Особливості розвитку та формування професійних інтересів у старшокласників

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Марта 2014 в 01:54, курсовая работа

Описание работы

Проблема профорієнтаційної роботи з молоддю в сучасних умовах є однією з гостро актуальних не тільки з точки зору розв'язання власне виробничих завдань, але передусім якнайповнішого розкриття творчого потенціалу кожної людини. Гуманізація цілей навчання і виховання підростаючого покоління, що становить собою магістральну лінію перебудови в сфері народної освіти, передбачає всебічний розвиток особистості вихованців, вияв ними творчості, ініціативи і самостійності, зокрема при виборі майбутньої професії. На цьому ґрунті загострюється потреба у вивченні обдарувань учнів, їх інтересів та схильностей, а також дослідження умов, за яких ці інтереси та схильності перетворюються на дієві мотиви професійного самовизначення.

Содержание

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 Психологічні особливості старшокласника
Характеристика учбово-професійної діяльності старшокласників
«Я-концепція» як фактор особистісного та професійного самовизначення старшокласників
Особливості розумової діяльності у ранній юності
РОЗДІЛ 2 Особливості розвитку та формування професійних інтересів у старшокласників
2.1. Орієнтація старшокласників на професійну діяльність
2.2. Місце мотивації у свідомому виборі професії
2.3. Особливості формування професійних інтересів, нахилів і здібностей РОЗДІЛ 3 Підготовка молоді до вибору професії в сучасних умовах ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Работа содержит 1 файл

форм проф інтересів.docx

— 69.03 Кб (Скачать)

На уроках трудового навчання важливо своєчасно створити умови для виникнення позитивного ставлення до професій матеріального виробництва, оскільки бажання і вміння працювати з використанням інструментів, верстатів, виготовляти на них вироби є початком у формуванні позитивної оцінки привабливості виробничих професій і можливості їх вибору у майбутньому.

Навчально-виховна робота в шкільних майстернях повинна сприяти вихованню працьовитості, відповідальності за свої дії, повинна надавати політехнічні, професійно важливі знання. Трудове навчання і виховання, професійна орієнтація – все це є важливими чинниками успішної допрофесійної трудової підготовки школярів і підґрунтям успішного вибору професії.

Активізуючи пізнавальну діяльність учнів на уроках трудового навчання шляхом застосування профінформаційних відомостей, ознайомлення з економікою виробництва, можна впливати на формування інтересу до професій матеріального виробництва.

Важливим аспектом у підготовці учнів до опанування професії є своєчасне вивчення їхніх психологічних особливостей, особистісних якостей. Технічна праця стає дедалі більш творчою, привабливою, а головне - більш результативною. Водночас, вона пред`являє підвищені вимоги до психофізіологічних можливостей особистості. В сучасних виробничих, технологічних процесах зменшується роль фізичної і підвищується рівень розумової праці, що вимагає відповідних здібностей від молоді, яка бажає оволодіти сучасною професією. У спеціалістів сучасного виробництва повинні бути розвинені певні психофізіологічні якості, а саме: чутливість, особливо до світлових і слухових подразників, спостережливість, образна пам`ять, уява, вони мають володіти вміннями оперувати спеціальними, специфічними поняттями, бути здатними пропонувати і втілювати нові ідеї, виявляти ініціативу тощо.

Суб`єктивний бік мотиваційної оцінки професійної діяльності, вибору професії неможливий без пізнання самого себе, тобто без усвідомлення особистістю своїх здібностей, власних ціннісних орієнтацій, а отже, й інтересів. Тільки незначна частина учнів (за даними експерименту – 13%) пов`язує свій інтерес до професій з нахилами, здібностями. Статистика свідчить, що через 3-5 років після закінчення школи й отримання однієї з професії 91,8% цієї молоді продовжують працювати в обраній сфері діяльності. Таким чином, можна зробити висновок, що існує залежність рівнів сформованості інтересу від усвідомлення своїх нахилів, здібностей при успішному виборі професії.

