Аналіз стану та економічна ефективність діяльності підприємства на прикладі ТОВ «ЧУМАК»

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2011 в 13:47, курсовая работа

Описание работы

Метою написання даної роботи є аналіз стану та економічна ефективність діяльності підприємства на прикладі ТОВ «ЧУМАК»
Об’єктом дослідження є фінансова звітність ТОВ «ЧУМАК» за 2009 – 2010р.р.: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної звітності.
Головними завданнями написання даної курсової роботи є вивчення і аналіз показників стану підприємства, таких як :
- показники майнового стану та фінансової стійкості ;
- показники ліквідності та платоспроможності ;
- показники ділової активності підприємства;
- коефіцієнти оборотності оборотного капіталу

Содержание

ВСТУП
РОЗДІЛ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Ефективність як економічна категорія
1.2. Класифікація видів і форм прояву ефективності
1.3. Методики визначення ефективності
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВ «ЧУМАК» ЗА 2009-2010 РОКИ
2.1. Аналіз загального стану ТОВ «ЧУМАК»
2.2. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства
2.3. Аналіз стану та ефективність ТОВ «ЧУМАК»
РОЗДІЛ ІІІ. РЕКОМЕНДАЦІЇЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Работа содержит 1 файл

СТАН ТА ЕФЕКТИВНіСТь ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.економіка підпр.doc

— 336.50 Кб (Скачать)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  І  МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ    СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Ефективність  як економічна категорія 
1.2. Класифікація видів і форм прояву ефективності

1.3. Методики  визначення ефективності

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

ТОВ «ЧУМАК» ЗА 2009-2010 РОКИ

2.1. Аналіз загального стану ТОВ «ЧУМАК»

2.2. Аналіз ліквідності  і платоспроможності підприємства 

2.3. Аналіз стану та ефективність ТОВ «ЧУМАК»

РОЗДІЛ ІІІ. РЕКОМЕНДАЦІЇЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ВИСНОВКИ І  ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСТУП

За умов ринкових відносин в економіці України, відбувається розширення прав підприємств  у галузі фінансово-економічної діяльності. Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка стану підприємств, їх ліквідності, платоспроможності, економічної стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення економічної стабільності в умовах виникнення різноманітних форм власності.

У зв’язку  з цим дана тема є досить актуальною, оскільки на даний час багато підприємств  знаходиться у приватній власності  і кожен власник зацікавлений в отриманні потенційних можливостей  збільшення прибутку (доходу) фірми, які  можна виявити тільки на підставі своєчасного і об’єктивного аналізу стану підприємств.

Систематичний аналіз стану підприємства необхідна ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежить від його платоспроможності. Враховують ефективність підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок.

 Ефективність  підприємства являє собою комплексну  оцінку кінцевих результатів використання основних і оборотних фондів, трудових і фінансових ресурсів та нематеріальних активів за певний період часу. 
     Стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Перш за все на ефективність підприємства позитивно визначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.                                                                                         

Як правило, чим вищі показники обсягу виробництва  і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, тим вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його ефективність.

Метою аналізу стану підприємства є  пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку, як основи стабільності підприємства і виконання ним зобов’язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Предметом дослідження при здійсненні аналізу  підприємства є його фінансові ресурси, їх формування та використання.

Метою написання даної роботи є аналіз стану та економічна ефективність діяльності підприємства на прикладі ТОВ «ЧУМАК»

Об’єктом  дослідження є фінансова звітність  ТОВ «ЧУМАК» за 2009 – 2010р.р.: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної звітності.

Головними завданнями написання даної курсової роботи є вивчення і аналіз показників стану підприємства, таких як :

- показники  майнового стану та фінансової  стійкості ;

- показники  ліквідності та платоспроможності  ;

- показники  ділової активності підприємства;

- коефіцієнти  оборотності оборотного капіталу

Дана  курсова робота складається з  вступу, трьох розділів, висновків  та додатків. В першому розділі  визначається сутність та необхідність аналізу стану та ефективність підприємства та визначаються основні показники за якими здійснюється аналіз. В другому розділі проведено аналіз стану та ефективність ТОВ «ЧУМАК», розраховуються і аналізуються основні показники, які відображають фінансове становище підприємства. В третьому розділі даються основні рекомендації щодо підвищення стану та ефективності підприємства.

