Аналіз фінансової стійкості підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Октября 2011 в 15:49, курсовая работа

Описание работы

Фінансова стабільність держави визначається фінансовою стійкістю підприємств, а їх виняткове місце як суб’єктів господарської діяльності в народному господарстві зумовлює необхідність забезпечення фінансової стійкості підприємств.
В ринкових умовах суб’єкти господарювання самостійно залучають фінансові ресурси, намагаються ефективно їх розміщувати з метою забезпечення безперебійної підприємницької діяльності, здійснюють самостійний пошук контрагентів. Фінансова стійкість підприємства характеризується таким станом фінансових ресурсів, який відповідає потребам розвитку та вимогам ринку. А в сучасних умовах фінансова стійкість стає якісною характеристикою фінансових можливостей підприємства та його партнерів.

Работа содержит 1 файл

курсач.doc

— 448.50 Кб (Скачать)
 

      Комплексний індекс розрахуємо наступним чином:

      Ін = 6*2+6*0,3+9*1+7*0,5+7*0,5+4*6+9*4=89,8

      І2006 = 6*2+6*0,005+9*0,05+7*0,64+7*0,5+4*0,99+9*0,7=30,72

      І2007=6*2,57+6*0,001+9*0,07+7*0,73+7*0,61+4*0,13+9*(-0,4)=22,356;

      І2008=6*2,06+6*0,002+9*0,03+7*0,62+7*0,51+4*0,1+9*0,04=21,312.

       

      Нормативний показник комплексного індексу вказує на оптимальну вагу розрахованих коефіцієнтів на фінансову стійкість підприємства. [25]

      Аналізуючи  розраховані індекси, можемо сказати, що у 2006 році комплексний індекс фінансових показників нижче нормативного на 59,08. Це означає, що їх вага у загальному комплексі показників надто низька і на підприємстві порушено нормальний рівень фінансової стійкості.

      У 2007 та 2008 роках комплексні індекси  фінансових показників мають тенденцію  до зниження, а це означає, що керівництво  не тільки не вжило заходів для  стабілізації становища і не збалансувало вагу різних показників, що впливають на діяльність підприємства, а й ще й погіршило і без того складне становище. Підприємство має ризик банкротства. Тобто можна прослідити негативну динаміку у розвитку підприємства, а також прогнозувати його подальшу тенденцію до погіршення фінансового положення підприємства.

      Для наглядного представлення вищезазначених результатів побудуємо графік динаміки індексів за аналізований період.

      Рис. 3.1. Динаміка комплексного індексу фінансових показників 

      Таким чином, виходячи з проведеного дослідження, можна стверджувати, що адекватність запропонованої моделі дозволяє покласти її в основу прогнозування фінансового  стану підприємства, що і було представлено на прикладі ВАТ “Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської”.

      Керівництво підприємства повинно розробляти способи  підвищення фінансової стійкості і  заходи для відновлення платоспроможності  підприємства, а вирішення цих  завдань полягає в професійному управлінні оборотними ресурсами.

      На  стійкість підприємства впливають різноманітні фактори:

1.  положення підприємства на товарному ринку;

2.  рівень привабливості галузі у бізнесі;

3.  фінансово-виробничій потенціал підприємства;

4.  ступінь фінансової незалежності;

5.  рівень ділової активності;

6.  ефективності фінансово–господарських операцій та ін.

      Безумовно, існують заходи, які можна застосувати  для відновлення платоспроможності  підприємства, проте їх реалізація займає чимало часу. Серед них:

 1. продаж частини основних засобів, як спосіб розрахунку із кредиторами за поточними зобов’язаннями;
 2. збільшення розміру статутного капіталу. Даний процес тривалий за часом і нерідко супроводжується певними витратами ( додаткова емісія акцій – дорогий процес);
 3. одержання довгострокової чи короткострокової позики, але тут існує умовність: якщо отримана позика носить цільовий характер, то поліпшення платоспроможності за формальними критеріями насправді є фіктивним. Але дана міра відновлення платоспроможності пов'язана з виконанням ряду умов: наявність плану фінансового оздоровлення; безумовним дотриманням цільового характеру використання раніше наданої державної фінансової підтримки.
 4. впровадження нових форм і методів керування;
 5. конверсія, перехід на реалізацію нової продукції, з іншими якісними характеристиками;
 6. підвищення ефективності маркетингу
 7. зниження витрат на збут;
 8. скорочення дебіторсько - кредиторської заборгованості;
 9. підвищення частки власних засобів в оборотних активах за рахунок частини фонду споживання і реалізації короткострокових фінансових вкладень;
 10. продаж зайвого устаткування, матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції на основі інвентаризації;
 11. конверсія боргів шляхом перетворення короткострокової заборгованості в довгострокову;
 12. скорочення чисельності зайнятих;
 13. зменшення дебіторської заборгованості і ін.

      Щодо  управління дебіторською заборгованістю, то найбільш ефективними будуть такі шляхи:

 1. визначення термінів прострочених залишків на рахунках дебіторів і порівняння цих термінів із середніми показниками в галузі, показниками конкурентів і даними минулих років;

2. періодичний перегляд граничної суми кредиту, виходячи з реального фінансового становища клієнтів;

3. якщо виникають проблеми з одержанням грошей, то необхідно вимагати заставу на суму, не меншу, ніж сума на рахунку дебітора;

 1. використання арбітражних судів для стягнення боргів при наявності порук чи гарантій;
 2. продаж рахунків дебіторів факторинговій компанії чи банку, що надає факторингові послуги, якщо це вигідно;
 3. при продажу великої товарної партії негайне виставлення рахунку покупцю;
 4. використання циклічної виписки рахунків для підтримання одноманітності операцій;
 5. відправлення поштою рахунків покупцям за декілька днів до настання терміну платежу;
 6. страхування кредитів для захисту від значних збитків за безнадійними боргами;
 7. обминання дебіторів з високим ризиком, наприклад, якщо покупці належать до країни чи галузі, що переживають істотні фінансові труднощі.

