Аналіз руху грошових коштів ВАТ « Київський електровагоноремонтний завод імені Січневого повстання 1918 року»

Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Февраля 2013 в 14:30, курсовая работа

Описание работы

Метою аналізу руху грошових потоків є підготовка інформації про об'єкти, тимчасові параметри, джерелах надходження й напрямках витрати коштів, що необхідна для обґрунтованого прийняття рішень по керуванню ними з урахуванням впливу об'єктивних і суб'єктивних внутрішніх і зовнішніх факторів.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………….3
І. Теоретичні основи аналізу руху грошових коштів підприємства……………...5
1.1. Сутність аналізу руху грошових коштів підприємства……………………....5
1.2.Інформаційне забезпечення аналізу руху грошових коштів …………………7
1.3. Методи аналізу руху грошових коштів…………………………………….....11
ІІ. Аналіз руху грошових коштів ВАТ « Київський електровагоноремонтний завод імені Січневого повстання 1918 року»………………………………………17
2.1. Аналіз фінансового стану ВАТ «Київський ЕВРЗ»………………………......17
2.2. Аналіз руху грошових коштів ВАТ «Київський ЕВРЗ» непрямим методом.21
2.3. Оцінка ефективності грошового потоку………………………………………23
ІІІ. Пропозиції з підвищення ефективності грошових потоків підприємства…..26
Висновок……………………………………………………………………………..29
Список використаної літератури…………………………………………………...30

Работа содержит 1 файл

Курсова робота 2012 фін аналіз.docx

— 71.03 Кб (Скачать)

План

Вступ………………………………………………………………………………….3

І. Теоретичні основи аналізу руху грошових коштів підприємства……………...5

1.1. Сутність аналізу руху  грошових коштів підприємства……………………....5

1.2.Інформаційне забезпечення аналізу руху грошових коштів …………………7

1.3. Методи аналізу руху  грошових коштів…………………………………….....11

ІІ. Аналіз руху грошових коштів ВАТ « Київський електровагоноремонтний завод імені Січневого повстання 1918 року»………………………………………17

2.1. Аналіз фінансового стану ВАТ «Київський ЕВРЗ»………………………......17

2.2. Аналіз руху грошових коштів ВАТ «Київський ЕВРЗ» непрямим методом.21

2.3. Оцінка ефективності грошового потоку………………………………………23

 ІІІ. Пропозиції з підвищення ефективності грошових потоків підприємства…..26

Висновок……………………………………………………………………………..29

Список використаної літератури…………………………………………………...30

Додатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

      Необхідною ознакою фінансової стабільності будь-якої організації є здатність генерувати грошові потоки, що забезпечують її потреби в коштах. Сьогодні, коли фінансове становище багатьох Українських підприємств украй хитливо, для їхніх фінансово-бухгалтерських служб одним з основних об'єктів аналізу й керування повинні стати грошові потоки, під якими розуміють всі надходження й виплати коштів, здійснювані підприємством у ході його поточної, інвестиційної й фінансової діяльності. Навіть успішно працюючі, прибуткові підприємства можуть випробовувати гостру недостачу коштів, що ставить під погрозу їх поточну господарську діяльність, що гнітить інвестиційну активність, що робить неможливим виконання зобов'язань по оплаті праці працівників, по внесенню податків у бюджет і погашенню заборгованостей перед партнерами.

    Кошти є єдиним видом оборотних коштів, що володіють абсолютною ліквідністю, тобто негайною здатністю виступати коштами платежу по зобов'язаннях підприємства. Тому саме їхнім обсягом визначається платоспроможність підприємства.

Тому мистецтво керування  грошовими потоками укладається  не в тім, щоб нагромадити якнайбільше  коштів, а в оптимізації їхніх  запасів, у прагненні до такого планування руху грошових потоків, щоб до кожного  чергового платежу підприємства за своїми обов'язками забезпечувалося  надходження грошей від покупців і інших дебіторів при збереженні необхідних резервів. Такий підхід забезпечує можливість збереження повсякденної платоспроможності підприємства, витяг  додаткового прибутку за рахунок  інвестицій, що з'являються тимчасово  вільних грошових ресурсів без їхнього  омертвляння.

Тому облік і аналіз руху грошових коштів у цей час  є дуже актуальною темою.         

Аналіз - це розчленовування  об'єктів або явищ на складові частини  з метою вивчення їх у всьому різноманітті зв'язків і залежностей. Ціль аналізу  руху грошових коштів - це, насамперед, аналіз фінансової стабільності й прибутковості підприємства. Керування коштами має на увазі цілеспрямований вплив з боку суб'єкта керування на грошові потоки організації й включає наступні основні аспекти: облік руху грошових коштів, прогнозування й аналіз грошових потоків.

Метою аналізу  руху грошових потоків є підготовка інформації про об'єкти, тимчасові параметри, джерелах надходження й напрямках витрати коштів, що необхідна для обґрунтованого прийняття рішень по керуванню ними з урахуванням впливу об'єктивних і суб'єктивних внутрішніх і зовнішніх факторів.