Технічною та інформаційною базою для даної  курсової роботи є періодичні публікації в журналах „Дебет-Кредит”, „Фінанси України”, „Баланс”, спеціальна економічна література, праці вітчизняних спеціалістів таких, як Буряк П., Грачова Р., Мних Є., Грагова Р. Губіна І., Поліщук Н.В., щорічна звітність підприємства. 

 
 
 
 

РОЗДІЛ  І  МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ 

СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

1.1. Ефективність  як економічна категорія 
Проблема ефективності виробництва завжди посідала важливе місце серед актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних рівнях управління економікою від власників приватного підприємства до керівників держави. У цьому розділі розглянемо сутність категорії "ефективність" та методику її визначення. 
Термін "ефект" у перекладі з латинської означає "результат". Отже, категорія "ефективність" може інтерпретуватись як "результативність". Термін ефект має значення результату, наслідку зміни стану певного об'єкта, зумовленої дією зовнішнього або внутрішнього фактора. Якщо провести математичну аналогію, то ефект - це дельта, приріст деякої змінної або різниця її попереднього і наступного значень. Зрозуміло, що значення цієї дельти може бути як додатним, так і від'ємним або взагалі нульовим. Подібно до цього й ефект може бути як позитивним, коли зміни є корисними, так і негативним, коли зміни деструктивні, або нульовим, коли змін немає. Утім, останній випадок, а саме коли результат нульовий, можна в конкретних умовах вважати або позитивним, або негативним ефектом і окремо не розглядати. 
Таким чином, існує як об'єктивна зміна стану певної системи (об'єкта), так і її оцінка. Ця оцінка може мати кількісний і якісний характер. Кількісне оцінювання здійснюється за допомогою різноманітних кількісних показників, які можна поділити на дві великі групи: часткові та загальні. 
Отже, фактично визначення ефективності виробництва полягає в оцінці його результатів. Такими результатами можуть бути обсяги виготовленої продукції в натуральному чи вартісному (за оптовими цінами або за собівартістю) виразі або прибуток. Але ж сама по собі величина цих результатів не дає змоги робити висновки про ефективність або неефективність роботи підприємства, оскільки невідомо, якою ціною отримані ці результати. Звідси для отримання об'єктивної оцінки ефективності підприємства необхідно також урахувати оцінку тих витрат, що дали змогу одержати ті чи інші результати. Процес виробництва здійснюється через поєднання факторів, що його визначають: засобів праці (основні фонди), предметів праці (оборотні фонди), робочої сили (трудові ресурси). Крім того, істотним чином на виробництво впливає фінансовий стан підприємства, а також певні організаційні, управлінські, технологічні та інші переваги, що відображаються як нематеріальні ресурси. Тож за оцінку витрат логічно взяти оцінку всіх перелічених ресурсів. Виходячи з цього можна дати таке визначення ефективності: ефективність підприємства являє собою комплексну оцінку кінцевих результатів використання основних і оборотних фондів, трудових і фінансових ресурсів та нематеріальних активів за певний період часу. 
Загальна методологія визначення ефективності може бути формалізована таким співвідношенням: 
         F=E/P, 
де  F - ефективність; 
Е - ефект (результати); 
Р -  витрати (ресурси). 
При цьому слід мати на увазі, що, звичайно, перелік ресурсів підприємства, котрі визначають його ефективність, не є вичерпним, тобто в конкретних умовах на ефективність діяльності підприємства можуть чинити істотний вплив інші фактори. Але для середньостатистичного підприємства, яке діє в умовах ринку, урахування зазначених факторів гарантує отримання найбільш адекватної оцінки стану справ на підприємстві. 
