Рефераты по педагогике

Інноваційні та інтерактивні методи в біології, як засіб підвищення рівня освічуваності учнів

01 Апреля 2013, дипломная работа

Мета інтерактивного навчання – створення комфортних умов навчання, при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес.
У Зв’язку з цим пропонуємо ознайомитися з елементами деяких інтерактивних методик, які з успіхом застосовуються в різних країнах світу, тому що вони мають багато переваг:
- у роботі задіяні всі діти класу;
- учні вчаться працювати у групі (команді);
- формується доброзичливе ставлення до опонента;
- кожна дитина має можливість пропонувати свою думку;

Інтелектуальна готовність дітей 6-7 років до шкільного навчання

11 Февраля 2012, курсовая работа

Проблема готовності дитини до школи була актуальна завжди. В даний час актуальність проблеми обумовлюється багатьма факторами. Сучасні дослідження показують, що 30 - 40% дітей приходять у перший клас загальноосвітньої школи неготовими до навчання. Позиції більшості авторів сходяться в наступному: основною причиною так званої неготовності дитини до школи є «низький рівень функціональної готовності (так звана« шкільна незрілість »), тобто невідповідність ступеня дозрівання певних мозкових структур, нервово-психічних функцій завданням шкільного навчання »(І. В. Дубровіна, 1995, 1998).

Інтерактивні методи навчання

16 Октября 2011, реферат

Сучасна школа стоїть перед прикрим фактом: в умовах традиційних форм та методів навчання школярі, пасивно отримуючи інформацію, не вміють здобувати її самостійно і застосовувати те, що знають. У доповіді ЮНЕСКО "Освіта: прихований скарб", де проголошено: "Людина має навчитися: діяти таким чином, щоб робити потрібні зміни у середовищі свого мешкання; жити в суспільстві, беручи участь у всіх видах людської діяльності"

Інтерактивні методи навчання науроках англійської мови

25 Ноября 2011, реферат

Модернізація навчально-виховного процесу на сучасному етапі сприяє формуванню та розвитку творчої особистості, спроможної повноцінно реалізуватись в житті. Одним із кроків підвищення ефективності уроку іноземної мови є впровадження разом із традиційними методами навчання інтерактивних технологій навчання. Ефективними вважають уроки іноземної мови з використання інтерактивних технологій навчання, які активізують процес особистісно-зорієнтованого навчання й унеможливлюють домінування одного учасника навчального процесу над іншим.

інтерактивні технології

30 Ноября 2011, курсовая работа

Практична мета навчання іноземної мови у спеціалізованих загальноосвітніх школах полягає в тому, щоб навчити учнів спілкуватися іноземною мовою у межах тематики, визначеною програмою.[15,с.14] Навчання говоріння передбачає оволодіння учнями двома його формами: діалогічною та монологічною. Навчання монологічного мовлення передбачає досягнення такого рівня розвитку навичок і вмінь, при якому учні можуть без попередньої підготовки в природному темпі мобілізувати засвоєні іншомовні засоби з метою здійснення реальної комунікації [15, с.15].

Інтерактивні технології навчання

13 Февраля 2013, доклад

Підвищення ефективності навчання безпосередньо залежить від доцільності добору і використання різноманітних, найбільш адекватних навчальній темі методів навчання, а також від активізації всього навчального процесу.
Традиційне тлумачення терміну "методи навчання" є таким: це "упорядковані способи взаємопов'язаної діяльності вчителя й учнів, спрямовані на розв'язання навчально-виховних завдань".

Інтерактивне навчання – технологія успіху в сучасному навчанні

03 Апреля 2013, курсовая работа

Мета дослідження. З'ясувати наскільки інтерактивні технології навчання та колективного творчого виховання відповідають сучасним вимогам гуманізації освіти та потребам суспільства, наскільки вмотивоване їх застосування під час уроків іноземної мови.

Завдання дослідження.

1. Зацікавити учнів до вивчення англійської мови з використанням інтерактивних методів навчання, розвивати емоційні відгуки учнів до таких уроків, вчити розуміти їх зміст.

