Інформаційні ресурси бібліотеки

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Декабря 2011 в 14:21, курсовая работа

Описание работы

Об’єктом курсового дослідження є Олександрійська бібліотека ім. О.С.Пушкіна в Кіровоградській області.
Предметом курсового дослідження є інформаційні ресурси бібліотеки.
Мета нашого дослідження полягає у проведенні аналізу інформаційних ресурсів в бібліотеці.
Відповідно до мети курсового дослідження, вирішимо такі основні задачі:
- роль та місце інформаційних ресурсів в удосконаленні бібліотечної справи в Україні;
- визначити нормативно-правову та методичну базу установи, яка регламентує інформаційне забезпечення;
- аспект застосування інформаційних ресурсів;
- проаналізувати склад інформаційних ресурсів бібліотеки;
- розробити рекомендації щодо вдосконалення організації роботи з інформаційними ресурсами в бібліотеці.

Содержание

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. РОЛЬ ТА МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В УДОСКОНАЛЕННІ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
1.1. Правові та науково-методичні засади використання інформаційних ресурсів бібліотек України
1.2. Стратегія розвитку бібліотек України за умов інформаційного суспільства
1.3. Моделювання використання розподілених інформаційних ресурсів бібліотек України
РОЗДІЛ 2. АСПЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
2.1. Зміст та засоби інформаційних ресурсів
2.2. Інформаційно-бібліотечний ресурс
2.2.1. Бібліотечний фонд
2.2.2. Електронний каталог
2.2.3. Засоби відбору документів
2.2.4. Електронні варіанти (копії) документів
2.2.5. Комплектування фонду
2.2.6. Обробка документів
2.2.7 Бібліографічна діяльність
2.2.8. Книговидача
2.2.9. Доступність ресурсу та інформаційні технології
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕКИ ІМ. О.С. ПУШКІНА М. ОЛЕКСАНДРІЇ
3.1. Олександрійський інформаційно-ресурсний центр ім.О.С. Пушкіна
3.2. Рекомендації щодо покращення роботи бібліотеки у використанні інформаційних ресурсів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Работа содержит 1 файл

Курсова робота.doc

— 590.00 Кб (Скачать)

      СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ  УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

      Кафедра соціально-гуманітарних наук та документознавства  
 
 
 

      КУРСОВА РОБОТА

      з дисципліни «Інформаційні ресурси» 

        Чупрій Любові  Володимирівни 

      V курсу групи ЗМД – 41 

      Тема  « Інформаційні ресурси  бібліотеки»

      (на  базі Олександрійської бібліотеки ім. О.С. Пушкіна) 
 

              Керівник 

              Меркотав М.А.

              викладач 

              Робота захищена з оцінкою

              ________________________

              ________________________

              (підпис викладача,  дата) 
         
         
         

Черкаси 2009 р.  
З А В Д А Н Н Я
 

      До  виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні ресурси» студентки 5-го курсу _____________ групи Східноєвропейського університету економіки і менеджменту __________________ форми навчання  

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові) 

На тему ___________________________________________________________

Виконану на матеріалах _____________________________________________

                                                     (назва об’єкту)  

П.І.П.       керівник курсової роботи 
 

_______________________

                  (підпис) 

 

Зміст

ВСТУП  
РОЗДІЛ 1. РОЛЬ ТА МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В УДОСКОНАЛЕННІ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ……………  
5
1.1. Правові та науково-методичні  засади використання інформаційних ресурсів бібліотек України ………………………  
5
1.2. Стратегія розвитку бібліотек України за умов інформаційного суспільства ……………………………………………………….  
7
1.3. Моделювання використання розподілених інформаційних ресурсів бібліотек України ……………………………………….  
10
РОЗДІЛ 2.  АСПЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ …………………………………………………………………  
16
2.1. Зміст та засоби інформаційних ресурсів ………………………… 16
2.2. Інформаційно-бібліотечний ресурс ………………………………. 19
2.2.1. Бібліотечний  фонд………………………………………………….. 19
2.2.2. Електронний каталог ………………………………………………. 21
2.2.3. Засоби відбору  документів………………………………………… 22
2.2.4. Електронні  варіанти (копії) документів ………………………….. 23
2.2.5. Комплектування  фонду ……………………………………………. 25
2.2.6. Обробка документів ………………………………………………. 27
2.2.7 Бібліографічна  діяльність …………………………………………. 29
2.2.8. Книговидача ……………………………………………………….. 30
2.2.9. Доступність ресурсу  та інформаційні технології ……………….. 30
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕКИ

ІМ. О.С. ПУШКІНА  М. ОЛЕКСАНДРІЇ …. ……………………………..

 
32
3.1. Олександрійський  інформаційно-ресурсний центр ім.

О.С. Пушкіна  ……………………………………………….……….

