Аудит наявності та руху товарів у торгівлі

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2013 в 00:49, курсовая работа

Описание работы

Здійснення господарської діяльності підприємства завжди пов’язано з використанням, в більшому або в меншому ступені, запасів, в залежності від виду його діяльності. Запаси є найбільш значною частиною активів виробничого підприємства. Вони займають домінуючу позицію у структурі витрат підприємств, їх облік і оцінка впливає на результати господарської діяльності підприємства та на розкриття інформації про його фінансовий стан. Проведений аналіз економічної літератури ринкового періоду дозволяє зробити висновок, що до складу запасів входять, як предмети праці, так і предмети обороту в частині і відвантажених покупцю товарів. По різному трактується і саме поняття запасів.

Содержание

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методичні основи аудиту наявності та руху товарів у торгівлі.
Економічна сутність та характеристика товарів.
Огляд нормативно-правової бази та літературних джерел аудиту наявності та руху товарів у торгівлі.
Методичні основи аудиту наявності та руху товарів у торгівлі.
РОЗДІЛ 2. Аудит наявності та руху товарів у торгівлі.
2.1. Економічна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства.
2.2. Організація і планування аудиту наявності і руху товарів у торгівлі.
2.3. Методика аудиту наявності та руху товарів у торгівлі.
РОЗДІЛ 3. Удосконалення та узагальнення аудиту наявності та руху товарів у торгівлі.
Узагальнення результатів аудиту наявності та руху товарів у торгівлі.
Удосконалення методики аудиту наявності та руху товарів у торгівлі.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Работа содержит 1 файл

аудит_курсова.doc

— 247.00 Кб (Скачать)

При аудиті наявності та руху товарів  перевіряється дотримання порядку документального оформлення та бухгалтерського обліку операцій по заготівлі, надходженню та відпуску товарів, відповідності діючим нормативним актам, встановлюється дотримання нормативів запасів матеріалів та інших цінностей, визначається правильність оцінки та відповідність витрачених на виробництво матеріалів встановленим нормам, контролюється обґрунтування відображення у обліку операцій з відпуску матеріалів на невиробничі цілі, для реалізації списаних на нестачі та втрати, встановлює правильність відображення матеріальних цінностей на рахунках бухгалтерського обліку та у аналітичному обліку, використовується інформація для управління матеріальними запасами, аналізується склад та обґрунтування витрат, пов`язаних із створенням та збереженням матеріальних цінностей.

Основні види робіт при  аудиті запасів підприємства передбачають:

1. Перевірка принципів та методичних положень облікової політики підприємства з обліку запасів (правильність класифікації та первинної оцінки запасів за П(С)БО 9 «Запаси»);

2. Вивчення та оцінка надійності системи обліку запасів (ознайомлення з порядком відображення, формами та методами узагальнення інформації на рахунках та у регістрах обліку, перевірка тотожності показників фінансової звітності та регістрів бухгалтерського обліку, перевірка порядку оформлення первинних документів, вивчення розподілу обов`язків працівників обліку та організацію документообігу з обліку матеріалів тощо);

3. Аудит наявності та збереження матеріальних цінностей (перевірка договорів про матеріальну відповідальність, правил видачі довіреностей, закріплення цінностей, ознайомлення з якістю та результатами інвентаризації, перевірка організації надходження, збереження та відпуску цінностей, аудит достовірності аналітичного  обліку матеріальних цінностей на складах  та у бухгалтерії тощо);

4.  Перевірка здійснених операцій та сальдо на рахунках для обліку запасів (перевірка повноти оприбуткування на рахунках та визнання фактичної собівартості, перевірка документального оформлення придбання матеріалів у фізичних осіб, підприємців, по імпорту, невідфактурованих поставок, прийнятих на відповідальне збереження, перевірка правильності оцінки запасів при списанні в залежності від обраного методу, перевірка правильності обліку матеріалів у порядку внутрішнього переміщення, на невиробничі цілі, при реалізації, списання втрат та нестач, вивчення правильності обліку специфічних видів запасів: паливо, тара, будівельні матеріали, запасні частини, МШП, товари; перевірка правильності обчислення та відображення у обліку операцій та податків, пов`язаних із придбанням та списанням цінностей тощо);

5.  Проведення аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів та встановлення невикористаних резервів тощо.

