Қылмыстық іске барған жасөспірім

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Декабря 2012 в 20:05, курсовая работа

Описание работы

Өзектілігі: Қазіргі кезде көптеген жасөспірімдер өздерінің дамуында жағымсыз жағдайларға, отбасы дамуында және қоғам бақылауынан тыс қалуына байланысты, жағымсыз микроортаның әсер етуі, әсіресе антиқоғамдық жүріс-тұрыстық тәжірибесі бар адамдардың әсер етуіне байланысты қылмыс жолына түсіп жатыр.

Содержание

КІРІСПЕ................................................................................................................
1. ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Қылмысқа барған жасөспірімдердің делинквентті мінез-құлық психологиясының ерекшелігін анықтау..............................................................
1.2 Қылмысқа барған жасөспірімдердің қылмысқа баруының себептері және оған әсер ететін жағдайлар.....................................................................................
1.3 Қылмысқа барған жасөспірімдердің болашақ өмір бейнесінің қалыптасуын анықтау.............................................................................................
2. ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЗЕРТТЕУ БӨЛІМІ
2.1 Зерттеудің мақсаты, болжамы мен міндеті.....................................................
2.2 Зерттеу әдістемелерінің сипаттамалары..........................................................
2.3 Зерттеу мәліметтерінің сандық өңдеуі мен сапалық талдауы......................................................................................................................
Қорытынды.............................................................................................................
Қолданылған әдебиеттер тізімі............................................................................
Қосымша

Работа содержит 1 файл

Қылмыстық іске барған жасөспірім.doc

— 521.00 Кб (Скачать)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қорытынды

 

Қазіргі жағдайда өзекті мәселелердің қатарына жататындардың  бірі- ол қылмысқа барған жасөспірімдердің болашақ өмірге деген жағымды  көзқарасын қалыптастыру. Біз өз зерттеу жұмысымызда осы мәселенің психологиялық жағына талдау жасап, қылмысқа барған жасөспірімдердің болашақ өмір бейнесінің қалыптасуына әсер ететін тұлғалық құндылықты бағдарларының психологиялық ерекшеліктерін зерттеуді мақсат етіп қойдық.

Біз бітіру жұмысымыздың теориялық бөлімінде осы мәселеге байланысты отандық және шетелдік авторлардың  пікірлері қарастырылды. Атап айтсақ: А.Е. Колодная, А.Б. Сахарова, Е.А. Копыстынский, В.Н. Кудрявцев, В.Л. Васильев, Ллойд  Олин, Бартол Курт және т.б. қылмысқа барған жасөспірімдердің психологиялық ерекшелігі мәселесін кеңінен қарастырған.

Сонымен қатар теориялық  бөлімде біз қарастырылып отырған  мәселенің себептері мен оған әсер ететін жағдайларды, қылмысқа барған жасөспірімдердің болашақ өмірінің бейнесінің қалыптасуына әсер ететін психологиялық ерекшеліктер мәселелерін ашып қарастырдық.

Зерттеудің эксперименттік бөлімінде үш әдістеме қолданылып, зерттеу жұмысының, қылмысқа барған жасөспірімдердің болашақ өмір бейнесінің қалыптасуы, оның тұлғалық құндылықтық бағдарларының ерекшеліктерімен тығыз байланысты деген болжамы дәлелденді.

Сонымен, эксперименттік зерттеу барысында алынған мәліметтердің  сандық және сапалық өңдеу көрсеткіштерінің барлығы да қылмысқа барған жасөспірімдердің қылмыс жасағаны үшін жазасын бас бостандығынан айыру арқылы өтеу кезінде құндылықтар жүйесінің негізі ретінде тұлғалық мағыналық сферасына, яғни болашақ өмірінің бейнесіне жағымсыз әсері дәлелденді.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 

1. Бартол, Курт . Психология криминального поведения. 7-е междунар.изд. Еврознак: Олма-Пресс,2004.-352с.

2. Селецкий А.И. Тарарухин  С.А. Несовершеннолетние с откланяющимся  поведением. Киев, 1981.-238с.

3. Столяренко А.М. Прикладная  юридическая психология. Юнити, 2001.-639с.

4. Васильев В.Л. Юридическая психология. Учебник для вузов 5-е изд. Питер, 2003.-656с.

5. Ратинов А.Р. , Ефремова Г.Х. Правовая психология и преступное поведение: Теория и методол. исслед. Красноярск 1988.-253с.

6. Образцов В.А. Криминалистическая психология: Методы, рекомедации. Москва, Юнити-дана, Закон и право. 2002.-447с.

7. Золотухина Е.В. Чухраев Б.М. Почему они такие? заметки о правонарушениях подростков. Карелия, 1989.-92с.

8. Кудрявцева В.Н.  Личность преступника. М. – 1975ж.

9. Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступлени. Москва: 1981.

10. Копыстынский Е.А.  Этот опасный возраст. Москва, знание. 1982.-93с.

11. Романов В.В. Юридическая  психология.

12. Еникеев М.И.  Общая,  социальная и юридическая психология. Учебное пособие для вузов.Москва, 2002.-400с.

