Аналіз фінансового стану ВАТ «Фармак»

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Октября 2011 в 00:13, курсовая работа

Описание работы

Обєктом дослідження у даній роботі є ВАТ «Фармак». ВАТ «Фармак» - це провiдна фармацевтична компанiя, яка успiшно та динамiчно розвивається з часу її створення в 1925 роцi, а 27 червня 1994 року була реорганізована у відкрите акціонерне товариство. Пiдприємство впевнено займає провiдне мiсце в фармацевтичнiй галузi України та добре вiдоме за її межами. ВАТ «Фармак» в 2008 роцi зайняв перше мiсце серед вiтчизняних виробникiв, ставши компанiєю № 1 на фармацевтичному ринку України (за даними Державного комiтету статистики України).

Работа содержит 1 файл

rabota.doc

— 383.50 Кб (Скачать)
 

Трактування динаміки показників:

     Коефіцієнт  зносу основних засобів визначає й показує рівень фізичного та морального зносу основних засобів. Суттєві зміни показника протягом досліджуваного періоду не спотсерігаються. Так на початок 2009 року показник був найнижчий – 0,33.

     Коефіцієнт  придатності на ВАТ «Фармак» має  тенденцію до збільшення, що  є  позитивним, лише на початок 2008 року його значення трішки знизилось.

     Коефіцієнт  оновлення основних засобів визначає й показує рівень фізичного та морального оновлення основних засобів. По ньому видно відношення збільшення за період вартості основних засобів до суми первісної вартості ОЗ. Значення показника коливаються, на початок 2008 року він був найбільшим – 9,68, а на початок 2009 – найменшим  8,65.

     Коефіцієнт  вибуття повинен бути меншим коефіцієнту  оновлення, на підприємстві ця вимога виконується. Так на початок 2009 року коефіцієнт був найнижчим – 0,55.

     Питома  вага активної частини основних засобів на ВАТ «Фармак» має перемінні значення – від 7,84 на початок 2007 року до 6,72 на початок 2009 року.

Таблиця 4

Аналіз Cash-flow та прибутковості  по підприємству за 2006-2010 роки 

Назва Значення  показника по роках Зміна показника
показника За 2006 рік За 2007 рік За 2008 рік 2007 рік до 2006 2008 рік до 2007
Cash-flow 43725,00 65745,00 -30729,00 1,50 -0,47
Коефіцієнт  Cash-flow 0,29 0,31 -0,08 1,08 -0,25
Рентабельність  активів  (капіталу) 0,07 0,07 -0,08 0,95 -1,21
Рентабельність  реалізації 1 0,42 0,47 0,47 1,12 1,00
Рентабельність  реалізації 2 0,09 0,10 -0,14 1,12 -1,37
Рентабельність  основної  діяльності -0,73 -0,89 -0,89 1,22 1,00
Рентабельність  власного капіталу 0,12 0,11 -0,15 0,88 -1,43
Період  окупності власного капіталу 8,19 9,26 -6,50 1,13 -0,70

Трактування динаміки показників:

     Показник Cash-flow на підприємстві має тенденцію  від 43725,00 на початок 2007 року із різким зниженням до -30729,00 на початок 2009 року .

     Коефіцієнт  Cash-flow мав максимальне значення – 0,31 у 2007 році, потім різко впав у 2008 до -0,08.

     Рентабельність  активів визначає частку чистого  прибутку підприємства. Коефіцієнт показує, скільки чистого прибутку припадає на одинцю коштів, інвестованих в активи підприємства. Аналізуючи дані, і провівши відповідні розрахунки, можна сказати, що у 2006 та 2007 роках рентабельність була однаковою – 0,07, а в 2008 році впала до -0,08.

     Рентабельність 1 реалізованої продукції показує  відношення валового прибутку від реалізації продукції до чистого доходу від  реалізації продукції. Так на початок 2007 року значення було 0,42, та зросло до 0,47 у на початок 2009 року.

     Рентабельність 2 реалізованої продукції за прибутком  від операційної діяльності визначає частку прибутку від операційної  діяльності в чистому доході від  реалізації продукції підприємства. Коефіцієнт показує, скільки прибутку від операційної діяльності припадає на одиницю чистого доходу від реалізації продукції. У 2007 році порівняно з 2007 рентабільність зросла у 1,12 разів – до 0,1, але у 2008 році показник різко впав до -0,14.

