Рефераты по делопроизводству

Cлужба делопроизводства в структуре организации

25 Декабря 2011, контрольная работа

В любой организации решение проблем документационного обеспечения управления возлагается на специализированное структурное подразделение — управление делами, общий отдел, канцелярию и др. (или одного из сотрудников — секретаря ор¬ганизации). Эффективность труда сотрудников службы делопро¬изводства в значительной степени зависит от их квалификации, а также от степени оснащенности современными техническими средствами, от учета при создании службы делопроизводства технического, юридического и организационного аспектов.

Iмпорт робiт вiдкриття рахункiв в iноземнiй валют

27 Августа 2013, реферат

Імпортна операція - комерційна діяльність, що пов'язана з закупівлею та ввезенням в Україну іноземних товарно-матеріальних цінностей для їх наступної реалізації на внутрішньому ринку або використання у виробничо-господарській діяльності.
До імпортних операцій відноситься:
придбання товарно-матеріальних цінностей від іноземних постачальників на умовах комерційного кредиту;
ввезення товарно-матеріальних цінностей або отримання послуг в порядку бартерних угод;
ввезення товарів в рахунок централізованих імпортних закупок;
придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг з оплатою готівкою;
отримання товарно-матеріальних цінностей та послуг в якості безоплатної допомоги.

Інформаційні ресурси бібліотеки

02 Декабря 2011, курсовая работа

Об’єктом курсового дослідження є Олександрійська бібліотека ім. О.С.Пушкіна в Кіровоградській області.
Предметом курсового дослідження є інформаційні ресурси бібліотеки.
Мета нашого дослідження полягає у проведенні аналізу інформаційних ресурсів в бібліотеці.
Відповідно до мети курсового дослідження, вирішимо такі основні задачі:
- роль та місце інформаційних ресурсів в удосконаленні бібліотечної справи в Україні;
- визначити нормативно-правову та методичну базу установи, яка регламентує інформаційне забезпечення;
- аспект застосування інформаційних ресурсів;
- проаналізувати склад інформаційних ресурсів бібліотеки;
- розробити рекомендації щодо вдосконалення організації роботи з інформаційними ресурсами в бібліотеці.

Інформаційна аналітична діяльність бібліотек

22 Ноября 2012, реферат

Сьогодні можна констатувати, що ІАД притаманна біб¬ліотеці як з точки зору вирішення проблем підвищення ефективності управління окремою бібліотекою і бібліо¬течною галуззю в цілому, так і виконання свого завдання з обслуговування читачів. Все це зумовлює важливість до¬слідження ІАД бібліотек як складової нової соціально-кому¬нікаційної реальності

інформаційне суспільство

19 Февраля 2013, практическая работа

Інформаційне суспільство – це соціологічна концепція, що визначає головним фактором розвитку суспільства виробництво та використання науково-технічної та іншої інформації. Концепція інформаційного суспільства є різновидом теорії постіндустріального суспільства, засновниками якої були З.Бжезинський, О.Белл, О.Тоффлер. Прибічники теорії інформаційного суспільства пов’язують його становлення з домінуванням четвертого інформаційного сектору економіки, який іде після сільського господарства, промисловості та сфери послуг. При цьому стверджується, що капітал і праця, які є основою індустріального суспільства, поступаються місцем інформації та знанню у сучасному суспільстві.

Інформаційний пошук

18 Апреля 2012, курсовая работа

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є аналіз і характеристика особливостей інформаційного пошуку.
Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:
– зробити аналіз терміносистеми дослідження;
– проаналізувати сутність електронного інформаційного середовища;
– зазначити сутність інформаційного пошуку.

Іс қағаздар

11 Октября 2011, реферат

1. Қазақ тілі – мемлекеттік тіл.
ХХІ ғасырға тәуелсіз ел ретінде енген республикамыздың әлеуметтік, экономикалық, мәдени өмірінде үлкен өзгерістер болып жатыр. Қазақстан Республикасының Конститутциясы (1995), «Тіл туралы» Заң (1997), «Тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы» (1998) республикадағы тіл мәселелерін реформалауды жүзеге асыруға негіз болады әрі мүмкіндік береді. Сондықтан бұл реформаны жүзеге асыру үшін ір министрлік, әрбір мекеме, ұйымдар, жеке адамдар өздерінің нақты істерін көрететін шаралар белгілеп, соны жүзеге асыруы тиіс. Солардың шіндегі ең өзектісі, ең алдымен қолға алынатыны –қазақ тілінің конститутиялық мәртебесін мемлекеттің бүкіл аумағында, қоғамдық қатынастардың барлық саласында жүзеге асыру.