2. Описати методичні прийоми, зміст та відповідність використання інтерактивних методів навчання на уроках англійської мови.

3. Визначити характер впливу роботи з інтерактивними методами на рівень знань учнів.

4. У додатках запропонувати розробки уроків англійської мови з використанням інтерактивних методів навчання.

Інформування валеологічної компетенції засобами іноземної мови

25 Марта 2012, реферат

Валеологічна компетентність - це результат засвоєння валеологічних знань і вмінь, що виявляються в усвідомленні важливості здоров'я, здорового способу життя для всієї життєдіяльності протягом життя, а також здатність і готовність особистості контролювати своє самопочуття і стан фізичного, психічного , етичного і духовного здоров'я, своєчасно реагувати на «збої» адекватно ситуації, що складається.

Іскерлік қарым-қатынас

24 Декабря 2012, лекция

Зерттеудің жалпы сипаттамасы. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев бекіткен «Мәдени мұра» бағдарламасының басты міндеттері ретінде «...қазіргі таңдағы ұлттық мәдениетті, ауыз әдебиетін, дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды» зерделеу бүгінгі күннің негізгі мақсаттарының бірі болып келеді [1, 5-6]. Қазіргі әлемдегі жаһандану үрдістерінің тегеурінді белең алған жағдайында қаймағы бұзылмаған Қазақстан мәдениетін сақтап қалу үшін ұлттық мәдениеттің дәстүрлі құндылықтарына назар аудару қажет. М.М. Әуезовтің әділ атап өткеніндей, « ...кез келген халықтың рухани әлемі қаншалықты бай болғанымен, ол ұлттық әлемі болып қала береді. Ол белгілі бір кеңістік-уақыт ортасында өсіп өнеді, оның мәнін, оның мүддесін білдіреді»

Історія виникнення інтерактивних методик

21 Февраля 2013, доклад

Психологи і педагоги усвідомлюють гостру потребу у створенні та реалізації особистісного підходу до учня як одного з принципів організації навчально-виховної роботи. Докорінна зміна освітньої мети переорієнтовує процес навчання на особистість дитини -його гуманізацію, загальнорозвивальний характер. Особистісно-зорієнтоване навчання передбачає організацію навчання на засадах глибокої поваги до особистості вихованця, врахування особливостей індивідуального розвитку, ставлення до нього як до свідомого відповідального суб'єкта навчально-виховної взаємодії.

Історія педагогіки

30 Марта 2012, реферат

Історія педагогіки як навчальна дисципліна займає важливе місце в
системі підготовки майбутніх викладачів спецдисциплін вищих аграрних
навчальних закладів

Історія розвитку ідей диференціації навчання

03 Апреля 2013, курсовая работа

Мета роботи - розкрити сутність поняття диференціації навчання, розглянути диференційований підхід до проведення уроків біології.
Завдання:
В· вивчити історію розвитку ідей диференціального навчання;
В· розкрити сутність, цілі та форми диференціального навчання;
В· визначити психолого-педагогічні основи та критерії диференційованого навчання;
В· розглянути методи організації диференціального навчання на уроках біології.

А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, Ж. Аймаутовтың этнопедагогика жөніндегі көзқарасы

13 Февраля 2012, реферат

Қазақстанның тәуелсіздік алып, әлеуметтік-экономикалық жағынан нығая бастауы, ұлттық санасының қайта жаңғыруы жағдайында, адамгершілікті-этикалық идеялар көрініс алған қазақ халқының рухани-мәдениетін зерттеу, тәрбиедегі озық дәстүрлерін бүгінгі қоғам талабын ескере отырып зерделеу көкейкесті мәселенің бірі болып табылады.

А.С. Макаренко

11 Января 2011, контрольная работа

Самой яркой личностью в советской педагогике стал Антон Семенович Макаренко — воспитатель, ученый, писатель.
Антон Семенович Макаренко (1888—1939) родился 13 марта в г. Белополье Харьковской губернии в семье мастера малярного цеха железнодорожных мастерских.

