Аналіз фінансової стійкості підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Октября 2011 в 15:49, курсовая работа

Описание работы

Фінансова стабільність держави визначається фінансовою стійкістю підприємств, а їх виняткове місце як суб’єктів господарської діяльності в народному господарстві зумовлює необхідність забезпечення фінансової стійкості підприємств.
В ринкових умовах суб’єкти господарювання самостійно залучають фінансові ресурси, намагаються ефективно їх розміщувати з метою забезпечення безперебійної підприємницької діяльності, здійснюють самостійний пошук контрагентів. Фінансова стійкість підприємства характеризується таким станом фінансових ресурсів, який відповідає потребам розвитку та вимогам ринку. А в сучасних умовах фінансова стійкість стає якісною характеристикою фінансових можливостей підприємства та його партнерів.

Работа содержит 1 файл

курсач.doc

— 448.50 Кб (Скачать)
 

   Як  видно з наведених даних, на протязі аналізуємого періоду підприємство працює збитково, більшість показників не відповідають нормативним  значенням, коефіцієнт автономії має граничне значення і має чітку тенденцію до зниження  (погіршення платоспроможності).

   Забезпечення  і підтримання фінансово-економічної стійкості функціонування та розвитку підприємств в умовах конкурентного ринку набуває винятково важливого значення. Тому на основі розглянутих вище економічних категорій та методик розробимо власний методичний підхід до оцінки та аналізу ФЕС функціонування та розвитку ДП «Харківський радіозавод «Протон».

   Для оцінки фінансово-економічної стійкості  функціонування та розвитку ДП «Харківський радіозавод «Протон» використовуються наступні коефіцієнти:

   - для оцінки процесів функціонування  підприємства: загальний коефіцієнт ліквідності; коефіцієнт швидкої ліквідності; коефіцієнт абсолютної ліквідності; коефіцієнт автономії; коефіцієнт фінансової стабільності; коефіцієнт маневреності власного капіталу; коефіцієнт забезпеченості власними коштами; частка високоліквідних активів; коефіцієнт оборотності активів; коефіцієнт рентабельності активів; коефіцієнт рентабельності продукції; коефіцієнт рентабельності власного капіталу; коефіцієнт рентабельності діяльності;

   - для оцінки процесів розвитку  підприємства: питома вага кадрів, які підготовлені новим професій; питома вага працівників, які підвищили кваліфікацію; чиста рентабельність інвестицій, прибуток (збиток) від інвестиційної діяльності; рентабельність інвестиційної діяльності; продуктивність праці; рентабельність продажу.

   Визначення  фактичних значень коефіцієнтів, обраних для оцінки ФЕС функціонування та розвитку ДП « Харківський радіозавод «Протон» на основі формул, представлених  у першому розділі (табл.) та порівняння їх з нормативними (критичними) значеннями. Результати розрахунків представлені в таблиці 2.2.

   Таблиця 2.2

Фактичні  значення коефіцієнтів фінансово-економічної  стійкості функціонування та розвитку ДП « Харківський радіозавод «Протон»

Група показників Найменування  показників Нормативні (критичні) значення 2006 р. 2007 р. 2008 р.
У процесі функціонування підприємства для оцінки ФЕС аналізуються:
Рівня платоспроможності Загальний коефіцієнт ліквідності >1 2,00 2,57 2,06
Коефіцієнт  швидкої ліквідності 0,6 – 0,8 0,05 0,07 0,03
  Коефіцієнт абсолютної ліквідності > 0 0,005 0,001 0,002
Коефіцієнт  фінансової незалежності (автономії) > 0,5 0,64 0,73 0,62
Рівня фінансової незалежності Коефіцієнт  фінансування >1 0,57 0,37 0,61
Коефіцієнт  маневреності власного капіталу > 0,5

збільшення

0,57 0,59 0,65
Коефіцієнт  забезпеченості власними коштами ≥ 0,1 0,5 0,61 0,51
Рівня якості активів Частка високоліквідних  активів збільшення 0,002 0,0003 0,0006
Коефіцієнт  оборотності активів збільшення 0,99 0,13 0,1
Ефективності  діяльності й інтенсивності використання ресурсів Коефіцієнт  рентабельності активів > 0

