Аудит наявності та руху товарів у торгівлі

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2013 в 00:49, курсовая работа

Описание работы

Здійснення господарської діяльності підприємства завжди пов’язано з використанням, в більшому або в меншому ступені, запасів, в залежності від виду його діяльності. Запаси є найбільш значною частиною активів виробничого підприємства. Вони займають домінуючу позицію у структурі витрат підприємств, їх облік і оцінка впливає на результати господарської діяльності підприємства та на розкриття інформації про його фінансовий стан. Проведений аналіз економічної літератури ринкового періоду дозволяє зробити висновок, що до складу запасів входять, як предмети праці, так і предмети обороту в частині і відвантажених покупцю товарів. По різному трактується і саме поняття запасів.

Содержание

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методичні основи аудиту наявності та руху товарів у торгівлі.
Економічна сутність та характеристика товарів.
Огляд нормативно-правової бази та літературних джерел аудиту наявності та руху товарів у торгівлі.
Методичні основи аудиту наявності та руху товарів у торгівлі.
РОЗДІЛ 2. Аудит наявності та руху товарів у торгівлі.
2.1. Економічна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства.
2.2. Організація і планування аудиту наявності і руху товарів у торгівлі.
2.3. Методика аудиту наявності та руху товарів у торгівлі.
РОЗДІЛ 3. Удосконалення та узагальнення аудиту наявності та руху товарів у торгівлі.
Узагальнення результатів аудиту наявності та руху товарів у торгівлі.
Удосконалення методики аудиту наявності та руху товарів у торгівлі.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Работа содержит 1 файл

аудит_курсова.doc

— 247.00 Кб (Скачать)

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87;

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99;

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 246 від 20 жовтня 1999 р;

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290;

9.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318;

10.  Інструкція про облік роздрібного товарообігу і товарних запасів, затверджена наказом Мінстату України від 28.12.96 р. №389;

11.  Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів затверджена наказом Міністерства фінансів України від 10 січня 2007 р. N 2;

12. Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

13. Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999р.;

14. Інструкцією «Про застосування планів рахунків бухгалтерського обліку...», затвердженою наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999 р.;

15. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20 жовтня 1996 р.;

16. Інструкцією «По інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків», затвердженою наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11 серпня 1994 р. (зі змінами і доповненнями, внесеними наказами № 268 від 5 грудня 1997 р., № 115 від 26 травня 2000 р.);

17. Порядком проведення дооцінки залишків матеріальних цінностей зі змінами і доповненнями, затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11 серпня 1994 р.;

18. Інструкцією «Про норми витрат пального і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті», затвердженою Департаментом автомобільного транспорту України № 179 від 3 травня 1995 р.;

19. Положенням про граничні терміни експлуатації устаткування у виробництві, галузеві технічні норми витрат сировини та матеріалів на виробництво готової продукції;

20. «Положенням про документи та документообіг у бухгалтерському обліку», затвердженим Міністерством фінансів України;

21. «Інструкцією про порядок видачі довіреностей на отримання ТМЦ та їх відпуск», затвердженим Міністерством фінансів України;

22. МСА 300 «Планування»;

23. МСА 320 «Суттєвість в аудиті»;

24. МСА 400 «Оцінка ризиків і системи внутрішнього контролю»;

25. МСА 800 «Звіт аудитора за спеціальними аудиторськими завданнями». Короткий зміст нормативно правових документів подано у таблиці 2.1.

 

 

Таблиця 2.1

Нормативно-правові  джерела аудиту наявності та руху товарів у торгівлі

Назва документа

Зміст

1

Податковий кодекс України

Встановлює правове регулювання  відносини, що виникають у сфері  справляння податків і зборів,  визначає перелік податків та зборів,  що справляються в  Україні, платників податків та зборів,  їх  права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів

2

Господарський Кодекс України

Встановлює відповідно до Конституції  правові основи господарської діяльності (господарювання), яка  базується  на різноманітності суб'єктів господарювання різних форм власності. Має на меті забезпечити зростання  ділової активності суб’єктів господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість відповідно до вимог Конституції, утвердити суспільний господарський порядок в економічній системі України, сприяти гармонізації її з іншими економічними системами.

3

Закон України «Про аудиторську  діяльність в Україні»

Визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні  і спрямований на створення системи  незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів користувачів фінансової та іншої економічної інформації.

4

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність  в Україні»

Зазначаються основні положення  бухгалтерського обліку; визначається порядок ведення первинних документів; визначається  мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності; описано порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

5

Положення (стандарт) бухгалтерського  обліку 15 «Доходи»

Основний документ, який регламентує облік доходів. Наводиться визначення понять, визнання доходу, склад доходів,  розкриття інформації про доходи у примітках до фінансової звітності

6

Положення (стандарт) бухгалтерського  обліку 16 «Витрати»

Основний документ, який регламентує облік витрат. Наводиться визначення понять, визнання витрат, склад витрат,  розкриття інформації про витрати у примітках до фінансової звітності

7

Положення (стандарт) бухгалтерського  обліку 2 «Баланс»

Цим Положенням визначається зміст  статей балансу.

