Аналіз використання матеріальних ресурсів на підприємстві

Автор: Пользователь скрыл имя, 07 Декабря 2010 в 20:27, курсовая работа

Описание работы

Витрати сировини, матеріалу, палива, енергії й інших предметів праці мають найбільшу питому вагу в поточних витратах на виробництві в більшості галузей виробничої сфери. Від того, як на підприємстві здійснюється процес матеріально-технічного постачання й контроль над дотриманням режиму економії в кожному підрозділі, на кожному робочому місці, залежать найбільш важливі показники роботи підприємства – обсяг виробництва, його рентабельність, а також фінансовий стан і ліквідність.

У процесі фінансово-економічного аналізу роботи підприємства вирішуються завдання, пов'язані з пошуком резервів зниження витрат предметів праці й збільшенням на цій основі обсягів виробництва й кінцевих результатів.

Завданням даної курсової роботи є оцінка забезпеченості СП "Кобеляцький цукровий завод" матеріальними ресурсами, норми їх витрачання та пошук резервів по зниженню матеріаломісткості, аналіз основних техніко-економічні показників діяльності підприємства, аналіз щодо тенденцій та перспектив розвитку підприємства.

Содержание

Вступ 3

Розділ 1. Поняття матеріальних ресурсів та їх роль в забезпеченні виробничого процесу………………………………………………......................5

Розділ 2. Економічна характеристика господарсько-фінансової діяльності підприємства і організації аналітичної роботи 12

Розділ 3. Аналіз динаміки загальної суми і структури матеріальних витрат 27

Розділ 4. Аналіз впливу факторів на зміну узагальнюючих та часткових показників матеріаломісткості………………………………………………….32

Розділ 5. Аналіз впливу величини матеріальних витрат на обсяг виробництва та собівартість продукції 34

Висновки 36

Список літератури 38

Работа содержит 1 файл

курсовая.doc

— 434.50 Кб (Скачать)

  Зміст

Вступ 3

    Розділ 1. Поняття матеріальних ресурсів та їх роль в забезпеченні виробничого процесу………………………………………………......................5

    Розділ 2. Економічна характеристика господарсько-фінансової  діяльності  підприємства і організації аналітичної роботи 12

    Розділ 3. Аналіз динаміки загальної суми і структури матеріальних витрат 27

    Розділ 4. Аналіз впливу факторів на зміну узагальнюючих та часткових показників матеріаломісткості………………………………………………….32

    Розділ 5. Аналіз впливу величини матеріальних витрат на обсяг виробництва та собівартість продукції 34

Висновки 36

Список літератури 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вступ

      Раціональне використання (споживання) і економія сировини, матеріалів, палива і енергії є одними із важливих умов функціонування підприємства в умовах ринку, переводу економіки на інтенсивний шлях..

      Раціональне використання матеріальних ресурсівце доцільне обґрунтоване їх використання, їх витрати на рівні мінімуму при виробництві одиниці продукції..

      Наявність і величина сировинних ресурсів значною мірою визначають економічну потужність підприємства, його здатність виробляти багатоасортиментну і високоякісну продукцію, а також здійснювати експортні та імпортні операції. Тому одним з найважливіших завдань розвитку підприємства є завдання забезпечення сировинними ресурсами, поліпшення забезпечення ними підприємств на всіх напрямках діяльності.

      Для організації будь-якого виробництва підприємства використовують матеріально-технічні ресурси, які є основою виробничої діяльності. Підприємства залежно від величини й обсягу виробництва використовують велику кількість матеріально-технічних ресурсів: сировину, матеріали, паливо, енергію, комплектуючі вироби – деталі й вузли тощо. За своєю характеристикою матеріально-технічні ресурси поділяють на основні, які йдуть безпосередньо на виготовлення товарної продукції і є їх складовою, і допоміжні, необхідні для обслуговування.

      Витрати сировини, матеріалу, палива, енергії  й інших предметів праці мають  найбільшу питому вагу в поточних витратах на виробництві в більшості галузей виробничої сфери. Від того, як на підприємстві здійснюється процес матеріально-технічного постачання й контроль над дотриманням режиму економії в кожному підрозділі, на кожному робочому місці, залежать найбільш важливі показники роботи підприємства – обсяг виробництва, його рентабельність, а також фінансовий стан і ліквідність.

      У процесі фінансово-економічного аналізу  роботи підприємства вирішуються завдання, пов'язані з пошуком резервів зниження витрат предметів праці  й збільшенням на цій основі обсягів виробництва й кінцевих результатів.

      Завданням даної курсової роботи є оцінка забезпеченості СП "Кобеляцький цукровий завод" матеріальними ресурсами, норми їх витрачання та пошук резервів по зниженню матеріаломісткості, аналіз основних техніко-економічні показників діяльності підприємства, аналіз щодо тенденцій та перспектив розвитку підприємства.