збільшення

-0,09 0,02 -0,23
Коефіцієнт  рентабельності продукції > 0

збільшення

0,7 -0,4 0,04
Коефіцієнт  рентабельності власного капіталу > 0

збільшення

-0,096 0,04 -0,33
Коефіцієнт  рентабельності діяльності > 0

збільшення

-0,9 0,19 -2,22
У процесі розвитку підприємства для  оцінки ФЕС аналізуються:
Рівня ефективності інноваційної сфери діяльності Питома вага кадрів, які підготовлені новим професіям збільшення 0,24 0,22 0,18
Питома вага працівників, які підвищили кваліфікацію збільшення 0,26 0,14 0,27
Рівня інвестиційної діяльності Чиста рентабельність інвестицій > 0

збільшення

-0,13 0,04 -0,33
Прибуток (збиток) від інвестиційної діяльності > 0

збільшення

505 312 -3845
Рентабельність інвестиційної діяльності > 0

збільшення

10,52 3,47 -1
Рівня ефективності організаційної структури Частка адміністративних витрат у виторзі зменшення 0,6 0,4 0,5
Обсяг реалізованої продукції на 1 грн. заробітної плати збільшення 1,23 1,86 1,4
Прибуток на 1 грн. заробітної плати збільшення 1,03 1,56 1,17
 

   Важливим  показником, який характеризує фінансову стійкість підприємства є вид джерел фінансування матеріальних оборотних коштів.

   Матеріальні оборотні кошти підприємства – це запаси, вартість яких відображається у другому розділі активу балансу. Кількісне значення цього показника визначається складання даних по наступним балансовим статтям : виробничі запаси, поточні біологічні активи, незавершене виробництво, готова продукція, товари [23, c. 21].

   Вартість  матеріальних оборотних коштів підприємства ДП ХРЗ «Протон» у період з 2007 по 2009 рр. приблизно становить 20756,3 тис  грн. Найбільша вартість запасів  спостерігалась у 2007 році і становила 21410 тис. грн.

   Для характеристики джерел формування  матеріальних оборотних коштів використовується декілька показників, які характеризують види джерел.

   Можна виділити такі показники, що характеризують наявність джерел, які формують запаси й витрати для виробничої діяльності:

   1.Наявність  власних оборотних коштів (Ес), який визначається як різниця між власним капіталом та необоротними активами. За аналізує мий період цей показник варіював з 21275,5 до 16059 тис. грн..

   2. Наявність власних оборотних  коштів і довгострокових позикових  джерел для формування запасів і витрат (ЕТ),який визначається сумою показника наявності власних оборотних коштів та довгостроковими зобов'язаннями. В даному випадку показник наявності власних оборотних коштів і довгострокових позикових джерел для формування запасів і витрат співпадає з показником наявності власних оборотних коштів, тому що підприємство не має  довгострокових зобов'язань.

   З. Загальна величина основних джерел коштів для формування запасів і витрат (Е), який визначається як сума показника наявності власних оборотних коштів і довгострокових позикових джерел для формування запасів і витрат та короткострокових зобов'язаннь за вирахуванням необоротних активів цей показник можна визначити лише для 2009 року,тому що тільки в цьому році були короткострокові кредити. Цей показник дорівнює 2694,5 тис.грн.

   Для визначення типу фінансової стійкості  аналізуємого підприємства розрахуємо необхідні показники (табл.2.3.)

   Табл.2.3.

   Визначення  типу фінансової стійкості ДП ХРЗ  «Протон»

Показники 2007р. 2008р. 2009р.
1.Загальна  вартість запасів 21410 20524,5 20343,5
2.Наявність  власних оборотних коштів  21275,5 17411 16059
3.Наявність  функціонуючого капіталу 21275,5 17411 16059
4.Загальна  вартість джерел 21275,5 17411 2694,5
5.Надлишок  чи недолік власних оборотних  коштів -134,5 -3113,5 -4284,5
6.Надлишок  чи недолік власних оборотних  і довгострокових позикових джерел  формування запасів і витрат -134,5 -3113,5 -4284,5
7.Надлишок  чи недолік загальної величини  основних джерел для формування  запасів і витрат -134,5 -3113,5 -17649
8.Трьохкомпонентний показник (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0)
 

   Зробивши  відповідні розрахунки, ми бачимо,що у  період з 2007 по2009 рік підприємство ДП ХРЗ «Протон» має кризовий фінансовий стан та отримує збитки.

