Аналіз фінансового стану ВАТ «Фармак»

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Октября 2011 в 00:13, курсовая работа

Описание работы

Обєктом дослідження у даній роботі є ВАТ «Фармак». ВАТ «Фармак» - це провiдна фармацевтична компанiя, яка успiшно та динамiчно розвивається з часу її створення в 1925 роцi, а 27 червня 1994 року була реорганізована у відкрите акціонерне товариство. Пiдприємство впевнено займає провiдне мiсце в фармацевтичнiй галузi України та добре вiдоме за її межами. ВАТ «Фармак» в 2008 роцi зайняв перше мiсце серед вiтчизняних виробникiв, ставши компанiєю № 1 на фармацевтичному ринку України (за даними Державного комiтету статистики України).

Работа содержит 1 файл

rabota.doc

— 383.50 Кб (Скачать)
 
Пасив Код рядка 2006 2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
I. Власний капітал            
Статутний капітал 300 36366 36366 36366 36366 36366
Пайовий капітал 310 0 0 0 0 0
Додатковий  вкладений капітал 320 0 0 0 0 0
Інший додатковий капітал 330 12327 306137 306137 306137 306137
Резервний капітал 340 9092 9092 9092 9092 9092
Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток) 350 153836 166939 63687 210224 408913
Неоплачений капітал 360 0 0 0 0 0
Вилучений капітал 370 0 0 -50 0 0
Усього  за розділом I 380 211621 518534 415232 561719 760508
II. Забезпечення наступних виплат  та платежів            
Забезпечення  виплат персоналу 400 7 802 0 0 5696
Інші  забезпечення 410 630 2839 2212 4147 1577
Сума  страхових резервів 415 0 0 0 0 0
Сума  часток перестраховиків у страхових  резервах 416 0 0 0 0 0
Цільове фінансування 420 1987 0 0 0 0
Усього  за розділом II 430 2624 3641 2212 4147 10873
ІІІ. Довгострокові зобов’язання            
Довгострокові кредити банків 440 20764 112492 258360 216384 142737
Інші  довгострокові фінансові зобов’язання 450 826 826 0 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 8 9253 0 13666 15573
Інші  довгострокові зобов’язання 470 829 1597 1314 624 214
Усього  за розділом III 480 22427 124168 259674 230674 158524
ІV. Поточні зобов’язання            
Короткострокові кредити банків 500 66145 81125 178184 166407 186932
Поточна заборгованість за довгостроковими  зобов’язаннями 510 29659 32175 70806 62992 57505
Векселі видані 520 0 0 0 5039 5705
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 28405 40184 34073 37122 43209
Поточні зобов’язання за розрахунками:            
з одержаних  авансів 540 519 15 46 121 248
з бюджетом 550 3099 3908 938 18983 13513
з позабюджетних  платежів 560 0 0 0 0 0
 зі  страхування 570 664 1238 1241 1833 23
 з  оплати праці 580 1777 3110 3573 4783 7563
з учасниками 590 223 308 1204 38 7593
 із  внутрішніх розрахунків 600 0 0 0 0 0
Інші  поточні зобов'язання 610 841 364 459 212 338
Усього  за розділом IV 620 131332 162427 290524 297530 322629
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 2333 2090 1820 1558
Баланс 640 368004 811103 969732 1095890 1254092
 

 

Додаток 2

Стаття Код рядка 2006 2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
I. Рух коштів у результаті операційної  діяльності            
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 10 40271 64696 -77861 191687 294258
Коригування на:            
амортизацію необоротних активів 20 17895 26318 41128 48971 52346
  збиток (прибуток) від нереалізованих  курсових різниць 40 -9 -1477 -13465 -1741 -21608
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 70 68975 116272 131549 298361 10
Зменшення (збільшення) оборотних активів 80 -17716 -66817 -495114 -68309 -59891
Збільшення (зменшення):            
- поточних зобов’язань 100 650 12660 -5519 9718 13054
Сплачені  податки на прибуток 140 -10427 -12728 -16091 -1550 0
Чистий  рух коштів від операційної діяльності 170 30717 36262 35658 201675 162210
II. Рух коштів у результаті інвестиційної  діяльності            
Придбання:            
  фінансових інвестицій 240 -440 -282 0 0  
необоротних активів 250 -58211 -105542 -146044 -154304 -128964
Чистий  рух коштів від інвестиційної  діяльності 300 -57304 -105097 -145114 -154304 -128964
III. Рух коштів у результаті фінансової  діяльності            
Надходження власного капіталу 310 822 909 0 0  
Отримані  позики 320 126669 348278 524901 353270 218434
Погашення позик 340 -92029 -241483 -383081 -415082 -276585
Сплачені  дивіденди 350 -1614 -1418 -816 0 1276
Чистий  рух коштів від фінансової діяльності 390 27014 80748 110657 -61812 -59127
Чистий  рух коштів за звітній період 400 427 11913 1201 -14441 -25881
Вплив зміни валютних курсів на залишок  коштів 420 9 1477 13465 1741 21608
Залишок коштів на кінець року 430 1450 14840 29506 16806 12533
             