Іс қағаздарының номенклатурасы, құжаттарды мұрағатқа сақтауға дайындау

12 Декабря 2011, реферат

Кез келген ұйымның күнделікті қызмет барысында түрлі құжаттар түзіледі. Олар: бұйрықтар, келісім-шарттар, бағдарламалар, жоспарлар, жұмсалатын қаржы сметасы, есеп берулер және т.б. Мұнымен қоса әрқилы іскерлік байланыстар бойынша өзге ұйымдардан да құжаттар келіп түсіп жатады. Уақыт өткен сайын олардың қатары көбейіп, көлемі ұлғая беретіндіктен қажетті құжаттарды іздеп табу ісі де күрделене түседі. Тіпті бірте-бірте ол проблемаға айналады.

Іс-қағаздар туралы жалпы ақпарат

26 Ноября 2011, реферат

Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қызмет етуінің алғы шарттарының бірі - оның қоғамдық өмірдің әр алуан саласында қызмет етуі және соған орай іс қағаздарының қазақша жүргізілуі. Іс қағаздарының, ресми құжаттардың тілі бір жүйеге түспей, стильдік жағынан қалыптаспай, мемлекеттік ресми құжаттардың барлығы алдымен қазақ тілінде жүргізілмей қазақ тілінің қолданыс аясы, қызмет қарымы өрісін кеңейте алмайды.

Іс-қағаздармен жұмыс жүргізу

25 Ноября 2011, реферат

ХХІ ғасырға тәуелсіз ел ретінде енген республикамыздың әлеуметтік, экономикалық, мәдени өмірінде үлкен өзгерістер болып жатыр. Қазақстан Республикасының Конститутциясы (1995), «Тіл туралы» Заң (1997), «Тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы» (1998) республикадағы тіл мәселелерін реформалауды жүзеге асыруға негіз болады әрі мүмкіндік береді. Сондықтан бұл реформаны жүзеге асыру үшін ір министрлік, әрбір мекеме, ұйымдар, жеке адамдар өздерінің нақты істерін көрететін шаралар белгілеп, соны жүзеге асыруы тиіс. Солардың шіндегі ең өзектісі, ең алдымен қолға алынатыны –қазақ тілінің конститутиялық мәртебесін мемлекеттің бүкіл аумағында, қоғамдық қатынастардың барлық саласында жүзеге асыру.

Історія книги

13 Марта 2012, курсовая работа

Все що існує на землі має свій початок, історію виникнення та розвитку. Історія книги має немало захоплюючих сторінок. Про неї розповідають і сьогодні спеціалісти, що досліджують справу поліграфії. На всіх етапах розвитку цивілізованого суспільства книга відігравала важливу роль. Не лише друкована, але й рукописна книга в період, який передує виникненню книгодруку, служила важливим засобом розповсюдження знань, знайомила суспільство з різноманітними науковими та політичними поглядами, була поштовхом до їх формування.

Історія розвитку діловодства в незалежній Україні. Сучасне діловодство

03 Ноября 2012, реферат

По толкованию "Оксфордского словаря" "документ" - это текст или изображение, имеющее информационное значение. В переводе с латинского языка "документ" - это доказательство, подтверждение какого-либо факта, имевшего место раньше ли в настоящее время. Впервые в этом значении слово "документ" использовали Цезарь и Цицерон. В смысле письменного свидетельства слово "документ" употреблялось от средневековья в XIX века. С латинского языка оно дошло до наших дней благодаря более широкому толкованию этого термина бельгийским ученым, основоположником документации - науки о совокупности документов в области практической деятельности - Полем Отле (1864-1944). Его основная работа, посвященная изучению, систематизации и структуризации документа в современном его понимании, называется "Трактат о документации". Очевидно, что документ возник почти одновременно с появлением письменности в тех или иных народов мира.

історія розвитку системи електронного документообігу

10 Февраля 2013, курсовая работа

У загальнодержавних стандартах термін «документообіг» озна-чає контрольований рух готових документів як всередині організа-ції, так і за її межами. Електронний документообіг охоплює ще й стадії підготовки документів і вільний обмін інформацією по комп’ютерних мережах.
У світі існують два основних типи документів - паперові і їх клони - електронні. Паперові документи породжують електронні (наприклад, сканування документа), і навпаки, електронні -паперові документи (наприклад, процес друку документа).

