Розробка автоматизованої бази даних

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Декабря 2011 в 19:24, курсовая работа

Описание работы

В нашoму життi iнфoрмацiя вiдiграє дужe важливу рoль. З рoзвиткoм наукoвo-тexнiчнoгo прoгрecу iнфoрмацiї cтає вce бiльшe i бiльшe. Пoява пeрcoнальниx кoмп'ютeрiв вiдкрила вeликi мoжливocтi для cтвoрeння i заcтocування рiзнoманiтниx автoматизoваниx iнфoрмацiйниx cиcтeм. Цi cиcтeми найрiзнoманiтнiшi - вiд прocтиx iнфoрмацiйниx cиcтeм дo cкладниx автoматизoваниx iнфoрмацiйниx cиcтeм, якi oб'єднують вeликi бази даниx. Зараз прocтo нe мoжливo уявити дiяльнicть багатьox пiдприємcтв, oрганiзацiй, фiрм i уcтанoв бeз збeрiгання iнфoрмацiї. Для oбрoбки i збeрiгання iнфoрмацiї пoчали викoриcтoвувати iнфoрмацiйнi cиcтeми, oбoв'язкoвoю cкладoвoю якиx є кoмп'ютeрнi бази даниx. Вoни дoзвoляють у зручнiй фoрмi здiйcнювати збeрiгання, oбрoбку iнфoрмацiї, щo є дужe зручним.

Содержание

1.Розробка автоматизованої бази даних.
1.1 Аналіз предметної галузі.
1.2 Документи предметної галузі,що містять інформацію,необхідну для рішення завдання.
1.3 Створення таблиць за допомогою Конструктора.
1.4 Встановлення зв’язків між таблицями в базі даних.
1.5 Організація вводу та контролю даних з використанням форм.
1.6 Організація пошуку даних за допомогою запитів користувача.
1.7 Створення звітів.
2.Аналіз даних засобами Excel.
3.Висновки.
4.Література.

Работа содержит 1 файл

Курсовая.doc

— 1.21 Мб (Скачать)

 Міністерство  освіти і науки України

 Національна металургійна академія України

 Кафедра економічної інформатики 
 
 
 
 
 
 
 

 Курсова робота

 з дисципліни: «Економічна кібернетика»

 Варіант 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Виконала: ст.гр.ЕК-09

         Удачина К. 

         Прийняла: ст..викладач

         каф.економ.інформатики

         Ярмоленко Л.І. 
          
          
          
          

Дніпропетровськ

2011 
 
 

Зміст

1.Розробка  автоматизованої бази даних.

 1.1 Аналіз предметної галузі.

1.2 Документи предметної галузі,що містять інформацію,необхідну для  рішення завдання.

1.3 Створення  таблиць за допомогою Конструктора.

1.4 Встановлення  зв’язків між таблицями в базі даних.

1.5 Організація  вводу та контролю даних з  використанням форм.

1.6 Організація  пошуку даних за допомогою  запитів користувача.

1.7 Створення  звітів.

2.Аналіз  даних засобами Excel.

3.Висновки.

4.Література. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Вступ

 В нашoму життi iнфoрмацiя вiдiграє дужe важливу рoль. З рoзвиткoм наукoвo-тexнiчнoгo прoгрecу iнфoрмацiї cтає вce бiльшe i бiльшe. Пoява пeрcoнальниx кoмп'ютeрiв вiдкрила вeликi мoжливocтi для cтвoрeння i заcтocування рiзнoманiтниx автoматизoваниx iнфoрмацiйниx cиcтeм. Цi cиcтeми найрiзнoманiтнiшi - вiд прocтиx iнфoрмацiйниx cиcтeм дo cкладниx автoматизoваниx iнфoрмацiйниx cиcтeм, якi oб'єднують вeликi бази даниx. Зараз прocтo нe мoжливo уявити дiяльнicть багатьox пiдприємcтв, oрганiзацiй, фiрм i уcтанoв бeз збeрiгання iнфoрмацiї. Для oбрoбки i збeрiгання iнфoрмацiї пoчали викoриcтoвувати iнфoрмацiйнi cиcтeми, oбoв'язкoвoю cкладoвoю якиx є кoмп'ютeрнi бази даниx. Вoни дoзвoляють у зручнiй фoрмi здiйcнювати збeрiгання, oбрoбку iнфoрмацiї, щo є дужe зручним.