Узагалі ж питання стосовно того, що вважати результатами виробництва, а що - витратами, які зумовили появу цих результатів, є дискусійним. Учені-економісти висунули чимало пропозицій стосовно вирішення цього питання. Але з усієї їх множини найбільш обгрунтовані точки зору можна об'єднати в межах таких трьох підходів: 
1) ресурсний, коли економічний результат зіставляється з економічною оцінкою виробничих ресурсів, які застосовуються під час виробництва; 
2) витратний, коли економічний результат порівнюється з поточними витратами, які безпосередньо пов'язані з його досягненням; 
3) ресурсно-витратний, що, як це видно з самої назви, являє собою певний компроміс між двома попередніми. Тобто до уваги береться як певна оцінка наявних ресурсів, так і оцінка поточних витрат. Проте застосування цього підходу має бути дуже зваженим і обережним, адже виникає проблема подвійного рахунку, а також значного впливу галузевих особливостей виробництв (фондомісткості, капіталомісткості, трудомісткості тощо). 
Кожен із цих підходів має свої переваги та недоліки, і доцільність застосування того чи іншого з них визначається конкретними обставинами й поставленими завданнями. 
Що стосується чисельника формули ефективності, то тут також можна виділити три найзагальніші підходи. 
1. За результат береться валова вартість створеного за певний період продукту (наприклад,  виготовлена або реалізована продукція за оптовими цінами). 
2. Як результат беруть прибуток. Це досить поширений підхід, і при його застосуванні утворюється ціла множина показників рентабельності, коли прибуток зіставляється з собівартістю виробництва або з вартістю основних фондів, або з величиною активів підприємства чи його капіталом тощо. 
3. За результат береться сума прибутку та амортизації. Річ у тім, що з точки зору попереднього підходу підприємство, яке має від'ємну величину прибутку (що визначається за тією або іншою законодавче визначеною методологією), автоматично є нерентабельним, а отже, й неефективним. Але для перехідних економік, у яких відбуваються інтенсивні трансформаційні процеси, на думку окремих економістів, ефективною може вважатися діяльність і такого підприємства, яке не може забезпечити повного відтворення своїх ресурсів, передусім основних фондів. Ідеться про те, що втрати суспільства в разі ліквідації такого підприємства будуть все ж більшими,  ніж тоді,  коли воно продовжуватиме діяльність до повного спрацювання своїх основних фондів. 
Завдання визначення ефективності виникає в різних ситуаціях, і його раціональне вирішення в конкретних умовах передбачає застосування тих або інших підходів чи методик. Можна виділити такі загальні напрямки, за якими визначається ефективність. 
1. Оцінювання ефективності виробництва з метою забезпечення оптимальної стратегії управління ним. У межах цього напрямку досліджується насамперед ефективність використання ресурсів підприємства. 
2. Оцінювання ефективності підприємства з метою визначення його привабливості як потенційного об'єкта інвестування. Таке оцінювання може здійснюватися самим підприємством, потенційним інвестором або ж для забезпечення об'єктивності   -  незаінтересованою організацією. При цьому портфельні інвестори, як правило, задовольняються фінансовими показниками ефективності, а стратегічних здебільшого цікавить комплексна її оцінка. 
3. Оцінювання ефективності підприємства на макрорівні з боку держави. Не слід вважати, що цей напрямок стосується виключно радянських часів, хоча об'єктивно в ті часи спостерігався розквіт діяльності в цьому напрямку. Але і в умовах ринку завдання такого плану вирішуються, хоча, звичайно, в інших масштабах.
 