Історія та організація архівної справи у Львові

18 Февраля 2012, реферат

В різних сховищах сконцентровані різноманітні за часом походження, змісту, оформленню, техніці і способу відтворення документи. До них відносяться стародавні і сучасні рукописні і друкарські матеріали у вигляді книг, окремих державних актів, планів, креслень, малюнків і художніх репродукцій, виконаних на різних сортах паперу, шкірі і пергаменті, за допомогою використовування різних фарбників органічного і неорганічного походження.

Абалкин Л.И.Пресс-секретарь Брежнева Л.И

22 Февраля 2012, контрольная работа

Абалкин Леонид Иванович родился 5 мая 1930 года в Москве. Родители Леонида по профессии были бухгалтеры. Его семья жила в Москве, когда грянула Великая Отечественная война. Глава семейства сразу ушел добровольцем на фронт. Леонид с матерью были эвакуированы в Свердловск, где прожили два года, где испытали все тяготы переселенцев, жили без электричества и тепла, зачастую испытывали трудности с питанием.

Автоматизация работы кадровой службы

27 Октября 2012, курсовая работа

Актуальность данной темы обуславливается повсеместным внедрением информационных технологий, делопроизводство в кадровой службе не стало исключением, в связи с чем, многое в данной области принципиально изменилось. Автоматизация позволяет значительно упростить и повысить эффективность работы кадровой службы.

Автоматизация регистрации ДОУ

07 Декабря 2012, реферат

Система документооборота является технологической основой деятельности компании по принятию и исполнению решений. Поэтому всякое повышение эффективности работы с документами непосредственно сказывается на эффективности выполнения организацией своих функций, будь то улучшение обслуживания граждан государственным либо муниципальным учреждением или повышение конкурентоспособности коммерческого предприятия.

Автоматизация регистрации документов

10 Декабря 2010, курсовая работа

Компьютеризация делопроизводственных процессов позволяет отказаться от ручных форм учета и перейти на современную форму регистрации документов с помощью ПЭВМ. Тем более что постоянно возрастает объем регистрируемых документов на любых предприятиях, внедряются системы автоматизации в смежных областях, и в связи с этим целесообразно использовать новые технологии для автоматизации регистрации документов.

Автоматизация регистрации документов

25 Декабря 2011, курсовая работа

Цель моей курсовой работы – изучить и проанализировать организацию регистрации документов (учет документов, контроль над их исполнением, справочная работа по документам).
В любой сфере общественной деятельности особое значение для целей управления имеет информация, носителем которой является документ, и то, насколько она оперативно оформляется и перерабатывается.
Система документооборота является технологической основой деятельности компании по принятию и исполнению решений. Поэтому всякое повышение эффективности работы с документами непосредственно сказывается на эффективности выполнения организацией своих функций, будь то улучшение обслуживания граждан государственным либо муниципальным учреждением или повышение конкурентоспособности коммерческого предприятия.

Автоматизация регистрации документов в делопроизводстве

12 Декабря 2011, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является выявление преимуществ автоматизированной регистрации документов электронной формы перед регистрацией документов других форм.

Автоматизация системы документооборота

15 Марта 2012, реферат

Становится ясно, что для обеспечения мобильности руководства предприятием и работы самого предприятия необходима автоматизация делопроизводства.
В одночасье перевести крупную организацию на автоматизированный документооборот невозможно. В 2005 году на ОАО «МЗКСМ» был сделан первый шаг к усовершенствованию документационного обеспечения. ГИТ объединила часть компьютеров в общую локальную сеть. Это сократило количество бумажных документов.

Автоматизированные системы контроля за исполнением

23 Апреля 2012, курсовая работа

Как показывает практика, на сегодняшний день существует огромное количество организаций как малого и среднего бизнеса, так и больших предприятий, имеющих немалое число филиалов, где документационное обеспечение управления совершенно не развито или используется в лучшем случае только наполовину.

Автоматизированный контроль за исполнением документов

21 Ноября 2011, курсовая работа

За время жизненного цикла документ проходит различные стадии и попадает к его исполнителям в различных качествах. В любой, даже самой дисциплинированной, организации при ведении классического бумажного делопроизводства, как правило, через некоторое время начинают возникать проблемы.

