Шпаргалка по "Философия"

Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Декабря 2011 в 15:18, шпаргалка

Описание работы

1829-1831) «Философиялык хаттардын» авторы ким? Чаадаев
1964жылы батыс адебиетинде мадениетке 257 аныктама берген мадениеттанушылар? А) А Кребер жане К Клахкон
1975ж. Алматыдан шыккан "АзиЯ" китабынын авторы. Сулейменов.
19г. кай Батыс Еуропа философы озинин диалектикалык адисинде диалектиканын, логиканын, таным теориясынын бирлиги принципин ашты? К.Маркс.
B.C. Соловьевтын элемдик процестин нысаны не болып есептеледи? идеалдык бирликти жузеге асыру
XIX г. Казак агартушыларынын кайсысы «О мусульманстве в степи», «Записки о судебной реформе», «Предания и

Работа содержит 1 файл

философия шпоры.doc

— 469.50 Кб (Скачать)

1829-1831) «Философиялык хаттардын» авторы ким? Чаадаев

1964жылы  батыс адебиетинде  мадениетке 257 аныктама  берген  мадениеттанушылар? А) А Кребер жане К Клахкон

1975ж.  Алматыдан шыккан "АзиЯ" китабынын авторы. Сулейменов.

19г. кай Батыс Еуропа философы озинин диалектикалык адисинде диалектиканын, логиканын, таным теориясынын бирлиги принципин ашты? К.Маркс.

B.C. Соловьевтын элемдик процестин нысаны не болып есептеледи? идеалдык бирликти жузеге асыру

XIX г. Казак агартушыларынын кайсысы «О мусульманстве в степи», «Записки о судебной реформе», «Предания и легенды киргиз-кайсакской орды» жэне т.б. шыгармалардын авторы ари кыргыздын «Манас» эпосын алгаш болып орыс тилине аударган? Шокан Уэлиханов.

XIX г.кай Батыс Еуропа философы гылыми танымды рамиздик ойлау формасы аркылы корсетти? Э.Кассирер.

XIX гасырдын аягында  XX гасырдын басында  орыс философтарынын  кайсысы Барлыктын  бирлиги жайындагы  философияны жасап  шыгады: С) Франк

XIX гасырдын екинши  жартысында Казакстанда  ерекше тараган  идеялардын сипаты: Е) агартушылык

XIX гасырдын ортасындагы  казак халкынын  философиялык ой  урдистеринин тури: Е) адеби

XVIII гасырдын агартушылык  дауиринин саяси  кукыктык теорияларында   кездеспейтин: E) Адамнын когамдык тарихылыгы туралы пикир

XVІІ  г. жана заман  философиясына тан  басты белгини калай атауга болады: A) гылымицентризм деп

XVІІг.  философиясынын негизги  проблемасы:C) гылыми танымнын акикат адисинин проблемасы

XVІІІ  г. агылшыннын  субъекивтик идеализми  (Беркли, Юм) дуниеде  болу (бар) дегенди: B) кабылдану деп тусинеди

XVІІІ  гасырдагы агартушылык философиясынын негизги идеясын атап корсет :A) адамзат прогреси мен гылымды дариптеу

XX г Огюст Конт  шыгарган кандай  философиялык багыт  позитивтик, ягни  дурыс болымды  билимнин ролин  арттырып жиберди? Е) позитивизм

XX г философиянын  кандай багыты шын философиялык адис деп рационалдык тургыдан сынауды айтады? А) сыншыл рационализм

XX г. философиялык илимдерде болмыс калай тусиндириледи? адамнын омир суруи ретинде

XX гасыр мадениети техногендик оркениеттин баяулап ене бастаган дагдарысын бейнелейди» -деп есептеген: Пестель

XX гасырда философиялык багыт дуниени тану ушин тилди тусинуди зерттеу кажет деп санайтын: герменевтика

XX гасырдагы “Адамнын  омир суруи” философиясы: D) экзистенциализм

XX гасырдагы кай  философ-жазушынын  шыгармашылыгында  абсурд (сандырак, танту) жане олим маселери козгалады: С) АКамю

XX гасырдагы кай  философ-жазушынын  шыгармашылыгында  абсурд (сандырак, танту)  жане олим маселелери  козгалады: В) АКамю

XX гасырдын басындагы  корнекти агартушы-демократ, акын, жазушы, галым-лингвист, философ, белгили когам кайраткери:B) А. Байтурсынов

XX гасырдын кай ойшылы жатсыну себебин социотехникалык жане технологиялык факторларынан кореди, ал жатсынуды жоюдын мумкиндигин енбектин гуманизациялану процесимен байланыстырады: Белл

