Видова класифікація бібліографія

Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Февраля 2013 в 14:23, реферат

Описание работы

Нею займалися вчені, письменники, ченці,бібліотекарі, видавці та книготорговці попутно і у зв'язку зі своїмиосновними заняттями. Нерідко в цих цілях залучалися просто грамотнілюди, які й складали «інвентарі», «опису», «реєстри» книжковихзборів. Але з плином часу бібліографія починає відокремлюватися,виробляти власні прийоми та правила бібліографічного опису книгі, нарешті, виділяється в особливу область професійної людськоїдіяльності. Процес цей історично був тривалим і складним.

Работа содержит 1 файл

Історично первинні форми бібліографічної інформаціїз.docx

— 33.71 Кб (Скачать)

Спочатку діяльність ГПНТБ СО РАН була пов'язана головним чином зстворенням бібліографічної  бази, забезпеченням безперервності інформуваннявчених і фахівців. З 1963 р. починається регулярне бібліографічнезабезпечення основних напрямів наукових досліджень, що проводяться врегіоні. Поряд із серією поточних покажчиків ( «Народне господарство Сибіру ідалекого Сходу »,« Геологія Сибіру і Далекого Сходу »тощо) за тією жпроблематики готуються і ретроспективні, що відрізняються, як правило,великим хронологічним обхватом; з природною наукової у фундаментальнихретроспективних посібниках відображена тематика з суспільних наук.

Наступний етап (1974-1984 рр..) у розвитку ретроспективної  бібліографіїв ГПНТБ пов'язаний з розгортанням Сибірського відділення РАН досліджень врамках комплексних науково-технічних програм. Вченими було розробленорегіональна програма комплексного розвитку продуктивних сил Сибіру  
(програма «Сибір»). ГПНТБ СО РАН провела аналіз бібліографічноїзабезпеченості блоків цієї програми і підготувала «Бібліографічніматеріали на допомогу інформаційного супроводу програми «Сибір», дляокремих блоків програми були випущені тематичні покажчики, посібники.

Важливими ланками  в системі інформаційно-бібліографічних  посібників,видаються ГПНТБ, залишаються  
- Зведені друковані каталоги, виконуючи довідково-адресну функцію вонисприяють розкриттю змісту фондів бібліотек, їх найбільшефективному використанню;  
- Інформаційні путівники;  
- Тематичні покажчики та списки літератури за запитами науково -дослідних установ та виробничих організацій Сибіру;  
- Покажчики праць співробітників наукових установ.

Третій етап у  розвитку системи ретроспективної  бібліографії пов'язаний звпровадженням засобів автоматизації в бібліографічну практику. Звикористанням магнітних носіїв інформації починають створюватися новіформи бібліографічної продукції-проблемно-орієнтовані бази даних  
(БД). Однак, у зв'язку з недостатньою оснащеністю бібліотек та органівінформації електронною технікою цей канал отримання інформації доступнийпоки що далеко не всім.

Сформована до теперішнього часу система бібліографічної інформаціїв  регіоні стала, судячи за даними досліджень, міцною базою для науковихрозробок. На додаток до цієї системи необхідно шукати нові формизадоволення інформаційних потреб фахівців у ретроспективноїінформації, потреба в якій виникає на різних етапахдосліджень.

ВИСНОВОК

Характерна особливість  бібліографічної діяльності-відсутністьорганізаційно оформленої цілісності, роздробленість, органічнавкоріненість у різних громадських інститутах (бібліотечному,редакційно-видавничу справу, книжкової торгівлі тощо), що забезпечуютьфункціонування системи документальних комунікацій. Наслідком цьогоє неузгодженість, дублювання, розпорошення сил і засобів,наукова, організаційна та технологічна замкнутість і т.п.