 
32
3.2. Рекомендації  щодо покращення роботи бібліотеки у  використанні інформаційних ресурсів …………………………..  
39
ВИСНОВКИ  ……………………………………………………………… 45
СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ ……………………………………………….. 47
ДОДАТКИ ………………………………………………………………… 49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСТУП  

      Бурхливий розвиток інформаційних технологій та використання глобальних і локальних телекомунікаційних мереж, призначених не тільки для збирання та обміну, але й для обробки інформації та прийняття управлінських рішень, вимагає розробки нових та удосконалення існуючих технологій щодо побудови інформаційних ресурсів телекомунікаційних мереж. Особливо це актуально для корпоративних мереж, в яких циркулюють великі обсяги специфічної інформації. На основі якої фахівці формують свої рішення, причому різним фахівцям може бути потрібна різна інформація. Тому виникає необхідність створення ефективних технологій побудови інформаційних ресурсів корпоративної системи. Отже, тема курсової роботи «Інформаційні ресурси бібліотеки» є актуальною.

      Об’єктом курсового дослідження є Олександрійська бібліотека ім. О.С.Пушкіна в Кіровоградській області.

      Предметом курсового дослідження є інформаційні ресурси бібліотеки.

      Мета нашого дослідження полягає у проведенні аналізу інформаційних ресурсів в бібліотеці.

      Відповідно  до мети курсового дослідження, вирішимо такі основні задачі:

      - роль та місце інформаційних ресурсів в удосконаленні бібліотечної справи в Україні;

      - визначити нормативно-правову та методичну базу установи, яка регламентує інформаційне забезпечення;

      - аспект застосування інформаційних  ресурсів;

      - проаналізувати склад інформаційних  ресурсів бібліотеки;

      - розробити рекомендації щодо  вдосконалення організації роботи з інформаційними ресурсами в бібліотеці.

      Курсова робота оформлена на 48 сторінках, складається з вступу, трьох розділів, висновків, 3-х додатків та 20 використаних джерел літератури. 

 

       Розділ 1.  РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

      В УДОСКОНАЛЕННІ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

      1. 1. Правові та науково-методичні засади використання інформаційних ресурсів бібліотек України  

      Законодавство України про бібліотеки і бібліотечну  справу базується на Конституції  України і складається з Основ  законодавства України про культуру, цього Закону, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів [1].

      Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.

      Держава підтримує бібліотечну справу та її розвиток шляхом гарантованого фінансування бібліотек, пільгової податкової, кредитної та цінової політики; фінансує створення інформаційних мереж і телекомунікаційних систем для інформаційного обміну, входження у світові глобальні комп'ютерні мережі, об'єднання та забезпечення доступності розподілених бібліотечних ресурсів; стимулює взаємо використання бібліотечних ресурсів через систему міжбібліотечного абонемента, зведених каталогів, депозитаріїв, обмінних бібліотечних фондів, інтеграцію бібліотек України у світовий інформаційний простір; координує діяльність бібліотек усіх форм власності, регулює діяльність бібліотек, що є в державній і комунальній власності, на основі кооперації; забезпечує розвиток бібліотечного обслуговування соціально незахищених верств населення; розробляє програми розвитку бібліотечної справи та забезпечує їх цільове фінансування; створює умови для міжнародного співробітництва бібліотек. 

      Бібліотечна система України функціонує на основі скооперованого комплектування фондів та обробки документів, довідково-пошукового апарату, взаємо використання бібліотечних ресурсів, а також організації науково-дослідної, науково-бібліографічної та науково-методичної роботи.

      Державна  бібліотека - бібліотека загальнодержавного значення, що здійснює бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування користувачів і виконує функцію всеукраїнського науково-дослідного, методичного та організаційного центру бібліотек відповідної галузі або категорій користувачів. Державна бібліотека може бути універсальною, спеціальною, спеціалізованою. Державна бібліотека має право на одержання обов'язкового безоплатного примірника документів згідно із законом

      Для більш повного задоволення потреб користувачів бібліотек в інформації, раціонального використання бібліотечних ресурсів органи державної влади  та органи місцевого самоврядування стимулюють взаємодію бібліотек і створюють умови для розвитку міжбібліотечного абонемента, зведених каталогів автоматизованих баз даних, депозитаріїв. Забезпечення взаємодії бібліотек різних видів покладається на центральні бібліотеки відповідних територій, якими є: на загальнодержавному рівні - національні та державні бібліотеки; в Автономній Республіці Крим - Республіканська універсальна наукова бібліотека імені І. Франка; на обласному рівні - обласні універсальні наукові бібліотеки; на міському рівні - міські публічні бібліотеки або центральні бібліотеки міської централізованої бібліотечної системи; на районному рівні - районні бібліотеки або центральні бібліотеки районної централізованої бібліотечної системи. 