Отже, важливими факторами розвитку інтересів до професій виступають психофізіологічні якості особистості та її емоційно вибіркове ставлення, підкріплене пізнавальними та вольовими зусиллями індивіда в оволодінні конкретною професією. А процес професійного самовизначення у сфері професій матеріального виробництва забезпечується відповідними соціально-педагогічними умовами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бабанський Ю. К. Методи навчання в сучасній загальноосвітній школі. - М.: Просвіта, 1985. – 344 с.
 2. Божович Л.І. Психологічні особливості особистості старшокласника// Комсомол в школі. – М., 1972. – 64 с.
 3. Дьяченко М.И., Кандибович Л.А. Психологія вищої школи. - Мінськ: Вид-во БГУ, 1981. – 462 с.
 4. Захарова А.В. Психологічне навчання старшокласників. - М., 1976. - с.127
 5. Інформаційна культура особистості: минуле, сьогодення, майбутнє. Тези докл.
 6. Міжнародної наукової конфер. 11-14 вересня 1996. Краснодар, 1996. - 86 с.
 7. Кан-Калик В.А. Учителеві про педагогічне спілкування. - М., 1987. – 242 с.
 8. Климов Е.А. Шлях до професії. – Л., 1974. – 190 с.
 9. Кон И. С. Психологія ранньої юності. М.: Освіта, 1989. – 335 с.
 10. Костюк Г.С. Роль професійного самовизначення в формуванні особистості // Проф. орієнтація учнів/ Упор. З.С. Нечипорук. – Київ, 1971. – с.17-26
 11. Крягжде С.П. Психологія формування професійних інтересів. – Вільнюс, 1981. – 195 с.
 12. Нові дослідження у психології та возрастній фізіології. – М., „Педагогіка", 1990. – 146 с.
 13. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. - К.: "Радянська школа", 1994. - №1. - С.20.
 14. Морозова Н.Г. Учителю о познательном интересе. - М.: "Знание", 1990.
 15. Леонтьев А.Н. Деятельность. Созпание. Личность. - М.: Политиздат, 1975. - 278 с.
 16. Основи педагогіки і психології вищої школи/Під ред. А.В.Петровского. - М., 1986. – 422 с.
 17. Павлютенков Е.М. Профорієнтація учнів. – К., 1983. – 152 с.
 18. Педагогічна і вікова психологія. - М., 1988. - 442с
 19. Психологія.: Респб. наук.-метод. зб./ Ред.кол.: Л.М. Проколієнко та ін. - Київ, „Радянська школа", Вип. 28. – 1987. – 120 с.
 20. Психологія.: Респб. наук.-метод. зб./ Ред.кол.: Л.М. Проколієнко та ін. - Київ, „Радянська школа", Вип. 35. – 1990. – 119 с.
 21. Психологія професійної підготовки. СПБ, 1993. – 324 с.
 22. Решетова З.А. Психологічні основи професійного навчання. - МГУ, 1985. - 264 с.
 23. Самоукіна Н.В. Активне професійне орієнтування школярів., М., 1988. – 33 с.
 24. 20. Сучасні психолого-педагогічні проблеми вищої школи. - Л.: Вид-во БРЕШУ, 1985. – 143 с.
 25. Чистякова С.Н. Основи профорієнтації школярів. – М., 1983. – 112 с.
 26. Шадриков У Д. Проблема системогенеза в професійній діяльності. - М., 1982. – 234 с.
 27. Ярошенко В.В. Школа і професійне самовизначення учнів. – К., 1983. – 112 с.
 28. Ящишин О.О., Карпіловська С.Я. Профорієнтаційна робота в 5-6 кл.// Рад. Шк.. – 1986. - №5., с.60-66

Информация о работе Особливості розвитку та формування професійних інтересів у старшокласників