Аналіз стану та економічна ефективність діяльності підприємства на прикладі ТОВ «ЧУМАК»

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2011 в 13:47, курсовая работа

Описание работы

Метою написання даної роботи є аналіз стану та економічна ефективність діяльності підприємства на прикладі ТОВ «ЧУМАК»
Об’єктом дослідження є фінансова звітність ТОВ «ЧУМАК» за 2009 – 2010р.р.: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної звітності.
Головними завданнями написання даної курсової роботи є вивчення і аналіз показників стану підприємства, таких як :
- показники майнового стану та фінансової стійкості ;
- показники ліквідності та платоспроможності ;
- показники ділової активності підприємства;
- коефіцієнти оборотності оборотного капіталу

Содержание

ВСТУП
РОЗДІЛ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Ефективність як економічна категорія
1.2. Класифікація видів і форм прояву ефективності
1.3. Методики визначення ефективності
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВ «ЧУМАК» ЗА 2009-2010 РОКИ
2.1. Аналіз загального стану ТОВ «ЧУМАК»
2.2. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства
2.3. Аналіз стану та ефективність ТОВ «ЧУМАК»
РОЗДІЛ ІІІ. РЕКОМЕНДАЦІЇЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Работа содержит 1 файл

СТАН ТА ЕФЕКТИВНіСТь ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.економіка підпр.doc

— 336.50 Кб (Скачать)

7) впровадити систему інформації, яка б могла своєчасно, достовірно, повно і систематично надавати керівним органам підприємства необхідну інформацію про зовнішні та внутрішні умови, інформацію про реальний економічний стан на підприємстві;

8) визначити конкретні вимоги до системи управління підприємством, умови забезпечення об'єктивної оцінки недоліків у керівництві, практичної діяльності та кваліфікації керівного персоналу; вдосконалити методи управління підприємством на основі правильного добору керівників, підвищення рівня їх загальної і спеціальної освіти, а також шляхом застосування колективних форм керівництва підприємством.

Також пропоную підприємству налагодити зовнішньоекономічні  зв‘язки з іншими країнами для обміну ліцензіями та ноу-хау. Міжнародний обмін буде представляти собою або знання, досвід і научно-тенічну інформацію, або матеріали, машини та устаткуванні. Ця частина зовнішньоекономічних зв‘язків представляє собою великий вибір обміну, кінцева ціль якої, з одного боку, підвищення технічного і технологічного рівня виробництва, з другого –отримання прибутку. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИСНОВКИ  І ПРОПОЗИЦІЇ

Здійснивши  оцінку ролі аналізу економічного стану та фінансового менеджменту в системі фінансової діяльності підприємства, визначимо, що першочерговим його завданням є розкриття причинно – наслідкових зв’язків між фінансовою і виробничою діяльністю. Необхідні передумови для стійкого фінансового стану створює виробнича діяльність. Якщо підприємство працює ритмічно, випускає рентабельну продукцію, успішно її реалізує, воно як правило має необхідні кошти для платежів.

Фінанси залежать не лише доходів чи наявності  засобів, але й від того, наскільки  раціонально та ефективно використовуються засоби, тобто від якості самої фінансової роботи. Тому важливим об’єктом управління є використання фінансових ресурсів відповідно до їхнього цільового призначення.

Основними джерелами інформації для аналізу  результатів фінансової діяльності підприємства є бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, що складаються на певну дату. В балансі відображаються ресурси, вимоги на ці ресурси або ж частка участі в них, він служить також показником “фінансового здоров’я” підприємства. Звіт про фінансові результати дає оцінку роботи підприємства і призначений для виведення чистого результату операцій підприємства за звітний період.

На основі цих джерел інформації здійснюється розрахунок основних показників діяльності господарюючого суб’єкта, здійснюється вертикальний, горизонтальний і факторний аналіз, що дає змогу визначити динаміку у розвитку даного підприємства, а також здійснити прогнозування на майбутні періоди з врахуванням всіх необхідних умов.

Фінансовий  стан і фінансові результати визначають положення будь – якого підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках, його спроможність до розширення і росту, до залучення інвестиційних ресурсів і раціонального їх використання.

