Інноваційна діяльність підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Февраля 2013 в 00:02, курсовая работа

Описание работы

У цей складний для України період відродження ринкових відносин, коли вкрай важливими завданнями є збереження промислового комплексу, його структурна перебудова і забезпечення подальшого науково-технічного розвитку, проблема підвищення ефективності інноваційної діяльності вітчизняних підприємств набуває принципового значення, оскільки її вирішення дасть змогу перейти до створення і використання технологій більш високого рівня, а отже, прискорити економічне зростання національної економіки.

Содержание

Вступ ……..…………………………………………...……….…...……ст. 5

сутність інноваційної діяльнос...…………………….…....ст.9
Поняття та зміст інноваційних процесів………..…………….….ст.9
Науково-технічний прогрес………………………………….…...ст.14
Організаційний розвиток, його зміст, форми та визначення.......ст.16
Оцінка ефективності інноваційних процесів………………….…ст.17

СТАН ВІТЧИЗНЯНОГО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ
І ОЦІНКА ЙОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ……………ст.20
Інноваційна інфраструктура………………………………………ст.22
Міжнародне співробітництво……………………………………..ст.27

Методи економічної оцінки інноваційних процесів на підприємстві………………………………………………………..ст.29

Розрахункова частина ………………………………………..ст. 50

Висновки………..……………………………………………………….ст.55

Список літератури …………………………………………...…..…..ст.59

Работа содержит 1 файл

r26605.doc

— 374.50 Кб (Скачать)

При створенні нової  наукомісткої продукції, а саме такою є продукція машино- та приладобудування, дуже важливою проблемою є якнайшвидше її вдосконалення. Проведені американськими вченими дослідження засвідчують, що рівень експлуатаційних витрат на 80% визначається технічними характеристиками, прийнятими на початкових етапах проектування, а можливість впливу на них на стадії виготовлення дослідного зразка знижуються до 15%, в умовах серійного виробництва - аж до 5%. Отже, важливість прийняття рішення про зміни технічних характеристик на початкових етапах проектування є очевидною.

На початкових стадіях  проектування, коли бракує даних для  складання планової калькуляції  собівартості нововведення, необхідної для оцінки економічного ефекту за рахунок зміни витрат виробництва, її розрахунок можна здійснити наближеними методами (питомих ваг, графоаналітичним чи методом кореляції), для чого й вибирають аналог-2. При виборі цього аналога особливу увагу потрібно звернути на конструктивні характеристики, принцип дії, структурну схему і технологію виготовлення. Оскільки аналог вибирають на стадії проектування, то зростає роль техніко-економічного аналізу, який мусить бути оперативним засобом вибору найдоцільнішого технічного варіанта. На кожній стадії проектування (від розробки технічного завдання і до завершення робочого проектування) він повинен забезпечувати проектувальникам отримання об'єктивної і надійної інформації для вивчення ступеня впливу тих чи інших змін у конструкції виробу на його ефективність.

При виборі аналога-3 для визначення економічного ефекту за рахунок зміни витрат виробництва й експлуатації необхідно враховувати однакове експлуатаційне призначення і сферу застосування нової техніки, а щодо збігу технічних характеристик, то тут немає необхідності. У цьому випадку за аналог можна вибрати декілька виробів, що спільно виконують ту ж функцію. Якщо сфера застосування виробу є широкою, то як аналог доцільно вибирати виріб, що має найширше використання, а у випадку локального використання - вироби, що підлягають заміні.

Отже, методика вибору варіанта здійснення інноваційного процесу повинна бути побудована таким чином, щоб вона дала змогу встановлювати не тільки прямий зв'язок між технічними та економічними параметрами новинки, а враховувала і зворотний зв'язок, тобто забезпечувала розробку оптимальної конструкції виробу.

Як бачимо, інноваційні процеси  потребують здійснення періодичного контролю їх ефективності на всіх стадіях розробки виробу і просування його на ринку. Через відповідні проміжки часу в  кінці кожної стадії проектування необхідно  приймати рішення про доцільність продовження розробки. Якщо ж економічна оцінка проекту позитивна, то інноваційний процес продовжується.

Для визначення економічної ефективності інноваційної діяльності в тому випадку, коли сумарний ефект більший за 0, а економічний ефект за рахунок зміни витрат виробництва від'ємний, необхідно додатково розраховувати термін окупності за формулою:

або коефіцієнт економічної  ефективності за формулою:

Якщо розрахований таким  чином термін окупності додаткових витрат менший або дорівнює нормативному для галузі використання даних виробів, то інноваційні процеси є ефективними, і навпаки, якщо термін окупності більший від нормативного - неефективні. Коли розрахунковий коефіцієнт економічної   ефективності менший від нормативного,  то впровадження  нової техніки неефективне; якщо  ж  розрахунковий коефіцієнт економічної  ефективності більший або дорівнює нормативному, то впровадження нової техніки доцільне.

