Іmiвжевi складовi сучасного дошкiльного навчального закладу

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Марта 2012 в 09:39, доклад

Описание работы

Кінець XX ст. - початок ХХІ ст. в Україні позначений вагомими політичними, економічними та соціальними змінами. Ринкова система стосунків істотно змінила психологію суспільства, його пріоритети і систему вартостей, вплинула на всі сфери життя й, зокрема, на освіту. В сьогоденні це характеризується модернізацією її змісту, форм і методів, розробкою та апробацією новітніх освітньо-психологічних технологій, появою нових типів навчальних закладів, зокрема дошкільних.

Работа содержит 1 файл

ІМІДЖEВІ СКЛАДОВІ СУЧАСНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ - копия (2).doc

— 57.50 Кб (Скачать)


ІМІДЖЕВІ СКЛАДОВІ СУЧАСНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Кінець XX ст. - початок ХХІ ст. в Україні позначений вагомими політичними, економічними та соціальними змінами. Ринкова система стосунків істотно змінила психологію суспільства, його пріоритети і систему вартостей, вплинула на всі сфери життя й, зокрема, на освіту. В сьогоденні це характеризується модернізацією її змісту, форм і методів, розробкою та апробацією новітніх освітньо-психологічних технологій, появою нових типів навчальних закладів, зокрема дошкільних. Зазначені зміни, в свою чергу, вимагають постійної праці керівника над власним іміджем як віддзеркаленням іміджу самого закладу освіти, а також вражень, думок і суджень усіх учасників педагогічного процесу, здійснюваного в ньому.

Ідея створення позитивного іміджу стає потребою дня, цікавить кожного керівника сучасного дошкільного навчального закладу. Проблема сучасних дошкільних навчальних закладів – це пошук, розробка та застосування управлінських пізнавальних та художніх засобів створення позитивного образу ДНЗ, відображення в цьому образі внутрішніх, сутнісних смислів, змісту та завдань, особливостей його діяльності. Невід’ємним аспектом такої роботи є активний процес формування іміджу сучасного дошкільного закладу. Це має велике значення для удосконалення навчально-виховного процесу в ДНЗ, створення такої моделі дошкільного навчального закладу, яка б повністю відповідала сучасному розвитку суспільства. Отже, формування іміджу ДНЗ є новим і досить актуальним питанням педагогічної науки.

Мета статті полягає у розгляді поняття «імідж дошкільного навчального закладу», деяких особливостей його формування та факторів, що сприяють створенню позитивного іміджу сучасного ДНЗ.

Актуалізація цього важливого питання диктується самою практикою ДНЗ. Адже кожен керівник і педагогічний колектив у цілому прагнуть, щоб дошкільний навчальний заклад, де вони працюють, мав відбиток яскравої індивідуальності, своєрідності, щоб він вирізнявся серед інших, викликав бажання у батьків влаштувати дитину саме в цей дитячий садок. Позитивний імідж ДНЗ, у свою чергу, можна розглядати як додатковий ресурс ефективного керування, ресурс розвитку матеріально-технічної бази закладу, методичного забезпечення навчально-виховного процесу, найкращої організації педагогічної діяльності та ін.

На наш погляд, прагнення ДНЗ визначити свій особливий статус, створити позитивний імідж зумовлено такими причинами, як: 1) змінами, що відбуваються в системі дошкільної освіти, пов’язані з її реформуванням; 2) зростаючим попитом з боку батьків.

У сучасній науці можна знайти декілька визначень дефініції самого поняття «імідж». Імідж – це яскравий вияв індивідуальності навчального закладу, тобто неповторне обличчя його колективу [1, 43]. Імідж також розглядається як «штучно сконструйований за певними правилами зі спеціальними цілями образ, який за допомогою асоціацій наділяє об'єкт/суб’єкт додатковими цінностями, завдяки яким він сприймається більш економічно» [2, 17].

Проблеми іміджу в широкому розумінні цього слова виступають предметом дослідження зарубіжних авторів – Л. Браун, П. Берд, українських дослідників, які займаються проблемами іміджу сучасного ДНЗ, - О. Кононко і Н. Погрібняк. Сучасні педагоги, такі як Т. Живаєва, Л. Іхонкіна, К. Крутій, В. Кузьменко, Г. Нижник, у своїх дослідженнях та наукових статтях звертаються до поняття «імідж дошкільного навчального закладу».

Вважаємо за необхідне звернутися до спадщини вітчизняного педагога А. Макаренка. У його працях є опис «привабливого образу» виховного середовища (ДНЗ). А. Макаренко розглядав створення ідеального зразка навчального закладу як «проектування» людської особистості. У створенні «індивідуального образу навчального закладу», на його думку, провідну роль мають відігравати такі складові, як: колективна розробка правил життєдіяльності навчального закладу та неухильне дотримання їх усіма членами колективу; постійний саморозвиток колективу, об’єднаного спільною справою; створення й культ власного стилю діяльності; дотримання наступності; дотримання принципу колективної честі; виховання свідомої дисциплінованості, трудових і побутових навичок; формування й підтримка колективних традицій, проведення «сімейних свят»; захоплений, небайдужий, грамотний педагогічний колектив; наявність атрибутів (девіз, прапор, одяг) [3].