Система інформаційного забезпечення життєздатна, якщо вона динамічнаі здатна швидко реагувати на зміни  в житті суспільства. Будь-яка системапотребує постійного вдосконалення. Активне освоєння новихтехнологій в поєднанні з традиційними методами підготовки інформаційнихпосібників-ось що дозволить якісно та оперативно забезпечувати науковірозробки інформацією.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бібліографія: Загальний  курс/Под ред. проф. О.П. Коршунова .- М.:  
Книга, 1981 .- 512 с.: Ил.

2. Діомідова Г.М.  Бібліографія: Загальний курс: Підручник для бібліотеч.  
Технікумів і бібліотеч. отд-ний культ .- просвіт. училищ/Под ред. А.І.  
Борсука .- М.: Книга, 1978 .- 240 с.

3. Коршунов О.П.  Бібліографознавство: Загальний  курс .- М.: Книжкова палата,  
1990 .- 232 с.: Ил.

4. Ключенко Т.І.  Шляхи оптимізації науково-допоміжноїбібліографії// Наукові та технічні бібліотеки СССР .- 1986 .- № 12 .- С. 27 -  
29.

5. Яковлєва В.Ф.  Бібліографічний забезпечення сибірської  науки//  
Бібліографія .- 1995 .- № 6 .- С. 8-14.

Питання 2. ПРИКЛАДИ РІЗНИХ ВИДІВ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСІБНИКІВ

1. Літопис журнальних  статей: Держ. бібліограф. покажчик  РФ/РКП .-  
М.: Книжкова палата, 1994 .- № 1.

Літопис журнальних статей (ЛЖС), щотижневий державнийбібліографічний покажчик, інформує читачів про матеріали,опублікованих у журналах та збірниках, що виходять в РФ російською мовою. Упокажчики відображаються статті, документальні матеріали, творихудожньої літератури з журналів, а також періодичних,що тривають і неперіодичних збірників, що випускаються академіями наук, їхвідділеннями, філіями, інститутами, установами; науково -дослідними установами, вищими навчальними закладами, найбільшимибібліотеками і музеями.

Бібліографічні  записи групуються на основі третього радянськоговидання Універсального десяткового покажчика з урахуванням внесених змін івиправлень.

У кожному номері літопису поміщають іменний та географічний покажчики,  
"Список журналів, періодичних, які тривають і неперіодичнихтематичних збірників, статті з яких відображаються в № ... "Літописужурнальних статей "," нумераційний покажчик бібліографічних записівстатей, на які не видані друковані картки ".

Нумерація в ЛЖС  суцільна в межах року. Раз на квартал окремимвиданням, що містить іменний покажчик виходить "Літопис журнальних статей.  
Допоміжні покажчики ". Щорічно окремим виданням виходить "Літописжурнальних статей. Список журналів, періодичних, які тривають інеперіодичних збірників, статті з яких відображені ..... році. "

2. Історія техніки: Бібліограф. указ. 1965-1966 рр../Под рад.  
С. В. Шухардіна .- М.: Наука, 1978 .- 151 с.

Цей бібліографічний  покажчик є продовженням виданихраннє бібліографічних покажчиків літератури з історії техніки за 1946 -  
1964 рр..

Цільове призначення покажчиків-дати читачеві облік усієї найбільшзначною в науковому відношенні літератури з історії техніки. Покажчикипризначені для фахівців у галузі техніки, але можуть бути широковикористані вченими та інженерами, що працюють в різних областях техніки ітехнічних наук, викладачами історії, лекторами, журналістами таіншими категоріями читачів, що використовують у своїй роботі матеріали поісторії техніки.

Даний випуск бібліографічного покажчика охоплює літературу,опубліковану в СРСР російською мовою в 1965-1966 рр.. У покажчику врахованавідповідно історико-технічна література, література про деталітехніки, зібрання творів і окремі класичні роботи вчених,що видаються в порядку наукових публікацій, публікації документів, описиархівних фондів. Відображені книги з наявними на них рецензіями, статті зжурналів, збірники праць і навчальних установ та інших періодичнихвидань, історико-технічні розділи в книгах з техніки. Газетні статтіпредставлені вибірково.