Автоматические системы управления и особенности их внедрения

11 Марта 2012, курсовая работа

В работе рассматривается достаточно актуальная тема современности – автоматические системы управления (АСУ). Автоматизированное управление – это важнейшая функция, без которой немыслима современная целенаправленная деятельность любой социально – экономической, организационно производственной системы.

Адвокатская деятельность в РФ

12 Мая 2012, доклад

Адвокат (от лат. «призванный») - юрист, оказывающий профессиональную правовую помощь посредством консультаций, рекомендаций, защиты обвиняемого на всех стадиях следствия и суда, представления интересов потерпевшего и т. д.
В Древнем Риме (доимперский период) адвокатом называли родственников и друзей тяжущегося, которых он просил сопровождать его на суд. Во времена Римской Империи этим термином стали обозначить судебных защитников.
Большинство современных ученых, занимающихся исследованиями в области адвокатуры и адвокатской деятельности, сходятся во мнении, что адвокатской деятельностью является юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе физическим и юридическим лицам путем правового консультирования, организации защиты или представительства интересов в конституционном, гражданском, арбитражном, административном и уголовном судопроизводстве, предоставления иных видов юридической помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Административные функции секретаря руководителя

16 Декабря 2010, курсовая работа

Одним из путей обеспечения высокой эффективности работы аппарата управления является правильная организация работы такой массовой категории вспомогательных сотрудников как секретари. Однако в этой области необходимо отметить существенные недостатки: как правило, подготовка секретаря сводится главным образом к освоению технических навыков – стенография, машинопись и т.п. Вопросы же рациональной организации работы секретаря, различные психологические аспекты его деятельности глубоко не изучаются. Необходимые навыки вырабатываются у секретарей в процессе длительной практической работы методом «проб и ошибок».

Широкое распространение микроэлектроники, компьютеров индивидуального пользования, мощных средств автоматизированной обработки текста и графической информации, высоко эффективных устройств ее хранения и поиска, современных средств связи и сетей электронно-вычислительных машин позволяют некоторым специалистам ставить вопрос о перспективах создания электронной конторы будущего.

Административный регламент

01 Декабря 2011, творческая работа

Административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий стандарты исполнения государственных функций, т.е. обязательные требования к показателям, содержанию, порядку совершения, качеству управленческих действий, процедур и процессов, обеспечивающие эффективную реализацию государственных функций исполнительным органом государственной власти в пределах его компетенции в интересах государства, граждан и юридических лиц.

Азаматтык карым катынас

18 Марта 2012, контрольная работа

ҚОЛХАТ, СЕНІМХАТ, КЕПІЛХАТ – белгілі бір құндылықтардың (құжат, мүлік, зат, ақша) алыс-берісін куәландыратын, азаматтық қарым-қатынастарды реттейтін ресми құжат түрі. Құжаттың бұл түрлері міндетті түрде мөрмен бекітіліп, құқықтық сипатқа ие болады.
ҚОЛХАТ - белгілі бір құндылықтардың (құжат, мүлік, зат, ақша) а

Азаматтық қарым-қатынастарды реттейтін құжаттар

11 Марта 2012, реферат

ҚОЛХАТ - белгілі бір құндылықтардың (құжат, мүлік, зат, ақша) алынғанын куәландыратын және оны белгілі бір мерзімде қайтарып беретіндігін міндеттеп, азаматтық қарым-қатынастарды реттейтін ресми құжат түрі. Бұл бағасы төмен құндылықтарды уақытша пайдалану жағдайында рәсімделеді. Сондықтан қолхат негізінен мекемеішілік қатынастарда жиі қолданылады.

Азия мен Қазақстанда экстремизм және терроризммен күресудегі халықаралық-құқықтық нормалары

16 Февраля 2012, курсовая работа

Мұндай жағдайда әлемдік қауымдастықтың терроризм және экстремизммен күресудегі әсерлі әреккеттер болып мемлекет тарапынан кепілденген адамдардың оған бірігіп қарсы шығуы табылады. Мемлекеттер бұл аяда қызметтесу арқасында халықаралық өзара әрекеттестіктің құқықтық және саяси негіздерін орнықтырады. Көрсетілген өзара әрекеттестік мынадай жалпы мақсаттарға бағытталған – халықаралық бірігудің арқасында ғана іске асатын халықаралық қылмыстылыққа қарсы әрекеттерді ұйымдастыру, халықаралық қауіпсіздіктің бірыңғай жүйесін құру.