Аналіз фінансовогостану

Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Октября 2011 в 01:01, лекция

Описание работы

наведені основні показники за якими аналізують фін. стан п-ва

Работа содержит 1 файл

Т9Аналіз фін стан ПРЕЗЕНТ.doc

— 255.50 Кб (Скачать)
 

  Тема 9: Аналіз фінансового стану підприємства

ФІНАНСОВИЙ  СТАН ПІДПРИЄМСТВА

характеризується  системою показників, що відображають наявність, розміщення та ефективність використання фінансових ресурсів підприємства,

визначається  здатністю підприємства формувати і залучати кошти,

повертати борги і покривати  збитки.

    ПРЕДМЕТ аналізу фінансового стану: ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

    (їх формування, наявність, розміщення та ефективне використання) 

    ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ:

   • аналіз ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;
   • аналіз ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;
   • аналіз рентабельності підприємства та його конкурентоспроможність;
   • визначення резервів підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства.
 

     СУБ’ЄКТИ  АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО  СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Суб’єкти  аналізу Інтереси  суб’єктів аналізу
 
Безпосередньо зацікавлені в  діяльності підприємства
Власники (акціонери) Динаміка  частки власного капіталу, фінансові результати, фінансова стійкість підприємства
Інвестори, фінансові аналітики  на ринку капіталів Інвестиційна  привабливість, інвестиційна активність, рівень ризику інвестування
Кредитори Кредитоспроможність, ліквідність
Постачальники, інші контрагенти Фінансова стійкість, платоспроможність
Конкуренти  Фінансовий  стан
Держава в особі контролюючих органів Фінансові результати
Менеджери підприємств Фінансова інформація, необхідна  для управління
Персонал  Фінансові результати, фінансовий стан
 
Опосередковано зацікавлені в діяльності підприємства
Аудитори, консультанти, консалтингові  фірми, фондові біржі, засоби масової інформації, асоціації, профспілки Фінансовий  стан підприємства або  його окремі аспекти

      ВИДИ  ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

ЗОВНІШНІЙ ВНУТРІШНІЙ
Проводиться сторонніми особами-аналітиками, які не працюють на підприємстві, не мають  доступу до внутрішньої  інформаційної бази, але прямо чи опосередковано зацікавлені в  його діяльності Проводиться тільки фінансовими  аналітиками підприємства
За  правилами здійснення
Встановлює  держава Встановлює  підприємство
 
Інформаційна  база
Обмежена, загальнодоступна зовнішня бухгалтерська звітність

(публічна  фінансова звітність)

Значно  ширша (звітність управлінського обліку), містить будь-яку інформацію, що циркулює на підприємстві і придатна для прийняття управлінського рішення
Призначення
Для загальної оцінки

фінансового стану за минулі звітні періоди (ретроспективний  аналіз) і для його прогнозування (перспективний  аналіз)

Оперативний аналіз для планування, контролю і прогнозування фінансового стану, для обґрунтування і прийняття управлінських рішень
Методики  проведення
Уніфіковані

процедури і алгоритми аналізу

Індивідуальні

процедури і алгоритми аналізу

Результати 
Є відкритими, доступними Комерційна таємниця
 

 

      АНАЛІЗ  ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВА 

     ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ – це можливість підприємства

     наявними  грошовими коштами гасити свої строкові зобов’язання. 

     ЛІКВІДНІСТЬ – спроможність окремих видів майнових цінностей

     швидко  перетворюватися  на грошові кошти без втрати своєї поточної вартості

     в ринкових умовах.

     Чим менше часу піде на таке перетворення, тим ліквідніший актив. 

    Ліквідність балансу підприємства – це можливість суб’єкта господарювання перетворити активи на наявні грошові кошти і погасити свої боргові зобов’язання.

    Ліквідність підприємства – більш ширше поняття, ніж ліквідність балансу – залежить від іміджу підприємства, його інвестиційної привабливості, що дозволяє підприємству залучати додаткові кошти. 
 

У бухгалтерському балансі активи групуються за ступенем зростання ліквідності,

а зобов’язання в міру скорочення термінів їх погашення. 
 

Аналіз  ліквідності балансу  полягає у порівнянні

активів, що групуються за ступенем зменшення ліквідності,

та короткострокових зобов’язань пасиву, що групуються за ступенем строковості їх погашення. 
 
 

 

високий                           високий

  Найліквідніші активи (А1)

  (грошові  кошти та їх  еквіваленти,

  поточні фінансові інвестиції)

  (рр. 220,230,240) 

  Практично немає небезпеки  втрати своєї вартості в разі ліквідації підприємства і не існує часового лагу для перетворення їх в платіжні засоби

  Термінові (негайні) пасиви (П1)

  (кредиторська  заборгованість за  товари, роботи послуги;

    поточні зобов’язання  за розрахунками, кредити банку, термін погашення яких настав, прострочені платежі)

  (рр. 530÷610)

  - зобов’язання мають бути погашені протягом місяця

  Активи, що швидко реалізуються (А2)

  - активи, для перетворення яких у грошові кошти потрібний певний час (готова продукція, товари відвантажені, дебіторська заборгованість, платежі за якою очікують протягом 12 місяців після звітної дати) (рр. 150÷220) 

      Ліквідність залежить від своєчасного  відвантаження продукції, оформлення банківських  документів, швидкості  платіжного документообороту в банках,

      попиту  на продукцію,

        її конкурентноздатності, платоспроможності платників,

        умов надання кредитів  покупцям, форм розрахунків та ін.

