Вплив податків на розвиток підприємництва в Україні

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Октября 2011 в 18:53, курсовая работа

Описание работы

Метою дослідження є визначення (на підставі комплексного аналізу) сфери впливу податків на розвиток підприємств, що виникає у процесі господарської діяльності та розробка науково-обгрунтованих висновків та пропозицій щодо вдосконалення національного законодавства у цій сфері.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………4
Розділ І. Суть та роль податків у розвитку підприємництва…………..6
Розділ ІІ. Аналіз впливу податків на розвиток підприємництва в Україні……………………………………………………………………………23
Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення системи оподаткування в умовах стимулюваня ділової активості…………………………………………………35
Висновки…………………………………………………………………42
Список використаних джерел…………………………………………..44

Работа содержит 1 файл

Курсова (вплив податків на розвиток підприємництва в Україні).docx

— 91.41 Кб (Скачать)
 

       ЗМІСТ 

       Вступ………………………………………………………………………4

       Розділ І. Суть та роль податків у розвитку підприємництва…………..6

       Розділ ІІ. Аналіз впливу податків на розвиток підприємництва в Україні……………………………………………………………………………23

       Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення системи оподаткування в умовах стимулюваня ділової активості…………………………………………………35

       Висновки…………………………………………………………………42

       Список  використаних джерел…………………………………………..44

       Додатки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ВСТУП

       Становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави  передбачає необхідність проведення політичних, соціально-економічних та правових реформ, реформування, вдосконалення  та побудови „цивілізованої” податкової системи України.

       Так, податкам приділяється важливе місце  серед економічних важелів, за допомогою  яких держава впливає на ринкову  економіку. Застосування податків є одним з економічних методів керування і забезпечення взаємозв'язку загальнодержавних інтересів із комерційними інтересами підприємців, підприємств незалежно від відомчої підпорядкованості, форм власності й організаційно-правової форми підприємства. За допомогою податків визначаються взаємовідносини платників податків із бюджетами всіх рівнів а також із банками й іншими суб'єктами податкових відношень.

       Актуальність  теми дослідження. Реформування податкової системи потребує чіткого усвідомлення філософії оподаткування, ролі самого платника податку та правового врегулювання податкової системи України.

       Актуальності, за сучасних економічних перетворень  в Україні, суттєвих змінах у суспільних відносинах, набувають питання пов’язанні з наповненням бюджету держави, у тому числі за рахунок сплати податків, зборів, (обов’язкових платежів), та, відповідно статті 67 Конституції  України, є обов’язковими для  всіх громадян

       У той же час недостатньо розроблені основи системи оподаткування підприємств, яка б відповідала сучасному стану економіки і слугувала орієнтиром для практики, методологічною базою для створення відповідних законів.

       Метою дослідження є визначення (на підставі комплексного аналізу) сфери впливу податків на розвиток підприємств, що виникає у процесі господарської діяльності та розробка науково-обгрунтованих висновків та пропозицій щодо вдосконалення національного законодавства у цій сфері.

       Об’єктом  дослідження є суспільні відносини, що виникають в процесі акумуляції, розподілу прибутку підприємств на оподаткування.

       Предметом курсової роботи є правові норми, що регулюють відносини, які виникають при формуванні сплати податків, а також відносини, що виникають у результаті регулювання даними нормами зазначених суспільних відносин.

    Історичний  досвід, набутий Україною за роки незалежності, переконливо свідчить, що ефективне  правове регулювання податкової системи України є не тільки важливою передумовою суспільного розвитку, але й нагальною потребою економічного зростання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       РОЗДІЛ  І. СУТЬ ТА РОЛЬ ПОДАТКІВ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

       Кожна держава для виконання своїх  функцій повинна мати відповідні кошти, які концентруються в державному бюджеті та інших централізованих  фондах. Джерелами формування цих  коштів можуть бути, по-перше, власні доходи держави, які вона одержує від  виробничої та інших форм діяльності або у вигляді надходжень платежів за ресурси, що згідно з діючим законодавством належать державі; по-друге, податки, які  сплачують юридичні та фізичні особи  із своїх доходів.

       Співвідношення  між цими джерелами визначається рівнем розвитку державної та приватної  власності. За умов, коли домінуюче  становище у суспільстві займала  державна власність, основу формування доходів бюджету становили доходи державного сектора. [12, ст. 15]

       Перехід до ринкових відносин насамперед передбачає зміну форм і відносин власності  в напрямі розвитку її приватної  та колективної форм. Це означає  і втрату державою значної частини  власних доходів. Оскільки безпосередньо  вилучити доходи у власника, держава  вже не може, вона повинна законодавче  регламентувати процес формування доходів  держави. Основним методом формування доходів держави за провідної  ролі приватної та колективної форм власності є податок, що й визначає її місце у ринковій економіці. Встановлення державою податків – це форма прояву її державного суверенітету і здійснення належних їй функцій владності. Адже податки – це не тільки метод  формування бюджету, а і інструмент впливу на різні сторони діяльності їх платників. Основними передумовами виникнення податків були:

  • перехід від натурального господарства до грошового;
  • зародження та формування держави.  [19. ст.22]

     Податки у тій формі, з якою ми зустрічаємося  у сучасних умовах, склалися відносно недавно, хоча основні елементи механізму  оподаткування зародилися ще у давнині. Для людини немає більш гнітючої процедури ніж платити їх. Високі податки – це завжди неминучі злидні, занепад господарства, шлях до катастрофи і людської трагедії. Там, де високі податки, не може бути мови про свободу і людську гідність, творчу працю і забезпечене майбутнє. Непосильні податки були причиною багатьох соціальних конфліктів, кровопролитних воєн, занепаду цілих цивілізацій.