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский о сущности воспитания как систематическом, целенаправленном воздействии на человека

15 Декабря 2010, контрольная работа

Среди советских педагогов послевоенного периода видное место принадлежит Василию Александровичу Сухомлинскому (1918—1970). Талантливый практик и теоретик он всю жизнь проработал в сельской школе. Обобщение теоретиче-ского наследия советской педагогики и собственного практического опыта по-зволило ему написать работы, явившиеся важным вкладом в арсенал средств и методов социалистического воспитания. При жизни им было опубликовано свыше 30 отдельных работ и около 600 статей.

А.С.Макаренконың тәрбие мәселесі туралы

07 Декабря 2011, реферат

Аса көрнекті кеңес педагогикасының көрнекті өкілі жаңашыл-педагог, тамаша жазушы А.С.Макаренконың педагогикалық мұрасының мәні бүгін де өзекті, бүгін де өміршең екендігін өмірдің өзі көрсетіп отыр. Несімен ерекше көптеген адамдар мен біздің шетелдегі достарымыздың жүрегін А.С.Макаренко баурап алды?
Макаренконың педагогикалық жүйесі ғылыми және революциялық мазмұнымен толыққан. Оның жүйесінде көптеген педагогикалық мәселелер жаңаша ашып көрсетілді: бірыңғай балалар ұжымы – тәрбие субъектісі, тәртіп – адамгершілік категориясы, жазалау – адамды құрметтеудің ерекше көрінісі, қаталдық – ең үлкен, ізгілік және т.б.

Абайдың психологиялық көзқарасы

12 Марта 2012, реферат

Психологиялық көзқарасы. Абай психологиядан арнайы еңбек жазбаса да оның кептеген өлеңдері мен қарасөздерінен осы ғылымның сан алуан мәселелеріне байланысты көңіл аударарлық түрлі ой-пікірлерді табу қиын емес. Ойшыл-ақын шығармаларында жалпы психологияның-жан мен тәннің арақатынасы, адамның психология даму жолындағы тәрбие мен білімнің атқаратын қызметі, сондай-ақ бала психологиясы мен қоғамдық психологияның жекелеген мәселелері де (адамның жеке басына және жасына байланысты ерекшеліктері, пед. әдеп, үлгі-өнеге, өзін-өзі тәрбиелеу жайлы, оқудың психологиянегіздері, ұлттық мінез-құлықты.

Автоматизированная система распределения мест и оценок качества олимпиадных заданий

11 Февраля 2013, реферат

Новая шкала ценностных приоритетов, отражающая государственную политику и отношение педагогической науки к образованию, является на сегодняшний день главным фактором, определяющим необходимость реформирования школьной системы образования и перехода к 12-летней школе. Ожидаемые в связи с этим преобразования носят достаточно существенный характер, поскольку предполагают «осуществление принципиально другой направленности образования, связанной не с подготовкой «обезличенных» квалифицированных кадров, а с общим, социально-нравственным и профессиональным развитием личности».

Автоматизированные системы управления учебным процессом в вузе

22 Октября 2011, реферат

Основной задачей системы высшего образования является удовлетворение потребностей государства в специалистах нужного профиля. При этом выпускаемые специалисты могут иметь различное качество подготовки, которое будет зависеть от того, насколько полно выпускник вуза сможет соответствовать предъявляемым к нему требованиям

Авторитет родителей в процессе семейного воспитания

16 Февраля 2013, реферат

В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как сделать так, чтобы максимизировать положительные и минимизировать отрицательные влияния семьи на поведение развивающейся личности. Для этого необходимо четко определить внутрисемейные социально-психологические факторы, имеющие воспитательное значение.

Авторитет учителя и его значение в процессе воспитания школьников

26 Декабря 2011, курсовая работа

Цель нашего исследования: выявить, какие компоненты составляют содержание (или суть) педагогического авторитета и какое значение они имеют для различных категорий субъектов учебно-воспитательного процесса в школе.
В работе мы будем доказывать следующую гипотезу: мы предположили, что значение различных компонентов, составляющих содержание педагогического авторитета воспитателя, не одинаково для различных категорий субъектов учебно-воспитательного процесса и зависит от их возраста и педагогического опыта.

