”Організація обліку праці та її оплати” на прикладі КСП ім. А.В. Трофімова Овідіопольського району Одеської області

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Сентября 2013 в 01:52, курсовая работа

Описание работы

Серед факторів сільськогосподарського виробництва ( праця – земельні угіддя – засоби і предмети праці) вирішальне значення належить трудовій діяльності людини. В свою чергу рівень ефективності праці колективу, виробничого підрозділу, окремого працівника залежить від повноти використання фактора мотивації до праці, важливими складовими якого є розмір оплати праці, тісно пов’язане з наслідками праці матеріальне стимулювання, участь у розподілі результатів господарської діяльності.
Організаційно-правові та економічні основи оплати праці в умовах переходу до ринку викладені в законах України “Про оплату праці”, “Про колективне сільськогосподарське підприємство”, в Кодексі законів про працю України та інших нормативно-правових актах.

Содержание

Вступ 3
1. Організаційно – економічна характеристика об’єкта дослідження 4
2. Наукові основи організації обліку праці та її оплати 14
3. Організація обліку праці та її оплати 20
3.1. Завдання та принципи організації обліку праці та її оплати 20
3.2. Кадрова документація: склад, види 23
3.3. Особливості організації обліку оплати праці 30
3.4. Організація обліку відпусток, їх розрахунок та оплата 36
3.5. Організація обліку відрахувань та утримань із зарплати працівників 37
3.6. Організація бухгалтерського обліку за використанням праці і фонду її оплати 38
4. Напрямки удосконалення обліку праці та її оплати 41
Висновки і пропозиції 43
Список використаної літератури 44

Работа содержит 1 файл

Курсова-5.doc

— 383.00 Кб (Скачать)

 

Таблиця 3.8 Програма організації обліку праці та оперативного економічного контролю за використанням праці і фонду її оплати

Складова частина програми

Зміст складової частини  програми

1

2

3

1

Первинний облік робочого часу

Організація табельного обліку. Використання показників табеля в оперативному, статистичному і  бухгалтерському обліку

2

План документації з обліку праці та її оплати

Складання робочих інструкцій до документів і розробка графіку  документообігу

3

Накопичення і групування показників первинних документів з  обліку праці та її оплати

Складання “Відомості обліку фонду зарплати за категоріями працюючих і видами оплати” і “Зведеної відомості по розрахунках з робітниками і службовцями

4

План виконання облікових  робіт з праці та її оплати

Складання посадових  характеристик, індивідуальних і структурних  графіків облікових робіт 

5

Оперативний економічний контроль за використанням праці і фонду її оплати

Розробка плану контролю і побудова форм видів господарської  звітності за результатами контролю. Визначення і реєстрація суми збитків  від нераціонального використання робочого часу, праці і фонду її оплати

6

Аналітичний облік розрахунків  ї оплати праці

Організація аналітичного обліку розрахунків з оплати праці


 

Контроль за нарахуванням основної і додаткової зарплати складніший і різноманітніший. Способи контролю різні в залежності від системи  організації виробництва та форми її оплати.

     В масовому  виробництві, де первинним документом  з обліку виробітку та заробітної  плати є змінний рапорт, потрібно, по-перше, забезпечити правильне  таксування та підрахунок змінних  рапортів, та, по-друге, реєструвати  в особливому реєстрі суму  кожного змінного рапорту.

     Щоб забезпечити  правильний підрахунок змінних  рапортів, необхідно підсумовувати  всі об’ємні показники для  того, щоб не можна було в показниках об’єму внести довільні зміни. Таксування та підсумування потрібно проводити двічі, причому повторне таксування та підсумування потрібно доручати іншому працівнику.

     В такому  ж порядку реєструються робочі  наряди по тих роботах, які  оформлюються цим видом документів. При реєстрації робочих нарядів  до реєстру можна вносити загальний  підсумок по всіх нарядах за зміну.

     Загальний  підсумок за місяць по реєстру  змінних рапортів або нарядів  контролює підсумок нарахування  відрядної заробітної плати по  розрахунковій відомості.

    Інколи недостатньо  однієї реєстрації нарядів для  перевірки суми нарахування заробітної плати; достовірність нарядів, в свою чергу, підлягає перевірці.  

 

  1. Напрямки удосконалення обліку праці та її оплати

 

     Сучасний  етап управління економікою сільського  господарства України, як всього  народногосподарського комплексу,  можна характеризувати як перехідний від адміністративно-командного до ринкового. Тому і бухгалтерський облік, як одна з функцій управління, потребує значних змін.

     Слід виділити  кілька напрямків перебудови  бухгалтерського обліку в аграрній сфері економіки. До їх числа можна віднести внесення змін до методології обліку в зв’язку з переходом на міжнародні стандарти; спрощення обліку; вдосконалення форм обліку; розробка організаційних форм побудови обліку; уніфікація і стандартизація первинних документів; перегляд концепції підготовки і перепідготовки бухгалтерських кадрів різних рівнів.

     Тому у  найкоротший термін потрібно  внести в облік зміни, які  забезпечують його відповідність  вимогам міжнародних стандартів. Міжнародні стандарти обліку  визначають лише основні принципи побудови бухгалтерського обліку.