8

Положення (стандарт) бухгалтерського  обліку 3 «Звіт про фінансові результати»

Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма Звіту про  фінансові результати, а також  загальні вимоги до розкриття його статей.

9

Положення (стандарт) бухгалтерського  обліку 9 «Запаси»

Документ, який регламентує облік  запасів. Наводиться визначення понять, визнання запасів активом, склад  запасів,  оцінка запасів.

10

Інструкцією «Про облік роздрібного  товарообігу і товарних запасів»

Документ, який визначає поняття товарообороту, роздрібної торгівлі у різних сферах,  товарних запасів

11

Інструкцією «Про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових засобів і документів й розрахунків»

Документ в якому визначено  порядок здійснення інвентаризації, її прийоми і методи

12

Порядок визначення розміру збитків  від крадіжок ,недостач, знищення(псування) матеріальних цінностей

встановлює механізм визначення розміру  збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, крім дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей.

13

Методичні рекомендації з бухгалтерського  обліку запасів

Встановлюють порядок визначення та оцінки запасів, документальне оформлення руху запасів, облік та контроль наявності та руху запасів, бухгалтерський облік запасів

14

Типовий порядок визначення норм запасів  товарно-матеріальних цінностей

Розроблення норм і нормативів  оборотних  коштів  по окремих  видах  (групах)  сировини, матеріалів та інших товарно-матеріальних  цінностей і витрат  по кожному елементу  оборотних коштів,  а також в    цілому    по підприємству.

15

МСА 300 «Планування»;

Розгляд відповідальність аудитора за планування аудиту

16

МСА 320 «Суттєвість в аудиті»

Розглядає відповідальність аудитора за застосування концепції суттєвості під час планування та проведення аудиту.

17

МСА 400 «Оцінка ризиків і системи  внутрішнього контролю»

визначає характер процедур внутрішнього контролю, в тому числі внутрішнього аудиту, а також називає певні обмеження стосовно доказовості отриманих результатів.

18

МСА 800 «Звіт аудитора за спеціальними аудиторськими завданнями»

Метою цього Міжнародного стандарту  аудиту (МСА) є встановлення положень і надання рекомендацій у зв'язку з аудиторськими завданнями спеціального призначення, зокрема:

1. фінансові звіти, складені відповідно до всеохопної основи бухгалтерського обліку, іншої, ніж Міжнародні чи національні стандарти бухгалтерського обліку; 
2. конкретні рахунки, елементи рахунків або статті у фінансовому звіті (в подальшому висновки щодо компонентів фінансових звітів); 
3. виконання контрактних угод; 
4. узагальнені фінансові звіти.


 

У нинішній час випущено немало методичної літератури та наукових праць щодо висвітлення економічної  суті торгівельної діяльності, аудиту запасів, вивчення особливостей бухгалтерського обліку у оптовій та роздрібній торгівлі.

Особливої уваги заслуговує ряд змістовних праць, присвячених  організації і методиці аудиту , а також особливості бухгалтерського  обліку торговельного підприємства.

Змістовно викладено  особливості перевірки запасів, та організації аудиту в навчальному  посібнику Никонович М.О., Редько Л.О. «Організація та методика аудиту»  в якому розкрито найважливіші питання  сучасного аудиту фінансової звітності, висвітлено аудит елементів фінансової звітності.

Розкриваються найважливіші сторони становлення і здійснення аудиторської діяльності в підручнику Кулаковської Л.П. «Організація та методика аудиту». Висвітлено теоретичні основи аудиторської діяльності, система підходів для здійснення аудиту, методика проведення аудиту. У підручнику враховано вимоги законодавчих та нормативних актів України, міжнародних стандартів аудиту.

У навчальному посібнику  Нападовської Л.В., Алексєєвої А.В. та ін. «Облік в торговельних організаціях та ресторанному господарстві» дана детальна характеристика організаційних основ товарних операцій в торговельних організаціях, у повному обсязі розкрито особливості обліку в роздрібній торгівлі як системи та окремих її складових, розкрито взаємозв’язок та відмінність відображення операцій з реалізації у бухгалтерському та податковому обліку, у фінансовій та у податковій звітності.

На більшості  підприємств обсяг операцій з  матеріальними цінностями буває  досить значним, тому їх перевірка є  трудомістким процесом. Під час проведення аудиту запасів підприємства аудитор насамперед повинен керуватися нормами, викладеними у П(С)БО 9 «Запаси», та нормами податкового законодавства.

 

1.3 Методичні основи аудиту наявності  та руху товарів у торгівлі.

Аудиторська перевірка  операцій з матеріальними цінностями включає дослідження стану складського господарства та збереження матеріальних цінностей, нормування витрачання, оприбуткування, правильності оцінки купованих матеріальних цінностей, використання запасів на виробництві, перевірка операцій з МШП. Основна мета перевірки - встановлення законності, достовірності та доцільності операцій з матеріалами, правильності їх відображення в обліку.

