Mass media та маніпулювання суспільною думкою

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Января 2012 в 22:12, курсовая работа

Описание работы

Основною метою даної курсової роботи є дослідження медіа простору України, вивчення масової культури і реклами та їх маніпулятивного впливу. Враховуючи їх величезне значення на формування свідомості суспільства та культуру країни вцілому.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………4
Розділ 1. Загальна характеристика медіа простору України та його структура……………………………………………………………………….…8
1.1 Суб'єкти національного інформаційного простору………………..10
1.2 Структура ЗМІ і сприятливе середовище ………………….………13
Розділ 2. PR технології в медіа просторі………………………………………15
2.1 Маніпулятивні технології……………………………………………20
2.2 Реклама, її види, типологія та мовне маніпулювання……………...26
2.3 Феномен масової культури…………………………………………33
Розділ 3. Проектна пропозиція по створенню інноваційних рекламних носіїв……………………………………………………………………………...37
Висновки…………………………………………………………………………40
Список використаної літератури……………………………………………….42

Работа содержит 1 файл

Курсач Журав ДРСКС.docx

— 620.83 Кб (Скачать)

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

„КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА

Кафедра філософії 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Державне регулювання соціально-культурної сфери»

на тему:

«Mass media та маніпулювання суспільною думкою» 

  Виконала студентка 5 курсу,

групи АМ-64

факультету  соціології і права

Тира  Катерина Олександрівна

Залікова  книжка № АМ-64 

КЕРІВНИК

Кандидат  філософських наук, професор

Федорова  Ірина Ігорівна

 

Допущено  до захисту: ______________________________________ 

Захищено  з оцінкою: _______________________________________ 
 

КИЇВ  – 2011

 

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ  РОБОТУ

з дисципліни «Державне регулювання соціально-культурної сфери»

студентки 5 курсу факультету соціології і права, група АМ-64,

залікова  книжка № АМ-64

Тири  Катерини Олександрівни

Тема  курсової роботи: «Mass media та маніпулювання суспільною думкою»

Об’єкт  дослідження: масс-медіа та медіа-простір України

Предмет дослідження: PR технології медіа, реклами та масової культури та маніпулювання суспільною думкою з їх допомогою.

Мета  та завдання дослідження аналітичної частини курсової роботи:

Такими є дослідження медіа простору України, вивчення масової культури, реклами та їх маніпулятивного впливу, а саме:

 1. Дослідити та окреслити медіа простір України, як специфічний елемент культури.
 2. Вивчити технології паблік рилейшенз в національному медіа просторі.
 3. Розкрити маніпулятивні схеми масової культури та реклами.
 4. Пропозиція по створенню новітніх рекламних носіїв

Календарний графік виконання  роботи:

Дата  видачі завдання:

Термін  закінчення роботи:

Час і місце консультацій: ___________________________________________

Підпис студента ___________________________

Керівник курсової роботи: кандидат філософських наук, професор Федорова Ірина Ігорівна

 

План

Вступ………………………………………………………………………………4

Розділ 1. Загальна характеристика медіа простору України та його структура……………………………………………………………………….…8

      1.1 Суб'єкти національного інформаційного простору………………..10

      1.2 Структура ЗМІ і сприятливе  середовище ………………….………13

Розділ 2. PR технології в медіа просторі………………………………………15

      2.1 Маніпулятивні технології……………………………………………20

      2.2 Реклама, її види, типологія та мовне маніпулювання……………...26

      2.3 Феномен масової культури…………………………………………33

Розділ 3. Проектна пропозиція по створенню інноваційних рекламних носіїв……………………………………………………………………………...37

Висновки…………………………………………………………………………40

Список використаної літератури……………………………………………….42 

 

ВСТУП 

     Національний  інформаційний простір – надзвичайно важливе політичне поняття, яке у вартісній шкалі соціальних цінностей можна поставити на друге місце після державної незалежності. Держава зобов'язана забезпечити використання свого інформаційного поля в інтересах саме держави та її громадян. Якщо вона цього не зробить, то її інформаційний простір буде використаний проти неї самої. І це ми спостерігаємо на власному досить сумному прикладі.

