Аналіз фінансової стійкості підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Октября 2011 в 15:49, курсовая работа

Описание работы

Фінансова стабільність держави визначається фінансовою стійкістю підприємств, а їх виняткове місце як суб’єктів господарської діяльності в народному господарстві зумовлює необхідність забезпечення фінансової стійкості підприємств.
В ринкових умовах суб’єкти господарювання самостійно залучають фінансові ресурси, намагаються ефективно їх розміщувати з метою забезпечення безперебійної підприємницької діяльності, здійснюють самостійний пошук контрагентів. Фінансова стійкість підприємства характеризується таким станом фінансових ресурсів, який відповідає потребам розвитку та вимогам ринку. А в сучасних умовах фінансова стійкість стає якісною характеристикою фінансових можливостей підприємства та його партнерів.

Работа содержит 1 файл

курсач.doc

— 448.50 Кб (Скачать)
 

 

Продовження додатку Б

Пасив Код рядка На  початок звітного періоду На  кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
     Статутний капітал 300 158155 158155
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий  вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 149737 161668
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток) 350 252998 409535
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 0 0
Усього  за розділом I 380 560890 729358
II. Забезпечення наступних  виплат та платежів
Забезпечення  виплат персоналу 400 6060 7348
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових  резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових  резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 1 0
Усього  за розділом II 430 6061 7348
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 40876 9868
Відстрочені податкові зобов’язання 460 6093 0
Інші довгострокові  зобов’язання 470 0 0
Усього  за розділом III 480 46969 9868
IV Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 7575 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 18003 0
Векселі видані 520 116924 1174
Кредиторська  заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1216881 1039433
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних  авансів 540 15934 123683
- з бюджетом 550 1860 1566
- з позабюджетних  платежів 560 0 0
- зі страхування 570 2831 761
- з оплати  праці 580 7043 6219
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх  розрахунків 600 0 0
Інші поточні  зобов'язання 610 126734 179693
Усього  за розділом IV 620 1513785 1352529
V. Доходи майбутніх  періодів 630 1078 960
Баланс 640 2128783 2100063
 
 

 

Продовження додатку Б

Баланс на 31.12.2009
 
Актив Код рядка На  початок звітного періоду На  кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
     - залишкова вартість 010 143,7 527,8
- первісна  вартість 011 659,5 1158,8
- накопичена  амортизація 012 515,8 631
Незавершене будівництво 020 75110,4 120698,2
Основні засоби:
- залишкова  вартість 030 288504,5 275368,9
- первісна  вартість 031 1620652 1670059,6
- знос 032 1332147,5 1394690,7
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива  (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна  вартість 036 0 0
- накопичена  амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються  за методом участі в капіталі інших підприємств 040 515361,5 459981,5
- інші фінансові  інвестиції 045 89,4 39,4
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Відстрочені податкові активи 060 18718,9 59229,5
Інші необоротні активи 070 6842,7 0
Усього  за розділом I 080 904771,1 915845,3
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 159926,1 218849,6
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 17760,2 21664,3
Готова  продукція 130 1730,4 392
Товари 140 62,1 90,5
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста  реалізаційна вартість 160 673835,6 843874,3
- первісна  вартість 161 690074,8 873329,4
- резерв  сумнівних боргів 162 16239,2 29455,1
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 0 57733,3
- за виданими  авансами 180 38984,2 124336,2
- з нарахованих  доходів 190 0 57733,3
- із внутрішніх  розрахунків 200 0 0
Інша поточна  дебіторська заборгованість 210 127760 128396,1
Поточні фінансові  інвестиції 220 43415,5 45250,7
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній  валюті 230 6475,6 5129,6
- в іноземній  валюті 240 4942,5 705,5
Інші оборотні активи 250 28143,1 25626,8
Усього  за розділом II 260 1195159,3 1563516,9
III. Витрати майбутніх  періодів 270 132,5 723,8
Баланс 280 2100062,9 2480086
 

 

Закінчення  додатку Б

Пасив Код рядка На  початок звітного періоду На  кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
     Статутний капітал 300 158154,6 158154,6
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий  вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 161668,6 159682,4
Резервний капітал 340 0 11941,5
Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток) 350 409534,5 548437,9
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 0 0
Усього  за розділом I 380 729357,7 878216,4
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення  виплат персоналу 400 7348 10691,3
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових  резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових  резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього  за розділом II 430 7348 10691,3
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові  фінансові зобов’язання 450 9867,5 9667,5
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові  зобов’язання 470 0 0
Усього  за розділом III 480 9867,5 9667,5
IV Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 151500
Векселі видані 520 1174,3 0
Кредиторська  заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1039433,4 777258,7
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних  авансів 540 123683,3 144031,5
- з бюджетом 550 1565,5 1922,6
- з позабюджетних  платежів 560 0 0
- зі страхування 570 760,5 1497
- з оплати  праці 580 6219,2 8512,8
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх  розрахунків 600 0 0
Інші поточні  зобов'язання 610 179693,1 495931,1
Усього  за розділом IV 620 1352529,3 1580653,7
V. Доходи майбутніх  періодів 630 960,4 857,1
Баланс 640 2100062,9 2480086
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

     ВИСНОВОК 

     У роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення задачі щодо удосконалення  оцінювання фінансового стану підприємств. Результати проведеного дослідження дозволили зробити наступні  висновки і пропозиції.