Проаналізувавши наявний стан ТОВ „ ЧУМАК ” та вивчивши основні напрямки стратегічного планування на даному підприємстві, можна узагальнити:

за досліджуваний період 2009-2010 роки зросла сума власних коштів в обороті на 51 тис. грн., а їх частка в загальній сумі власних коштів збільшилася з 3,0 до 9,5 %. Разом з тим необхідно зазначити, що статутний фонд не бере участі у формуванні оборотних засобів. Він навіть не покриває в повному обсязі основні засоби (640 і 665 тис. грн. відповідно). Тому при розподілі прибутку за звітний рік слід передбачити поповнення статутного фонду в сумі, не менше 25 тис. грн. (665-640). Доцільно також поповнити резервний фонд, поступово доводячи його до 10, 15 і 25 % статутного фонду з тим, щоб коштів резервного фонду було достатньо для покриття непередбачених витрат, а статутний фонд залишався б стабільним і мав тенденцію до зростання. ТОВ «ЧУМАК» ліквідувало прострочену кредиторську заборгованість (21 тис. гри.), забезпечило високі темпи зростання рентабельності (385,7 %) і випереджуючі темпи приросту поточних ліквідних активів (40,5 %)

Підприємство  підвищило свою платоспроможність і ліквідність боргових зобов’язань,  у 2010 році, ефективність фінансово-господарської діяльності. Це сприяло зміцненню економічного стану. Проте частка власних оборотних коштів в оборотних засобах залишається ще низькою, темпи приросту власного капіталу (11,6 %) нижчі за темпи приросту залученого капіталу (27,5 %), внаслідок чого частка власних коштів у валюті балансу знизилась на 3 пункти (64,0 - 67,0), що не може не насторожувати і вимагає поглибленого аналізу. Збільшення прибутку та ефективне його використання дасть можливість змінити структуру розміщення власного капіталу - збільшить частку власних коштів в обороті і підвищить їх мобільність.

Для підвищення економічної стійкості підприємству треба вжити заходів щодо поповнення статутного фонду.

Основними джерелами поповнення статутного фонду  в кооперативних організаціях і підприємствах є:

- відрахування  від розподілюваного прибутку:

- кошти  резервного та інших спеціальних  фондів, виходячи з господарської  необхідності;

- доходи  від реалізації невикористовуваного  майна; 

- додаткові  внески засновників чи співзасиовників підприємства;

- вступні  внески нових членів споживчого  товариства і таке інше.

Сума прибутку збільшилася порівняно з планом на 30,0 тис. грн., або на 78,9 %, а порівняно з минулим роком - на 54 тис. грн., або в 4,9 раза. Рівень рентабельності підвищився проти плану на 1,43 пункта (3,43 - 2,00), в т.ч. операційного прибутку на 0,67 пункта.

Ріст  середньорічної суми оборотних засобів  на 168 тис. грн. спричинив до зниження фондовіддачі (на 22 %), сповільнення оборотності оборотних коштів і процесу оновлення оборотних засобів (на 19 днів).

Коефіцієнт забезпеченості підприємства власними коштами на кінець 2010 року знизився з 0,67 до 0,64,

Коефіцієнт  інвестування збільшився з 1,03 до 1,10

Коефіцієнт  оборотності оборотних засобів  знизився з 5,5 в 2009 році до 4,3 у 2010 році, в т.ч. товарно-матеріальних цінностей і затрат з 8,4 до 5,6 відповідно, що спричинило до значного росту запасів і затрат, і збільшення коефіцієнта завантаженості сукупного обороту (з 0,18 до 0,23).

Тому  зараз для підприємства важливим є реалізація тієї стратегічної програми, яка б забезпечила поступовий перехід підприємства у позицію, коли рівень ефективності буде таким, що відповідатиме абсолютно стійкому економічному стану підприємства.

Таким чином, можна сказати, що аналіз стану підприємства і ефективне управління ним є однією з найважливіших галузей аналітичної роботи підприємства, що є його “візитною карткою” в співпраці з іншими господарюючими суб’єктами, як вітчизняними, так і зарубіжними.

