Технології вирощування польових культур

Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Ноября 2011 в 13:09, курсовая работа

Описание работы

В зв'язку з чим, виникла гостра необхідність розробки науково-обґрунтованих систем землеробства, організаційно-господарських, економічних та агротехнічних заходів, які б сприяли забезпеченню стабілізації галузі та виробництву зерна рису, створенню ефективної системи раціонального використання рисового іригаційного фонду, покращенню екологічних умов в агро ландшафтних зон вирощування культури.

Содержание

ВСТУП РОЗДІЛ 1 Стан галузі рослинництва в господарстві і грунтово кліматичні умови.
РОЗДІЛ 2 Аналіз науково-виробничої інформації по біології технології вирощування культури.
РОЗДІЛ 3 Застосування елементів програмування врожайності.
3.1. Програмування врожайності.
3.2. Розрахунок норм добрив на програмований урожай РОЗДІЛ 4 Розробка елементів технології вирощування культури в господарстві
4.1. Розміщення культури в сівозміні 4.2.Система обробітку ґрунту 4.3.Система удобрення
4.4. Підготовки насіння до сівби, розрахунок норми посіву та сівба 4.5.Догляд за посівами 4.6.Агробіологічний контроль за посівами
4.7. Збирання врожаю 4.8.Поопераційна карта вирощування культури. Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Работа содержит 1 файл

курсак растеневодство.doc

— 574.00 Кб (Скачать)

     3.    Физиология   сельскохозяйственньїх   растений:   В   12   т.   Издательство Московского университета. - М., 1969. - Т. 5: Физиология кукурузьі й риса. - с. 266-412

     4.   Технологія     вирощування     рису    з     врахуванням     вимог     охорони навколишнього середовища в господарствах України. - Херсон, 2004. - с. 10

     5.  Алешин   Е.П.,   Конохова  В.П.   Краткий   справочник  рисовода.   -  М.: Агропромиздат, 1986. - с. 215

     6.  Вишневская В.Д. Влияние слоя затоплення на температуру водьі й почвьі на рисовом поле. ТрудьІ ДВНИГМИ. - 1978. - Вьш. 74. - с. 63-69

     7.  Чернишова Л.Д., Пестерева Н.М. О микроклиматической неоднородности рисових масивов Приморского края. ТрудьІ ДВНИГМИ. - 1985. - Вьш. 121. - с. 115-121

     8.  Ижик Н.К. Полевая всхожесть семян. - К.: Урожай, 1976. - с. 200.

     9.  Алежин Е.П. Водньїй режим рисового поля на период проростання семян риса. Физиология растений, 1959. - Т.З. - Вьш. 6. - с. 737- 340.

     10. Есипов А.Г. Водньїй режим кутьтурьі риса. - Хабаровськ, 1936. - с. 194

     11.  Жайбасбаев М. Агроклиматические условия й продуктивность риса в континентальном климате (Казахстан). - Л.: Гидрометеоиздат,1969. - с. 168.

     12. Просянко В.М. Агроклиматические ресурси й продуктивность риса. - Л.: Гидрометиоиздат, 1985,-с. 101

     13.   Джулай А.П.  Влияние удобрений на продуктивность риса й длину вегетации. Весник с.-х. науки М., 1961. - №6. - с. 26-29

     14.   Краснюк Н.П., Даянов Ф.К.  Вегетационньш период сортов риса на Кубани Краткие итоги научн. - Исслед. работ КубРОСза 1958г. - Кранодар, 1961.-С.21-29.

     15.  Овчаров К. Е. Физиология формирование й проростание семян. - М.: Колос, 1976.-с. 254.

     16.  Пугач В.А. Підготовка рисової системи до експлуатації. Агроном №1. -2005.-с. 16.

     17. Ванцовськмй А.А. Культура рису на Україні.: Херсон, 2004. - с. 77-85

     18.  Вожегов С.Г., Змієвська І.В.: Норми висіву та урожай рису. Тавр. наук, вісник. Херсон, 2004. - №33, - с. 92-95

19.  Марченко В. Технології точного землеробства. Пропозиція. - 2005. -№10.-с. 88-94.