Об'єктом дослідження є комплексна система аналізу руху грошових коштів на підприємстві.

Предметом дослідження роботи є аналіз руху грошових потоків підприємства.

Завдання даної роботи:

  • дослідити теоретичні основи аналізу грошових потоків підприємства;
  • розкрити сутність та провести аналізу грошових коштів на підприємстві;
  • провести комплексний аналіз стану та структури грошових потоків на підприємстві;
  • запропонувати механізм удосконалення організації покращення стану грошових потоків підприємства.

Методологія дослідження  ґрунтується на загальних наукових методах пізнання, принципах системного аналізу руху грошових коштів підприємства. Інформаційною базою для даної  робити стала фінансова звітність  ВАТ КЕВРЗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Теоретичні основи аналізу руху грошових коштів підприємства

1.1.Сутність аналізу руху грошових коштів підприємства

Успішне функціонування підприємства в ринкових умовах можливе лише за умов здійснення безперервного руху грошових коштів — їх надходження (приплив) і витрачання (від вибуття), забезпечення наявності певного вільного залишку  на рахунках банку.

Гроші, як відомо, - особливий  вид товару, використовують як універсальний  еквівалент, за допомогою якого виражається  вартість усіх інших товарів і  послуг. Таким чином, грошові кошти – це передусім товар, який виконує функцію засобу обміну, розрахунку, вимірювання вартості,нагромадження багатства.[2]

Початок будь-якого бізнесу  пов'язаний із наявністю стартового капіталу в формі грошового капіталу. Потім ці грошові кошти трансформуються  в основні виробничі та оборотні фонди, товар і нарешті знову  в грошові кошти. Грошові кошти  повинні постійно перебувати в обігу, інакше вони, в кращому разі, не будуть приносити прибуток, а швидше за все втрачатимуть свою вартість( у  зв’язку з інфляцією).

У процесі аналізу досить важливим є виявлення обсягів  вхідного потоку (надходжень грошових коштів), вихідного грошового потоку (витрачання грошових коштів) та загального обороту грошей. Вхідний грошовий потік визначається як сума надходження  грошових коштів від операційної, інвестиційної  та фінансової діяльності, а вихідний потік — як сума витрачання грошових коштів в ході проведення кожного  виду діяльності.

Аналіз руху потоків грошових коштів дає змогу вивчити їх динаміку, визначити суму перевищення надходжень над витратами (сплатами), виявити  можливості внутрішнього самофінансування.

Сутність грошового потоку визначається по-різному: і як рух  ліквідних грошових коштів, тобто  їх надходження і витрачання у  процесі господарської діяльності, і як міра ліквідності підприємства, що складається з чистого прибутку та амортизаційних відрахувань, і як рух грошей у процесі господарської  діяльності. Згідно з П(С)БО 4 «Звіт  про рух грошових коштів» грошові потоки — це надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.[1]

Необхідність аналізу  грошового потоку пояснюється тим, що він дає відповіді на такі питання:

  • Чи створює підприємство кошти, необхідні для придбання додаткових засобів з метою подальшого розвитку?
  • Чи має підприємство наявні кошти для погашення боргів?
  • Чи достатньо у підприємства власних коштів для фінансування своєї діяльності?

Аналіз грошових потоків  пов’язаний із з’ясуванням причин, які вплинули на збільшення (зменшення) припливу грошових коштів та збільшення (зменшення) їх відпливу. Це можна робити як за довгостроковий період (декілька років), так і за короткостроковий (квартал, рік). Такий аналіз має безперечний  інтерес, якщо він буде здійснений за період, що відображає певний етап в  діяльності підприємства, наприклад, з  моменту створення, випуску нової  продукції, закінчення реконструкції  тощо.

Аналіз потоків грошових коштів повинен здійснюватись як на основі звітних, так і планових показників (платіжного календаря). При  цьому останні виступають одночасно  інструментом управління грошовими  потоками. Це досягається шляхом контролю за відповідністю їх реального руху до планових показників та прийняттям необхідних коригуючих заходів.

Основна мета аналізу грошових коштів та їх потоків – це виявлення рівня достатності коштів, необхідних для нормального функціонування підприємства, визначення ефективності й інтенсивності їхнього використання в процесі операційної, інвестиційної й фінансової діяльності і також вивчення факторів й прогнозування збалансованості і синхронізації припливу й відтоку коштів по обсязі й часу для забезпечення поточної й перспективної платоспроможності підприємства.[6]

 

 

1.2. Інформаційне забезпечення аналізу руху грошових коштів

Рух оборотного капіталу підприємства пов'язаний з такими основними господарськими операціями:

1) закупки, унаслідок яких  збільшуються запаси сировини, матеріалів, кредиторської заборгованості;

2) виробництво, яке веде  до зростання дебіторської заборгованості  і кількості грошей у касі  та на поточному рахунку.