К. Крутій досліджуючи можливості PR-технологій в дошкільній освіти визначила, що необхідність формування іміджу ДНЗ визначається наступними причинами: по-перше, складна демографічна ситуація (особливо в малих містах) посилює конкуренцію серед ДНЗ одній території у боротьбі за набір дітей, по-друге, сильний позитивний імідж полегшує доступ ДНЗ до кращих ресурсів (з можливих - фінансових, інформаційних, людських тощо), по-третє, маючи сформований позитивний імідж, ДНЗ за інших рівних умов є більш привабливим для педагогів, тому що є здатним більшою мірою забезпечити стабільність, задоволеність працею і професійний розвиток, по-четверте, стійкий позитивний імідж дає ефект надбання ДНЗ певної сили в тому сенсі, що є запорукою довіри до всього що, відбувається в стінах конкретного закладу [4].

О. Кононко в свою чергу, досліджуючи основні характеристики сучасного дитячого садка, виділила наступні показники позитивного іміджу ДНЗ: 1) просторі та світлі приміщення, зручні меблі, різноманітні іграшки та дидактичні матеріали в достатній кількості, дбають про їхнє здоров’я; 2) незаплямована репутація протягом тривалого часу; 3) стабільна, організована, ритмічна праця; 4) підготовка до школи; 5) висококваліфіковані фахівці; 6) у роботі застосовуються інноваційні підходи, експеримент; 7) розвивальне середовище для формування у дітей життєвої компетентності; 8) незвичайний, не схожий на інші, кращий за них; 9) прагне встигнути за часом: у ньому навчають іноземної мови, ознайомлюють з азами комп’ютерної грамоти, вводять дитину в сучасний інформаційний простір [5, 3].

Ми вивчили погляди різних дослідників на особливості формування позитивного іміджу закладу освіти і виокремили основні, які були б влучні для сучасного дошкільного навчального закладу [1,35;6, 244]:

1) Імідж може складатися стихійно, неконтрольовано або бути предметом цілеспрямованої роботи, таким чином створення позитивного іміджу повинно бути контрольованим, послідовним та систематичним процесом.

2) Для того, щоб почати створювання іміджу, необхідно провести моніторинг, дослідити реальну ситуацію в дошкільному закладі, дати опис і оцінку внутрішнього середовища в дитячому садку та персоналу закладу.

3) Необхідно першочергове значення надавати незмінним і постійним компонентам позитивного іміджу: комфортність навчально-виховного середовища, якість освітніх послуг, позитивний образ керівника й персоналу освітньої установи.

3) Імідж закладу та його колективу ніколи не лишається постійним, він змінюється, уточнюється, деталізується. У цьому процесі важливу роль відіграє організація рекламної діяльності, публікації в пресі, виступи по радіо і телебаченню, виставки, ярмарки, презентації та інші заходи.

4) Реклама іміджу ДНЗ має бути зрозумілою, вичерпною, переконувати, заохочувати, бути правдивою, чесною, достовірною. Саме такий підхід до реклами (PR) робить імідж дошкільного навчального закладу соціально орієнтованим.

5) Одним із головних компонентів створення позитивного образу сучасного дошкільного закладу є проблема створення позитивного іміджу вихователя дітей дошкільного віку (вміння самопрезентації, стиль діяльності, педагогічна майстерність).

Отже, імідж сучасного ДНЗ - це його «обличчя», «привабливий образ», своєрідність, найхарактерніші позитивні ознаки, що якнайкраще висвітлюють зміст різнопланової діяльності. За своєю психологічною сутністю процес створення іміджу є процесом двосторонньої взаємодії, у якому активну роль відіграє як ДНЗ, імідж – образ якого створюється, так і громадськість, яка сприймає даний імідж-образ. Тому перед ДНЗ постає завдання – висвітлення свого іміджу. Це завдання містить у собі цілий комплекс соціально-психологічної і організаційної взаємодії, який у сучасному визначенні носить назву «паблік рилейшнз». Створення спеціальних підрозділів «паблік рилейшнз» в ДНЗ це справа майбутнього. Сьогодні – це не систематизовані і не узагальнені вияви діяльності в цьому напрямку.

Підсумовуючи усе вище сказане, варто зазначити, що кожен дошкільний навчальний заклад при формуванні свого позитивного іміджу повинен прагнути досягти образу, який би асоціювався у свідомості суспільства з ідеальним. Практична реалізація цього може здійснюватися сьогодні управлінською командою ДНЗ в тісному співробітництві з психологічною службою даного закладу та науковими консультантами.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.   Королько В. Г. Паблік рілейшнз. Наукові основи, методика, практика : підручник [для студ. вищ. навч. закл.]. - 2-е вид., доповн. / В. Г. Королько. - К. : Вид. дім „Скарби", 2001. - 380 с.

2.   Почепцов Г. Г. Типы  имиджей / Г. Г. Почепцов // АЗрR Digest. - 1996. - № 5. - С. 19.

3.   Карамушка Л.М. Принцип гуманізації управління, як один з провідних принципів освітнього менеджменту/ освіта управління - 2002. Т.5-№4.

4.   Крутій К. Можливості РR-технологій і паблісіті у формуванні позитивного іміджу дошкільного навчального закладу. [Електронний ресурс: http://www.ukrdeti.com/metodrabota/mr5_4.html].

5.   Кононко О. Сучасний дитсадок: який він? / О. Кононко // Дошкільне виховання. - 2006. - № 7. - С. 3-6.

6. Олейник Й. Плюс/минус репутация / Й. Олейник, А. Лаптев. - М. : Новости, 2003. - 400 с.Информация о работе Іmiвжевi складовi сучасного дошкiльного навчального закладу