Земельний кодекс України

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Декабря 2013 в 22:53, практическая работа

Описание работы

Земельний кодекс України (ЗКУ) — основний нормативно-правовий акт земельного законодавства України, ухвалений Верховною Радою України 25 жовтня 2001 року.

Земельний кодекс України є кодифікованим нормативним актом (законом) яким регулюються земельні відносини з метою забезпечення раціонального використання земель, рівноправного розвитку всіх форм власності на землю, збереження та відтворення родючості ґрунтів, поліпшення природного середовища, охорони прав фізичних і юридичних осіб на землю тощо.

Работа содержит 1 файл

презентация Чумак.pptx

— 2.07 Мб (Скачать)

Тема:Земельний кодекс України

 

Презентація

 

Вступ

 

  • Земельний кодекс України (ЗКУ) — основний нормативно-правовий акт земельного законодавства України, ухвалений Верховною Радою України 25 жовтня 2001 року.

 

  • Земельний кодекс України є кодифікованим нормативним актом (законом) яким регулюються земельні відносини з метою забезпечення раціонального використання земель, рівноправного розвитку всіх форм власності на землю, збереження та відтворення родючості ґрунтів, поліпшення природного середовища, охорони прав фізичних і юридичних осіб на землю тощо.

Структура Земельного кодексу 

 

 

Земельний кодекс України складається з десяти розділів (поділені на глави та статті), розмежованих за сферою регулювання:

  • Розділ перший. Загальна частина.
  • Розділ другий. Землі України.
  • Розділ третій. Права на землю.
  • Розділ четвертий. Набуття і реалізація права на землю.
  • Розділ п'ятий. Гарантії прав на землю.
  • Розділ шостий. Охорона земель.
  • Розділ сьомий. Управління в галузі використання й охорони земель.
  • Розділ восьмий. Відповідальність за порушення земельного законодавства.
  • Розділ дев'ятий. Прикінцеві положення.
  • Розділ десятий. Перехідні положення.

 Розділ I  

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

Глава 1

 

Основні положення

 

     Стаття 1. Земля - основне національне багатство

 

     1. Земля є основним національним багатством, що перебуває під

особливою охороною держави.

 

     2. Право власності на землю гарантується.

 

     3. Використання  власності  на  землю не може завдавати шкоди

правам  і свободам  громадян,  інтересам  суспільства,  погіршувати

екологічну ситуацію і природні якості землі.

Стаття 2. Земельні відносини  

 

 

     1. Земельні   відносини   -   це   суспільні  відносини  щодо

володіння, користування і розпорядження землею.

 

     2. Суб'єктами земельних відносин є громадяни, юридичні особи,

органи місцевого самоврядування та органи державної влади.

 

     3. Об'єктами  земельних  відносин  є  землі в межах території

України,  земельні ділянки та  права на  них,  у тому  числі  на

земельні частки (паї).

 

Стаття 3. Регулювання земельних відносин

 

 

     1. Земельні   відносини   регулюються   Конституцією  України

( 254к/96-ВР ), цим Кодексом, а також прийнятими відповідно до них

нормативно-правовими актами.

 

     2. Земельні  відносини,  що  виникають при використанні надр,

лісів,  вод,  а також рослинного і тваринного світу,  атмосферного

повітря, регулюються цим Кодексом, нормативно-правовими актами про

надра, ліси, води, рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря,

якщо вони не суперечать цьому Кодексу.

 

Стаття 4. Земельне законодавство та його завдання

 

1. Земельне    законодавство   включає   цей   Кодекс,   інші

нормативно-правові акти у галузі земельних відносин.

 

     2. Завданням земельного законодавства є регулювання земельних

відносин  з метою забезпечення права на землю громадян,  юридичних

осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання

та охорони земель.