             
             
Чистий  рух коштів(CF) за видами діяльності, тис. грн. 2006 2007 2008      
       від операційної 30717 36262 35658      
       від інвестиційної -57304 -105097 -145114      
       від фінансової 27014 80748 110657      
Чистий  рух коштів за звітній  період, тис. грн 427 11913 1201      
Залишок коштів на початок року(+) 1014 1450 14840      
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів(+ -) 9 1477 13465      
Залишок коштів на кінець року, тис. грн. 1450 14840 29506      
  Стаття Код рядка 2006       2007 2008
  1 2 3       4 5
1 I. Рух коштів у  результаті операційної  діяльності              
2 Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 10 40271       64696 (77861)
3 Коригування на амортизацію необоротних активів 20 17895       26318 41128
4  Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових  різниць 40 (9)       (1477) (3465)
5 Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах (р.2+р.3+р.4) 70 68975       116272 131549
6 Зменшення (збільшення) оборотних активів 80 (17716)       (66817) (49514)
7 Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 100 650       12660 (5519)
8 Сплачені  податки на прибуток 140 (10427)       (12728) (16091)
9 Чистий  рух коштів від  операційної діяльності (р5+р6+р7+р8) 170 30717       36262 35658
10 II. Рух коштів у  результаті інвестиційної  діяльності              
11 Придбання:              
12  фінансових  інвестицій 240 (440)       (282) X
13 необоротних активів 250 (58211)       (105542) (146044)
14 Чистий  рух коштів від  інвестиційної діяльності 300 (57304)       (105097) (1451140
15 III. Рух коштів у  результаті фінансової  діяльності              
16 Надходження власного капіталу 310 822       909 0
17 Отримані  позики 320 126669       348278 524901
18 Погашення позик 340 (92029)       (241483) (383081)
19 Сплачені  дивіденди 350 (1614)       (1418) (816)
20 Чистий  рух коштів від  фінансової діяльності (р19+р20+р21+р22) 390 27014       80748 110657
21 Чистий  рух коштів за звітній  період (р9+р14+р20) 400 427       11913 1201
22 Вплив зміни  валютних курсів на залишок коштів 420 9       1477 13465
23 Залишок коштів на кінець року 430 1450       14840 29506
 

 

Додаток 3

Стаття Код рядка 2007 2008 2009
1 2 3 4 5
Чистий  доход (виручка) від  реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 35 290127 394892 524851
Собівартість  реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 40 -167918 -209172 -278061
  Валовий прибуток (збиток) 50 122209 185720 246790
Інші операційні доходи 60 21441 46327 139119
Адміністративні витрати 70 -21223 -33650 -44301
Витрати на збут 80 -31201 -51440 -86211
Інші  операційні витрати 90 -39560 -58530 -152940
Фінансові результати від операційної  діяльності (прибуток/збиток) 100 51666 88427 102457
Доход від участі в капіталі 110 723 0 0
Інші  фінансові доходи 120 939 408 930
Інші  доходи 130 1537 2915 34244
Фінансові витрати 140 -10943 -15481 -24508
Інші  витрати 160 -3651 -11573 -190984
Фінансові результати від звичайної  діяльності до оподаткування: (прибуток/збиток) 170 40271 64696 -77861
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 -14441 -25269 0
Фінансові результати від звичайної  діяльності: (прибуток/збиток) 190 25830 39427 -71857,00
Чистий  прибуток/збиток 220 25830 39427 -71857

Информация о работе Аналіз фінансового стану ВАТ «Фармак»