Рефераты по педагогике

1-ая и 2-ая сигнальные системы и их взаимодействие. Речь и ее функции. Развитие речи у ребенка

20 Октября 2011, контрольная работа

  Закономерности  условно рефлекторной деятельности, установленные для животных, свойственны и человеку. Однако поведение человека настолько сильно отличается от поведения животных, что у него должны существовать дополнительные нейрофизиологические механизмы, которые и определяют особенности его высшей нервной деятельности.

Введение
Закономерности условно рефлекторной деятельности, ус¬тановленные для животных, свойственны и человеку. Однако поведение человека настолько сильно отличает¬ся от поведения животных, что у него должны сущест¬вовать дополнительные нейрофизиологические механиз¬мы, которые и определяют особенности его высшей нервной деятельности.
И. П. Павлов считал, что специфика высшей нерв¬ной деятельности человека возникла в результате ново¬го способа взаимодействия с внешним миром, который стал возможен при трудовой деятельности людей и ко-торый выразился в речи. Речь возникла как средство общения между людьми в процессе труда. Ее развитие привело к возникновению языка. И. П. Павлов писал, что «слово сделало нас людьми...». С возникновением языка у человека появилась новая система раздражите¬лей в виде слов, обозначающих различные предметы, явления окружающего мира и их отношения. Таким об¬разом, у человека в отличие от животных существуют две системы сигнальных раздражителей: первая сиг¬нальная система, состоящая из непосредственных воз¬действий внутренней и внешней среды на сенсорные входы, и вторая сигнальная система, состоящая преимущественно из слов, обозначающих эти воздействия.
Сигнальные системы это системы нервных процессов, временных связей и реакций, формирующиеся в головном мозге в результате воздействия внешних и внутренних раздражений и обеспечивающие тонкое приспособление организма к окружающей среде.
Первая сигнальная система, система условно рефлекторных связей, формирующихся в коре головного мозга животных и человека при воздействии на рецепторы раздражений, исходящих из внешней и внутренней среды. Первая сигнальная система - основа непосредственного отражения действительности в форме ощущений и воспр

12 жылдық білім беру жүйесіне сай құзіретті мамандар даярлаудың өзекті мәселелері

17 Февраля 2013, доклад

Еліміздегі қазіргі білім саласын заман талабына сай дамыту керек екендігі күмән туғызбайды. 1997 жылы әлемдік білім кеңістігіне кіру туралы Лиссабон конвенциясына ТМД елдерінің ішінде Қазақстанда қол қойды. Бұл құжатты қабылдау жоғары білім берудің сапасын одан әрі жақсарту мақсатында орта жалпы білім берудің мерзімін ұзартуды талап етеді. Білім мен ғылым – әлеуметтік жағдайды жақсартудың құралы, прогресске апаратын жол десек, 12 жылдық білім беру жүйесі – бүгінгі күн талабынан туындап отырған өзекті мәселе.

1941-1970 жж. Кеңес мектебі мен педагогикасы

27 Февраля 2013, реферат

Сан мыңдаған жоғары сынып оқушылары, мұғалімдер мен студенттер Кеңес Армиясы қатарына, халық жасақшыларына, партизандық күреске аттанды. Мұғалімдер мен оқушылар, колхоз бен совхоздағы ауыл шаруашылық жұмыстарына, металл сынықтарын, дәрі-дәрмектер жию ауруханадағы жаралыларға дәрігерлік жәрдем беру, әскер жанұяларына қамқорлық жасау жұмыстарына белсене араласты.

2 жылдық білім беру мақсаты

28 Февраля 2013, реферат

12 жылдық оқытудағы басты мақсаты
- қарқынды дамып келе жатқан ортада өмір сүруге қабілетті;
- өзін-өзі дамытуға;
- өз ойын еркін айта білуге;
- өз қалауымен қоғам талабына сай өзін көрсете білуге бейім;
- жоғары білімді шығармашыл дамыған тұлғаны қалыптастыру. [

2Воспитание правдивости и честности у дошкольников

17 Декабря 2012, реферат

Моральный облик ребенка, в том числе и такие его качества, как честность и правдивость, начинает формироваться очень рано. Каким будет ребенок в дальнейшем: честным и правдивым, или же нечестным и лживым – во многом зависит от его первоначального воспитания в дошкольном возрасте.

