Європейська інтеграція України відіграє

Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Марта 2011 в 21:51, научная работа

Описание работы

Актуальність процесів об’єднання в сучасних умовах – інтеграції української економіки в європейський простір – полягає в тому, що дане явище, як форма економічного співробітництва туристичних підприємств, є загальноприйнятою практикою в країнах з розвиненим ринком, а також є базовою умовою підвищення ефективності роботи як основних учасників, так і сфери туризму в цілому

Работа содержит 1 файл

Kozhukhar.doc

— 44.00 Кб (Скачать)

    УДК 338.012 

    ОБ'ЄДНАННЯ  ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

    Кожухар Артур Андрійович

    Науковий  керівник Чернявська Л.В.

    Севастопольський  інститут банківської  справи

    УАБС  НБУ  

    Актуальність  теми. Європейська інтеграція України відіграє важливу роль в розвитку національної економіки, її галузей, у тому числі туристичної.

    Туризм  – це діяльність людей, які подорожують  до місць і зупиняються в місцях, розташованих поза межами їх постійного перебування, упродовж періоду, що не перевищує одного року підряд, з метою проведення дозвілля, вирішення службових питань тощо [4].

    Саме  високий рівень глобалізації економічних  процесів в країнах Європейського Союзу та світу став наслідком стрімкого підвищення конкуренції на ринку туристичних послуг, дефіциту фінансових, сировинних ресурсів. Вищезазначене, а також світова економічна криза обумовили актуальність участі туристичних підприємств в процесах об’єднання [2], що являє собою злиття капіталу з метою найбільш ефективного використання наявних ресурсів, своєчасного їх поновлення і збільшення прибутку.

    Актуальність  процесів об’єднання в сучасних умовах – інтеграції української економіки в європейський простір – полягає в тому, що дане явище, як форма економічного співробітництва туристичних підприємств, є загальноприйнятою практикою в країнах з розвиненим ринком, а також є базовою умовою підвищення ефективності роботи як основних учасників, так і сфери туризму в цілому [1].

    Постановка  проблеми. Безпосередньо впливаючи на рівень якості та конкурентоспроможності туристичних продуктів, їх комплексність, налагодженість, інтеграційні зв’язки створюють умови для оптимізації роботи туристичних суб’єктів, скорочення часу на обслуговування туристів, підвищення рівня прибутковості та зростання обсягів доходів державного й місцевих бюджетів. А це – основа функціонування розвиненого ринку держави, що збільшує інтерес до країни з боку західних інвесторів. Отже, метою роботи є висвітлення різних точок зору науковців галузі на процеси об’єднання туристичних підприємств.

    Викладення  основного матеріалу. Туризм серед інших галузей невиробничої сфери національної економіки більшою мірою піддається впливу зовнішніх факторів, у тому числі і стану та розвитку даної галузі в інших державах, укладання угод між українським урядом та країнами Заходу. Це є пріоритетним вектором розвитку міжнародних відносин та чинником євроатлантичної інтеграції України. Так, згідно з Угодою між Україною та Європейським союзом країни співпрацюють з урядом, розширюючи та розвиваючи напрямки сприяння туризму, співробітництво між офіційними туристичними організаціями, що сприяє збільшенню потоку інформації, передачі «ноу-хау», разом з чим здійснюється підготовка персоналу з метою розвитку туризму [6].

    Процес  об’єднання туристичних підприємств украй необхідний в сучасних умовах, це пояснюється тим, що туризм сьогодні – одна з самих динамічних галузей господарства у світі, яка включає в себе багато різних сфер послуг. Значення туризму постійно зростає у всьому світі, у тому числі в якості джерела валютних надходжень, засобу забезпечення зайнятості населення та ін. [5].

    Перспектива процесів інтеграції підприємств туристичного бізнесу у посткризовому періоді обумовлює активізацію підприємницької діяльності, що підтверджується закордонним досвідом.

    Науковці розглядають декілька підходів до процесу об’єднання туристичних підприємств. Так, В.А. Квартальнов у своїй праці «Туризм» наголошує на тому, що основним каталізатором процесу інтеграції туристичних фірм можуть стати великі капіталовкладення в нові технології та ринок телекомунікацій. На його думку, останні зможуть забезпечити стрімкий розвиток міжнародного туризму і приведуть до вертикальної, горизонтальної та діагональної інтеграції підприємств [3].

    У своїх наукових роботах К.В. Захарова зазначає, що збільшення кооперації підприємств  даної галузі може привести до тісної співпраці з урядом держави, через  що туристичний комплекс України, маючи солідну матеріальну базу зможе забезпечити зайнятість великої кількості людей і взаємодію з усіма галузями економічного сектору [2].

    Розглядаючи стан туристичної галузі в Україні, перш за все, необхідно відзначити її сприятливі умови і багаті рекреаційні та лікарняно-санаторні ресурси. Сприятливими умовами, безумовно, є унікальні пейзажі України, чудові ландшафти, національні парки, заповідники, що створюють передумови для формування в країні високорозвиненого, конкурентоспроможного рекреаційно-туристського комплексу, з подальшим поглибленням співпраці між Україною та Європейським союзом.

    Висновки. На нашу думку, розвиток міжнародних відносин в цілому позитивно позначиться на туристичній галузі, зокрема, призведе до збільшення асортименту надаваних послуг, орієнтованих на певні потреби з урахуванням демографічних і соціальних змін, способу життя і інтересів різних груп населення, призведе до збільшення залучення закордонних інвестицій в дану галузь та національну економіку в цілому. При багатосторонньому використанні розглянутих підходів щодо об’єднання підприємств, туристичний комплекс України має чудові шанси на подальший розвиток та процвітання.  

    Список  використаних джерел

    1. Гайдук А. Інтегрований туристичний концерн – сучасна форма туристичного підприємства в умовах глобалізації / А. Гайдук // Регіональна економіка. – 2006. – № 2. – С. 204.

    2. Використання сучасних інформаційних технологій в туристичній галузі Криму [Електронний ресурс]. – Електроні текстові дані. – Режим доступу: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php.

    3. Квартальнов В.А. Туризм/ Квартальнов В.А. : Підручник. – М. : Фінанси і статистика, 2004 – 320 с.

    4. Матеріали збірки Європейський союз та Україна – факти і цифри / Європейська комісія. : Люксембург, 2001 – С. 112.

    5. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу / Ткаченко Т.І. : Монографія. – К. : КНТЕУ, 2006 – 537 с.

    6. Угода Про Партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, №237/94-ВР від 16.06.1994 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukraine-eu.be/data/upload/publication/eu/ua/29171/pacukr.pdf.

Информация о работе Європейська інтеграція України відіграє