Проводити аудит матеріальних запасів доцільно в три етапи:  

1. Підготовчий етап. Для більшої наочності об`єкти аудиту слід викласти у вигляді таблиць або схем. Якщо перевірка здійснюється не вперше, то на підготовчому етапі доцільно ознайомитись з результатами попередніх перевірок, що дасть можливість оцінити дисципліну внутрішнього контролю підприємства. При складання плану та програми  аудиту є сенс скористатись деякими положеннями нормативів для зовнішнього аудиту;

2. Етап дослідження (фактична перевірка). Застосовується метод спостереження, тестування систем контролю, вивчення та оцінка системи бухгалтерського обліку, звертаючи на правильність формування оцінки запасів;

3. Завершальний етап. У звіті аудитора передбачаються такі моменти - викладення фактів порушень, критерії оцінки фактів порушень, наслідки порушень, причини порушень та рекомендації щодо усунення виявлених порушень.

В таблиці 3.1 та 3.2 викладений порядок організації та проведення аудиту товарів.

Таблиця 3.1

Порядок організації  та проведення аудиту товарів

№ з/п

Показники

Аудит товарів 

1

Мета проведення аудиту

Встановлення достовірності первинних  даних бухгалтерського обліку щодо фактичної наявності та руху товарів, перевірка повноти та правильності відображення первинних даних з обліку товарів у зведених документах та облікових регістрах, перевірка правильності ведення обліку запасів відповідно до законодавчих та нормативних актів, облікової політики, перевірка достовірності відображення залишку запасів у звітності

2.

Нормативна база аудиту

 

П(С)БО 9 «Запаси»,

наказ про облікову політику,

первинні документи з обліку (картки, розпорядження про створення  комісії з оцінки та списання запасів),

записи на рахунку 28,  різні види товарів, витрати, регістри обліку, Головна книга, фінансова звітність (форми №№ 1, 2 та 5), правильність відображення у звітності.

3

Зміст об`єкту перевірки

Оборотні активи, що належать підприємству та використовуються ним у господарській діяльності

4

Вивчення стану внутрішнього контролю, особливості

Придбання, виготовлення, рух товарів, відображення у обліку, записи про товари достовірно відображені щодо рахунку, суми, періоду, оцінка проведена достовірно, визначені товари, що морально застаріли, зіпсовані, підтвердження фізичної наявності товарів, фізичні втрати не допускаються, якщо здійснені, то про них своєчасно звітують

закріплення об`єктів за підрозділами та матеріально-відвідальними особами, різні види запасів - виробничі, МШП, товари,

підтвердження вартісної оцінки щодо запасів

5

Аудиторські процедури. Особливості  проведення

Вибіркова перевірка,

розрахунок,

співставлення,

інвентаризації,

економічний аналіз,

аналіз використання запасів,

можливо залучення фахівців з функціонування запасів: товарознавців, техніків, інженерів


 

Таблиця 3.2

Таблиця проведення аудиту товарів

Об`єкти

Мета аудиту

Джерела інформації для проведення аудиту

Методичні прийоми аудиту

Особливості проведення

аудиту

Аудиторський висновок

Товари

Встановлення: ефективності використання та збереження, правильність ведення  бухгалтерського та податкового  обліку, правильність списання у витрати

П(С)БО 9, записи у первинних документа, облікова політика, форми № 1, 2 та 5 фінансової звітності, декларація з податку про прибуток 

Перевірка,

розрахунок,

співставлення,

інвентаризації,

економічний аналіз використання запасів

Підтвердження визнання запасів активами, правильності ведення первинного та бухгалтерського обліку, закріплення  об`єктів за підрозділами та матеріально-відвідальними особами

МСА 800 «Аудиторський висновок про виконання завдань аудиту спеціального призначення»


 

 

РОЗДІЛ 2. Аудит наявності та руху товарів у торгівлі.

2.1. Економічна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства.

Об'єктом дослідження курсової роботи є приватне акціонерне товариство  «Фуршет», яке створено на добровільних засадах рішенням трудового колективу. Підприємство керується у своїй діяльності законодавством України, є юридичною особою, виконує статутні обов'язки, має гербову печатку, штампи встановленого взірця, інші печатки, товарний знак. ПАТ «Фуршет» має поточні рахунки в установах банку, веде бухгалтерський облік, складає зведений самостійний баланс, бухгалтерську, податкову та статистичну звітність. Основні економічні показники, необхідні для оцінки діяльності підприємства подано в таблиці 1.

Таблиця 1.1

Основні економічні показники  діяльності ПАТ «Фуршет»

Показники

2011 р.