      Стосовно скорочення поточних зобов’язань підприємства, то, по-перше, необхідний базовий запас коштів для виконання поточних розрахунків, по-друге, необхідні визначені кошти для покриття непередбачених витрат, по-третє, доцільно мати визначену величину вільних коштів для забезпечення можливого чи прогнозованого розширення діяльності.

 

       

 

      Додаток Б

Баланс на 31.12.2007
 
Актив Код рядка На  початок звітного періоду На  кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
     - залишкова вартість 010 232 116
- первісна  вартість 011 442 524
- накопичена  амортизація 012 210 408
Незавершене будівництво 020 109960 51150
Основні засоби:
- залишкова  вартість 030 149670 313259
- первісна  вартість 031 567963 1587944
- знос 032 418293 1274685
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива  (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна  вартість 036 0 0
- накопичена  амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються  за методом участі в капіталі  інших підприємств 040 265092 444202
- інші фінансові  інвестиції 045 115069 39
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 95
Відстрочені податкові активи 060 21827 0
Інші необоротні активи 070 1 0
Усього  за розділом I 080 661851 808861
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 130960 183376
Поточні біологічні активи 110 97 109
Незавершене виробництво 120 14240 10173
Готова  продукція 130 4435 7789
Товари 140 86 172
Векселі одержані 150 122695 145175
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста  реалізаційна вартість 160 476361 807508
- первісна  вартість 161 489500 824874
- резерв  сумнівних боргів 162 13139 17366
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 10205 76577
- за виданими  авансами 180 37572 30637
- з нарахованих  доходів 190 0 0
- із внутрішніх  розрахунків 200 0 0
Інша поточна  дебіторська заборгованість 210 11884 7243
Поточні фінансові  інвестиції 220 40419 40916
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній  валюті 230 65 736
- в іноземній  валюті 240 168 998
Інші оборотні активи 250 7138 5651
Усього  за розділом II 260 856325 1317060
III. Витрати майбутніх  періодів 270 98 2951
Баланс 280 1518274 2128872
 

 

Продовження додатку Б

Пасив Код рядка На  початок звітного періоду На  кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
     Статутний капітал 300 158155 158155
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий  вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 9600 149737
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток) 350 292274 248106
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 0 0
Усього  за розділом I 380 460029 555998
II. Забезпечення наступних  виплат та платежів
Забезпечення  виплат персоналу 400 151 6060
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових  резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових  резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 1
Усього  за розділом II 430 151 6061
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 280
Інші довгострокові  фінансові зобов’язання 450 7744 157081
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 6093
Інші довгострокові  зобов’язання 470 0 0
Усього  за розділом III 480 7744 163174
IV Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 8897 7575
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 18003
Векселі видані 520 7935 719
Кредиторська  заборгованість за товари, роботи, послуги 530 456240 1222086
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних  авансів 540 9932 15934
- з бюджетом 550 1976 1858
- з позабюджетних  платежів 560 0 0
- зі страхування 570 3018 2611
- з оплати  праці 580 7316 7043
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх  розрахунків 600 0 0
Інші поточні  зобов'язання 610 553826 126732
Усього  за розділом IV 620 1049140 1402561
V. Доходи майбутніх  періодів 630 1210 1078
Баланс 640 1518274 2128872
 
 

 

Продовження додатку Б

Баланс на 31.12.2008
 
Актив Код рядка На  початок звітного періоду На  кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
     - залишкова вартість 010 116 144
- первісна  вартість 011 254 660
- накопичена  амортизація 012 408 516
Незавершене будівництво 020 51156 75110
Основні засоби:
- залишкова  вартість 030 313259 288505
- первісна  вартість 031 1587944 1620652
- знос 032 1274685 1332147
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива  (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна  вартість 036 0 0
- накопичена  амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються  за методом участі в капіталі  інших підприємств 040 444202 515361
- інші фінансові  інвестиції 045 39 89
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 95 0
Відстрочені податкові активи 060 0 18719
Інші необоротні активи 070 0 6843
Усього за розділом I 080 808867 904771
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 183380 159926
Поточні біологічні активи 110 109 0
Незавершене виробництво 120 10173 17760
Готова  продукція 130 7789 1730
Товари 140 172 62
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста  реалізаційна вартість 160 807508 673836
- первісна  вартість 161 824874 690075
- резерв  сумнівних боргів 162 17366 16239
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 76170 92124
- за виданими авансами 180 30637 38984
- з нарахованих  доходів 190 0 0
- із внутрішніх  розрахунків 200 0 0
Інша поточна  дебіторська заборгованість 210 152726 127760
Поточні фінансові  інвестиції 220 40916 43415
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 736 6476
- в іноземній  валюті 240 998 4943
Інші оборотні активи 250 5651 28143
Усього  за розділом II 260 1316965 1195159
III. Витрати майбутніх  періодів 270 2951 133
Баланс 280 2128783 2100063

Информация о работе Аналіз фінансової стійкості підприємства