     Водночас  запровадження податків мало надзвичайно  важливе прогресивне значення  для розвитку людського суспільства. Мобілізуючи через податки значні ресурси в своє розпорядження, державні структури забезпечували захист своєї держави, розвивали виробництво, поліпшували матеріальне становище  громадян, суттєво впливали на стан і розвиток науки, культури, міждержавних зв’язків.[17, ст.24]

       Для того щоб з’ясувати, що являє собою  податок потрібно визначити його принципові ознаки:

  • це вид платежу, який вноситься юридичними та фізичними особами;
  • платіж, який регулюється актом компетентного органу державної влади;
  • сума, яка стягується за  допомогою податкового механізму, вноситься до бюджету (державного або місцевого), або до державного цільового фонду;
  • перераховані в бюджет суми не мають цільового призначення;
  • надходячи до бюджету, фактично втрачається важливість від якого суб’єкта вони надійшли і на які цілі вони будуть використані;
  • податкові платежі перераховуються в бюджет безвідплатно і безумовно, незалежно від отримання будь-яких послуг чи благ зі сторони держави;
  • податок вноситься періодично, в чітко встановлені законом строки;
  • має обов’язковий характер. За ухилення від сплати передбачається відповідальність, можливість примусового виконання платежу.[15, ст..33]

       Отже, податки є важливою ланкою фінансових відносин у суспільстві і як форма фінансових відносин виникають одночасно з появою держави. З розвитком товарно-грошових відносин оподаткування здійснюється в основному в грошовій формі.

       Згідно  із Законом України «Про систему оподаткування », під податком  і збором (обов'язковим платежем) до бюджетів та  
до державних цільових фондів слід розуміти обов'язковий внесок  до  
бюджету   відповідного   рівня  або  державного  цільового  фонду,  
здійснюваний платниками у порядку і  на  умовах,  що  визначаються  
законами України про оподаткування.

        Державні цільові фонди - це фонди, які створені відповідно до  
законів  України  і  формуються  за  рахунок  визначених  законами  
України податків і зборів (обов'язкових платежів)  юридичних  осіб  
незалежно від форм власності та фізичних осіб.

        Державні  цільові  фонди  включаються  до  Державного бюджету  
України, крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Пенсійного  
фонду  України. 

        Сукупність податків  і  зборів  (обов'язкових  платежів)   до  
бюджетів  та  до  державних  цільових  фондів,  що  справляються у  
встановленому  законами   України   порядку,   становить   систему  
оподаткування. [6]

       Щодо  податкової системи, на думку деяких авторів, можливі два підходи – розширений і звужений. Розширений передбачає віднесення до податків усіх обов’язкових платежів, які забезпечують фінансування централізованих державних видатків, тобто з бюджету і з фондів цільового призначення. Звужений полягає в тому, що до податків відносять обов’язкові платежі постійного характеру, що входять у бюджет.

       До  складу податкової системи західна  фінансова наука, крім платежів до бюджету, відносить також податки (відрахування) на соціальне страхування.

       На  думку деяких авторів, незрозумілим є включення до однієї групи загальнодержавних  податків і зборів. Вони до податків відносять усі обов’язкові платежі державі для забезпечення фінансування її видатків. При цьому вони поділяються на дві частини  - податки, що надходять до бюджету, та платежі, що надходять до цільових фондів.[10, ст.40]

       У свою чергу, збори – це платежі разові і незначні за обсягом. Їх, як правило збирають на місці

       Виділяють різні класифікації податків в залежності від їх характерних ознак: 

       1. В залежності від об’єкта оподаткування податки поділяються на:

           -  податки на майно (податок з власників транспортних засобів);

           -  податки на доходи (прибутковий податок з громадян).

       2. За методом стягнення є такі податки:

         - прямі це платежі, які встановлюються на доходи і майно фізичних та юридичних осіб, котрі безпосередньо здійснюють їх сплату.       

         - непрямі це податки, закладені в ціні реалізованого товару чи                    наданої послуги. Ці податки сплачуються споживачем.

        3. В залежності від органу, який стягує податок і розпоряджається цими коштами податки поділяються на:

          - загальнодержавні - ті, які встановлюються і стягуються центральними органами державної влади і управління, і які надходять, в основному до державного бюджету.

          - місцеві - це платежі, які встановлюються органами місцевого самоуправління та надходять до місцевих бюджетів.

         4. В залежності від порядку використання поділяються  на:

           - загальні податки – позбавлені індивідуальності платежу, які надходять в державний бюджет і використовуються на загальнодержавні цілі.

           - спеціальні (цільові) податки – надходять до бюджетів різних рівнів і використовуються для певних цілей.

       5.  В залежності від платника  існують:

           - податки, які сплачуються фізичними особами,

           - податки, які сплачуються юридичними особами,

           - податки, які сплачуються і фізичними і юридичними особами.

       6.  За формою стягнення є такі  види податків:

           - грошові податки,

           - натуральні податки (на даний момент в Україні не існує).           [11, ст.37]

       Суспільне призначення податків виявляється  в тих функціях, які вони виконують. У спеціальній літературі автори називають різні функції податків. Найбільш поширеним є погляд, що податки виконують дві основні функції - фіскальну та регулюючу.

       Фіскальна функція податків полягає в мобілізації  коштів у розпорядження держави та формуванні централізованих фінансових ресурсів для забезпечення виконання функцій держави. Вона реалізується через розподіл частини валового національного продукту.

Информация о работе Вплив податків на розвиток підприємництва в Україні