     Так, бухгалтерський  облік в Україні повинен відповідати  міжнародним стандартам, але сліпе  копіювання тієї чи іншої моделі  не принесе бажаного успіху.

     Не менш  важливим напрямком вдосконалення  є спрощення обліку, скорочення звітності. Облік тісно пов’язаний з оподаткуванням, організацією оплати праці. Він також відображає процеси приватизації, реформування підприємств АПК. Чим складніші системи оподаткування, оплати праці, тим складнішим буде і облік цих об’єктів. Це є одна з причин, яка стримує спрощення обліку. Потрібно скорочувати та спрощувати звітність.

     Подальшого  вдосконалення потребують і форми  бухгалтерського обліку, які застосовуються  на сільськогосподарських підприємствах.  Це стосується як форм, заснованих на ручній, так і автоматизованій обробці облікової інформації.

     Використання  в обробці облікової інформації  комп’ютерних технологій є одним  з основних шляхів вдосконалення  обліку. Найбільш прогресивною формою  використання цієї техніки стало створення АРМ бухгалтера.

     Важливе  значення в організації всього  бухгалтерського обліку має первинний  облік. До цього часу не проводяться роботи по уніфікації первинної документації по обліку нарахування заробітної плати. В сучасних умовах слід повернутися до цього питання, тобто завершити розробку уніфікованих форм первинних документів та робочих інструкцій по їх застосуванню.

     Вирішальне  значення в зразковій постановці  бухгалтерського обліку відіграють бухгалтерські кадри. Ні один з вищенаведених напрямків вдосконалення обліку не може бути реалізований, якщо галузь не буде забезпечена достатньо кваліфікованими кадрами бухгалтерів. І тут необхідно звернутися до міжнародного досвіду підготовки та перепідготовки бухгалтерських кадрів, згадати забутий вітчизняний досвід підвищення кваліфікації бухгалтерів.

     Особливої  уваги заслуговують питання підвищення  кваліфікації бухгалтерів галузі. Головним бухгалтерам в сучасних умовах потрібно проводити підвищення кваліфікації кожен рік. Для цього необхідно при вищих навчальних закладах організовувати тематичні семінари із залученням для викладання на таких семінарах провідних науковців та викладачів, кваліфікованих виробничників, співробітників податкових адміністрацій. Про необхідність проведення періодичної перепідготовки кадрів свідчить і той факт, що значну частину отриманого прибутку сільськогосподарські підприємства вимушені втрачати , а саме вносити до бюджету у вигляді штрафних санкцій. Про необхідність проведення короткотермінових курсів підвищення кваліфікації свідчить і міжнародний досвід, це є однією з складових частин міжнародних стандартів бухгалтерської освіти.

     Таким чином,  реалізація цих напрямків буде  сприяти підвищенню якості облікової  інформації та поліпшенню обліку  в сільському господарстві.

 

Висновки і пропозиції

 

     Реформування  відносин у сфері оплати праці  створило для сільськогосподарських  підприємств умови, коли кожне  підприємство може самостійно  вибирати систему заробітної  плати. Практика показала, що це  не призвело до значного вибуху системо творення. Може, тому, що паралельно з самостійністю, підприємства опинились (внаслідок окремих кризових процесів в економіці та перекосів в організації) в ситуації браку коштів. У підприємстві використовуються стандартні системи оплати праці, а різного роду нормативні показники тепер за тих же рівнів грають роль рекомендуючих регуляторів.

    Виняткова  роль заробітної плати у функціонування  економіки зумовлена тим, що  вона має водночас виконувати  принаймі чотири функції –  відтворювальну, стимулюючу, регулюючу і соціальну. Через організацію заробітної плати досягається розумний компроміс між інтересами роботодавця і найманого працівника, які не збігаються, оскільки надмірне задоволення потреб будь-кого з них призводить до ущемлення інтересів іншої сторони трудових відносин.

     Питання  захисту вітчизняного виробництва  є вкрай важливими, оскільки  розвиток національного виробництва  – це гарантія створення нових  робочих місць, забезпечення гідної  заробітної плати, формування  належного державного бюджету та фондів соціального захисту населення.

     Способом  боротьби зі зловживаннями при  розрахунках з оплати праці  є такий розподіл обов’язків між працівниками розрахункового відділу, при якому жоден з працівників не мав би закінченого циклу розрахунків. Важливим є розподіл праці при боротьбі із зловживаннями, коли одні працівники займаються лише таксуванням документів, інші – рознесенням в накопичувальні регістри, треті – контрольною реєстрацією документів, а четверті – підготовкою платіжних документів.

 

Список використаної літератури

 

  1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р.№996-14
  2. Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. У редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.01.1998р.№10
  3. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. За ред. Професора Огійчука М.Ф.- Київ: “Вища освіта” , 2003
  4. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств. Затверджені наказом Міністераства аграрної політики України від 4.06.2009 р. [Електронний ресурс:] http://www.minagro.kiev.ua/page/?8401
  5. Трудовий кодекс України // Праця і зарплата.- 2003.- № 42.- с .11-25.
  6. Бухгалтерський облік  в сільському господарстві: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.05106 «Облік і <span class="dash041e_0431_044b_0447_0

Информация о работе ”Організація обліку праці та її оплати” на прикладі КСП ім. А.В. Трофімова Овідіопольського району Одеської області