Екологічне оподаткування в Україні

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Мая 2013 в 21:44, курсовая работа

Описание работы

Мета курсової роботи проаналізувати і визначити шляхи вдосконалення сплати екологічних податків та зборів в Україні.
Об‘єктом курсової роботи були екологічні податки та збори в Україні:
- збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду;
- плата за користування надрами для видобування корисних копалин;
- плата за користування надрами в цілях, не пов‘язаних з видобуванням корисних копалин;
- збір за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;
- збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;
- плата за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів;
- збір за забруднення навколишнього природного середовища;

Содержание

Вступ……………………………………………………………………………….3
1. Значення та основні закономірності екологічного оподаткування…………5
2. Реалізація фіскальної функції при справлянні екологічного податку до бюджету за 2007-2012 роки………………………………………………………10
3. Шляхи удосконалення екологічного оподаткування в Україні……………..16
Висновок…………………………………………………………………………..20
Список використаної літератури………………………………………………...22
Додатки…………………………………………………………………………….24

Работа содержит 1 файл

6508_20_PrykhodkoAV.docx

— 107.22 Кб (Скачать)

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 “КИЇВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

 з дисципліни  “ПОДАТКОВА СИСТЕМА”

на тему: «Екологічне оподаткування в Україні»

 

 

 

студента 20 групи 4 курсу

фінансово-економічного факультету

зі спеціальності “Фінанси”

Приходько Анастасії Володимирівни

Науковий керівник: Овчарова Світлана Михайлівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНЕУ-КИЇВ-2013

 

План

 
Вступ……………………………………………………………………………….3

1. Значення та основні закономірності екологічного оподаткування…………5 
2. Реалізація фіскальної функції при  справлянні екологічного податку  до бюджету за 2007-2012 роки………………………………………………………10 
3. Шляхи удосконалення екологічного оподаткування в Україні……………..16

Висновок…………………………………………………………………………..20

Список використаної літератури………………………………………………...22

Додатки…………………………………………………………………………….24

 

ВСТУП

  Основними принципами охорони навколишнього природного середовища в Україні є :  
а) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов‘язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності;  
б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров‘я людей;  
в) запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;  
г) екологізація матеріального виробництва на основі комплексності рішень у питаннях охорони навколишнього природного середовища, використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій;  
д) збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об‘єктів і комплексів;  
и) безоплатність загального та платність спеціального використання природних ресурсів для господарської діяльності;  
і) стягнення збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів, компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;  
ї) вирішення питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів з урахуванням ступеня антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів, що негативно впливають на екологічну обстановку;  
й) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища;  
 Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що для реалізації принципів екологічного захисту природного середовища в Україні необхідно створення достатнього обсяга джерел відновлення природних ресурсів на державному та місцевому рівнях. 
 Мета курсової роботи проаналізувати і визначити шляхи вдосконалення сплати екологічних податків та зборів в Україні. 
 Об‘єктом курсової роботи були екологічні податки та збори в Україні: 
- збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду; 
- плата за користування надрами для видобування корисних копалин; 
- плата за користування надрами в цілях, не пов‘язаних з видобуванням корисних копалин; 
- збір за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;  
- збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; 
- плата за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів; 
- збір за забруднення навколишнього природного середовища;  
 Предметом дослідження курсової роботи були методологічні розрахунки та правила стягнення екологічних податків та зборів в України, а також їх перерозподіл між Державним та місцевими бюджетами.

 

 

1 РОЗДІЛ: Значення та основні закономірності екологічного оподаткування

 

Вперше ідея екологічного оподаткування з'явилась у працях економіста-теоретика Пігу, який запропонував стягувати податки з підприємств-забруднювачів і надавати субсидії тим, хто знижує рівень викидів у навколишнє природне середовище. Одними із перших їх почали застосовувати скандинавські країни ще в 80-ті роки. Де під екологічними податками розуміють податки на небезпечні для навколишнього середовища види господарської діяльності[3, с.18].

Отже, екологічний податок — це загальнодержавний обов'язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів в атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року[11,c.17]. Для більш наявного уявлення про цю систему оподаткування потрібно навести декілька важливих визначень в таблиці 1.1 щодо цієї теми.

Таблиця 1.1

Основні терміни і поняття  до теми

Терміни і поняття

Визначення терміну / поняття

Джерело (автор, назва джерела, реквізити  видання, номер сторінки)

Критичне зауваження автора курсової роботи

1

2

3

4

1. Екологічне оподаткування

Загальнодержавний обов’язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів  викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючі  речовини, розміщення відходів, фактичний  обсяг радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками.

Федосов В.М. –Бюджетна система, графа 7.4.[9]

Це визначення найбільш точно пояснює  даний вид податку. Але провівши аналіз я виявила,що воно є ідентичним до визначення в податковому кодексі.


 

 

Продовження таблиці 1.1

2.Забруднююча речовина

Речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на здоров'я людини та стан

навколишнього природного середовища.