Усі ці операції постійно повторюються і супроводжуються грошовими  надходженнями і грошовими виплатами. Однією з умов фінансового розвитку підприємства є надходження грошових коштів. Проте надмір коштів на підприємстві свідчить про те, що реально підприємство ризикує зазнати збитків, пов'язаних з інфляцією та знеціненням грошей, а також із втраченою можливістю вигідного їх розміщення. Для оцінки достатності коштів, необхідних для  виробничої діяльності підприємства, розраховують тривалість періоду обороту:

То = [середні залишки коштів] * Д / [оборот коштів за період].       (1.1)

Для визначення середнього обороту використовується кредитний  оборот за поточним рахунком. Якщо підприємство значну частину розрахунків проводить  через касу, то витрати коштів по касі треба додати до кредитного обороту поточного рахунку.

Аналіз руху грошових коштів за видами діяльності здійснюється за даними форми 3 "Звіт про рух грошових коштів", яка розроблена на основі П(С)БО № 4 "Звіт про рух грошових коштів".

У цьому звіті міститься  інформація про грошові потоки підприємства за звітний період.

Рух коштів відображається у звіті за трьома видами діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової.

Аналіз руху коштів у розрізі  окремих видів діяльності підприємства дає можливість оцінити, з яких джерел надійшли ці кошти, які напрямки їх використання, чи вистачає власних  оборотних коштів підприємства для  інвестиційної діяльності. Аналізуючи рух коштів за видами діяльності, можна додатково відповісти ще й на такі запитання: чи може підприємство розрахуватись за своїми поточними зобов'язаннями? чи вистачить одержаного прибутку для обслуговування поточної діяльності підприємства?

Аналіз руху коштів передбачає розрахунок передовсім сум надходжень та витрат у розрізі окремих видів  діяльності, визначення загального залишку  коштів на підприємстві за звітний  період, порівняння даних звітного періоду з попереднім, вивчення причин зменшення надходжень і збільшення витрат.

Аналіз руху коштів починається  з визначення суми коштів, одержаних  у результаті операційної діяльності підприємства (розділ 1 форми 3). Для  цього за даними ф. 1, ф. 2, приміток до балансу та звіту про фінансові  результати необхідно визначити  прибуток (збиток) від звичайної  діяльності до оподаткування (чистий прибуток до оподаткування і заліку результатів  надзвичайних подій, який відображається в рядку 170 ф. 2). Після цього провадиться  його послідовне коригування на:

- амортизацію необоротних  активів (амортизаційні відрахування  щодо матеріальних та нематеріальних  необоротних активів, які нараховано протягом звітного періоду). Оскільки нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів зменшує прибуток підприємства, але не призводить до витрати його коштів, то сума амортизації додається до прибутку;

- збільшення (зменшення)  забезпечень, тобто на зміни  в складі забезпечень наступних  витрат і платежів, які не пов'язані  з інвестиційною та фінансовою  діяльністю (у графі "надходження" - збільшення, у графі "видаток" - зменшення). Ця сума збільшує  витрати звітного періоду, які,  проте, не є витратою коштів. Тому ця сума додається до  прибутку. Для її визначення за  даними 2-го розділу пасиву балансу  порівнюють суми на кінець  звітного періоду (гр. 4) із сумою  на початок цього періоду (рядок  430);

- прибуток від нереалізованих  курсових різниць, тобто на  прибуток від курсових різниць,  що виникає внаслідок перерахунку  статей балансу в іноземній  валюті.

Нереалізовані курсові різниці, які пов'язані з перерахунком сум статей в іноземній валюті, відображаються в балансі на кінець звітного періоду. На цій статті враховуються курсові різниці, пов'язані з перерахунком статей дебіторської та кредиторської  заборгованості в іноземній валюті, з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також із перерахунком залишку  коштів у іноземній валюті. Оскільки зміну валютних курсів не пов'язано  з рухом коштів, урахування таких  курсових різниць дає змогу уникнути завищення або заниження коштів у процесі операційної діяльності підприємства внаслідок переоцінки неопераційної дебіторської або кредиторської заборгованості в іноземній валюті. Дані для відображення цієї суми у формі 3 беруть з приміток до звіту про фінансові результати;

- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності, тобто на збитки і прибутки від володіння (дивіденди, відсотки) фінансовими інвестиціями та від їх реалізації- продаж основних засобів нематеріальних активів та інших довгострокових активів. Інформація за даною статтею також відображається в примітках до звіту про фінансові результати;

- витрати на сплату  відсотків, нарахованих протягом  звітного періоду. Так, у звіті  про рух коштів передбачено  окрему статтю "Сплачені відсотки", що відображає витрату коштів  на сплату відсотків за фінансовими  зобов'язаннями. Нараховані відсотки, які зменшують прибуток, але можуть  не збігатися із сумою реально  сплачених відсотків, необхідно  додати до операційного прибутку. Необхідна інформація до цієї  статті подається в примітках  до фінансового звіту (примітка  № 6, стаття "Відсотки за позиками")

Информация о работе Аналіз руху грошових коштів ВАТ « Київський електровагоноремонтний завод імені Січневого повстання 1918 року»