      Будуть  зроблені висновки щодо аналізу витрат матеріалів та запропоновані шляхи  по зниженню цих витрат та економічній  діяльності підприємства, розкрита теоретична база для аналізу використання підприємством  матеріальних ресурсів, наведені показники, що їх необхідно визначити для проведення аналізу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Розділ  1. Поняття матеріальних ресурсів та їх роль в забезпеченні виробничого процесу.

       Матеріальні ресурси підприємства і основні  підходи до управління ними - джерела  і передумови отримання необхідних людям матеріальних і духовних благ, які можна реалізувати при існуючих технологіях і соціально-економічних відносинах. Ресурси підрозділяються на три основні групи:

       - матеріальні ресурси; 

       - трудові ресурси, зокрема інтелектуальні  ресурси; 

       - природні (природні) ресурси.

       Матеріальними ресурсами називають основні та оборотні засоби виробництва, які використовуються (або можуть бути використані) у виробничому процесі та формують його матеріально-речову базу.

       Їх  поділяють на засоби праці та предмети праці: засоби праці характеризують ступінь оволодіння та підпорядкування сил природи виробництву матеріальних благ; предмети праці поділяють на два види: перший – речовини, що вперше відокремлюються працею від природи та перетворюються на продукт, другий – сирі матеріали або сировина, речовини, що пройшли обробку [2, с.495]. Засоби та предмети праці по-різному поводять себе у процесі відтворення: зміна предметів праці відбувається людиною за допомогою засобів праці, при цьому оброблений предмет праці може перетворюватись на засіб праці у іншому трудовому процесі. [3, с.203].

       За  джерелами формування матеріальні  ресурси поділяють на:

 • власні
 • покупні

       За ступенем участі у процесі створення матеріальних благ та послуг виділяють:

 • матеріальні ресурси основного виробництва,
 • обслуговування основного виробництва,
 • управління виробництвом.

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Класифікація матеріальних ресурсів за групувальними  ознаками

       Матеріальні ресурси основного виробництва  є такими, що безпосередньо використовуються для виробництва продукції або при виконанні певних технологічних операцій; на транспортних, ремонтних та допоміжних роботах при зберіганні товарів і матеріалів використовують ресурси обслуговування основного виробництва. Засоби зв’язку, друкарські та інші являють собою матеріальні ресурси управління виробництвом [1, с.463]. Частину матеріальних ресурсів підприємства за матеріально-речовим складом поділяють на основні засоби, а за економічною формою – основні фонди. Основні засоби своєю матеріально-речовою формою беруть участь у створенні споживчої вартості.

       Розрізняють галузеву та технологічну структуру основних засобів.

       Основні фонди є економічною формою засобів  праці, що функціонують у виробничому  процесі протягом багатьох кругообігів, частково, в міру зношування, переносять свою вартість на новостворений продукт, відтворюючись через кілька виробничих циклів [5, с.672], вони обчислюються у грошовому вираженні для визначення їх загального обсягу, динаміки і структури, величини вартості, що переноситься на вартість готової продукції, для встановлення зміни величини основних фондів за окремими галузями і підприємствами за певний період.

       За  виробничим призначенням та матеріально-речовим  змістом основні фонди поділяють на:

  • -будівлі,
  • -споруди,
  • -передавальні пристрої,
  • -машини та обладнання,

       За  призначенням їх поділяють на:

  • -виробничі
  • -невиробничі.

       Залежно від суспільної форми матеріальні  ресурси поділяють на основний та оборотний капітал, які в сукупності являють собою продуктивний капітал. Основний капітал повністю бере участь у виробництві життєвих благ та переносить свою вартість на новостворений продукт частинами, залежно від ступеня зношуваності. В його структурі виділяють активну і пасивну частини.

       Тенденція до зростання частки активного капіталу у структурі основного капіталу є позитивною, оскільки зростає обсяг виробництва продукції, знижується собівартість одиниці виробленої продукції, в тому числі за рахунок скорочення величини амортизації і незмінних витрат, що сприяє зростанню конкурентоспроможності підприємства. Порівняно з оборотним капіталом, основний обертається значно повільніше, тому підприємство може економити на складових основного капіталу, якщо це не зашкодить виробництву і працівникам і дозволить підвищити прибутковість підприємства.

       Другою  складовою частиною матеріальних ресурсів є предмети праці, які за матеріально-речовим  складом є оборотними засобами, а  за вартісною формою є оборотними фондами.

       Оборотними  засобами називають ту частину засобів  виробництва, яка цілком споживається у виробничому процесі впродовж одного циклу, а її вартість повністю переноситься на готову продукцію. Ними є сировина, матеріали, паливо, інструменти, виробничий і побутовий інвентар, запаси готової продукції, в тому числі кошти у незавершених платежах підприємствам-постачальникам, заділи незавершеного будівництва, тара, грошові ресурси.

       За  джерелами формування оборотні засоби поділяють на:

 • власні
 • залучені

       Власні – це та частина оборотних засобів, що знаходиться в постійному використанні підприємства.

       Залучені оборотні засоби являють собою в основному банківські кредити, боргові зобов’язання.

Информация о работе Аналіз використання матеріальних ресурсів на підприємстві