Покажчик побудований  за систематичним принципом. Всередині  галузевихподілок матеріал розташований за хронологією подій, висвітлених у літературі.

Покажчик анотований: анотації в основному носять довідково  -пояснювальний характер.

3. Інформатика: Реф.  жур./ВИНИТИ .- М., 1996 .- Вип. 1.

Реферативний журнал (РЖ) «Інформатика» видається щомісячно  з 1963 р.  
У ньому містяться реферати, анотації та бібліографічний описжурнальних статей, доповідей на наукових конференціях, описів винаходів,стандартів, книг та інших робіт, опублікованих у світовій науково -технічній літературі з інформатики та тісно пов'язаними з нею галузями -бібліотекознавства та бібліотечної справи, бібліографознавства, архіведенію іт.д.

Реферати в РЖ розподіляються по розділам рубрикатора  ДАСНТІ.

У першому номері наведений список основних періодичних  ітриваючих видань, які відображаються в РЖ "Інформатика" і покажчики:авторський, предметний, джерел, патентний.

4. Інформатика: Ексроесс-інформація/ВИНИТИ .- М, 1994 .- Вип. 1.

У експресс-інформації (ЕІ) "Інформатика" відображаються публікації знаступних тем: загальні питання інформатики, організація інформаційноїдіяльності, документальні джерела інформації, аналітико-синтетичнапереробка документальних джерел інформації, інформаційний пошук,інформаційне обслуговування, інформаційна техніка. У випусках ЕІпублікуються статті з найбільш актуальних проблем теорії та практикиінформатики і науково-інформаційної діяльності.

ЕІ "Інформатика" виходить 48 разів на рік.

5. Проблеми навколишнього  середовища і природних ресурсів: Огляд. інформ./ 
ВИНИТИ .- М., 1994 .- Вип. 1.

Оглядова інформація (ОІ) - інформаційне видання, що міститьпублікацію  однієї або декількох оглядів (у  нашому випадку їх сім),що включають результати аналізу та узагальнення відомостей з актуальних проблемнауки і техніки. Матеріал всередині кожного випуску ОИ розташовується порубриками ДАСНТІ.

ОИ "Проблеми навколишнього  середовища і ..." виходить щомісяця.

6. Радіофізика та  фізичні основи електроніки: Сигнальна  інформація  
/ ВИНИТИ .- М., 1991 .- № 23-24.

Систематизований  бібліографічний покажчик "Радіофізика  іфізичні основи електроніки "призначений  для термінової сигналізації пронових статтях, опублікованих у фахових  фізичних журналах.  
Бібліографічний опис предметно-систематизованих статей з урахуваннямїх головних аспектів розміщуються відповідно до багатоступеневоюрубрикацією, повний текст якої додається в 1991 в № 1. Там же вміщено покажчик використовуваних періодичних і триваючих видань; авторськийпокажчик.

СІ "Радіофізика  і фізичні основи електроніки  виходить 24 рази нарік.

7. Безвідхідної технології: Ретроспективний бібліограф.указ. 1988 - 1992/ГПНТБ .- М., 1993 .- 60 с.

Даний покажчик складається  з 6 розділів, в яких зібрана інформаціяпо безвідходних технологій у різних галузях промисловості та сільськомугосподарстві, з використання стічних вод і оборотному і замкнутомуводопостачання.

Покажчик носить вибірковий характер і охоплює російську  ііноземну літературу. У необхідних випадках опису документів забезпеченіанотаціями  та посиланнями на РЖ. База, використана  для складанняпокажчика, представлена у вигляді Списку переглянуто  джерел.

У покажчики відображені  монографії, переклади, брошури та статті зжурналів. Всередині розділів матеріал розташовується в алфавіті авторів іназв.


Информация о работе Видова класифікація бібліографія