     На  основі узагальнення та аналізу праць  вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань оцінки фінансового стану зроблено висновок, що  фінансовий стан – це складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика діяльності підприємства в певному періоді, що відображає ступінь забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами, раціональності  їх розміщення, забезпеченості власними оборотними коштами для своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями та здійснення ефективної господарської діяльності в майбутньому. Фінансова стійкість передбачає здатність підприємства зберігати заданий режим функціонування за найважливішими фінансово-економічними показниками. Вона може розглядатися як результуюча категорія, що характеризує рівень стійкості роботи підприємства, його здатність забезпечити стабільні техніко-економічні показники й ефективно адаптуватися до змін у зовнішньому оточенні та внутрішньому середовищі. Сьогодні промислові підприємства України знаходяться у критичному стані ,тому що показники фінансових результатів цих підприємств за декілька років зменшився майже у п’ять разів

       До завдань, що вирішуються  в процесі оцінювання фінансового  стану, слід віднести дослідження  показників, отриманих в результаті  його аналізу, з точки зору  відповідності їх фактичних значень  нормальним для даного підприємства  рівням, ідентифікацію факторів, що вплинули на величину показника, визначення необхідної його величини на перспективу та способів її досягнення. Авторське розуміння ліквідності підприємства грунтується на положенні, згідно якого визначення ліквідності підприємства є оцінюванням його ринкової вартості як сукупного активу.

       За результатами оцінки фінансового  стану підприємства визначено,  що ДП « Харківський радіозавод  «Протон» стає більш залежним  від зовнішніх кредиторів (залежить  від зовнішніх джерел)але,не зважаючи на це, дає тим самим можливість проведення незалежної фінансової політики. Показники фінансових результатів  свідчить про те ,що на даному етапі ДП ХРЗ «Протон» випробовує фінансові ускладнення

     Отже, фінансова стійкість відображає такий стан його фінансових ресурсів і такий ступінь їхнього використання, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими засобами, здатне забезпечити безперебійний процес виробництва й реалізації продукції, а також затрати на його розширення та оновлення. 
 
 

 

     

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV
 2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». //В редакції закону N 1829-ІІІ  від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.391
 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» Наказ Мінфіну України № 87 від 31/03/99 р.
 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N87 від 31.03.99                   
 5. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого предприятия / Л.Т. Гиляровская, А.А. Вехорева, СПб.: Финансы. – 2003.
 6. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП «ИТЕМ лтд», СП «АДЕФ-Украина», 1996. – 534 с.
 7. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства.//Дебет-Кредит. – 2000. -  №34 – с. 24-37.
 8. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. - 112 с.
 9. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 680 с.
 10. Економічний аналіз: Навч. посібник /М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбатор; за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г.Чумаченка. –К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
 11. Економічний аналіз. Навчальний посібник. Ч. 2 / Г.Ф. Азаренков, З.Ф. Петряєва, Г.Г. Хмеленко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2004. – 232с. (Укр.. мова)
 12. Івахненко В.М, Горбаток М.І, Льовочкін В.С. Економічний аналіз:  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 1999. – 176 с.
 13. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – МАУП, 2000. – 152 с.
 14. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 512 с.
 15. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Т-во «Знання», К., 2000. — 378 с.
 16. Комплексный экономический анализ. Учебное пособие. Санникова И.Н., Стась В.Н., Эдгардт О.И.: - Барнаул.- 2003
 17. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія.–К.: КНЕУ, 2001.–387 с
 18. Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві: Навчальний посібник. – Львів: Світ, 1998. – 208 с
 19. Любушин Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Уч. пособие для вузов. – М.: «ЮНИТИ-ДАНА», - 2003.- 471с.
 20. Лях Л. М. Про визначення основних критеріїв фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств.//Економіка АПК.– 2000. - №5. – с. 42-47.
 21. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.
 22. Національні стандарти бухгалтерського обліку: нормативна база. 9-те вид, доп. - X.: Фактор, 2006. – 120 с.
 23. Павловська О.В. Фінансовий аналіз. – К.: Вид. КНЕУ, 2002. – 265 с.
 24. Руденко Л.В., Подольська В.О., Яріш О.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: НМЦ «Укрпросвіта», 2005. – 212 с.
 25. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2005.- 662 с.
 26. Савицкая Г.В. Аналіз хозяйственной деятельности предприятия: 4-е издание, переработанное и дополненное – Мн.: ООО «Новое знание», 2000. – 668с.
 27. В.П. Савчук. Финансовая диагностика и мониторинг деятельности предприятия (практические подходы и технологии). – Киев. 2004
 28. Ольга Михайлик. Як читати і аналізувати фінансову звітність. Посібник для членів наглядових рад та керівників акціонерних товариств. – 2004. 109с. http://www2.ifc.org/ukraine/ucdp
 29. Стоун Д. Бухгалтерский учет и финансовый анализ – К.: КНЕУ, 1998.– 300 с.
 30. Учет и финансовый анализ /Под ред. Д.А. Панкова. – Мн.: Технология, 1997. – 250 с.
 31. Экономический анализ: Учебник для вузов. /Под ред. Л.Т.Гиляровской. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.–527 с.
 32. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємств та її аналіз. - К.: Кондор, 2002. – 214 с.
 33. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 1996.–176 с.
 34. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: «А.С.К», 2003. – 240 с.
 35. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 208 с.
 36. Шишкин А.К., Микрюков Н.Д. Учет, анализ, аудит на предприятий. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 210 с.

Информация о работе Аналіз фінансової стійкості підприємства