Далі перейдемо до розгляду методів  розрахунку ефектів на витратах виробництва й експлуатації, тобто ефектів у виробника і споживача.

Розрахунок ефекту на витратах виробництва  здійснюватимемо за формулою:

,

де Ца, Цн — ціна аналога і нової техніки відповідно, грн.

Використання ціни для розрахунку економічного ефекту на витратах виробництва пояснюється тим, що його потрібно розраховувати на основі суспільне необхідних, а не індивідуальних витрат виробництва. Ось чому показник собівартості не можна використовувати для розрахунку економічного ефекту у виробника. Розрахунок ціни новинок, котрий необхідно проводити на ранніх етапах проектування (технічної пропозиції, ескізного і технічного проекту), є доволі складним завданням. Тут виникає потреба в розрахунку економічних показників, більшість з яких пов'язані з фінансовими аспектами. Фінансові чинники, що базуються на використанні кошторисно-фінансових показників, відіграють значну роль при оцінці ефективності інноваційних процесів. Однак в окремих випадках, незалежно від того, чи використовуються кількісні методи, є ряд суттєвих проблем, котрі потрібно остаточно вирішувати лише на основі досвіду й інтуїції особи, яка проводить відбір. Тому питання про залучення кваліфікованих кадрів є одним з найважливіших.

Розв'язання проблем розрахунку ціни нових виробів на ранніх стадіях їх розробки вимагає подальших досліджень стосовно обчислення витрат на інноваційну діяльність. Як відомо, всі витрати поділяються на постійні та змінні. До постійних належать витрати, незалежні від обсягу виготовленої продукції (амортизація, витрати на маркетинг, адміністративні витрати тощо). До змінних - ті, які змінюються зі зміною обсягу виробництва продукції (матеріальні витрати, оплата праці тощо). Природно, що ціни на продукцію встановлюються таким чином, щоб покрити всі змінні і постійні витрати, а також отримати необхідний прибуток. Усі методики наближеного розрахунку собівартості інноваційної продукції на початкових етапах проектування базуються на співвідношенні частки зарплати і матеріальних витрат у собівартості. При складанні планової калькуляції потрібно також розраховувати (у %) величини цехових, загальногосподарських і позавиробничих витрат. Як правило, їх розраховують методом екстраполяції даних за попередні роки на перспективу. Розрахувавши дані величини, можна отримати ціну нової продукції, при порівнянні якої з аналогом розраховують економічний ефект на витратах виробництва.

Не менш важливим моментом є забезпечення зіставності цін на нову продукцію  і аналог, чого можна досягти шляхом їх дисконтування. Знаючи ціну на перший рік, можна спрогнозувати її рівень на 5 - 6 років випуску з достатньою для економічних розрахунків точністю. Такий підхід необхідний для забезпечення об'єктивності порівняння, адже аналог міг випускатися близько 3 років тому, а виробництво нового виробу буде здійснене через 2-3 роки з моменту початку його розробки.

Упровадження інновацій, як правило, впливає на величину експлуатаційних  витрат, тому не менш важливе значення для обґрунтування інноваційних проектів має визначення економічної ефективності у споживача, що передбачає розрахунок другої складової сумарного економічного ефекту. Економічний ефект на витратах експлуатації необхідно розраховувати за рахунок зміни всіх експлуатаційних витрат через добуток річного економічного ефекту і терміну служби. Для визначення економічного ефекту на витратах експлуатації скористаємося формулою:

,

де Ее.річ — річний економічний ефект на витратах експлуатації; Тсл — термін служби нової техніки.

Як відомо, термін служби нової  техніки з достатньою для економічних розрахунків точністю можна визначити за формулою:

,

де Нам — норма амортизації нової техніки, %.

Річний економічний ефект на витратах експлуатації (у споживача) визначають за формулою:

де т — кількість експлуатаційних параметрів нової техніки, які поліпшуються порівняно з аналогом; Ері — річний економічний ефект від поліпшення і-го експлуатаційного параметра.

Як правило, інноваційна  діяльність приводить до поліпшення деяких техніко-експлуатаційних характеристик виробів. Наприклад, у приладобудуванні найчастіше поліпшують такі техніко-експлуатаційні параметри: збільшують надійність і довговічність виробів, зменшують їх масу, габаритні розміри і споживану ними потужність. Розрахунок річного економічного ефекту за рахунок зміни цих параметрів інколи складний процес, адже важко розрахувати річний економічний ефект за рахунок зміни габаритів чи маси виробів, тому доводиться використовувати спеціальні методи, дослідження яких виходить за межі даної дисертаційної роботи.