1.2. Класифікація  видів і форм прояву ефективності 
Основні ознаки класифікації ефективності та її види відповідно до цих ознак. 
1. За наслідками отриманих результатів. За цією ознакою можна виділити три види ефективності: економічну, соціальну та соціально-економічну. 
Економічний ефект відображає різноманітні вартісні показники, що характеризують проміжні й кінцеві результати виробництва напідприємстві. Формами прояву економічної ефективності є різноманітні економічні ефекти: зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції, що виготовляється, збільшення прибутку, зниження матеріаломісткості, фондомісткості, трудомісткості продукції тощо. 
Форми прояву соціальної ефективності пов'язані з отриманням соціальних ефектів: поліпшення умов праці, зростання життєвого рівня народу, поліпшення екологічних параметрів, збільшення тривалості життя людей та ін. 
Соціальний ефект зводиться до скорочення тривалості робочого тижня, збільшення кількості нових робочих місць і рівня зайнятості населення, поліпшення умов праці та побуту, стану навколишнього середовища, загальної безпеки життя. Соціальні наслідки виробництва можуть бути не лише позитивними, а й негативними (збільшення безробіття, посилення інфляції, погіршення екологічних показників). 
Форми прояву соціально-економічної ефективності зумовлені намаганням отримати максимальний економічний ефект при заданих параметрах соціального характеру. 
2. За характером здійснюваних витрат. За цією ознакою розрізняють ефективність застосовуваних  ресурсів та ефективність витрат (спожитих ресурсів). До ефективності застосовуваних ресурсів відносять: ефективність виробничих фондів, ефективність трудових ресурсів, ефективність нематеріальних активів. До ефективності витрат належать: 
ефективність капітальних вкладень, ефективність поточних витрат, ефективність сукупних витрат. Як видно вже з самих назв окремих видів ефективності, що входять до першої та другої груп, поділ на ці групи зумовлений необхідністю дати відповідь на таке запитання: при визначенні ефективності отриманий ефект слід відносити до всієї сукупності ресурсів, застосовуваних на підприємстві, чи тільки до тієї їх частини, що безпосередньо бере участь у створенні цього ефекту. Аналіз аргументів прибічників того чи іншого варіанта відповіді на це запитання свідчить, що єдиної думки тут немає. А в конкретній ситуації у разі необхідності оцінювання ефективності діяльності підприємства слід застосовувати той варіант, котрий є більш адекватним економічному завданню, що вирішується. Тому право на існування мають показники ефективності обох зазначених груп. 
3. За видами господарської діяльності. До цієї групи показників ефективності належать: ефективність виробничої, торговельної, банківської, страхової та інших видів діяльності. Специфіка виду діяльності, безперечно, накладає певний відбиток на методологію визначення ефективності діяльності конкретного підприємства чи його структурних підроз 
ділів, що проявляється в специфіці навіть самих показників ефективності, які застосовуються для цього. 
4. За рівнем об'єкта господарювання. До цієї групи відносять: ефективність економіки в цілому, ефективність галузі, об'єднання підприємств, підприємства, структурного підрозділу підприємства, ефекивність виробництва окремих видів продукції. 
5. За рівнем оцінювання. Відповідно до цієї ознаки ефективність може бути рівня суспільства та рівня суб'єкта підприємництва (господарювання). Необхідність поділу показників ефективності на ці дві групи зумовлена певною антагоністичністю інтересів суспільства та індивіда або їх інституційних аналогів - держави та підприємства. Як наслідок, має місце невідповідність між критеріями оцінювання ефективності тих чи інших явищ або заходів (наприклад, економічних законів, зокрема з питань оподаткування). Держава має свої критерії, а підприємства - свої, і вони часто істотно різняться. Так, оцінюючи економічний ефект діяльності підприємства, держава обчислює його валовий прибуток. Останній містить суму податків та інших обов'язкових платежів, що виплачуються з прибутку. Для підприємства ж ефект - це чистий прибуток, котрий залишається у його розпорядженні після сплати всіх обов'язкових платежів. 
6. За умовами оцінювання. За цією ознакою виділяють реальну, розрахункову та умовну ефективність. Реальна ефективність - це фактичний рівень витрат та результатів за даними бухгалтерського обліку та звітності. Розрахункова - базується на проектних або планових показниках, отриманих розрахунковим шляхом. Умовна ефективність використовується для оцінювання роботи структурних підрозділів підприємства.

