Аналіз стану та економічна ефективність діяльності підприємства на прикладі ТОВ «ЧУМАК»

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2011 в 13:47, курсовая работа

Описание работы

Метою написання даної роботи є аналіз стану та економічна ефективність діяльності підприємства на прикладі ТОВ «ЧУМАК»
Об’єктом дослідження є фінансова звітність ТОВ «ЧУМАК» за 2009 – 2010р.р.: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної звітності.
Головними завданнями написання даної курсової роботи є вивчення і аналіз показників стану підприємства, таких як :
- показники майнового стану та фінансової стійкості ;
- показники ліквідності та платоспроможності ;
- показники ділової активності підприємства;
- коефіцієнти оборотності оборотного капіталу

Содержание

ВСТУП
РОЗДІЛ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Ефективність як економічна категорія
1.2. Класифікація видів і форм прояву ефективності
1.3. Методики визначення ефективності
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВ «ЧУМАК» ЗА 2009-2010 РОКИ
2.1. Аналіз загального стану ТОВ «ЧУМАК»
2.2. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства
2.3. Аналіз стану та ефективність ТОВ «ЧУМАК»
РОЗДІЛ ІІІ. РЕКОМЕНДАЦІЇЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Работа содержит 1 файл

СТАН ТА ЕФЕКТИВНіСТь ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.економіка підпр.doc

— 336.50 Кб (Скачать)

* Норматив власних  оборотних коштів, встановлений  підприємством на кінець кварталу (згідно з Методичними рекомендаціями  з нормування власних оборотних коштів організацій і підприємств споживчої кооперації, затвердженими постановою правління Укоопспілки від 10.03.95 № 34).

** Сукупний оборот - це виторг від реалізації  продукції всіх видів діяльності (торгівлі, громадського харчування, заготівель, виробництва тощо), разом  взятий. 

Додаток 2. Склад і структура власних коштів та їх розміщення

Показники На початок  року На кінець року Відхилення (+.-)
сума, тис.грн В % до

підсумку

сума, тис. гри. В % до

підсумку

в сумі, тис.грн В %
1. Статутний  фонд 628 93.4 640 85.2 12 1.9
2. Пайовий  фонд            
3. Резервний  фонд 13 1,9 14 1,9 1 7,7
4. Спеціальні  фонди 21 3,1 52 6,9 31 147,6
5. Прибуток 9 1,3 44 5,9 35 388,9
5. Збитки - - - - - -
7. Інші  джерела власних і прирівняних до них коштів 2 0,3 1 0,1 -1 -50,0
8. Разом  (1 розділ пасиву балансу) 673 100,0 751 100,0 78 11,6
9. Довгострокові  пасиви (II розділ пасиву балансу) - - - - - -
10. Всього (І + ІІ розділи пасиву) 673 100,0 751 100,0 78 11,6
10.1. В  основних засобах 653 97,0 665 88,5 12 1,8
10.2. В  інших позаоборотних активах   - 15 2,0 15,0 -
10.3. Разом  (І розділ активу балансу) 653 97.0 680 90,5 27 4,1
10.4. В  обороті 20 3,0 71 9,5 51 255,0
 

Додаток 3. Сукупний оборот і прибуток у розрахунку на 1 гривню середньорічної вартості основних фондів

Показники Роки 2010 в % до

2009 року

2010 2009
1. Середньорічна вартість основних фондів* тис.грн. 881 850 103.6
2. Сукупний  оборот, тис.грн. 1984 1620 122.5
3. Прибуток, тис.грн. 68 14 485.7
4. Фондовіддача (рядки 2:1), грн. 2.25 1,91 117,8
5. Рентабельність (рядки 3:1x100), коп. 7,7 1,6 481,1

* Середньорічна  вартість основних фондів визначається з їх первісної вартості (код рядка 012). 
 
 
 
 

Додаток 4. Ефективність використання власних оборотних коштів  (тис. грн.)

Показники На початок  року На кінець року Відхилення

(+ -)

1. Наявність  власних оборотних коштів 20 71 +51
2. Вилучено  з обороту 25 25 -
2.1. В  основні фонди і нематеріальні активи (рядки 010 + 020 – 400) 25 25 -
2.2. В  незавершені капітальні вкладення (рядки 030 + 035 - 420 – 440) -   -
2.3. В  інші позаоборотні активи (рядки  040 + 060)      
3. Вкладено у важколіквідні оборотні активи 3   -3
3.1. В  прострочену дебіторську заборгованість (рядки 165+180) 3   -3
3.2. в  Інші важколіквідні оборотні  активи (Із рядка 240, 310)      
1 Фактична  участь власних коштів в обороті 17 71 +54
5. Планові  оборотні засоби (рядки 150 + 160 + 170 + 260 + 290) 330 465 +135
6. Частка  власних коштів у планов оборотних  засобах, % (рядки 4 : 5) 5.2 15,3 +10,1
7. Частка  вилучених з обороту коц у  планових оборотних засобах, % (рядки 2 : 5) 7,6 5,4 -2,2
 
 

Додаток 5. Доходи, витрати і прибуток підприємства за звітний рік

Показники Фактично

за минулий

рік.

тис.грн

Звітний рік Фактичні  показники звітного року в % до
за  фін. планом Фактично Мину-лого року плану
суми.