      Бібліотеки  України є складовою частиною інформаційної системи держави [2]. З метою забезпечення раціонального використання бібліотечних ресурсів як складової частини інформаційних ресурсів держави бібліотеки взаємодіють з підприємствами, установами та організаціями, які мають бази даних та діяльність яких пов'язана із створенням, збиранням, обробкою, накопиченням та збереженням інформації. Взаємодія бібліотек з підприємствами, установами та організаціями може здійснюватися в рамках державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи, а також на основі укладених угод. 

      1.2.Стратегія  розвитку бібліотек  України за умов  інформаційного суспільства 

      Сучасні загальносвітові тенденції економічної і соціокультурної динаміки змушують визначати стратегічний шлях розвитку бібліотек, орієнтуючись на постіндустріальну трансформацію. Як і будь яка зміна епох, трансформація індустріального суспільства у постіндустріальне висуває перед бібліотечним соціальним інститутом певні глобально значущі проблеми і потребує пошуку шляхів для їхнього вирішення. Провідне місце посідають питання відповідності сучасного стану бібліотек і напрямів їхнього стратегічного розвитку вимогам, які висуває загально цивілізаційний процес формування інформаційного суспільства.

      Бібліотечна стратегія розуміється нами, як внутрішня  суперечлива система дій, розрахована  на перспективу, що охоплює виробництво  і збут інформаційних продуктів  і послуг та консолідує бібліотеку в єдине ціле, спрямовуючи її діяльність на досягнення сталого розвитку з урахуваннями внутрішніх можливостей і впливу зовнішнього оточення. Вона є довгостроковою моделлю розвитку бібліотеки, яка обслуговується для досягнення її цілей і враховує обмеження внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування [3,4].

      Стратегічний  вибір бібліотеки полягає у визначені  її місця й ролі в інформаційному просторі, формуванні власного сучасного  зразка, що відповідає потребами суспільства  й окремих споживачів.

      Значна  кількість авторів пов’язують перспективи  розвитку книгозбірень в інформаційному суспільстві зі стратегією впровадження нових інформаційних технологій, які розглядаються як ключовий компонент інноваційних бібліотечних змін.

      Концептуальні положення щодо зміни парадигми  розвитку бібліотек за умов інформаційного суспільства. Суть цієї парадигми полягає у використанні бібліотеками можливостей нових технологій для переходу від стратегії володіння документними ресурсами до стратегії забезпечення користувачів інтегрованими і систематизованими знаннями.

      Головною  засадою стратегічного бачення розвитку бібліотеки вчені вважають поширення її інформаційної функції. Стратегічний напрям розвитку бібліотечно-інформаційних технологій і бібліотечної діяльності в цілому пов’язується із розвитком електронних інформаційних ресурсів і систем їхньої організації у вигляді електронної бібліотеки, яка розглядається як новий вид структурування й організації електронної інформації з визначеною організаційною системою доступу до цієї інформації. Ця позиція тісно пов’язана із стратегією є функціонування бібліотеки в інформаційному суспільстві.

      Перспективи стратегічного розвитку бібліотек, які сприятимуть збереженню їхніх  позицій за часів інформаційної  ери, пов’язуються з оволодінням  цифровими масивами документів. 

      Така  робота має здійснюватись за двома головними напрямами: насамперед, надання можливостей доступу до цифрових масивів, користування ресурсами Інтернет, другий напрям вступу бібліотеки до цифрової інфраструктури пов'язаний із розміщенням у мережі власних інформаційних ресурсів бібліотеки і налагодження обслуговування читачів через Інтернет.

      Довготривалі  прогнози щодо розвитку бібліотек в  інформаційному суспільстві більшість  авторів асоціюють із удосконаленням стратегічного управління яке охоплює  ключові сфери бібліотечної діяльності: розвиток і адаптацію бібліотеки до зовнішнього середовища, проведення технологічних змін, кадрової політики. Традиційне розуміння стратегії базується на уявленні про неї як про один із процесів управління, що складається з багатьох рішень, в тому числі формування загальної системи та варіантів її можливої реалізації.

      Більшість бібліотек розвинених країн активно  застосовують інноваційні, стратегії  розвитку, що базується на передбаченні змін і своєчасній адаптації до них.

      Варто зауважити, що у бібліотеках України також здійснювали спроби розроблення стратегічних планів, у яких визначалися й окреслювалися нові пріоритетні напрями діяльності. Зокрема Національна парламентська бібліотека України у 1998 р. затвердила «Стратегічний план розвитку бібліотеки» Книжкова палата України працювала згідно зі «Стратегічним планом інформатизації бібліотек України до 2005 р.» Нині розгортаються роботи в межах «Державної програми розвитку діяльності Національної бібліотеки України ім.. В.І. Вернадського на 2005-2010 рр.». Однак стратегічне управління діяльністю бібліотек у нашій країні перебуває на початковому етапі розвитку.

Информация о работе Інформаційні ресурси бібліотеки