5-сынып оқушыларының қиялын ертегілер арқылы дамыту

26 Января 2013, курсовая работа

Жеке бала – бұл күрделі бүтін жүйе және оның дамуын ашатын жүйеқұрағыш бөлігін табу өте маңызды. Сол бөлік ретінде ғалымдар өздігінен танымдылықты бөледі, ол жеке адамның дамуындағы бүтін интегралдық көрсеткіші, адамға жаңа жағдайда жеңіл жөн табуға, өзге жағдайда білім мен дағдысын қолдануға мүмкіндік береді. Сондықтан адамның өзіндік танымдылығын дамыту маңызды және мәнді мәселе.

Aktualność pedagogiki Janusza Korczaka

01 Мая 2013, реферат

Odrzucił propozycję ocalenia i w sierpniu 1942 roku wraz z dziećmi został wywieziony
do obozu zagłady w Treblince, gdzie zginął. Janusz Korczak był prekursorem walki o prawa dziecka. Zwracał szczególną uwagę na nierównoprawną pozycję dzieci w społeczeństwie,
ich niewolniczą zależność od dorosłych. Domagał się uznania dziecka za pełnowartościowego człowieka od chwili narodzin i na każdym etapie swego istnienia.

Cущность и содержание социального воспитания

07 Октября 2011, курсовая работа

1. Сущность и характер социального воспитания детей

1.1. Понятие социального воспитания детей
1.2. Влияние среды на развитие ребенка
2. Нравственность как неотъемлемая часть социального воспитания

iнтерактивні технології на уроках світової літератури

01 Ноября 2011, курсовая работа

Мета: розкрити сутність використання інноваційних технологій на уроках світової літератури та розробити методичні рекомендації для їх впровадження.

Виходячи із мети мною були поставлені слідуючі завдання:
З’ясувати загальну суть інтерактивного навчання;
Розкрити шляхи вдосконалення сучасного уроку світової літератури;
Розглянути структуру і методику інтерактивного навчання;
Розробити методичні рекомендації для впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках світової літератури, які є джерелом формування духовно багатої творчої особистості, будівника майбутнього нашої країни.

Iнформаційних технологій на навчальний процес як психолого-педагогічна проблема

28 Июля 2011, реферат

Негативні фізіологічні та психологічні прояви при роботі суб'єкту чи викладача з комп'ютером виділяє В. М. Лапін:

- фізичні: підвищення значення напруги електричного кола, підвищення рівня електромагнітного випромінювання, підвищення рівня статичної електрики, підвищення рівня іонізації повітря.

- психологічні: статичні та динамічні перевантаження, розумове перенапруження, перенапруження органів зору при роботі з об'єктами, зображеними на екранах моніторів.

PR мероприятия как средства адаптации в детском саду

05 Сентября 2012, дипломная работа

С поступлением ребенка 3-4-летнего возраста в дошкольное учреждение в его жизни происходит множество изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей в течение 9 и более часов, новые требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, таящее в себе много неизвестного, а значит, и опасного, другой стиль общения. Все эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию, которая без специальной организации может привести к невротическим реакциям, таким, как капризы, страхи, отказ от еды, частые болезни, психическая регрессия и т.д.

Russian preschools

14 Декабря 2011, доклад

Russian preschools of the eighteenth to nineteenth centuries predominantly existed in the form of shelters and orphanages. They were mostly based on charity and directed towards the disadvantaged. Pedagogical principles were first introduced in preprimary education in the mid-1900s. It was the time when big cities saw the emergence of private kindergartens with fees charged for specifically Russian programs of bringing up children.

The role of the borrowings in the English language

24 Декабря 2011, реферат

People all around the globe with different mother tongues often have the same opinion regarding loanwords in their languages; they mostly do not like them. They wish that their own native words would be used instead and often fear that too much borrowing could lead to their mother tongue eventually dying out. A lot of this fear has been directed on the English language the last decades. Due to its tremendous rise as a global language many English words have entered other languages in all parts of the world. Babysitter and makeup are just two examples of common English words that are used in many other languages around the globe. Today, many countries are trying to reduce the influence that English has on their native tongues. In France, for example, laws are passed that make it illegal to use an English word in official contexts when there are native words that could be used instead .

XIX ғасырдың 40-60 жылдарындағы Ресейдегі ғалымдардың педагогикалық көзқарастыры

19 Ноября 2011, реферат

Николай Иванович Пирогов (1810-1881) көрнекті орыс дәрігері-хирургі, халық ағарту ісінің қайраткері, белгілі педагог. Ол – Москва университетінің медицина факультетінің түлегі. Дернт университетінде (қазіргі Тарту қаласы, Эстония Республикасы) медицина ғылымының докторы ғылыми дәрежесіне диссертация қорғайды.26жасында Дерпт университетінде ол хирургия профессоры атағын алады.Петербургтің медициналық хирургия академиясында профессорлық қызмет атқарады.