Державний комітет статистики України-методика, розділ 2.[21]

Воно є дуже близьким до екологічного оподаткування, тому що за викиди забруднюючих речовин стягуюється екологічний податок

3. Джерело забруднення атмосфери

Підприємство, цех, агрегат, установка  або інший нерухомий об'єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

Андрейцев У. І. Право екологічної безпеки: навчальний та науково-практичний посібник[10]

Визначення звужене до промислових  забруднень, хоча повинно бути більш  обширне.

4. Збір за забруднення  навколишнього  природного  середовища

плата, що справляється в Україні за:викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними і пересувними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти та у системи канналізації.розміщення відходів.утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені).тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками.

Постанова КМУ від 1 березня 1999 р. N 303[13]

Перед появою екологічного оподаткування  існував збір за забруднення навколишнього  середовища, відмінністю є те що він не є обов’язковим платежом.

5. Екологічне право громадян  України

система юридично закріплених за громадянами  повноважень та зобов'язань в  екологічній сфері, що дає право  на безпечне для життя і здоров'я  довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Екологічне право України/ за ред. Попова У. До., Гетьмана[8]

Це є дуже важливе право на справляння платежів за забруднення до навк. серед. до бюджету


*Примітка:Побудовано  автором на основі [21],[9],[10],[13,[8]

Україна, проголосивши про європейську інтеграцію, прийняла велику кількість законів, направлених на охорону навколишнього середовища, це насамперед Закони України: «Про охорону навколишнього природного середовища », «Про охорону атмосферного повітря», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про екологічну експертизу» та кодекси: Водний, Земельний, Лісовий, Кодекс України про Надра; та кількість, як відомо, не завжди дорівнює якості, відтак законодавець вирішив за необхідне дисциплінувати суб'єктів в сфері захисту навколишнього середовища, встановивши екологічний податок в Податковому Кодексі України[2,c.87].

Ефективним  інструменом запровадження екологічної економіки є екологічні податки та збори, що є платою за користування послугами природи. Згідно з Податковим Кодексом в Україні від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI в Україні введено в дію загальнодержавний екологічний податок, до цього діяв Збір за забруднення навколишнього середовища. Розробниками кодексу проголошено ідею зміни рівня ресурсних платежів відповідно до світових тенденцій посткризового періоду з метою впливу на раціональне використання природних ресурсів та вдосконалення технологій виробництва[15].

       Зарубіжний досвід екологічного оподаткування свідчить про ефектив-

ність цього інструменту. Теоретичні, методологічні та прикладні аспекти еко-

логічного оподаткування розглянуто в наукових працях багатьох українських

вчених,  зокрема О.О. Веклич,  Т.П. Галушкіної,  І.М. Синякевича,  Є.В. Хло-

бистова.  Однак  ціла  низка важливих  питань  цієї  проблеми  поки  що  не

знайшла свого вирішення Робота має на меті висвітлення змін в екологічному оподаткуванні, які пов'язані з введенням у дію Податкового кодексу, а також розроблення пропозицій для подальшого удосконалення чинної системи екологічного оподаткування[12,c.47].

У Податковому кодексі України Кабінет Міністрів України ініціював

введення розділу VIII "Екологічний податок", робота над яким була розпоча-

та ще у 90-х роках минулого століття. Проте часті зміни урядів, різні політич-

ні погляди та інтереси провідних партій стосовно окремих питань не давали

змогу це зробити раніше. Звернемо увагу на той факт, що Концепцію рефор-

мування податкової системи підготовлено ще у 2007 р. та цим самим створе-

но робочу групу для підготовки проекту Податкового кодексу. За основу еко-

логічного податку розробники Податкового кодексу взяли Постанову Кабіне-

ту Міністрів України від 1 березня 1999 р. за № 303 "Про затвердження По-

рядку  встановлення  нормативів  збирання  за  забруднення  навколишнього

природного середовища і стягнення цього збирання". Таким чином, екологіч-

ний податок запроваджується замість збирання за забруднення навколишньо-

го природного середовища, сплата якого з 1 січня 2011 р. призупиняється[2,c.54].

    Проблеми екологічного оподаткування в Україні досліджені в працях Кащенка О.Л., Яндиганова Я.Я., Гірусова  Е.В., Шимової О.С., Андрєєва Н.Н., Маслюківської О.П., Данилишина О.Л., Борисової В.А., Левандівського О.Т., Христенка С.І. та інших[5,c.64]. 


 

 

 

 

*Примітка:Побудовано  автором на основі[4], [15]

Рис. 1.1. Дискусійні питання в екологічному оподаткуванні

Одним з головних недоліків  екоподатку є необґрунтованість більшості ставок. Наднизькими є ставки за використання підземних та поверхневих вод (0,2-0,4 грн/куб), тоді як у Європі на два три порядки вищі. Також низькі ставки за мінеральні води для промислового розливу. Також наявне істотне спрощення формул за рахунок відсутності коригуючи коефіцієнтів, що були раніше. Через це платники податку отримали підвищення ставок на 4-5 разів, і різні за рівнем екологічного забруднення регіони отримали однакові обсяги платежів. В розвинених країнах застосовуються індивідуальні схеми нарахування податків в залежності від значень екологічних показників. На сьогодні в податковому кодексі відсутні вимоги щодо застосування лімітового коефіцієнта при розрахунку екоподатку суб’єктами господарської діяльності, за що в Великобританії можуть позбавити підприємства ліцензії. Ще є важлива проблема щодо тарифної схеми для деяких підприємств, які не мають фінансової можливості сплачувати податки у повному обсязі або не можуть швидко змінити стару виробничу технологію та устаткування на ефективні.