 В даній  роботі використовується база даних  Mickrosoft Access. Microsoft Access - це система управління базами даних (СУБД),призначена для створення та обслуговування баз даних, забезпечення доступу до даних та їх обробки.

 База  даних (БД) являє собою організовану структуру,використовувану для зберігання даних, тобто будь-яких відомостей про  явища,процесах, діях і т.д. Дані несуть в собі інформацію про події,що відбуваються в матеріальному світі, і, по суті, є зареєстрованими сигналами, що виникли в результаті цих подій. Дані стають інформацією, якщо користувач обробить їх і осмислить, застосувавши при цьому адекватні цим даними методи. Сьогодні більшість СУБД розміщують в своїх структурах не лише дані, але і методи (програмні коди), тому можна стверджувати, що Microsoft Access - це СУБД, що пропонує широкий діапазон засобів для зберігання інформації та ефективного управління цією інформацією.

Основні функції СУБД:

· Визначення даних (Data definition) – можна визначати, яка саме інформація буде зберігатись у даній БД, задавати структуру даних і їх тип, а також вказувати як ці дані пов’язані між собою.

· Обробка даних (Data manipulation) – дані можна обробляти різними способами, можна вибирати різні поля, фільтрувати і сортувати дані. Можна об’єднувати дані з іншою пов’язаною з ними інформацією і обчислювати результуючі значення.

· Управління даними (Data control) –можна вказувати, кому дозволено ознайомлюватись із даними, коректувати і добавляти нову інформацію, визначати колективне користування.

 Access містить окремі компоненти,які використовуються для зберігання і представлення інформації:

- таблиці—об’єкти,які є основою бази даних та використовуються для зберігання даних;

- форми—об’єкти,які  використовуються для вводу даних та відображення їх на екрані у певному вигляді; 

- звіти призначені для формування вихідних документів і виведення їх на друк. По своїх властивостях і структурі звіти багато в чому подібні формам.

Основна їх відмінність полягає в тому, що у звіті відображаються всі дані, в них передбачена можливість групувати дані за різними критеріями;

- запити—об’єкти, які дозволяють вибирати дані з однієї або декількох пов'язанихтаблиць. Результатом виконання запиту є результативна таблиця,яка поряд з іншими таблицями може бути використана при обробці даних;

- сторінки - це спеціальні об'єкти баз даних,які здійснюють інтерфейс між клієнтом, сервером і базою даних, розміщеною на сервері;

-макроси—об’єкти,які  призначені для автоматизації повторюваних операцій користувачем;

- модулі створюються користувачем шляхом застосування інтегрованого середовища об'єктно-орієнтованого програмування Visual Basic for Applications (VBA). Основною ідеєю об'єктно-орієнтованого програмування єоб'єднання даних і оперують ними функцій в один об'єкт. Дані в VBAрозглядаються як сукупність об'єктів (таблиць, форм, звітів і т. д.),мають властивості і методи, що реалізують заздалегідь визначені дії над об'єктами.

 Система управління базами даних Microsoft Access входить до складу пакета Microsoft Office. Вона дозволяє розв’язувати широке коло завдань користувачів без програмування і доступна для широкого кола непрофесійних користувачів персональних комп’ютерів.Система управління базами даних (СУБД) Access розроблена для експлуатації у комп’ютерних мережах у середовищі Windows.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Розробка  автоматизованої  бази даних.

1.1 Аналіз предметної  галузі 

 Середовищем функціонування системи «Облік виробництва та нарахування заробітної плати робітникам підприємства»є підприємство «CarUA».

Суб'єктом управління виступає підприємство «CarUA», яке займається виготовленням та обробкою машинних деталей.

Об’єкт—управління,контроль,систематизація та облік виробництва деталей,а також нарахування заробітної плати працівникам.

 Мета даної  роботи полягає у розробці програмного  забезпечення для ефективного управління підприємством,а саме для аналізу і обліку виробництва та нарахування заробітної плати робітникам. 

 1.2 Документи предметної галузі,що містять інформацію,необхідну для  рішення завдання. 

 Вхідна  інформація,необхідна для проектування бази даних,містить дані по виробництву деталей та оплаті праці. В процесі виконання даної роботи використовуються такі документи:

 -«Звіт  по виробництву деталей», «Облік  готової продукції»

 -кадрові—«Наказ  про прийняття на роботу»,«Особова  картка», «Розпорядження про надання  відпустки»;

 -з  обліку використання робочого  часу—«Табель обліку використання  робочого часу», «Список осіб,які  працювали у понаднормовий час», «Листок обліку простоїв»;

 -з  обліку розрахунків з працівниками  з оплати праці –«Розрахунково-платіжна  відомість»,«Особовий рахунок», «Розрахункова  відомість», «Розрахунок заробітної  плати», «Платіжна відомість», «Накопичувальна  картка виробітку та заробітної  плати», «Накопичувальна картка обліку заробітної плати»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Створення таблиць  за допомогою Конструктора.