XX гасырдын кай ойшылы жатсыну себебин социотехникалык жане технологиялык факторларынан кореди, ал жатсынуды жоюдын мумкиндигин енбектин гуманизациялану процесимен байланыстырады: С) Белл

XXг  кандай философиялык  багыт Хайдеггердин  айытуынша  букил  тиршиликтин кулап  калуын, мансиздигин жане амалсыздыгын корсетип берди? А) технологиялык детерминизм

XXг  мистикалык багыттын  философтарынын кайсысы  психотранс-мутация  теориясын жасап  шыгарды: Д) ГГюрджиев

XXгасыр философиясынын кай багытынын окилдери казирги замангы антропологиялык дагдарыс жайындагы маселелерди алга кояды: Экзистенциализм

XІX  гасырдын аягы  мен ХХ гасырдын  басындагы казактын  улы-акыны, философ-агартушысы, “Осиет создер”  авторы:В) Шакарим

XІX-гасырдагы  казактын агартушылык  философиясынын окили: C) Ы. Алтынсарин

XІX-гасырдагы казактын улы агартушысы, саяхатшысы, этнографы, шыгыстанушысы:D) Ш. Уалиханов

ХІХг  кай  Батыс Европа философы философияны  “гылымдардын гылымы емес баска дара накты  гылымдардын методологиясы  санады? В Энгельс

ХІХ г философиялык агым Философтар ар турли жолдармен дуниени тусиндирумен болады, алайда маселе оны озгертумен дайектеледи деди? С) Маркс философиясы

ХІХ г  Казак агартушыларынын кайсысы  О мусульманстве в степи, Записки  о судебной реформе, Предания и легенды  киргиз-кайсакской орды жане тб шыгармалардын авторы ари кыргыздын Манас эпосын алгаш болып орыс тилине аударган?Д) ШУалиханов

ХІХ г  Кай батыс е\уропа философы гылыми танымды рамиздик ойлау формасы  аркылы корссетти: Э.Кассирер

ХІХ г  кандай орыс ойшылдары батысшыларга жатады?Д) Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Герцен

 ХІХ  гасырдын айагында ХХ гасырдын  басында орыс философтарынын  кайсысы барлыктын бирлиги жайындагы  философияны жазып шыгарды:А)  Федоров

  ХІХг  кай Батыс Еуропа философы  озинин диалектикалык адистериде  диалектиканын, локиканын, таным теориясынын бирлиги принципин ашты?Е) КМаркс

ХУІІІ гасырдын Агартушылык философиясынын басты шарты неде:А) Гылыми зердеден умит куту жане алеуметтик прогресске сену

 ХУІІІ  гасырдын Агартушылык философтардын  негизги коллизиясы ( ягни карсы турган таптардын кактыгысуы) неден болады: Е) Жеке адам мен трансценденталдык субъектинин арасындагы кайшылык

ХХ  гасырдын басында ким мадениет философиясы  терминин енгизди?ВГегель

 ХХ  г ен алдынгы орнына шыккан  кундылык багдар:А) Эстетикалык 

 ХХ  г Огюст Конт шыгарган кандай философиялык багыт позитивтик, ягни дурыс болымды билимнин ролин арттырып жиберди? Е) позитивизм 

ХХ г  философиялык илимдеринде болмыс калай  тусиндириледи?Адамнын омир суруи  ретинде

 ХХ  г философиялык ойлардын негизги  багыттары:B) Структурализм жане модернизм

 ХХ  г философиянын корнекти окилдери  жана контексте танымнын гылыми  адистеринин маселесин калай  карастырды?ЕНеопозитивизм

 ХХ  гасыр мадениети техногендик  оркениеттин баяулап ене бастаган  дагдарысын бейнелейди-деп есептеген:Д)  Пестель

ХХ гасыр  философиясынын кай багытынын окилдери казирги заманга антропологиялык  дагдарыс жайындагы маселелери алга койды: Экзистенциялизм

ХХ гасырда  дуниени тану ушин тилди тусинуди зерттеу кажет деп санайтын философиялык багыт:ВГерменевтика

 ХХ- гасырда философиянын корикти окилдери адам маселесин кай тургыда катыстырды?Д) экзистенциализм 
ХХ- гасырда философиянын корнекти окилдери жана контекстиде танымнын гылыми адистеринин маселесин калай карастырды?А) неопозитивизм

 ХХ  гасырдын басына дейин Кытай  мемлекетинин ресми идеологиясы болган философия:А) Конфуций философиясы

