважається за неможливе подолати екологічну кризу суто технічними заходами: необхідна якісна перебудова основ цивілізації шляхом перебудови свідомості людей.

       В сучасних умовах важливим завданням постає максимальна екологізація технологічного та інноваційного розвитку, тобто зменшення їх негативного впливу на здоровя людини і нвколишнє природне середовище. Виникла тенденція, яка базується на створенні більш екологічних і менш ресурсоємних технологій, реструктуризації промислового виробництва, впровадженні таких методів управління, які одночасно забезпечують зростання його ефективності та зниження обсягів забруднень.

       Екологізація технологічного розвитку неможлива без екологізації інноваційної діяльності.

         Аналіз еколого-економічних показників національної економіки доводить, що зростання виробництва на існуючій технологічній базі ще більше ускладнить екологічну і як наслідок економічну і соціальну ситуацію в країні. Фахівці вважають, якщо очікуване зростання економіки почнеться при існуючій сьогодні структурі та технології виробництва, то екологічний вплив на 20 - 30 % перевищить відповідні екологічні показники навіть при рівні виробництва початку 90-х років. Якщо ж буде досягнуто показників виробництва докризового рівня, екологічні наслідки для України можуть бути катастрофічними. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Екологічні  інновації як один  з шляхів подолання  проблем                  навколишнього середовища.

       Основна мета будь-яких екологічних інновацій – зниження негативної дії господарської діяльності людини на стан навколишнього середовища.

       З точки зору значимості в економічному розвитку екологічні інновації поділяються на базисні, поліпшувальні та псевдоінновації.

       У світовій практиці використовуються різні методи стимулювання впровадження екологічних інновацій: введення природоохоронних норм, правил, законодавчих актів, надання субсидій на скорочення викидів, податкове стимулювання, реалізація прав на забруднення. В Україні недосконалість існуючих економічних регуляторів природокористування разом з нерозвиненою системою бухгалерського обліку та статистичної звітності щодо природоохоронної діяльності на підприємствах сковує природозберігаючу діяльність господарюючих субєктів, обмежує впровадження екологоорієнтованих інновацій.

    Інноваційність  у сфері екології має ґрунтуватися на розробці й використанні ефективних екологічно чистих безвідходних та маловідходних  технологій, які уможливлюють зменшення  кількості розсіюваних відходів та споживання первинних природних  матеріальних ресурсів. На багатьох підприємствах встановлюються складніші очисні споруди для газодимових викидів і стічних вод; розробляються технології комплексної раціональної переробки сировини з мінімальним використанням енергетичних ресурсів та інших допоміжних матеріалів.

    Сучасні виробництва характеризуються утворенням токсичних рідких відходів, які неможливо  при сучасних технологіях очистки  знешкодити. Такі відходи вимагають  тривалої ізоляції від біосфери (підземне поховання в глибоких водоносних горизонтах, платформних артезіанських басейнах). Тому формування раціональної промислової структури, введення в експлуатацію безвідходних і маловідходних виробництв, оснащення підприємств ефективними очисними спорудами дозволяє позитивно вирішувати проблеми охорони навколишнього природного середовища й утилізації відходів.

    Нинішній  етап розвитку економіки характеризується формуванням динамічно зростаючого  ринку екологічно чистої продукції, який фактично охоплює всі сфери  виробництва і послуг. 

       Інноваційні процеси, які притаманні світовій економіці та способи розв’язання спільних економічних проблем дозволяють зробити висновок, що розвиток промисловості можливий тільки при проведенні розумної екологічної політики.

       Досягнення  позитивних результатів у сфері  охорони навколишнього середовища потребує нарощування інвестиційних ресурсів, поліпшення структури інвестиційних джерел та оптимізації напрямів їх вкладення.

Нині  склалася ситуація, за якої підприємства відчувають гостру нестачу фінансових ресурсів для вдосконалення техніко-технологічних процесів, впровадження принципово нових екологобезпечних засобів виробництва, будівництва і реконструкції очисних споруд, застосування прогресивних способів і методів очищення відходів виробництва.

       Перехід економіки країни на інноваційний шлях розвитку можливий за умови функціонування наукомістких високотехнологічних виробництв, активного використання висококонкурентних технологій та залучення інформаційних ресурсів й нових знань.

       Модель  структури забезпечення інтенсифікації інноваційного процесу екологічно орієнтованого інноваційного розвитку має включати спеціальні цільові програми, спрямовані на  підтримку і розвиток науково-технічних досліджень; формування центрів передових технологій, створення інкубаторів; розвиток фондів венчурного капіталу, залучення коштів приватних структур для вирішення завдань розробки і впровадження у виробництво інноваційних ресурсозберігаючих технологій тощо.

    Успішна реалізація інноваційної політики у  сфері природокористування має  на меті виконання комплексу наукових і організаційно-технічних заходів, зокрема: розробки концепції екологічно орієнтованого інноваційного розвитку у сфері охорони довкілля та раціонального природокористування; залучення інвестицій у найпередовіші галузі промисловості, які здатні  забезпечити інноваційність у сферах ресурсозбереження та екологізації, що дозволить збільшити об’єми та підвищити ефективність функціонування виробництва;  екологічної модернізації, яка ґрунтується на стратегії екологічно орієнтованого менеджменту й екологічного підприємництва.

       Таким чином, вирішення екологічних  проблем  вимагає впровадження екологічно орієнтованих інноваційних розробок, зокрема розробки нових поколінь очисних споруд, методів  очищення шкідливих промислових  викидів і стоків, а також реалізації заходів, спрямованих на екологізацію технологічних процесів, запровадження природонеруйнівних, природонезабруднюючих, ресурсозберігаючих та екологобезпечних видів техніки і технології, способів організації виробництва, форм господарювання, безвідходних або маловідходних замкнутих виробничих циклів тощо.

Информация о работе Інноваційна діяльність і екологічні проблеми навколишнього середовища