     Рентабельність  основної діяльності є відношенням  валового прибутку від реалізації до собівартості реалізованої продукції. З початку 2007 року з цей показник має відємне значення, у 2008 році становив -0,89.

     Рентабельність  власного капіталу  визначає частку чистого прибутку у власному капіталі, вкладеному у підприємство. Коефіцієнт показує потенційні можливості розширення діяльності підприємства, ефективне використання активів, створених за рахунок власного капіталу. Аналізуючи дані можна сказати, що у 2006 році підприємство мало найбільше значення, тоді як у 2008 році рентабельність становила лише -0,15, що пов’язано зі збитками, які підприємство понесло у 2008 році.

     Період  окупності власного капіталу показує, за який період власний капітал може бути компенсований чистим прибутком підприємства.  Рекомендовано, щоб даний коефіцієнт знижувався, але у нас він почав зросати з 2006 до 2007 року у 1,13 разів, а в 2008 році впав у -0,07 разів.

Таблиця 5

Аналіз  показників ділової  активності по підприємству за 2006-2010 роки

Назва Значення  показника по роках Зміна показника
показника За 2006 рік За 2007 рік За 2008 рік 2007 рік до 2006 2008 рік до 2009
Ресурсовіддача 0,80 0,69 0,61 0,86 0,88
Коефіцієнт  обертання дебіторської заборгованості 2,39 2,54 2,27 1,06 0,89
Коефіцієнт  обертання кредиторської заборгованості -1,28 -1,42 -1,23 1,11 0,86
Коефіцієнт  обертання запасів 13,31 13,79 13,83 1,04 1,00
Фондовіддача 1,13 0,71 0,57 0,63 0,81
Період  інкасації (оборотність дебіторської заборгованості, днів) 150,61 141,85 158,50 0,94 1,12
Оборотність кредиторської заборгованості, днів -281,56 -252,79 -293,21 0,90 1,16
Оборотність  запасів, днів 27,04 26,10 26,04 0,97 1,00
Операційний цикл, днів 177,65 167,95 184,54 0,95 1,10
Фінансовий  цикл, днів 459,22 420,74 477,75 0,92 1,14

      Трактування динаміки показників:

     Коефіцієнт  оборотності активів (коефіцієнт трансформації  капіталу, ресурсовіддача) з 2006 року до 2009 року знизився з 0,80 до 0,61.

     Коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості визначає відношення виручки підприємства до середньої величини дебіторської заборгованості за період. Коефіцієнт показує, у скільки разів виручка перевищує середню дебіторську заборгованість. Порівнюючи початок 2009 року з початком 2007 можна зробити висновок, що коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості знизився, що є негативним результатом.

     Коефіцієнт  обертання кредиторської заборгованості визначає відношення собівартості підприємства до середньої величини кредиторської заборгованості за період. Коефіцієнт показує, у скільки разів собівартість перевищує середню кредиторську заборгованість. Порівнюючи дані можна зробити висновок, що коефіцієнт обертання кредиторської заборгованості має відємне значчення, так на початок 2009 року він становив -1,23.

     Коефіцієнт  оборотності матеріально-виробничих запасів визначає відношення собівартості реалізованої продукції до середніх виробничих запасів. Так у 2006 році він  становив 13,3 днів, а у 2008 році – 13,8.

     Коефіцієнт фондовіддачі визначає відношення чистої виручки від реалізації до балансової вартості ОЗ. Коефіцієнт показує, наскільки інвестиції, вкладені в засоби виробництва, приносять дохід підприємству. Протягом всього період показник знаходиться у межах 0,7, і в 2008 році знизився до 0,57.

     Період  погашення дебіторської заборгованості визначає відношення періоду аналізу  до коефіцієнта обертання дебіторської заборгованості. Цей коефіцієнт показує  середній термін  інкасації дебіторської заборгованості, тобто період її погашення. Проводячи аналіз, можемо зробити висновок, що період погашення дебіторської заборгованості за 2008 рік зріс до 158 днів.