тис. грн

В % до сукупного

обороту

Сума тис. грн. В % до сукуп-ного

обороту

1. Валовий  дохід 371 432 22,74 448 22,58 120,8 109,7
2. Податок на додану вартість 62 72 3,79 75 3,78 121,0 104,2
3. Акцизний  збір - - - - - - -
4. Витрати виробництва і обертання 296 322 16,95 320 16,13 108,1 99,3
5. Операційний  прибуток 13 38 2,00 53 2,67 407,7 139,5
6. Результати  від іншої реалізації - - - 13 0,66 - -
7. Доходи  і витрати від позареаліазаційних операцій 1 - - 2 0,1 - -
8. Балансовий прибуток 14 38 2,00 68 3,43 485,7 178,9
9. Сукупний  оборот 1620 1900 X 1984 X 122,5 104,4
 
 

Додаток 6. Показники ефективності використання оборотних коштів підприємства

Назва показників За 2009 За 2010 Відхилення

(+,-)

І. Коефіцієнт фондовіддачі 5,51 4,29 -1,22
2. Коефіцієнт  оборотності 5.5 4,3 -1,2
3. Оборотність  оборотних засобів у днях 65 84 +19
4. Коефіцієнт  завантаженості сукупного обороту 0,18 0,23 +0,05
5. Рентабельність  оборотних засобів (коштів) 4,76 14,72 +9,96
6. Середньорічна  сума оборот них засобів, тис.  гри. 294 462 +168
 

Додаток 7. Коефіцієнти, які характеризують загальний стан ТОВ «ЧУМАК»

Показники Методика  визначення абсолютне значення показника
доцільно фактично  за
2009 2010
1 Коефіцієнт забезпеченості власними коштами (автономії) Власні кошти (І розділ пасиву балансу) >05 0,67 0,64
Валюта  балансу (підсумок балансу)
2 Коефіцієнт інвестування Власну кошти (1 розділ пасиву балансу) > 1 1.03 1.10
Постійні  активи (І розділ активу балансу)
3 Коефіцієнт маневрування Власні оборотні кошти 0,4 - 0,6 0,03 0,09
Власні  кошти (1 розділ пасиву балансу)
4 Коефіцієнт забезпеченості поточних матеріальних запасів і затрат власними оборотними коштами Власні оборотні кошти >0.5 0.09 0.19
Матеріальні запаси і затрати (II розділ активу балансу)
5 Коефіцієнт заборгованості Боргові зобов’язання (ІІ і III розділи пасиву балансу) 0,5 – 1,0 0.49 0,56
Власні  кошти (І розділ пасиву балансу)
6 Коефіцієнт поточної ліквідності Поточні ліквідні активи (ІІ + III розділи активу балансу - неліквідні поточні активи) >1 1,06 1,17
Короткострокові боргові зобов’язання

(ІІІ розділ  пасиву балансу)

7 Коефіцієнт загальної

ліквідності

Поточні ліквідні активи >1 1,06 1,17
Боргові зобов’язання (II + III розділи пасиву балансу)
8 Коефіцієнт ліквідності балансу Ліквідні активи (І+ІІ+Ш розділи активу балансу – неліквідні активи) >1 3,03 2,78
Боргові зобов’язання (ІІ+ІІІ розділи пасиву балансу)
9 Коефіцієнт оборотності активів (оборотність капіталу) в середньому за рік сукупний оборот >4 1,93 1,80
Середньорічні запаси активів
10 Фондовіддача основних засобів, в середньому за рік Сукупний оборот >5 2,49 3,05
Середньорічна вартість основних засобів
11 Коефіцієнт оборотності оборотних засобів (активів) в середньому за рік Сукупний оборот >7* 5,5 4,3
Середньорічні запаси оборотних засобів
         
12 Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів в середньому зарік сукупний оборот >6* 8,4 5,6
Середньорічні запаси товарно-матеріальних цінностей і затрат
13 Коефіцієнт завантаженості сукупного обороту оборотними засобами в середньому за рік Середньорічні запаси оборотних засобів < 0,20* 0,18 0,23
Сукупний  оборот
14 Рівень рентабельності сукупного  обороту, обчислений з балансове то чистого прибутку** Балансовий  чистий прибуток х 100 >2 0,56 2,23
Сукупний  оборот
15 Рентабельність активів Балансовий  чистий прибуток х 100   1,08 4,01
Середньорічна сума активу балансу
16 Рентабельність оборотних засобів (оборотних коштів) Балансовий  чистий прибуток х 100   3,10 9,57
Середньорічні запаси оборотних засобів
17 Рентабельність основних фонди Балансовий  чистий прибуток х 100   1,40 6,69
Середньорічна вартість основних фондів
18 Рентабельність капіталу Балансовий  прибуток х 100   1,39 5,80
Власний і залучений капітал (валюта балансу)
19 Коефіцієнт фондовіддачі капіталу Сукупний оборот   1,93 1,80
Валюта  балансу
 

* В підприємствах,  де планові оборотні засоби  дорівнюють < 60 днів.

** Рівень рентабельності  доцільно обчислювати з балансового  чистого прибула (за вирахуванням  податку на прибуток та інших  обов’язкових платежів, за рахунок прибутка). У наведеному прикладі він становить у 2009- 9,1 тис. грн., у 2010 році 44,2 тис. грн. 

Информация о работе Аналіз стану та економічна ефективність діяльності підприємства на прикладі ТОВ «ЧУМАК»