  Короткострокові пасиви (П2)

  (короткострокові  кредити банків  та інші поточні  зобов’язання, що підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу)

  (рр. 500÷520) 

  Активи, що повільно реалізуються (А3) - найменш ліквідні оборотні активи: запаси, незавершене виробництво, інші оборотні активи, ВМП.    (рр. 100÷140,250,270) 

      Ліквідність залежить

      від наявності покупців та їх платоспроможності, від якості продукції та попиту на неї, від її конкурентоспроможності, форм розрахунків тощо. Значно довший термін необхідний для перетворення таких активів в готову продукцію,

    а потім в готівку.

    Довгострокові пасиви (П3)

  (розділ  ІІІ пасиву „Довгострокові  зобов’язання”)

  (р. 480)

  Активи, що важко реалізуються (А4)

  (розділ  І активу „Необоротні  активи”: основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції, незавершене будівництво).

  р. 080

    Постійні  пасиви (П4)

  (власний  капітал, забезпечення  наступних виплат  і платежів, ДМП)

  (рр. 380,430,630) 

        низький                                                                                                                                 низький 

 

Баланс вважають абсолютно ліквідним за умови:

А1 ≥ П1;  А2 ≥ П2;  А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 

Необхідна умова абсолютної ліквідності: А1 ≥ П1;  А2 ≥ П2;  А3 ≥ П3;

А4 ≤ П4 свідчить про наявність у підприємства власних оборотних коштів. 
 

Поточна платоспроможність:

Пп = ДФІук + ДФІін + ФІпот + ГКнац + ГКіноз – ПЗ = рр. 040+045+220+230+240-620 

    де  ДФІук - довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (ряд. 040 активу балансу);

    ДФІін - інші довгострокові фінансові інвестиції (ряд. 045 активу балансу);

    ФІпот - поточні фінансові інвестиції (ряд. 220 активу балансу);

    ГКНАЦ та ГКІНОЗ - грошові кошти та їх еквіваленти, відповідно, в національній валюті (ряд. 230 активу балансу) та в іноземній валюті (ряд. 240 активу балансу);

    ПЗ  - поточні зобов'язання (ряд. 620 пасиву балансу).  

    Якщо  значення показника додатне, то підприємство вважають платоспроможним, від'ємний результат свідчить про поточну неплатоспроможність суб'єкта підприємницької діяльності.

    Якщо  „+”, то підприємство вважають платоспроможним.

    Якщо  „-”, свідчить про поточну неплатоспроможність підприємства. 

    Порівняння  А3 з П3 відображає перспективну платоспроможність підприємства (прогнозується його довгострокова орієнтовна платоспроможність). 

    ВЛАСНИЙ ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ показує, яка сума оборотних коштів залишиться у розпорядженні підприємства після погашення всіх його поточних зобов'язань.

    Зростання суми оборотних коштів характеризує зростання можливостей підприємства виконувати свої поточні зобов'язання, і відповідно, зростання рівня його ліквідності та платоспроможності.

    Зменшення суми власних оборотних коштів підприємства свідчить про зниження рівня його платоспроможності та ліквідності. 

 

ОЦІНКА  ВІДНОСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ І  ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ 

Назва показника Формула розрахунку Значення Висновок
Коефіцієнт

абсолютної 

ліквідності (платоспроможності) 

- для  постачальників сировини і матеріалів

   

   

Граничне значення

0,1-0,2; 

Достатнє

>0,2-0,35

 • показує, яка частина короткострокових зобов’язань може бути погашена негайно
(за рахунок  грошових коштів і їх еквівалентів);
 • характеризує платоспроможність на дату складання балансу
Коефіцієнт 

швидкої

(проміжної,  критичної, оперативної,  термінової, миттєвої) ліквідності 

- для  банків

 

 

 
>0,7-0,8; 

оптимальне

= 1,0

- показує, яка частина короткострокових зобов’язань може бути погашена за рахунок наявних грошових коштів та можливих надходжень коштів

- відображає прогнозні платіжні можливості підприємства за умови вчасного проведення розрахунків з дебіторами;

Коефіцієнт 

поточної 

(загальної,  покриття) ліквідності 

- для  інвесторів

 

нормативне

1,0-1,5; 

критичне = 1; 

(галузева  залежність)

- оцінює загальну платоспроможність підприємства;

- показує, якою мірою оборотні активи покривають поточні зобов’язання;

- зростання розцінюється як сприятлива тенденція

Информация о работе Аналіз фінансовогостану