  У різних суспільних систем різний набір  засобів, каналів і методів духовного  впливу на свідомість особи. Їх вибір  залежить від цілей, спрямованості  та суті суспільного виховання. Але, безсумнівно, найбільш оперативним, дохідливим і дійовим каналом формування громадської думки (як фундаменту духовного впливу на свідомість мас) є система засобів масової інформації — преса, телебачення, радіо, документальне кіно, нові види аудіовізуальних комунікацій тощо.

  Функціонування  і розвиток суспільства складаються, по суті, із свідомих творчих дій  мільйонів людей. Звідси незвичайна складність, відповідальність управління людьми, особливо в умовах перехідного періоду. Воно включає раціональну організацію їх праці, їх економічного, соціально-політичного і духовного життя, політичної культури, дотримання норм права і моралі.

  Людина  в суспільстві одночасно є  суб'єктом і об'єктом виховання. Виховний вплив на людину здійснюється і в рамках всієї соціальної системи, і в рамках духовної сфери суспільства.

  Ступінь розробки проблеми. У 1919 році у Гарвардському університеті розробляється метод впливу для визначення кількості читачів журналів і газет. У ці роки А. Крослі досліджує як визначити рейтинг ЗМІ. Поступово компанії, що займались науковими дослідженнями мас-медіа, почали пропонувати широке коло послуг для рекламодавців – від аналізування споживачів та їхньої реакції на нову продукцію до з’ясування ефективності реклами, визначення цільової аудиторії. Саме у 20ті роки в США з’являються монографії, присвячені економічним аспектам реклами. Серед них праця Р. Вейла  “Економіка реклами”. У 30ті роки професор Н. Борден надрукував свій класичний твір про економічні результати рекламної діяльності. У 50х-60х роках 20ст. у США було досягнуто великих успіхів у використанні моделей соціальної психології та соціології розуміння поведінки покупців, комунікативних процесів між учасниками рекламного процесу. У наш час найпопулярнішими у колах спеціалістів стали такі праці “Визнання рекламного агента” В. Огілві, “Реальність у рекламі” В. Рівза, “Реклама: теорія і практика” Ч. Сендіджа і В. Фрайбергера, “Ефективна реклама” Л. Кортленда і Ф Вільяма, діяльність Лео Барнета та інші.

  Отже, ми бачимо, що спочатку наукове дослідження  реклами було спрямоване на економічний  її бік, а починаючи з 50х років  – також і на психологічний. Але  досліджувався вплив реклами  на свідомість реципієнта, на раціональні  механізми дії реклами, а от вплив  реклами на підсвідомість та маніпуляції  – не досліджувалися, або проводились  розробки у дуже маленькій мірі. Тому вважаю необхідним дослідити саме ці аспекти в медіа-просторі в  сфері масової культури та реклами

  Основною метою даної курсової роботи є дослідження медіа простору України, вивчення масової культури і реклами та їх маніпулятивного впливу. Враховуючи їх величезне значення на формування свідомості суспільства та культуру країни вцілому.

  Об’єктом  дослідження в даній курсовій роботі слугує масс-медіа та медіа-простір України, що впливають на суспільну думку.

  Предмет дослідження. Предметом дослідження в нашій роботі є PR технології медіа, реклами та масової культури та маніпулювання суспільною думкою з їх допомогою.