Авторская школа специальной педагогики Р.Штайнера

11 Декабря 2011, реферат

Обучение рассматривается как важнейшая составляющая часть общей системы образования, включающей помимо учебного процесса и другие сферы развития и воспитания личности, а поэтому оно должно выполнять и собственно обучающую, и развивающую, и социально-адаптивную, культурно - преемственную, воспитывающую и некоторые другие функции. Все эти функции осуществляют образовательные учреждения.

Авторские методики преподавания

05 Декабря 2010, доклад

в докладе кратко описываются современные методики преподавания, включающие методики системы РО, традиционного обучения

Авторские школы

07 Декабря 2011, доклад

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности человека и поэтому становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации не возникают сами по себе. Он являются результатом научных поисков, передового опыта отдельных учителей и педагогических коллективов. Этот процесс не должен быть стихийным, он нуждается в управлении.
Инновационная деятельность педагогической деятельности предполагает включение учителей в процесс создания, освоения и использования педагогических новшеств в практике обучения и воспитания, создания в школе определенной инновационной среды. Необходимость в инновационной направленности педагогической деятельности в современных условиях развития общества, культуры и образования определяется некоторыми обстоятельствами.

Авторские школы

18 Января 2012, реферат

Термин «Авторская школа» употребляется с конца 80-х гг. Появление и развитие Авторских школ связано с децентрализацией управления образованием в России, преодолением единообразия образовательных учреждений и провозглашением их автономности в качестве принципа государственной политики в области образования (Закон об образовании РФ, 1992). Концепции и практика авторских школ обычно существенно отличаются от традиционной практики школ и часто строятся на противопоставлении этой практике, ее критике и доказательстве преимуществ новых подходов перед известными.

Авторские школы в 20-30-е годы XX века

29 Ноября 2011, реферат

Авторские школы – экспериментальные образовательные учреждения, деятельность которых строится на основе концепций, разработанных отдельным автором или авторским коллективом.

Авторские школы и их влияние на своременное столичное образование

10 Июня 2010, курсовая работа

Педагогика, как наука, существует уже не один век, и с каждым годом структура ее усложнялась, что привело к появлению различных точек зрения относительно воспитания и обучения и, как следствие, к появлению неоднородной сети образовательных учреждений.

Авторский интегрированный курс «Стиль»

13 Марта 2012, курсовая работа

Целью данной курсовой является написание курса интегрированного обучения, направленного на художественно-эстетическое воспитание девочек подростков и раскрытие их индивидуальности.
Для ее достижения поставлены следующие задачи:
1.Изучить подростковый возраст, чтобы определится с направлением курса. Тематика должна учитывать возрастные особенности интересы и предпочтения учениц;

Агрессивное поведение у детей и подростков

02 Ноября 2011, курсовая работа

В данной работе рассмотрены такие вопросы, как понятие агрессивного поведения в современной психологии, виды агрессивного поведения и особенности его проявления у подростков. Особое внимание уделено анализу причин агрессивности. В контрольной работе так же представлены методы диагностики и коррекции агрессивности и возможности их практического применения.

Агрессивность младших школьников и ее коррекция

05 Октября 2011, курсовая работа

Агрессивное поведение детей - это не просто тревожное явление, а весьма серьезная социальная, педагогическая и психологическая проблема. Агрессивные дети драчливы, легковозбудимы, раздражительны, обидчивы, несговорчивы, упрямы, враждебны к окружающим. Их отношения с близкими, сверстниками и педагогами всегда напряжены и амбивалентны. Агрессивные разряды подрывают здоровье детей, приводя их в состояние трудно контролируемого возбуждения. Кроме того, агрессивность, став устойчивой личностной чертой, негативно сказывается на процессах личностного развития и социализации этих детей в последующих возрастных периодах.