До основних джерел отримання  інформації та формування аудиторських доказів при проведенні аудиту запасів відносять:

  1. Наказ про облікову політику;
  2. Первинні документи з обліку товарів;
  3. Облікові регістри з обліку товарів;
  4. Дані про проведення інвентаризації;
  5. Документи з результатами та інформацією про проведення попередньої аудиторської перевірки;
  6. Фінансова звітність та інші документи.

До основних первинних  документів з обліку запасів, які  є джерелами отримання аудиторських доказів, слід віднести:

1. Доручення - документ, який видає підприємство лише власним працівникам на одержання товарно-матеріальних цінностей, де мають бути  перелічені всі цінності до отримання.

2. Прибутковий ордер  - документ, оформлення якого здійснюється матеріально відповідальною особою для оприбуткування всіх матеріалів, що надійшли на склад підприємства.

3. Акт про прийняття  матеріалів складають на матеріали,  що надходять без супровідних документів для оприбуткування.

4. Лімітно-забірна картка. Оформляється зі складу на виробництво, виписується на кожний вид запасів і в кінці місяця на підставі лімітно-забірних карток підраховується кількість та сума відпущених матеріалів за місяць.

5. Накладна-вимога, накладна  на відпуск матеріалів на сторону,  які складаються у разі відпуску цінностей зі складу або внутрішнього переміщення чи надходження на склад матеріалів від розбирання тимчасових споруд, від ліквідації основних засобів.

6.  Накладна-вимога на додатковий відпуск матеріалів і на заміну.

7. Відомість розкрою матеріалів.

8. Картка обліку матеріалів, у якій ведеться кількісно-сортовий облік матеріалів на складі.

9. Товарно-транспортна накладна, інший документ, що супроводить матеріали, на основі якого здійснюється їх оприбуткування.

10. Відомість обліку залишків матеріалів на складах, яка складається на основі карток складського обліку і заповнюється матеріально відповідальними особами.

11. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків.

Предметна область дослідження запасів включає:

1. Внутрішні нормативні та загальні  документи клієнта.

2. Політику клієнта щодо обліку  запасів.

3. Договори з матеріально відповідальними особами.

4. Договори з контрагентами.

5. Документацію суб'єктів внутрішнього контролю з питань контролю за раціональним використанням та збереженням товарів.

6. Первинні документи та регістри  обліку за рахунками, призначеними  для ведення бухгалтерського обліку товарів.

7. Регістри зведеного синтетичного  обліку (Головна книга), оперативну, статистичну та фінансову звітність.

8. Інші документи, що відображають  факти господарської діяльності, пов'язані з придбанням та списанням товарів.

9. Місця зберігання товарів, у тому числі ваговимірні пристрої.

10. Технологічний процес виробництва, а саме: інформаційні потоки щодо руху сировини і матеріалів від складу матеріалів до складу готової продукції, тобто проходження матеріалів від однієї стадії виробництва до іншої, їх перетворення на готову продукцію.

Вивчаючи внутрішні  нормативні та загальні документи клієнта, можна одержати інформацію: про підприємство; його діяльність; особливості технології; перелік товарів, їх потребу та наявність; кількість місць зберігання. Особлива увага приділяється вивченню наказів про призначення та просування по службі матеріально відповідальних осіб, а також наказів про проведення тих чи інших заходів внутрішнього контролю – ревізій та інвентаризацій. Це дасть змогу аудиторові визначити обсяг інформації, що підлягає дослідженню, оцінити власні можливості, а також час, необхідний для проведення перевірки.

Досліджуючи внутрішні  нормативні та загальні документи, аудитор визначає питання, на яких необхідно загострити свою увагу при подальшому вивченні інформації. Так, якщо в результаті дослідження аудитор дійшов висновку, що окремий вид сировини є дефіцитним, то виникає необхідність простежити за її рухом та встановити, чи не було випадків її недовкладення або підміни іншою зі зниженням якості виготовленої продукції. Аналіз інформації з наказів про призначення матеріально відповідальних осіб та їх характеристик за даними особової справи дає можливість сконцентрувати увагу на ступені довіри до них. Наявність наказів про проведення контрольних заходів щодо збереження запасів, про одержані результати ревізій та інвентаризацій формує думку аудитора щодо довіри до системи внутрішнього контролю.

Вивчення договорів (індивідуальних та колективних) із матеріально відповідальними особами дає можливість аудитору скласти думку про дотримання вимог чинного законодавства клієнтом у роботі з цією категорією працівників.

Усі документи, які оформляються на прибуткові і видаткові операції на складах, діляться на дві групи: ті, що відображають нормальний перебіг надходження і видачі матеріалів, і такі, які фіксують порушення в цих операціях. Особлива увага приділяється останнім. До них належать комерційні акти, акти приймання матеріальних цінностей у разі невідповідності їх документам постачальника по кількості і якості матеріалів, вимоги на відпуск матеріалів понад установлені норми і на заміну. У цих випадках необхідно звернути увагу на визначення втрат за відповідними операціями, установлення винуватця і пред'явлення до нього претензій щодо відшкодування допущених втрат і нестач.

Информация о работе Аудит наявності та руху товарів у торгівлі