Розгляд даної теми є дуже важливим і потребує більшої уваги, так як з кожним роком ускладнюється процес виробництва, розширюється сфера діяльності підприємств, ускладнюється механізм і методика управління. Особливо це відчутно зараз – в період кризи в світовій економіці .  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. //Учебно- практическое пособие 2-е изд., испр.- М. : Издательство «Дело и Сервис», 2009.-256 с.
 2. Бандурка О.М., Коробков М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Л. Фінансова діяльність підприємства. - К.: Либідь, 2009. – 312 с.
 3. Буряк П.Ю., Римар М.В., Бець Т.М. Фінансово-економічний аналіз.//Підручник-К.:ВД „Професіонал”.2009.-528с.
 4. Василик О.Д.Державні фінанси України.// Навч.посіб.-К.:Вища шк., 2009р.
 5. Гордеева Л.П., Редина Н.И. Финансы Украины.//Учеб.посособие.-Днепропетровск: Наука и образование, 2009.
 6. Грагова Р.І. Експрес аналіз фінансового стану підприємств // Галицькі контракти. -2008, „Дебет-Кредит”№ 44.
 7. Грачова Р. Актуально про аналіз фін звітності // Книги для бізнесу, К.- 2009.-128с.
 8. Грачова Р.Аналіз фінансового стану підприємства.//Дебет-Кредит.Нова бухгалтерія.-С.212-224.
 9. Гринів Б.В.Аналіз бухгалтерської звітності підприємства. - К.:НМЦ „Укоопосвіта”, 2009,-131с.
 10. Губіна І.А.Аналіз ліквідності підприємства на основі балансу.// Світ бух обліку. -2009.-№2.-С.75-79.
 11. Дідик Л.М. Рейтингова оцінка підприємств //Фінанси України. -2009, №5.
 12. Зятковський І.В. Фінанси підприємств. - Тернопіль: Економічна думка, 2009. – 248 с.
 13. Ізмаїлова К.В. Фінансовий аналіз. Навч. посібник. К. – 2009р.
 14. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности.-М.:Финансы и ститистика, 2009.
 15. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства.Навч.посіб.-К.: КОО „Знання”,2009.-378с.
 16. Любушин Н. П.,Мецева В. Б., Дьякова В. Г. Анализ финансово- экономической деятельности предприятия: Учеб. Пособие для вузов / Под ред. проф. Любушина Н. П.- М. : ЮНИТИ- ДАНА, 2009.- 471 с.
 17. Мельничук Г.М. Анализ хозяйственной деятельности в промышлености.-К.: Вища школа, 2009.
 18. Мец О.В. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємств: Навч.посіб.:КНЕУ, 2009.-132с.
 19. Мних Є.В. Аналіз фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємств.-К.:НМКВО, 2009.-53с.
 20. Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. - Львів.: Світ, 2009.
 21. Мних Є.В. Економічний аналіз. Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2009.-412с.
 22. Павликовський А.М., Ванущенко Є.В., Комаров А.А. Ліквідність і платоспроможність підприємницьких структур //Фінанси України, -2009, № 8.
 23. Павловські О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю.Фінансовий аналіз. Навч.-метод.посіб.-К.: КНЕУ, 2009-388с.
 24. Поліщук Н.В. Методи аналізу діяльності підприємства. // Фінанси України.- 2009.-№1.-С.61-66.
 25. Руденко Л.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.: Навч.посіб.-К.:НМЦ „Укоопосвіта”,2009.-421с.
 26. Спільні правильні кроки у період кризи // Д. „Баланс-Клуб”,-2008, Баланс №102 (827),-32.
 27. Смоленюк П.С. Фінансовий аналіз. Навч.посіб.-Хмельницький: НВП „Еврика”,2009.-244с.
 28. Ткаченко Н.М.Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності:Навч.метод.посіб.-К.:ВТОВ”А.С.К.”, 2009.
 
 
 
 
 

ДОДАТКИ 

Додаток 1. Структура розміщення капіталу та ефективність його використання

Статті  балансу На початок року На кінець року На початок року На кінець року Відхиленні                                                                                                                    (+.-)
сума, тис.грн В % до

підсумку

сума, тис. гри. В % до

підсумку

в сумі, тис.грн В %
Актив

І. Основні засоби та інші позаоборотні активи

653 65.0 680 58.0 27 4.1
2. Запаси  і затрати 231 23.0 375 32.0 144 62.3
3. Грошові  кошти, розрахунки та інші активи 120 12.0 118 10.0 -2 -1,7
3. 1 . Прострочена дебіторська заборгованість 3 0,3 - - -3 -0.3
Баланс 1004 100,0 1173 100,0 169 16.8
Пасив

1. Власні та  прирівняні до.них кошти

673 67,0 751 64,0 78 11,6
2. Довгострокові  пасиви - - - - - -
3. Розрахунки  та інші короткострокові пасиви 331 33,0 422 36,0 91 27,5
3.1. Кредити  банків 50 5,0 106 9,5 56 112,0
3.2. Прострочена  заборгованість:

- банку

           
- іншим  кредиторам 21 1.3 - - -21 -1.3
Баланс 1004 100,0 1173 100.0 169 16.8
Фактична  наявність власних оборотних коштів 20 Х 71 Х 51 255,0
Норматив власних оборотних коштів* 35 Х 50 X 15 42,9
Відхилення  від нормативу (+, -) -15 X +21 X X X
Частка  власних оборотних коштів:

- в оборотних  засобах (у розділах II + ІІІ активу балансу

- 5,7 - 14,4 - +8,7 пункта
В запасах  і затратах

( у розділі  II активу балансу)

- 8,7 - 18,9 - +10,2 пункта
Сукупний  оборот**, тис. грн 1620 - 1984 . 364 22.5
в т  ч на 1 грн. активів грн. 1.61 . 1.69 . 0.08  
балансовий  прибуток, тис. грн. 14   68   54 385,7
В т.ч. на 1 гри. активів коп 1.4   5,8   4.4  
На 100 грн. сукупного обороту, грн. 0,86 - 3,43 - 2.56  

Информация о работе Аналіз стану та економічна ефективність діяльності підприємства на прикладі ТОВ «ЧУМАК»