13. Абдрасулов Е. «Кәмелетке толмаған жасөспірімдер арасында құқық бұзушының алдын-алу».// Заң. 2005.- №6. 21-23 бет.

14. Шульга Т.И., Олиференко  Л.Я. Психологические основы работы  с детьми группы риска в  учреждениях социальной помощи  и поддержки. Москва. 1997г.

15. Қазақстан Республикасының  Қылмыстық кодексі. Алматы: Жеті-жарғы. 2004.-504 б.

16. Лебедев В.И. Личность  в экстремальных условиях. Москва, Политиздат, 1989.-303 б.

17. Ерменбетова Л. «Кәмелетке толмаған жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын-алудағы құқықтық тәрбиенің рөлі». //Юриспруденция сериясы вестник КазНПУ. 2006.- №1. 57-62 б.

18. Короленко Ц.П. Донских  Т.А. Семь путей к катастрофе: Деструктив, поведение в современном мире. Новосибирск, 1990.

19. Қазақстан Республикасының Конституциясы. – Алматы, Жеті жарғы. 1998.-100б.

20. Тилеубергенова Е.В.  Криминалистические проблемы: использование  психолого-педагогических знаний  при расследований преступлений  несовершеннолетних. Алматы: 1998ж.

21. Психология личности  и образ жизни. Москва. 1988.

22. Абульханова-Славская  К.А. Стртегия жизни. М: Мысль, 1991.-299с.

23. Аверин В.А. Психология детей и подростков. Учеб.пос. 2-изд. 1998.-379с.

24. Агеева Л.В. Казанский феномен: миф и реальность, о подростковых проблемах. Казань, 1991.-293с.

25. Алмазов Б.Н. Психическая средовая дезадаптация несовершеннолет-    них. Свердловск, 1986.-150с.

26. Антонян Ю.М. Психологические особенности осужденных за кражи личного имущества и индивидуальная работа с ними. Учеб. Пособ. Москва 1989.-70с.

27. Антонян Ю.М., Гульдан В.В., Кудрявцев В.Н. Криминальная мотивация. Москва-Наука, 1986.-302с.

28. Антонян Ю.М.,Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. Наука, 1991.-243с.

29. Арықбаев М.С. Теория жизни. Алматы, 2004.-36с.

30. Сопов В.Ф.Морфологический тест жизненных ценностей.  Самара   2002.-56с.

31. Батку И.Г., Мартынчик Е.Г. Социально-правовые факторы преодоления антиобщественного поведения подростков. Штиница, 1988.-203с.

32. Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф. Практикум по возрастной психологии. СПб: Речь, 2005.-668с.

33. Беличева С.А., Фокин В.М. Социальная профилактика откланяющегося поведения несовершеннолетних как комлекс охранно-защитных мер. Консорциум, 1993.-62с.

34. Березин Ф.Б. Психологическая и психофизиологическая адаптация человека. Л: Наука, 1988.-267с.

35. Василюк Ф.Е. Психология переживания. М.,МГУ, 1984.-200с.

36. Веретехин Е.Г. Практикум по юридической психологий. Изд.Казань 1991.-143с.

37. Волков Б.С. Мотивы преступлений. Казань. 1982.

38. Волков В.Н. Юридическая психология. Учеб.пособ. Москва, 2003.-217с.

39. Психологическая сущность  агрессивности и ее проявления  у детей подросткового возраста. Москва. 1991.

     40. Домодедова. Психологическое изучение осужденных

     несовершеннолетних. Учеб.пос. 1991.-171с.

41. Еникеев М.И.  Общая и юридическая психология.

Москва, Политиздат, 1989.-303б.

42. Ерменбетова Л. «Кәмелетке толмағандардың тұлғалық ерекшеліктері».// Заң. 2002. №8. 58-60 б.

43. Ерменбетова Л. Личность несовершеннолетнего преступника. (дисс.) Алматы: 2002.08.28.

44. Костицкий М.В. Психологические методы в борбе с правонарушениями. Киев, 1991.-53 с.

45. Краковский А.П. О подростках. М: 1991.-269с.

     46. Мягков И.Ф. Вакторы педагогической запущенности и

    психологические вопросы коррекции делинквентного поведения

   несовершеннолетних. Воронеж, 1983.-142с.

47. Мягков И.Ф. Психологические проблемы предупреждения педагогической запущенности и правонарушений несовершеннолетних. Воронеж, 1982.-175с.

48. Наумов А.В. Мотивы убииств. Волгоград. 1969.

49. Психологический словарь./под.ред. В.В.Давыдова. Ф.Ломова и др/. М: 1983. 112.-116с.

    50. Реан А.А. Психология подростка. Мосва, Олма-пресс, 2005.-429с.

51. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. СПб., 1996.-349с.

52. Столяренко А.М. Энциклопедия юридической психологий. Юнити-дана; Закон и право, 2003.-607с.

53. Түңлікбава Э.М. Психологиялық зерттеулерде қолданылатын негізгі ықтималды статистикалық әдістер. Алматы, 1999.-ҚҰ-43 б.

54. Франкл В. Человек в поисках смысла. Сборник, М: Прогресс. 1990.-368с.

55. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. Москва. 1997.

 

 

 

 

 


Информация о работе Қылмыстық іске барған жасөспірім