     Період  погашення кредиторської заборгованості визначає й показує середній рівень сплати підприємством короткострокової заборгованості. Проаналізувавши усі дані, можна зробити висновок, що коефіцієнт має відємне значенння.

     Динаміка  оборотності запасів показує  нам, з якої швидкістю змінюється обіговість запасів підприємства. Він  показує нам перспективне зростання  обіговості запасів, якщо у 2006 році показник становив 27,04, то у 2008 році він встановлюється на рівні 26,04.

     Період  операційного циклу визначає й показує  термін обороту грошових коштів. Протягом усіх періодів спостерігається коливання  значень, але у 2008 році період операційного циклу є найвищим та встановися на рівні 188 днів.

     Період  фінансового циклу визначає й  показує термін перетворення придбаних  матеріальних ресурсів на грошові кошти. У  2008 році показник теж зріс до 477.

 

      Висновок

     Отже, як ми бачимо на ВАТ «Фармак» спостерігається в цілому стійкий фінансовий стан. Зону невизначеності з позитивною динамікою показують і традиційний, і дискримінантний аналіз.

     Так у 2008 році на ВАТ «Фармак» спостерігалась криза прибутковості (перманентні  збитки вихолощують власний капітал, і це призводить до незадовільної структури балансу, ) криза перебувала у фазі, яка безпосередньо не загрожує функціонуванню підприємства (за умови переведення його на режим антикризового управління).

 

      Додаток 1

Баланс ВАТ "Фармак" 2006-2010 роки      
Актив Код рядка 2006 2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
I. Необоротні активи            
Нематеріальні активи:            
залишкова вартість 10 414 379 610 1115 3067
первісна  вартість 11 513 588 870 1612 4750
 накопичена  амортизація 12 -99 -209 -260 -497 -1683
Незавершене будівництво 20 82130 76516 85674 198806 67150
Основні засоби:            
залишкова вартість 30 160929 529634 607922 569719 802986
первісна  вартість 31 256892 860788 972606 981336 1262901
 знос 32 -95963 -331154 -364684 -411617 -459915
Довгострокові біологічні активи::            
справедлива (залишкова) вартість 35 0 0 0 0 0
 первісна  вартість 36 0 0 0 0 0
 накопичена  амортизація 37 0 0 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:            
 які  обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 40 3202 3484 3374 3834 4260
інші  фінансові інвестиції 45 978 978 978 978 5846
Довгострокова дебіторська заборгованість 50 2253 1785 1409 1021 729
Відстрочені податкові активи 60 0 0 9500 0 0
Інші  необоротні активи 70 0 0 0 0 0
Усього  за розділом I 80 249906 612776 709467 775473 884038
II. Оборотні активи            
Виробничі запаси 100 26917 37158 38038 58103 70574
Поточні біологічні активи 110 0 0 0 0 0
Незавершене виробництво 120 2427 5407 1745 8084 8238
Готова  продукція 130 19293 29974 38120 40079 71677
Товари 140 75 87 583 11044 371
Векселі одержані 150 0 0 0 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:            
 чиста  реалізаційна вартість 160 54987 86141 128014 165884 175055
 
 
первісна  вартість
161 57539 88693 130217 168087 177258
резерв  сумнівних боргів 162 -2552 -2552 -2203 -2203 -2203
Дебіторська заборгованість за рахунками:            
за  бюджетом 170 4952 12204 9914 14458 15246
за  виданими авансами 180 7409 11873 10518 14754 14935
 з  нарахованих доходів 190 0 0 0 0 0
 із  внутрішніх розрахунків 200 0 0 0 0 0
Інша  поточна дебіторська заборгованість 210 484 510 3637 902 1197
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 0 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:            
в національній валюті 230 1207 389 545 15785 10903
в іноземній  валюті 240 243 14451 28961 1021 1630
Інші  оборотні активи 250 8 15 24 38 32
Усього  за розділом II 260 118002 198209 260099 320252 369858
III. Витрати майбутніх періодів 270 96 118 166 165 196
Баланс 280 368004 811103 969732 1095890 1254092

Информация о работе Аналіз фінансового стану ВАТ «Фармак»