Аналіз фінансового стану ВАТ «Фармак»

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Октября 2011 в 00:13, курсовая работа

Описание работы

Обєктом дослідження у даній роботі є ВАТ «Фармак». ВАТ «Фармак» - це провiдна фармацевтична компанiя, яка успiшно та динамiчно розвивається з часу її створення в 1925 роцi, а 27 червня 1994 року була реорганізована у відкрите акціонерне товариство. Пiдприємство впевнено займає провiдне мiсце в фармацевтичнiй галузi України та добре вiдоме за її межами. ВАТ «Фармак» в 2008 роцi зайняв перше мiсце серед вiтчизняних виробникiв, ставши компанiєю № 1 на фармацевтичному ринку України (за даними Державного комiтету статистики України).

Работа содержит 1 файл

rabota.doc

— 383.50 Кб (Скачать)

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.ГЕТЬМАНА 
 
 
 
 
 

Аналіз  фінансового стану  ВАТ «Фармак» 
 
 
 
 

          Виконала:

          студентка ІІІ-го курсу

          спец.6508, 11 гр.

          Давидич Марія

          Перевірила: 
           
           
           
           
           

Київ  – 2011р.

 

       Загальна оцінка підприємства ВАТ «Фармак»

      Обєктом дослідження у даній роботі є ВАТ «Фармак». ВАТ «Фармак» - це провiдна фармацевтична компанiя, яка успiшно та динамiчно розвивається з часу її створення в 1925 роцi, а 27 червня 1994 року була реорганізована у відкрите акціонерне товариство. Пiдприємство впевнено займає провiдне мiсце в фармацевтичнiй галузi України та добре вiдоме за її межами. ВАТ «Фармак» в 2008 роцi зайняв перше мiсце серед вiтчизняних виробникiв, ставши компанiєю № 1 на фармацевтичному ринку України (за даними Державного комiтету статистики України). На сьогоднiшнiй день в компанiї розроблений i активно здiйснюється стратегiчний план перетворення в пiдприємство європейського типу. Для цього впроваджуються найновiшi технологiї, проводиться технiчне переозброєння i модернiзацiя виробничих потужностей вiдповiдно до правил належної виробничої практики лiкарських засобiв GMP, удосконалюється iнтегрована система менеджменту. Також проводиться комплекс заходiв для захисту навколишнього середовища.

      Акціонерне товариство має дочiрнi пiдприємства - дочiрнє пiдприємство "Смуглянка" (с.Затока, Бiлгород-Днiстровський р-н, Одеської областi), ТОВ"Фармахiм", м.Харкiв та представництва: ВАТ "Фармак" у мiстi Москва, ВАТ "Фармак" у республiцi Казахстан (Алма-Ата), ВАТ "Фармак" у республiцi Узбекистан (Ташкент).

      Основними види діяльності ВАТ «Фармак» є:

      24.42.0 Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв

      51.46.0 Оптова торгiвля фармацевтичними товарами

      52.31.0 Роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами

      На сьогоднiшнiй день ВАТ "Фармак" випускає понад 225 найменувань лiкарських препаратiв. Асортимент компанiї щорiчно збiльшується на 15 - 20 найменувань. Новi лiкарськi засоби базуються на сучасних технологiях та досягненнях в областi фармакологiї i медицини. Протягом 2008 року ВАТ «Фармак» займалося не тiльки випуском нових лiкарських засобiв, а також розширенням iснуючого асортименту шляхом випуску додаткових форм випуску лiкiв з метою кращого задоволення потреб споживачiв.

      Вiдвантаження продукцiї ВАТ "Фармак" за 2008 рiк склало 540,4 млн.грн., з них на внутрiшнiй ринок України було вiдвантажено 435,5 млн.грн. (що складає 81,3% загального вiдвантаження), на експорт - 104,9 млн.грн. (18,7% загального вiдвантаження). Тобто, основним ринком збуту продукцiї ВАТ "Фармак" являється внутрiшнiй ринок. Частка ВАТ «Фармак» у 2008 роцi серед вiтчизняних пiдприємств складає 13,5 %.

      Основними споживачами продукцiї ВАТ "Фармак" на ринку України безпосередньо являються: фармацевтичнi дистриб'ютори (Артур-К, ВВС-ЛТД, БАДМ, Фра-М), АТ "Фармацiя", аптечнi бази, Мiстерство охорони здоров'я, МВС України, медичнi заклади, аптеки.

      Також у ВАТ "Фармак" налагодженi канали збуту на ринки iнших країн: налагоджено спiвробiтництво з АГ "Фарма"(Латвiя), "Бєлфрансфармацiя" (Бiлорусь), "БIК-ФАРМА" (Болгарiя), "ОХЗ-Восток" (Казахстан), "БОФАРМ" (Росiя) та iншi, є спiльнi пiдприємства в Польщi ("Фармак СП") та Росiї ("Фармак-Плюс").

Код за ЄДРПОУ:
    00481198
Юридична адреса: 04080 м.Київ, вул.Фрунзе, 63
Керівник: Генеральний директор Жебровська Філя Іванівна
Дата реєстрації:
      19.06.1996
Орган: Подільська районна державна адміністрація міста Києва
Вид економічної діяльності:  
Код за КВЕД:
     24.42.0
Найменування:
  Виробництво фармацевтичних препаратів
Регіон:
    м. Київ
 

 

     Показники оцінки фінансового  стану підприємства

     Щоб побачити реальний фінансовий стан підприємства та оцінити глибину того негативного становища, в якому воно перебуває необхідно розрахувати цілий ряд фінансових показників, які стануть основою для прийняття рішення про здійснення заходів фінансової оздоровлення або санації підприємства, пошуку альтернативних джерел для цих заходів або прийняття рішення про ліквідацію підприємства. Для розрахунку показників використаємо дані Балансу підприємства (Додаток 1), Звіту про фінансові результати (Додаток 2), Приміток до річної фінансової звітності за 2006-2010 роки. 