XXI ғасыр педагогының имидж

19 Февраля 2013, реферат

Болашақта мектеп мұғалімі қандай болуы тиіс екенін түсіну үшін, бүгінгі күні орта білім беретін оқу орындарында жас ұрпақты оқытып және тәрбиелеп жүрген мұғалім бейнесін қайта қарауымыз керек. Бұл орайда тілге тиек болатыны, педагогтардың біліктілігінің төмендігі, шәкірттермен арадағы педагогикалық әдептілік негіздері қарым-қатынастардың қажырлығы және оның барлық уақытта сақтала бермеуі.

"Iнноваційні методи викладання психолого-педагогічних дисциплін" на прикладi навчальної дисципліни «Моделювання діяльності фахівця»

04 Марта 2013, творческая работа

Педагогічну інновацію розглядають як особливу форму педагогічної діяльності і мислення, які спрямовані на організацію нововведень в освітньому просторі, або як процес створення, упровадження і поширення нового в освіті. Інноваційний процес в освіті - це сукупність послідовних, цілеспрямованих дій, спрямованих на її оновлення, модифікацію мети, змісту, організації, форм і методів навчання та виховання, адаптації навчального процесу до нових суспільно-історичних умов.
Нововведення (інновації) не виникають спонтанно, а постають результатом системних наукових пошуків, аналізу, узагальнення педагогічного досвіду.

"Бірге ойнаймыз" ата-аналар жиналысы

19 Декабря 2011, практическая работа

Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, қадірлі қонақтар! Бүгінгі ата-аналар жиналысына келгендеріңізге өте қуаныштымыз.
Балаларымыздың балалық шағы бақытты болуы үшін, олардың өмірінде ойын негізгі орында болу керек. Баланың балалық шағында ойнау қажеттілігі бар, сол қажеттіліктерді қанағаттандыруымыз қажет, өйткені бала ойын арқылы үйренеді, өмірді танып біледі.

«Анатомия» детских конфликтов и жалоб. Причины их возникновения и меры педагогического воздействия

14 Апреля 2011, курсовая работа

Цель исследовательской работы: изучить проблему возникновения конфликтов и жалоб у детей дошкольного возраста и рассмотреть возможные пути их преодоления для применения на практике.

Єлизавета Іванівна Тихеєва

18 Октября 2012, доклад

Є. І. Тихєєва (1867 – 1949) справедливо вважається основоположником радянської методики розвитку мови дітей дошкільного віку. Інтерес до питань навчання дітей рідної мови виник у Є. І. Тихєєвої в перші роки її роботи в школі під впливом ідей Я. А. Коменського, Л. М. Толстого, К. Д. Ушинського. Однією з перших праць Тихєєвої була «Російська грамота» та методичні вказівки до неї (1905).

Іmiвжевi складовi сучасного дошкiльного навчального закладу

13 Марта 2012, доклад

Кінець XX ст. - початок ХХІ ст. в Україні позначений вагомими політичними, економічними та соціальними змінами. Ринкова система стосунків істотно змінила психологію суспільства, його пріоритети і систему вартостей, вплинула на всі сфери життя й, зокрема, на освіту. В сьогоденні це характеризується модернізацією її змісту, форм і методів, розробкою та апробацією новітніх освітньо-психологічних технологій, появою нових типів навчальних закладів, зокрема дошкільних.

Іграшка як носій соціокультурних цінностей

21 Января 2012, реферат

Іграшка - той же носій інформації для дитини, як газета або Інтернет для дорослого.
Іграшка - духовний образ ідеального життя, ідеального світу, це архетип уявлень про добро – справжнє чи уявне. Справжня іграшка стверджує добро й визначає розрізнення добра й зла. Наприклад, м’ячик символізує зроблену форму кулі - Сонця або Землі. Пірамідка – ієрархічну світобудову.

Ігрові методи навчання та їх використання при вивченні курсу економіка (на прикладі вивчення питання «Сутність грошей. Їх види»

25 Февраля 2013, курсовая работа

Метою даної роботи є: дослідити поняття про гру як метод навчальної діяльності; здійснити характеристику ігрових методів навчання; проаналізувати можливість використання ігрових методів навчання в економічній освіті.