     20.  Зінченко О.І., Салатенко В.Н., Білоножко М.А. Рослинництво, - Київ, „Аграрна освіта", 2001. - с.277.

     21.   Сидоренко О.І., Нещасна О.А. Вплив строків та норм мінеральних добрив на врожайність та якість озимої пшениці. Проблеми та перспективи розвитку зрошувального землеробства на півдні України.: Херсон, 2003. - с. 57.

     22.   Дудченко В.В., Дудченко Т.В.:  Система захисту рису від бур'янів, шкідників та хвороб. Тавр. наук, вісник., Херсон 2004. - №34,- с. 162-166.

     23.   Бублик Л., Федоренко Н.: Застосування пестицидів під час вирищування рису. Пропозиція , Київ 2005. №1,- с. 84.

     24.   Спеціальні види зрошення та водні меліорації в зоні перезволожених земель. Колесніков В.В., Херсон 2005, с. - 129-133.

     25.   Рекомендація по вирощуванню рису з  врахуванням вимог охорони навколишнього середовища в господарствах України. Скадовськ, 2003.

     26.   Наукові основи агропромислового виробництва в зоні степу України.: Київ. 2004, Аграрна наука,- с.267-268.

     27.   Механизация  уборки риса:  Жалнин  З.В.,  Москва.  Россельхозиздат, 1977.

     28.   Рис   й   его   качество.   Перевод   с   английского   Г.М.   Бардьішево, Н.А.Емельянова. Москва, Колос 1976г.

     29.   Физиолого-биологические   й   технологические   основи   хранения   й переработки риса - зерна. Под ред. доктора биологических наук профессора Н.И. Соседова. Москва, Колос 1979г.

     30.   Сушка риса в рециркуляционньїх сушарках.: Л.Д. Комьішкин., Москва, «Колос».- 1978г.-с. 5-19.

     31.   Технологія    вирощування    рису    з    врахуванням    вимог    охорони навколишнього  середовища в  господарствах України.  Українська академія аграрних наук Інституту рису, Херсон 2004 р.

     32.   Методична розробка для виконання і оформлення дипломних робіт проектів  студентами  агрономічного  факультету з  освітньо-кваліфікаційного рівня 6.130.102- «Бакалавр»., Херсон -2005.

     33.  Мунтян С.В., Технологічне забезпечення вирощування сталих урожаїв зерна і насіння рису в Україні, дис. - 210; Херсон 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8 Поопераційна карта вирощування культури
№ п/п Назва течнологічної  операції Якісні показни  ки Календа рний строк

Марка трактора.к омбайна,а втомобіля Марка машини, з наряддя Примітка
1 Лущення 6-8см 2-Зд 10 Т-150 ЛДГ-15 Знищення рослинних  решток.
2 •&ґ

Оанка

20-22см 1д11 Т-150 ПЛН-5-35 Заорювання решток, розпуше ння.
3 Боронування   ІД.ОЗ ДТ-75 БЗСС-1.0,0-6 Знищення ґрунтової кірки
4 Глубоке

рихлення

,\< <'''- ' '.•• І / ' .' : •.''••.

14-16см 2ДОЗ Т-150 ЧКУ-4 Покращення аерації грунту
5 Планування чеків   ЗдОЗ Т-150 Скрепер Вирівнення поверхні грунту
6 Внесення мін. добрив N 100 Р42 ІД04 МТЗ-82 1 РМГ-4 Сульфат амонію(4,8),супе рфосфат(0,9)
7 Культивація 14-16см ІД04 Т-150 ЧКУ-4 Заробка добрив
8 Протруєння насіння за 20-25

ДНІВ ДО

посіву

    ПС-10 Фундазол 2-3 кг
9 Посів рису 2 19 кг ЗД04 МТЗ-82 СЗ-3,6 Сівалки з ребордами
10 Затолення чеків водою   ЗД04 Вручну Шар води 8-10 см
11 Внесення гербіциду   ІД05 МТЗ-82Р ОП-2000 База гран 2-4л/га
12 Регулювання води в чеках   2Д05 Вручну Шар води 5-7 см
13 Внесення гербіциду   ІД06 МТЗ-82Р ОП-2000 Сіріус 0,2 кг
  14 Підживлення N20 2-Зд 06 МТЗ-82Р ОП-2000 Сечовина  (0,43ц/га)
  15 Регулювання води в чеках   ІД07 Вручну Шар води 15-20см
 
           
           
           

43 
 
 
 
 
 

4.   РОЗРОБКА           ЕЛЕМЕНТІВ             ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУРИ В ГОСПОДАРСТВІ. 