  
     Стаття 5. Принципи земельного законодавства

 

 

     Земельне законодавство базується на таких принципах:

 

     а)  поєднання     особливостей     використання    землі    як

територіального базису,  природного  ресурсу і  основного засобу

виробництва;

    б) забезпечення  рівності  права власності на землю громадян,

юридичних осіб, територіальних громад та держави;

    в) невтручання держави в здійснення  громадянами,  юридичними

особами  та  територіальними  громадами своїх прав щодо володіння,

користування і розпорядження землею,  крім випадків,  передбачених

законом;

    г) забезпечення раціонального використання та охорони земель;

    ґ) забезпечення гарантій прав на землю;

    д) пріоритету вимог екологічної безпеки.

Глава 2

 

Повноваження Верховної Ради України,

            Верховної Ради Автономної Республіки Крим

               та органів місцевого самоврядування

                   в галузі земельних відносин

   

 Стаття 6. Повноваження Верховної Ради України в галузі

               земельних відносин

 

     До повноважень  Верховної  Ради  України  в галузі земельних

відносин належить:

 

     а) прийняття законів у галузі регулювання земельних відносин;

 

     б) визначення засад державної політики в галузі  використання

та охорони земель;

 

     в) затвердження  загальнодержавних  програм щодо використання

та охорони земель;

 

     г) встановлення і зміна меж районів і міст;

 

     ґ)   погодження   питань,   пов'язаних  із  зміною  цільового

призначення   особливо  цінних  земель  державної  та  комунальної

власності,   припиненням   права   постійного   користування  ними

відповідно до цього Кодексу;

{  Пункт  "ґ" статті 6 в редакції Закону N 5245-VI ( 5245-17 ) від

06.09.2012 }

 

     д) вирішення   інших   питань  у галузі  земельних  відносин

відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ).

 

Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки  
               Крим у галузі земельних відносин

 

 

     До повноважень  Верховної  Ради  Автономної Республіки Крим у

галузі земельних відносин на території республіки належить:

 

     а) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності

територіальних громад;

 

     б) забезпечення   реалізації   державної  політики  в галузі

використання та охорони земель;

 

     в) погодження  загальнодержавних  програм   використання   та

охорони   земель,   участь  у їх  реалізації  в межах території

Автономної Республіки Крим;

 

     г) затвердження  та  участь  у реалізації   республіканських

програм використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони

земель; {  Пункт  "ґ"  статті 7 виключено на підставі Закону N 509-VI

( 509-17 ) від 16.09.2008 }

 

 

д) координація   діяльності   районних   і   міських    (міст

республіканського значення) рад у галузі земельних відносин;

 

     е) координація    діяльності   місцевих   органів   земельних

ресурсів;

 

     є) координація  здійснення  контролю  за   використанням   та

охороною земель;

 

     ж) внесення   до   Верховної  Ради  України  пропозицій  щодо

встановлення та зміни меж районів, міст;

 

     з)  встановлення  та  зміна  меж сіл, селищ, що не входять до

складу  відповідного району;

{  Пункт  "з" статті 7 в редакції Закону N 5003-VI ( 5003-17 ) від

21.06.2012 }

 

     и) вирішення  інших  питань  у галузі   земельних   відносин

відповідно до закону.

Стаття 8. Повноваження обласних рад у галузі земельних  
               відносин

 

До повноважень обласних рад у галузі  земельних  відносин  на

території області належить:

 

     а) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності

територіальних громад;

 

 

     {  Пункт  "б"  статті 8 виключено на підставі Закону N 509-VI

( 509-17 ) від 16.09.2008 }

 

 

     в) забезпечення  реалізації  державної  політики   в   галузі

використання та охорони земель;

 

     г) погодження   загальнодержавних   програм  використання  та

охорони земель, участь у їх реалізації на відповідній території;

 

     ґ) затвердження та участь у реалізації  регіональних  програм

використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земель;

 

     д) координація    діяльності   місцевих   органів   земельних

ресурсів;

     е) організація землеустрою;

 

     є) внесення  до  Верховної  Ради  України   пропозицій   щодо

встановлення та зміни меж районів, міст;

 

     ж)  встановлення  та  зміна  меж сіл, селищ, що не входять до

складу  відповідного  району,  або  у разі,  якщо районна рада не

утворена;

{  Пункт  "ж" статті 8 в редакції Закону N 5003-VI ( 5003-17 ) від

21.06.2012 }

 

     з) вирішення земельних спорів;

 

     и) вирішення   інших   питань  у галузі  земельних  відносин

відповідно до закону.

Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських  
               рад у галузі земельних відносин

 

 

     До повноважень  Київської  і  Севастопольської  міських рад у

галузі земельних відносин на їх території належить:

 

     а) розпорядження землями територіальної громади міста;

 

     б) передача  земельних  ділянок   комунальної   власності   у

власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;

 

     в) надання   земельних   ділянок  у користування  із  земель

комунальної власності відповідно до цього Кодексу;

 

     г) вилучення  земельних   ділянок   із   земель   комунальної

власності в порядку, передбаченому цим Кодексом;

 

     ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб міста;

 

     д) припинення   права користування  земельними  ділянками  у

випадках, передбачених цим Кодексом;

 

     е) прийняття  рішення  щодо  звільнення  самовільно  зайнятих

земельних ділянок;

 

     є) підготовка  висновків  щодо  вилучення (викупу) та надання

земельних ділянок із земель державної  власності,  що  проводяться

органами виконавчої влади;

 

     ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ, районів у містах;

     з) організація землеустрою;

 

     и) координація    діяльності   місцевих   органів   земельних

ресурсів;

 

     і) здійснення контролю за  використанням  і  охороною  земель

комунальної  власності,  додержанням  земельного  та  екологічного

законодавства;

 

     ї) обмеження,  тимчасова заборона (зупинення)  чи  припинення

використання земельної ділянки громадянами та юридичними особами в

разі порушення ними вимог земельного законодавства;

 

     й) інформування населення щодо  надання,  вилучення  (викупу)

земельних ділянок;

 

     к) внесення  у встановленому порядку пропозицій до Верховної

Ради України щодо встановлення та зміни меж міст;

 

     л) вирішення земельних спорів;

 

     м) вирішення  інших  питань  у галузі   земельних   відносин

відповідно до закону.

Стаття 10. Повноваження районних рад у галузі земельних  
                відносин

 

До повноважень районних рад у галузі  земельних  відносин  на

території району належить:

а) розпорядження   землями   на   праві   спільної  власності

відповідних територіальних громад;

{  Пункт  "б" статті 10 виключено на підставі Закону N 509-VI

( 509-17 ) від 16.09.2008 }

 в)  координація   діяльності   місцевих   органів    земельних

ресурсів;

г) забезпечення   реалізації   державної  політики  в галузі

охорони та використання земель;

ґ) організація  землеустрою  та  затвердження  землевпорядних

проектів;

д) внесення  до  Верховної  Ради  Автономної Республіки Крим,

обласних рад пропозицій щодо встановлення  і  зміни  меж районів,

міст;

{  Пункт  "д"  статті  10  із змінами, внесеними згідно із Законом

N 5003-VI ( 5003-17 ) від 21.06.2012 }

 е)  вирішення земельних спорів;

е-1)  встановлення  та  зміна  меж сіл, селищ, які входять до

складу  відповідного району;

{  Статтю  10  доповнено пунктом "е-1" згідно із Законом N 5003-VI

( 5003-17 ) від 21.06.2012 }

 є) вирішення   інших   питань  у галузі  земельних  відносин

відповідно до закону.

Стаття 11. Повноваження районних у містах рад у галузі  

 

земельних відносин

 

  Повноваження районних   у   містах рад у галузі  земельних

відносин визначаються міськими радами.

Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад у  
                галузі земельних відносин

 

До повноважень  сільських,  селищних,  міських  рад у галузі

земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить:

 

     а) розпорядження землями територіальних громад;

{  Офіційне  тлумачення  положення  пункту  "а"  статті  12 див. в

Рішенні  Конституційного  Суду  N  10-рп/2010  ( v010p710-10 ) від

Информация о работе Земельний кодекс України