Завдання, які були поставлені при написанні даної роботи:
1.Дослідити стан та проблеми в науковій літературі
2.Проаналізувати можливості використання ігрових методів навчання при вивченні теми «Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші у функціонуванні економіки»
3.Обґрунтувати вибір форми організації навчання при вивченні питання «Сутність грошей. Їх види»
4.Розробити план-конспект уроку з використанням ігрових методів навчання до теми «Сутність грошей. Їх види»

Ігрові технології навчання

28 Апреля 2012, реферат

Про навчальних можливостях ігор відомо давно. Багато видатні педагоги справедливо звертали увагу на ефективність використання ігор у процесі навчання. У грі проявляються особливо повно і часом несподівано здібності людини, дитини особливо.
Гра - особливо організоване заняття, що вимагає напруги емоційних та розумових сил. Гра завжди передбачає прийняття рішення - як діяти, що сказати, як виграти?

Ігрові технології та методика їх проведення

04 Марта 2013, реферат

Сучасні інноваційні тенденції в освіті відкривають перед викладачем широкий вибір філософії навчання та шляхів вирішення практичних завдань. Відбувається перехід від навчання фактів до опанування сенсом подій, розвитку світогляду, набуття навичок застосування у житті накопичених знань, що уможливлюється в умовах використання таких засобів інтерактивних технологій, як ігри.

Ігрові технології як засіб пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови

15 Февраля 2013, контрольная работа

Формування в Україні нової системи освіти, орієнтованої на входження в світовий освітній простір, супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу. Технології викладання української мови, які існують в сучасній педагогіці перевірені на практиці необхідно опанувати кожному вчителю. Поруч із пояснювально-ілюстративними прийомами учитель повинен застосувати нові ідеї. Лише в цьому разі учні під умілим керівництвом педагога здобувають необхідні знання.

Ідея вільного та природовідповідного виховання в творчості

31 Марта 2013, реферат

Політика виникла водночас із соціальною, етнічною та релігійною диференціацією суспільства. Вона виникла як нагальна потреба в соціальній силі, здатній забезпечити реалізацію особистих, групових, суспільних інтересів, регулювання відносин між людьми для збереження цілісності суспільств

Індивідуалізація виховного процесу

12 Декабря 2012, реферат

Індивідуалізація останнім часом стає все більш актуальною через прагнення сучасного молодого покоління отримувати якісно інший освітній матеріал. Тісна взаємодія викладача й учня дозволяє значно підвищити рівень знання останнього, а з боку вчителя підняти свій кваліфікаційний рівень, безпосередньо вивчаючи різні індивідуальні та психологічні особливості свого підопічного, виявляючи сильні і слабкі сторони особистості і відповідним чином, знаючи ці особливості та специфічні якості вихованця, вибирати методи, прийоми та засоби педагогічного впливу.

Індивідуалізація навчання учнів в умовах сучасної школи

21 Ноября 2012, реферат

Нові орієнтації й цінності сучасної освіти обумовили необхідність розуміти учня як індивідуальну дійсність і як індивідуальну можливість.
Пригадаємо, що індивідуальним у людині називають те особливе, що вирізняє її з-поміж інших людей, а індивідуальністю - яскраво виражену сукупність ознак, властивих окремій людині, які закладені природою або набуті нею в індивідуальному досвіді.

Індивідуалізація навчання учнів в умовах сучасної школи

29 Марта 2013, курсовая работа

В кожній людині закладена здатність, яка штовхає його на реалізацію своїх можливостей. Зміна “Я-простору” відбувається через досвід у взаємовідносинах, а ефективність навчання залежить від зустрічі двох індивідуальностей: вчитель - учень, учень - його ровесник. Чим гармонійніше вони будуть взаємодіяти, тим більшою буде ефективність.

Інноваційні підходи організації навчально – виховного процесу на уроках художньої культури

20 Ноября 2012, доклад

Організація естетичного виховання школярів передбачає використання різноманітних форм навчально – виховної роботи. Особливої актуальності для реалізації навчально – виховної мети предмета «Художня культура» набувають лекція, семинар, та диспут. Адже цей предмет, що становить один з головних напрямів естетичного виховання старшокласників, має свої особливості, а саме; велику інформаційну насиченість, обмежену кількість навчальних годин у порівнянні зі змістовою завантаженістю, необхідність спонукання учнів до активного засвоєння навчального матеріалу, його творчого переосмислення у них особистісно – ціннісного ставлення до матеріалу, що вивчається.