 Створення таблиць у цьому режимі надає  найбільш широкі можливості за визначенням  параметрів створюючої таблиці.При  виборі режиму Створити/Конструктор відкриється вікно Конструктора таблиць,у верхній частині якого вводиться ім’я поля,тип даних та короткий опис поля.У правій нижній частині вікна Конструктора надається коротка інформація про поля,яка змінюється при переміщенні курсора у верхній частині вікна таблиці.Ім’я поля може містити до 64 символів,не може починатися з пробілу.Два поля в одній таблиці не можуть мати однакових імен. Існують наступні типи даних:

 -Текстовий—алфавітно-цифрові дані(до 255 байт (символів)) по замовчуванню;

 -Числовий—автоматично виконується перевірка на відповідність введеного значення числовому типу;лише над числовими полями можливо виконання математичних операцій;для того,щоб вказати число десяткових знаків використовується властивість під назвою Число десяткових знаків.По замовчуванні задається атрибут Авто;

 -Грошовий—по замовчуванню грошовий тип приймається з 2 знаками після коми,кількість яких можна змінити(від 1 до 4 знаків після коми);

 -Лічильник—поля цього типу призначені для зберігання даних,значення яких не редагуються ,а встановлюються автоматично при додаванні кожного нового запису у таблицю.Їх значення збільшуються на 1 при додаванні кожного нового запису або можуть бути будь-яким випадковим числом(дану властивість можна задати у строці Нові значення—послідовні чи випадкові

 -Дата/час—використовується для зберігання календарних дат або значень часу,у яких дані представлені у спеціальному форматі.Дозволяє виконувати обчислення в одиницях виміру часу:хвилинах,секундах,годинах,днях,місяцях,

роках.Можна  встановлювати різні Формати поля у вікні Властивості поля(Повний,Довгий,Середній,Короткий).Під час введення дат буде виконуватися перевірка коректності даних.

 -Логічний—використовується для зберігання даних ,які можуть приймати значення з двох можливих значень—Истина/Ложь,Да/Нет,Вкл./Выкл.

 -Поле МЕМО—може містити ті ж типи даних ,що і прості текстові поля:різниця полягає у тому,що розмір поля МЕМО не обмежений 255 символами,а може містити до 65535 символів.

 -Поле об’єкта OLE—дозволяє зберігати в таблицях зображення та інші двійкові малюнки(електронну таблицю EXCEL,документи MS Word,малюнки,діаграми,звукові фрагменти,відеофайли).

 -Майстер підстановок—призначений для створення поля ,у якому пропонується вибір значень із відкриваючого списку,який містить набір постійних значень або значень з іншої таблиці;

Властивості полів:набір постійних значень або значень з іншої таблиці.

 -Розмір поля—встановлює максимальний розмір даних,для зберігання яких призначено це поле.Властивість залежить від типу даних;

 -Число десятинних знаків—задає число знаків,які вводяться після коми для числового та грошового типів даних;

 -Формат поля—дозволяє задавати формат представлення даних на екран або на друк;залежить від типу даних;

 -Маска вводу—для текстового,числового,грошового типів даних,а також для типу Дата/Час можна встановити маску вводу,яку користувач побачить на екрані під час вводу даних в поле.Список шаблонів масок надається,шаблони можна редагувати;

 -Умови на значення—задає вираз,який під час вводу чи редагуванні має бути істинним.При цьому можуть використовуватися такі оператори:>,<,>=,<=,<>,(не дорівнює),BETWEEN(перевіряє,що значення поля знаходиться у заданному діапазоні,при цьому верхня та нижня границі діапазону розділяються логічним оператором and), IN(перевіряє на рівність будь-яке значення зі списку,яке знаходиться в дужках);оператор порівняння LIKE(дозволяє виконувати константу-строку чи константу-символ,використовуючи :1)символи шаблону: ?—замінює один довільний символ; *--замінює будь-яку кількість довільних символів;  # --замінює одну цифру; 2)список символів,які знаходяться у квадратних дужках [ ] )

Информация о работе Розробка автоматизованої бази даних