 

   Завдання. Розробляючи обрану тематику, пріоритетними були визначені такі завдання:

 1. Дослідити та окреслити медіа простір України, як специфічний елемент культури.
 2. Вивчити технології паблік рилейшенз в національному медіа просторі.
 3. Розкрити маніпулятивні схеми масової культури та реклами.
 4. Пропозиція по створенню новітніх рекламних носіїв
 

   Використані методи наукового  дослідження. Під час написання курсової роботи використовувались такі наукові методи: діалектичний метод – тобто, дослідження проблеми проводилось з урахуванням взаємозв’язку даного конкретного предмета з іншими сторонами об’єкта дослідження і з урахуванням історичного розвитку проблеми. Також використовувався історичний науковий метод, який вимагає досліджувати предмет у історичному розрізі, враховуючи попередні наукові розробки і дослідження по даній проблемі. Використовувалися методи аналізу та синтезу, який передбачає вміння виділити необхідні аспекти і сторони проблеми, а також вміння поєднати накопичені знання у єдину систему. Ще один використаний метод — це якісний аналіз документів, який передбачає розуміння сутності та глибинних процесів досліджуваного явища під час аналізування документу.

 Практична значимість й наукова  новизна роботи. Дана курсова робота концентрує в собі інформацію із галузей культури, реклами, психології, паблік рилейшенз та інших. Така теоретична база буде корисною для працівників сфери ЗМІ, культури, реклами та PR, оскільки в роботі визначені структура медіа простору, охарактеризовані технології маніпуляції суспільною думкою, охарактеризовано феномен масової культури.

 Практична значимість полягає в пропозиції щодо використання в медіа просторі України новітніх рекламних носіїв, як ефективних та дієвих інструментів реклами

 Опрацьована проблема є актуальною з огляду на специфічну природу українських  масс медіа та інтеграції їх в світовий інформаційний простір, що й обумовлює її соціальну затребованість.

     Інформаційна  база. Готуючи курсову роботу, ми використовували нормативно-правову базу в галузі засобів масової інформації, реклами, паблік рилейшенз, психології, зокрема Закон України „Про рекламу”, Закон України „Про авторське право та суміжні права”, Семаан Н.В. Культура – массовая культура – реклама (мифологический аспект) та інші.

 

Розділ 1 Загальна характеристика медіа простору України та його структура 

     Засоби  масової інформації, мас медіа (Mass media) - Преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, кінематограф, звукозаписи і відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити і панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп’ютерні та інші лінії зв’язку. Всім цим засобам притаманні якості, що їх об’єднують – зверненість до масової аудиторії, доступність багатьом людям, корпоративний характер виробництва і розповсюдження інформації.

В Україні  діяльність ЗМІ регулюється наступними законами:

 • Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"
 • Закон України "Про інформацію"
 • Закон України "Про рекламу"

     Громадські  медіа, часто пов'язані з «громадськими комунікаціями» та можуть приймати різні форми, можуть стосуватись різних груп людей та бути пов'язані з великим числом різних напрямків. В той же час, громадські медіа уявляють собою спосіб для створення дискусії та залучення звичайних громадян, що об'єднані певними цілями. Головна риса громадських медій в тому, що вони не залежать від комерційних тенденцій та популярних тем для обговорення. Це дозволяє створювати різні моделі громадських медій, які можуть або пропонувати відкриту редакційну політику, або більш сфокусований на залученні громадян.

     Усе те, що має, чим багате суспільство, що необхідно для його життя і розвитку, люди створюють своєю працею. Вони вступають один з одним в різного роду стосунки, утворюють соціальні спільності, керуються у своїй діяльності певними ідеями, нормами, принципами.

     Що  стосується сучасного стану нашого суспільного життя, то саме від того, як підготовлені люди для виконання тих або інших виробничих, соціально-політичних і духовних функцій, наскільки вони усвідомлюють характер вирішуваних завдань, як вони організовані в різних клітинах соціального організму, як вони взаємодіють, наскільки точно узгоджують свої вчинки із суспільними вимогами і принципами, нормами права і моралі, передусім, і залежить доля розбудови громадянського суспільства, здійснення ідеї державності.

Информация о работе Mass media та маніпулювання суспільною думкою