 ХХ  гасырдын басындагы орыс философиясынын  басты маселеси:С) Ресей тагдыры

ХХг. Огюст Конт шыгарган кандай философиялык багыт позитивтик, ягни "дурыс болымды" билимнин ролин арттырып жиберди7 позитивизм 

---------------------------------------------------А---------------------------------------------

 А  Иугинеки адам бойындагы ен  асыл да, жогаргы касиет деп  айтады:Е)жомарттылыкты 
А. Байтурсынов творчествосындагы негизги проблема:D) казак тили мен адебиети творчествосынын проблемалары

Абай  идеялары томендеги келтирилген  кай философтын идеясымен сайкес келеди?D) Ал-Фараби

Абай  философиясындагы басты  проблема:A) адам проблемасы

 Абай  философиясындагы негизги маселелер:А)  Мораль маселелери

Абай этикасынын негизги принципи:B) адамгершилик

Абайламаушылык  батылдыкка уксас, ысырапшылдык жомарттыкка  уксас, азилкойлык откир тилдикке уксас, жагынушылык ибадаттылыкка уксас, еки жуздилик, жорталык адалдыкка  уксас - деген Фарабидин пикирин  сипаттайды:Е) диалектика

АБергсон  бул интеллектуалдык конил алудын тури аркылы заттын ишки алемине енуге  болады, онын ишиндеги бирден-бир, ари  айтып жеткизе алмайтын нарсемен тутасып кету максатында деп аныктаган  танымнын тури:А) интуициялык

Абсолюттик  идея” дуниенин негизин курайды деп корсеткен автор:D) Гегель

Абылай  ханнын акылшысы, акын, жырау онеринин корнекти окили:A) Букар жырау

Августиннин кагидасы:АДуниени жараткан Кудайга  жугинбейтин философтардан сак  болу керек

Аверроэс- ол :ВИбн Рушд

Авиценна  ким?С) Ибн-Сина

 Агарту  дауиринин рационализими кимнен  басталады?  А) Декартпен 

Агартушылык дауиринин негизги  идеялары кандай?гылымга табыну жане адамзат прогреси туралы идея

Агартушылык заманынын кай  философы жатсыну  феноменинин себебин аныктап, онын бирнеше турлерин корсетти?Ж.Ж.Руссо

Агностицизмнин  аныктамасын бериниз:C) дунени тануга болмайды

Агностицизмнин  окилдерин аныкта:А) Юм, Кант

Агылшын сенсуалистерине  тан  басты ерекшелик:E) бари бирге

Агылшын философы:Бэкон

Адам  антикалык философияда калай  карастырылады?СТагдырга конген микрокосмос ретинде

Адам  бол»-бул принципти  алгаш жариялаган ким?Кунанбаев

 Адам  болмысынын ерекшелиги неде? Е)  Адам болмысы – онын рухани  тандик жане индивидуалдык алеуметтиликтин  бирлигинде

 Адам  бостандыкка жаралган деген ойшыл:А)  Сартр

 Адам- бул Д) танымнын, енбектик ис - арекеттин, карым – катынас пен баскарудын субьектиси 
Адам дегенимиз:C) биоалеуметтик жан иеси

Адам  жаны таза такта» деген  кагида кай Жана заман  философиясына тан?Дж.Локк.

 Адам жаны” енбегинин авторы: В) Э Фромм

 Адам  ис-арекетинде сананын алатын орны:А) Сана – адамнын ис-арекетинин жалпыга бирдей идеалдык тури

 Адам -ишки секреция функциялары бузылган  оз ерки жок маймыл,- деп айтканД)  Больк

 Адам  кызымети – ол:С) Онын ойлауы  мен истеринде билинетин коршаган  дуниеге адамнын катынасы 
Адам манинин маркстик угымы:D) биоалеуметтик

 Адам  мен когамнын шыгу процесин  билдиретин термин:A) антропосоциогенез

Адам  мен табигаттын аракатынасы кандай:В) Адам, когам жане мадениет бир уакытта  табигатка карсы да турады, косылып  та турады

 Адам мен табигаттын дамуын бир –биримен уйлестиру керек деген козкарас экологиялыкмаселени шешудин кай багыты? А)Гуманистик реализм

 Адам  не деген кубыжык? - бул сауалды  озине койган С)  Х Ортега -и  - Гассет 
Адам оз омиринде дао принципти бойынша журу керек Ол мынадай магынаны билдиреди:B) Арекетсиздик

Информация о работе Шпаргалка по "Философия"