7.За  ступенем збільшення ефекту. Ця  ознака дає змогу видокремити первісну та мультиплікаційну ефективність. Необхідність такого поділу видів ефективності викликана тим, що в результаті здійснення тих чи інших заходів може спостерігатися як одноразовий ефект, так і мультиплікаційний. Мова про мультиплікаційний ефект може йти тоді, коли початковий ефект повторюється й примножується на різних рівнях даного підприємства, а також поширюється на інші підприємства та організації. 
8. За метою визначення. За цією ознакою розрізняють абсолютну та порівняльну ефективність. Абсолютна ефективність характеризує за гальну або питому (в розрахунку на одиницю витрат чи ресурсів) її величину, яку отримує підприємство в результаті своєї діяльності за певний проміжок часу. Порівняльна ефективність визначається шляхом порівняння можливих варіантів господарювання і вибору кращого з них. Її рівень відбиває економічні, екологічні, соціальні та інші переваги певного варіанта реалізації господарських рішень (напрямку діяльності) порівняно з іншими варіантами. 
9. За типом процесу. Ця ознака дає змогу диференціювати підходи до оцінювання ефективності, ураховуючи специфіку окремих процесів, які відбуваються на підприємстві. З погляду цієї ознаки можна окремо розглядати ефективність виробничих процесів (з точки зору як організаційної, так і технічної), ефективність управління, ефективність інвестиційної, інноваційної, маркетингової, фінансової діяльності та ін.
 

1.3. Методики  визначення ефективності                                                                  У визначенні показників ефективності науковці пішли різними шляхами. Представники одного з них вважають за доцільне нехтувати необхідністю отримання єдиної оцінки і будувати систему показників ефективності. А остаточний висновок, на їхню думку, має зробити експерт, який аналізує цю систему                                                                                                             показників, ураховує певні неформальні обставини, власний досвід, можливо, інтуїтивні міркування, прогнози і на базі всього цього зробить висновок. Інші вчені пропонують відразу обмежити множину факторів впливу і визначати комплексний показник ефективності. Є, звичайно, і певні компромісні підходи. Так, наприклад, відомі методики, в яких спочатку визначається система показників, а потім до неї застосовуються певні правила згортання для отримання інтегральної оцінки. Серед прибічників єдиного показника є такі, котрі будують настільки складний комплексний показник, що він за широтою охоплення вхідних параметрів фактично не поступається системам показників. Крім того, розроблені й ситуаційні алгоритми, які дають змогу обирати той чи інший комплексний показник на базі попереднього аналізу певних характеристик підприємства. 
     Точна оцінка ефективності може бути отримана лише на основі поглибленого аналізу ситуації і врахування великої кількості обставин. Проте в будь-якому випадку, щоб здійснювати такий аналіз, необхідно опанувати базовий інструментарій, тобто ознайомитися з конструкцією основних показників ефективності і зрозуміти їх економічний зміст. 
Отже, розглянемо систему показників ефективності. Вона пропонується в розгорнутому вигляді, тобто завдання обгрунтування оптимального набору показників у даному випадку ігнорується, оскільки є необхідність ознайомитися з тим, якими вони бувають у принципі. Але все ж попередньо сформулюємо загальні принципи раціонального вибору системи показників.  
Отже, система показників ефективності має: 
• відображати витрати всіх видів ресурсів, що споживаються на підприємстві; 
• створювати передумови для виявлення резервів підвищення ефективності виробництва; 
• стимулювати використання всіх резервів, наявних на підприємстві; 
• забезпечувати інформацією стосовно ефективності виробництва всі ланки управлінської ієрархії; 
• виконувати критеріальну функцію. Тобто для кожного з показників мають бути визначені правила інтерпретації їх значень. 

Информация о работе Аналіз стану та економічна ефективність діяльності підприємства на прикладі ТОВ «ЧУМАК»