Зрозуміло, що впровадження новинок, як правило, впливає на величину експлуатаційних витрат. Оскільки показник ефективності визначають як порівняльну  величину, то при розрахунку коефіцієнта  економічної ефективності впровадження нової техніки необхідно розраховувати у споживача до і після її впровадження за тими складовими, котрі змінюються у результаті впровадження в експлуатацію. Всі інші параметри, що не змінилися порівняно з аналогом, не вплинуть на витрати експлуатації і тому ефект від них дорівнюватиме 0. При цьому річний економічний ефект від поліпшення і-го експлуатаційного параметра нової техніки обчислюватимемо за формулою:

,

де, Віа, Він — річні витрати на і-ий експлуатаційний параметр (амортизацію, ремонти, електроенергію, зарплату тощо) для аналога і нової техніки відповідно.

Необхідно зазначити, що в майбутньому економія на витратах певного експлуатаційного параметра  безпосередньо впливатиме на показник конкурентоспроможності продукції.

Інколи нова техніка  спеціально призначена для поліпшення лише Одного з експлуатаційних параметрів, тоді річний економічний ефект розраховують за спрощеною схемою. Наприклад, при  зростанні продуктивності нової  техніки річний економічний ефект  можна визначити за формулою:

,

де, За — витрати на випуск одиниці продукції за допомогою аналога; 3н  — ті ж витрати за допомогою нововведення; П6, Пн — річна продуктивність аналога і нової техніки відповідно.

Інколи нововведення забезпечують поліпшення лише одного з техніко-експлуатаційних параметрів, котрий забезпечує соціальний ефект, наприклад, поліпшуються умови праці і збільшується її безпека, що покращує рівень відтворення робочої сили. Це може одночасно супроводжуватися економічним ефектом, скажімо за рахунок зростання продуктивності праці, що призводить до зниження собівартості продукції, а це, в свою чергу, збільшує обсяг продажу, що веде до зростання кількості прибутку. Отже, зростання техніко-економічного рівня нововведення значною мірою впливає на його конкурентоспроможність.

 

 

Розрахункова частина

 

 

Визначити планову величину виробничої потужності цеху офсетного  друку станом на перше січня наступного року з такими даними:

  1. устаткування — ролеві ротаційні: Ультрасет-72; аркушеві ротаційні: 2ПОЛ-71-4-П2, Планета-Варіант Р-24,  2ПОЛ-71,
  2. виробнича програма — середня тиражність друку на: ролевих ротаційних — 50 тис. прим.; на аркушевих ротаційних типу ПОЛО — 20  тис. прим.; типу Р-24 — 10 тис. прим.

Група складності продукції: для 4 фарбового друку — 3; для 2 фарбового друку — 2; для 1 фарбового друку — 1

Вид планового ремонту  для всіх машин малий

Продукція: книжково-журнальна

Річний робочий час 1 зміна — 2004 год.

 

Розв’язок:

 Обчислення річної потужності машини Ультрасет-72 .

Виробнича потужністьмашини за рік визначається за формулою:

,

де То – час основної роботи машини за рік, який обчислюється за формулою:

,

де Треж – режимний фонд часу

Режимний фонд часу обчислюється за формулою:

,

де  Тр – робочий час за рік в годинах

Кзм – коєфіцієнт змінності (1– з умови задачі)

Робочий час за рік визначається за формулою:

Ттн – час технічих простоїв машини за рік в годинах знаходиться за формулою:

,

де Трем – час на ремонт.

За умовою задачі вид планового  ремонту для всіх машин – малий. З довідника „Положение о техническом  обслуживании и ремонте оборудования полиграфических предприятий” для машини Ультрасет-72 час на ремонт становить 40 годин.

Тогл – час на огляд.

З цього ж довідника час на огляд – 8 годин.

Ттл – час технологічних простоїв машини за рік.

Час на технологічні зупинки за рік  визначається за формулою:

де Треж – режимний фонд часу

Нтл – норматив технологічних простоїв (для Ультрасет-72 – 7%)

N – середній тираж друкування продукції в тис. арк. прогонів (дано в умові задачі).

Ультрасет-72 э ролевою ротаційною машиною тому для неї середній тираж друку становить 50000примірників.

tпр – час на приправку (приладку).

Нв – годинна норма виробітку.

Час на приправку (приладку) та годинна  норма виробітку визначається з  довідника „Единые нормы времени и выработки на процессы полиграфического производства”. Час на приправку для Ультрасет-72 становить 170 хв. або 2,83 год., а норма виробітку 5,66 тис. прог./год або 5660 прог./год.

Тепер можна знайти виробничу потужність машини за рік.

Обчислення річної потужності машини 2ПОЛ-71-4-П2 .

За умовою задачі вид  планового ремонту для всіх машин  – малий. З довідника „Положение о техническом обслуживании и  ремонте оборудования полиграфических  предприятий” для машини 2ПОЛ-71-4-П2 час на ремонт становить 56 годин.

З цього ж довідника  час на огляд – 16 годин.

норматив технологічних  простоїв (для 2ПОЛ-71-4-П2 – 6%)

Информация о работе Інноваційна діяльність підприємства