4.1. Розміщення культури в сівозміні.

.Рис, як і всяку іншу культуру, необхідно вирощувати в сівозміні. Сівозміни в рисосіючих господарствах повинні бути спеціалізовані, і рис, як провідна культура, повинна займати найбільшу площу (А.А.Ванцовський, 1998).

Як показала практика рисосіяння, беззмінне вирощування рису на одному місці приводить до різкого збільшення засміченості полів специфічними бур'янами і значного зниження врожайності рису. На початку 60-х років на Дослідній станції рису був закладений дослід по беззмінному вирощуванню рису на тому самому сівозмінному полі. На дослідній ділянці вирощувався сорт Красно-дарський-424, що у результаті досліджень показав наступні результати:

роки врожайність
1963 68,4
1964 57,5
1965 45,2

Зниження  родючості при тривалому вирощуванні на одному полі певної культури пояснюється «ґрунтовтомою», що настає внаслідок того, що в ґрунті порушується природне співвідношення основних груп мікроорганізмів і переважного розвитку набуває токсична мікрофлора. Тому не рекомендується розміщувати культуру по культурі або поруч з тими, котрі ушкоджуються тими самими шкідниками і хворобами.

Підвищення  родючості ґрунту рисових полів, боротьба з бур'янами, хворобами і шкідниками найбільш успішно вирішується в системі сівозмін з інтенсивним використанням землі. Рис у сівозміні повинний чергуватися з посівом культур, що вирощуються без постійного затоплення. Під час суходільного періоду ґрунт добре аерується, у ньому бурхливо розвивається мікрофлора, відбувається активна мінералізація органічної речовини. Різко підвищується окислювально-відновний потенціал, поліпшуються фізичні і хімічні властивості ґрунту, створюється більш сприятливе середовище для розвитку рису і підвищення його врожайності.

Тому, однією з основ одержання високих і стійких врожаїв рису при сучасній технології його вирощування є впровадження і використання науково обґрунтованих сівозмін, що повинні забезпечувати неухильне підвищення родючості грунту, очищення полів від бур'яну, значне зниження чисельності специфічних шкідників і збудників хвороб рису, скорочення виробничих витрат. Також сівозміни дозволяють одержувати високі врожаї супутніх рисові культур.

На думку  В.Д.Агаркова (1998) оптимальною схемою рисової сівозміни в сучасних умовах є 8-пільна: 1 і 2 поле - багаторічні трави; 3 і 4 поле - рис; 5 і 6 поле - пар; 7 і 8 поле - рис. Посіви рису в такій сівозміні розміщуються по кращих попередниках - по багаторічних травах і пару - не більше двох років. Таке чергування попередників у сівозміні створює «напівбогарні» умови, що сприяють активному ходові окисних, процесів, і тим самим перериваючи процес заболочування рисових систем. Наявність двох зблокованих парових полів дозволяє успішно вирішувати задачу боротьби з бур'янами агротехнічними прийомами, одержувати додаткову продукцію за рахунок вирощування таких культур, як озимі зернові, кукурудза, соняшник, соя, гречка і т.д., не знижуючи тим самим продуктивності сівозмінних полів. Також можливо в будь-який час збільшити площі посіву рису без зміни площі самої сівозміни.

І.І.Андрусенко (1990) рекомендує такі схеми рисових  сівозмін на поливних землях:

I.      1 поле - кукурудза на зелений корм з підсівом багаторічних трав; 2 і 3 поле - багаторічні трави; 4, 5 і 6 поле - рис.

II.     1 поле - злаково-бобові суміші з підсівом багаторічних трав; 2 і 3 поле - багаторічні трави; 4, 5, 6 і 7 поле - рис. 

Під рисом  знаходиться 57,2 % площі, під кормовими  культурами - 42,8 %.