Таблиця 1

Аналіз  показників фінансової незалежності та структури  капіталу по підприємству за 2006-2010 роки

Назва Значення  показника по роках Відносна  зміна показника
показника 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2011
Автономії(Власний капітал/Активи) 0,58 0,64 0,43 0,51 0,61 1,11 0,67 1,19 1,20
Стабільності(Власний капітал/Позичковий капіта) 1,35 1,77 0,75 0,94 0,63 1,31 0,42 1,25 0,67
Леверіджа(Довгострокові пасиви/Власний к.) 0,11 0,24 0,63 0,41 0,21 2,26 2,61 0,65 0,51

     Трактування динаміки показників:

     Коефіцієнт  незалежності (автономії) характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов’язання за рахунок власних  активів відношення власних засобів до всіх джерел засобів підприємства. Цей коефіцієнт показує частку власного капіталу в загальній сумі джерел засобів підприємства. Ця частка має бути більше 0,5. За такої системи підприємство теоретично буде ефективним. Загалом протягом всього аналізованого періоду коефіцієнт був більше 0,5. Тільки на початку 2009 року він знизився до 0,43. 

     Коефіцієнт  стабільності повинен мати значення більше 1. Він був найбільшим на початок 2008 року, та найменшим на початок 2009 року – 0,43.

     Коефіцієнт  фінансового левереджу визначає частку власних коштів у довгострокових зобов’язаннях. Коефіцієнт характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов’язань.  Зменшення коефіцієнта свідчить про зменшення фінансового ризику, він залежить від галузі. Найнижчий показник був на початку 2007 року, потім він почав зростати.

Таблиця 2

Аналіз  коефіцієнтів ліквідності  активів  та платоспроможності підприємства за 2006-2010 роки

Назва Значення  показника по роках Відносна  зміна показника
показника 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Крефіцієнт  Абсолютної ліквідності(Грошові кошти/Короткострокові пасиви) 0,01 0,09 0,10 0,06 0,04 8,28 1,11 0,6 0,67
Коефіцієнт  Швидкої ліквідності(150+160 +170-250)/620) 0,53 0,77 0,63 0,72 0,68 1,47 0,81 1,14 0,94
Коефіцієнт  Покриття(260/620) 0,90 1,22 0,9 3,7 1,15 1,36 0,73 4,11 0,1
Маневрування  ЧОА -0,11 0,41 -0,97 0,74 0,26 -3,81 -2,34 -0,76 0,35
 

Трактування динаміки показників:

     Величина  чистих оборотних активів (власні оборотні кошти, робочий, функціонуючий капітал) має тенденцію до постійних змін. Так на початок 2008 року показник є досить високим – 35782 , тоді як на початок 2009 року він різко падає  -0,85 разів.

     Коефіцієнт  абсолютної ліквідності показує, яку  частину короткострокових пасивів  підприємство може одномоментно погасити. Для нормального функціонування підприємства він повинен знаходитись у рекомендованих межах, які становлять >0. Протягом 3 років підприємство ВАТ «Фармак» мало середній показник одномоментного погашення короткострокових пасивів 0,06. При розрахунку коефіцієнта абсолютної ліквідності було встановлено, що компанія має змогу погасити деяку частину короткострокових пасивів. На початку 2009 року з початком 2008 коефіцієнт зріс у 1,11 разів. Але не завжаючи на це, підприємство може мати певні ускладнення при виникненні потреби у негайному погашенні своїх зобов'язань

     Коефіцієнт  швидкої (проміжної) ліквідності (кислотний  тест ”) має знаходитись у межах 0,6-0,8. На ВАТ «Фарамак» цей показник має середнє значення 0,65. На початок  періоду  у 2008 році коефіцієнт є найбільшим і становить 0,77 погашення короткострокових пасивів.

     Коефіцієнт  поточної (загальної) ліквідності (покриття) має оптимальне значення більше 1, тобто  на нашому підприємстві ця умова задовольнялась лише на початку 2008 року.

     Коефіцієнт  маневрування визначає відношення вільних  обігових коштів (поточні активи –  поточні зобов’язання) до власного капіталу. Для нормального функціонування підприємства він має з кожним роком зростати.  Підвищився він  лише на початку 2008 року, на початок 2007 та 2009 він мав відємне значення . Щоб збільшився коефіцієнт маневреності, потрібно збільшувати запозичені кошти або стримувати зростання власного капіталу.

Таблиця 3

Аналіз  показників стану  основних засобів  по підприємству за 2006-2010 роки

Назва Значення  показника по роках Абсолютна зміна показника
показника 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Коефіцієнт  зносу 0,34 0,35 0,33 0,42 0,36 1,02 0,94 1,27 0,86
Коефіцієнт  придатності 0,66 0,65 0,67 0,58 0,64 0,99 1,03 0,87 1,10
Коефіцієнт  оновлення 8,78 9,69 8,65 9,23 8,41 1,10 0,89 1,07 0,91

Информация о работе Аналіз фінансового стану ВАТ «Фармак»