   Розрахувавши  всі представлені коефіцієнти можна  сказати, що на протязі аналізуємого періоду підприємство працює збитково, більшість коефіцієнтів не відповідають нормативним значенням, підприємству недостатньо фінансування, знижується оборотність активів, однак рівень платоспроможності знаходиться на достатньому для нормального функціонування рівні. Що стосується розвитку підприємства, то стан незадовільний: інновації в сфері виробництва відсутні, кількість працівників, які підготовлені новим професіям знижується, інвестиційна діяльність не здійснюється, діюча організаційна структура не відповідає вимогам обраної стратегії підприємства.  
 

 

 1. УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

      На  сьогоднішній день в економічній  літературі існує безліч методик  поглибленого аналізу та експрес-аналізу  фінансового стану підприємства, в основі яких покладено співставлення  абсолютних та відносних показників. Тому в практичній діяльності перед фінансовими аналітиками промислових підприємств постає складна задача вибору методики проведення оцінки фінансового стану підприємства, яка б об`єктивно відображала його господарську діяльність.

      Вирішенням  вказаної проблеми може стати розробка єдиної методологічної основи інтегральної оцінки фінансового стану підприємства, яка б дозволила всебічно оцінити фінансово-господарську діяльність підприємства, визначити недоліки в його роботі та відшукати шляхи поліпшення фінансового стану підприємства. Інтегральна оцінка є ефективним механізмом аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств. Це зумовлює важливість визначення інтегральної оцінки фінансового стану підприємства і актуальність питань, пов`язаних з розробкою нових і поліпшенням існуючих методик її проведення.

      Вивчення  проблеми інтегральної оцінки фінансового  стану в нашій країні почалося порівняно недавно, і, незважаючи на результати, які були отримані Бенєм  Т.Г., Довбнєю С.Б., Терещенком О.О., є  великий простір для наукових досліджень з метою удосконалення та адаптації інтегральної оцінки фінансового стану для українських підприємств.

      Фінансовий  стан підприємства характеризується множиною певних фінансових показників, тому для  співставлення та упорядкування  окремих підприємств виникає необхідність агрегування усіх ознак множини до одного кількісного показника, яким є інтегральна оцінка. Одним із різновидів інтегральної оцінки є рейтингова оцінка, яка, по суті, є порівняльним аналізом одиниць досліджуваної сукупності.

      Оскільки  показники, що характеризують фінансовий стан мають різний вплив, тобто вони різновагові, то для побудови рейтингу необхідно використовувати формулу  середньоарифметичної зваженої, яка  передбачає надання кожному показнику  певного рівня значимості:

           І=åsiwi      (3.1)

      m – кількість фінансових показників рейтингової оцінки; si- стандартизоване значення фінансового показника; wi- вага (значимості) фінансового коефіцієнта.

      Фінансовий  стан підприємства, насамперед, характеризується показниками фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності та ефективності використання капіталу, тому інтегральна оцінка представляє собою сумарне значення стандартизованих показників, що характеризують ці складові.

      Стандартизація  вибраних показників здійснюється шляхом ділення фактичних показників на стандартне значення, тобто: 

           si=xi/ai      (3.2)

      xi – фактичне значення фінансового показника; ai – стандартне  значення фінансового показника.

      Таким чином, виходячи із визначеного механізму  стандартизації (3.2), формула (3.1) буде мати наступний вигляд: 

                              І= å xi/ai*wi      (3.3)

      На  основі отриманого інтегрального показника  робиться висновок про рейтинг підприємства для отримання показника інвестиційної  привабливості. [16, с. 55-59]

      Експертним  методом були визначені стандартні значення фінансових показників та їх вагові коефіцієнти, які представлені в табл. 3.1.

 

       Таблиця 3.1 

      Значення  фінансових показників та їх вагові коефіцієнти

Показник wi ai 2006 2007 2008
Загальний коефіцієнт ліквідності 6 2 2 2,57 2,06
Коефіцієнт  абсолютної ліквідності 6 0,3 0,005 0,001 0,002
Коефіцієнт  покриття 9 1 0,05 0,07 0,03
Коефіцієнт  фінансової незалежності 7 0,5 0,64 0,73 0,62
Коефіцієнт  забезпеченості власними коштами 7 0,5 0,5 0,61 0,51
Коефіцієнт  оборотності активів 4 6 0,99 0,13 0,1
Коефіцієнт  рентабельності продукції 9 0,4 0,7 -0,4 0,04

Информация о работе Аналіз фінансової стійкості підприємства