За іншими даними («Рис на Україні», 1971) добре  зарекомендували себе наступні сівозміни:

I.      1 поле - люцерна під покрив зернових; 2 поле  люцерна; 3, 4 поле — рис; 5 поле - зайнятий пар; 6 поле -рис. Під рисом знаходиться 50 % площі.

II.     1 поле - люцерна під покрив зернових; 2 поле  люцерна; 3,4 і 5 поле - рис; 6    поле - зайнятий пар;  7 поле - рис. Під рисом знаходиться 57,3 % площі

III.    1 поле - люцерна під покрив зернових; 2 поле  люцерна; 3, 4 і 5 поле - рис; б поле - зайнятий пар; 7 і 8 поле - рис. Під рисом знаходиться 62,5% площі.

Широке поширення  має і така схема сівозміни (Методичні рекомендації, 1987)

І. 1 поле - люцерна  під покрив зернових; 2 і 3 поле  люцерна; 4, 5 і 6 поле -рис. Під рисом знаходиться 50 % площі.

Крім того, використовується і така схема сівозміни (Технологія вирощування рису, 1998).

І. 1 поле - ярі  на зелений корм + літній посів люцерни; 2 і 3 поле - люцерна; 4 і 5 поле - рис; 6 поле - зайнята пара; 7 поле - мал. Під рисом знаходиться 42,8 % площі.

Спрямованість сівозмін повинна відповідати наступним вимогам:

- посіви рису повинні займати не менше 50 % сівозмінної площі і розміщатися по кращих попередниках;

- набір супутніх культур повинен сприяти підвищенню родючості ґрунту, ефективно боротись із засміченням бур'янами, хворобами і шкідниками, бути економічно високоефективними, а також створювати сприятливий меліоративний стан полів на період ротації;

80

— усі заходи при освоєнні сівозмін повинні бути спрямовані на захист навколишнього  середовища.

За даними Дослідної станції рису, перехід  до сівозмін з насиченням рисом до 50 % знижує загальне водоспоживання на 12 %, забезпечує підвищення родючості ґрунту за рахунок використання кращих попередників і використання органічних і сидеральних добрив, а також дозволяє вчасно звільнити поля від супутніх культур для проведення агротехнічних способів боротьби з бур'янами.

Для оперативного агрономічного керівництва освоєнням сівозмін існуючі рекомендації (1998) пропонують розробити:

-  план переходу до прийнятих сівозмін (перехідні таблиці), у якому передбачити агротехнічні прийоми на кожен рік, а також меліоративні заходи, що попереджають захворювання рослин і вторинне засолення зрошуваних земель;

- ротаційну таблицю з вказівкою складу і чергування культур;

- розміщувати всі культури в полях рисової сівозміни в повній відповідності з прийнятими планами переходу, а в освоєних сівозмінах - по затвердженій ротації. Відхилення від них можуть бути допущені лише тимчасово, у випадку загибелі рослин у період вегетації;

- сіяти люцерну на сильнозасолених землях тільки після декількох років культури рису, коли буде досягнуте достатнє розсолення метрової товщі, що встановлюється хімічними аналізами;

- межу кожного поля сівозміни розташовувати згідно з проектом по глибокій дренажно-скидній мережі для того, щоб запобігти підтопленню і вторинному засоленню;

- люцерною або зернобобовими культурами займати ціле поле сівозміни.

Можливості  підвищення частки рису в загальній  площі ріллі не безмежні і раціональну  спеціалізацію землеробства по виробництву рису, як і будь-якого іншого виду продукції, варто базувати на правильній сівозміні.

У дослідженнях В.Ф.Шащенко та ін. (1981) збільшення частки посіву рису в 8-пільній сівозміні до 75 % при дотриманні технології вирощування не знижує врожайності рису, помітно підвищує вихід зерна; виробництво кормової продукції не знижується, а коефіцієнт використання зрошуваних земель збільшується. У результаті створюються кращі умови для розширення виробництва. Інтенсивні рисові сівозміни, ущільнені проміжними культурами, дозволяють ефективно використовувати робочу силу, енергетичні ресурси і зрошувальну воду.

Информация о работе Технології вирощування польових культур