 


 


 
 

 


 


 


 


 

  

 
 

 


 

 


 

 

РОЗДІЛ 2: Реалізація фіскальної функції при  справлянні екологічного податку  до бюджету за 2007-2012 роки

Розглядаючи екологічне оподаткування на макроекономічному  рівні я досліджую склад місцевого  бюджету, державного бюджету та зведеного  бюджету за роки з 2006 по 2011. Для більш  розширеного аналізу порівняємо заплановані показники з виконаними. Також за даними складу екологічних  податків розрахуємо приріст по всім рокам. І я маю на меті показати частку екологічного податку в складі ВВП України.

Таблиця 2.1

Показники, які характеризують об’єкт дослідження

Показник

Формула розрахунку

Економічний зміст

Доцільність розрахунку (можливість використання результатів під час прийняття  управлінських рішень)

1

2

3

4

Відсоток виконання плану

%ВП=ЕП(факт)/ЕП(план)

*100%

Показує рівень фактичного надходження  запланованих надходжень від екологічного податку

Доцільність розрахунку визначається необхідністю визначення, на скільки відсотків  виконаний план за ППП у звітному періоді

Показник структури

(∑ЕП/∑ПН)*100%

Показує частку екологічного податку  у загальному обсязі податкових надходжень

За допомогою відносних величин  структури можна оцінити структурні зрушення, тобто зміни у складі сукупності за певний період часу.

Темп приросту (ланцюговий)

Показує, на скільки процентів рівень більший (менший) від бази порівняння.

Показник функціонально пов’язаний з темпом зростання, але на відміну від останнього завжди виражається в процентах

Податкове навантаження ЕП на економіку

Показує частку екологічного податку у загальній сумі ВВП

Доцільність розрахунку визначається необхідністю визначення, яку частину становить  екологічний податок загальній сумі ВВП


*Примітка: побудовано автором  на основі [17]

 

Структура екологічного податку в бюджетах різних рівнів за 2006-2011 роки

*Примітка: побудовано автором на основі  даних [Табл. 2.2. додатку до розділу 2]

Рис. 2.1. Структура екологічного податку в бюджетах різних рівнів за 2006-2011 роки

 

Висновок: Тож  ми можемо побачити,що найбільшу частку екологічного податку в зведеному  бюджеті займає місцевий бюджет. І  найважливіше, що з роками ця часка  тільки збільшується і аналогічно частка державного бюджету зменшується. В  бюджетному кодексі визначено, що в 2011-2012 році до бюджету повинно сплачуватись 30% а до місцевого 70% проте  в 2011 частка державного бюджету складає 12,9%. Це свідчить про неефективне планування урядом екологічного оподаткування  через недостатню увагу до не бюджетоутворюючих  податків.

 

Відсоток  екологічного податку зведеного  бюджету у складі ВВП за 2006-2011 роки

*Примітка: побудовано автором на основі  даних [Табл. 2.3. додатку до розділу 2]

Рис. 2.2. Відсоток екологічного податку зведеного бюджету у складі ВВП за 2006-2011 роки

 

Висновок: Якщо подивитись на дану діаграму то можна  побачити, що рівень частки екологічного податку зведеного бюджету в  складі ВВП дуже малий. При чому з 2006 р. по 2009 р. спостерігається незначне підвищення (0,9%-1,2%) але з 2010  р. знову  йде тенденція до спаду(1,2%-1,1%). Я  вбачаю проблему саме в зміні разом  з новим законодавством і ставок, умов для пільг та систему штрафів. Збільшилась кількість боржників  і тим самим зменшились надходження  до бюджету з екологічного податку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток  екологічного податку зведеного  бюджету в податкових надходженнях за 2006-2011 роки

*Примітка: побудовано автором на основі  даних [Табл. 2.3. додатку до розділу 2]

Рис. 2.3. Відсоток екологічного податку зведеного бюджету в податкових надходженнях за 2006-2011 роки

Висновок: Частка екологічного податку зведеного  бюджету в податкових надходженнях дуже незначна. З діаграми видно, що з 2006 року по 2009 рік відбувався підйом (3,8%-5,4%) але з 2010 року по 2011 рік відсоток почав зменшуватись (5,4%-4,4%). Це свідчить про низьку фіскальну ефективність екологічного податку. А його тенденцію  до зменшення можна пояснити тим, що законодавство веде неправильну  політику, тобто ігнорує даний  вид оподаткування, так як він  не є бюджетоутворюючим.А також поглиблює проблеми замість шляхів їх вирішення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Структура виконання планових  завдань екологічного податку  в бюджетах різних рівнів за 2006-2011 роки

Информация о работе Екологічне оподаткування в Україні