2012 р.

2013 р.

Зміни в абсолютних величинах 

2013 р. від

Темпи зростання (зниження)

2013 р. у % до 

2011 р.

2012 р.

2011 р.

2012 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

Капітал (станом на кінець періоду)

Загальний капітал, тис. грн.

173312

152409

170342

-2970

17933

98,29

111,77

Власний капітал,

тис. грн.

-34441

-16735

-12727

21714

4008

98,27

36,95

- у тому числі: власний оборотний  капітал

2000

2000

2000

0

0

100

100

нерозподілений прибуток або непокриті  збитки,

 тис. грн.

-36441

-18735

-14797

21644

3938

40,61

 

Позиковий капітал, тис. грн.

207763

169144

185139

-22624

15995

89,11

 

- у тому числі: поточна кредиторська  заборгованість

62568

23990

128366

65798

104376

205,16

 

Ресурси

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

6093

5937

5409

-684

-528

88,77

 

Середньорічна вартість оборотних  активів, тис. грн.

131196

124313

125546

-5650

1233

95,69

 

- у тому числі:

 запасів

86326

8724

5362

-80964

-3362

6,21

 

Середньооблікова чисельність  працівників, осіб

197

264

256

59

-8

129,95

 

Фонд оплати праці, тис. грн.

3867800

4447700,64

4830193,32

962393,32

382492,68

124,88

 

Економічні показники

Дохід від продажу продукції (товарів, робіт, послуг),

тис. грн.

31050

25299

6025

-25025

-19274

19,4

 

Собівартість проданої продукції (товарів, робіт, послуг),

 тис. грн.

27934

22694

1244

-26690

-21450

4,45

 

Валовий прибуток (збиток), тис. грн.

2514

979

203

-2311

-2311

8,07

 

Чистий фінансовий результат:

прибуток (збиток),

тис. грн.

-9324

-4253

-178895

169571

174642

1918,65

 

Фінансовий результат від операційної  діяльності:

прибуток (збиток),

тис. грн.

6404

14277

8270

1866

-6007

129,14

 

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток (збиток),

тис. грн.

-9712

-3040

-18647

8935

15607

191,99

 

Середньомісячна заробітна плата, грн. і коп.

1636,13

1403,95

1572,33

-63,8

168.38

96,1

 

 

 

2.2. Організація і планування аудиту наявності і руху товарів у торгівлі.

Дослідженню основних елементів  етапу планування аудиту приділяли  увагу багато вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів. Так А. Кузьмінський, М. Кужельний, Е. Петрик, В. Савченко звертають  увагу на те, що планування аудиту тісно пов’язане з визначенням цілей, завдань, відповідальності і обов’язків аудитора. На думку І.І. Сахарцевої в процесі планування важливе значення має визначення мети та завдань аудиторської перевірки. До цієї ж думки приєднуються В. Пантелеєв та М. Корінько, які зазначають, що здійснення внутрішнього аудиту починається з формулювання мети його проведення. Г. Давидов наголошує, що особливості етапу планування аудиту обумовлені саме метою, яка заздалегідь визначена законом. У зв’язку з цим «аудитори не мають будь-якої свободи: вони повинні визначити, сформулювати свою думку і викласти її у висновку». Таким чином при плануванні аудиту передусім необхідно визначитися з метою його проведення. Формулювання мети – одна з найважливіших складових планування. Тому далі визначимося з метою такої трудомісткої ділянки аудиторської перевірки торговельного підприємства, як аудит товарних операцій

Оскільки товарні операції – це факти господарського життя  організацій, пов'язані з надходженням і вибуттям товарів, а товари, згідно з П(С)БО 9 – це частина запасів, в вигляді матеріальних цінностей, які придбані (отримані) і утримуються підприємством з метою подальшого продажу, розглянемо думки науковців стосовно мети аудиторської перевірки запасів.

Савченко В.Я. основною метою перевірки вбачає встановлення законності, достовірності та доцільності операцій з матеріалами, правильності їх відображення в обліку. На думку А.Є. Суглобова та Б.Т. Жарилгасової мета аудиторської перевірки обліку виробничих запасів полягає в підтвердженні достовірності даних з наявності і руху товарно-матеріальних цінностей, у встановленні правильності оформлення операцій по виробничих запасах у відповідності з чинними нормативними актами. Найбільше доцільне визначення мети аудиту товарно-матеріальних цінностей, на мою думку, запропоноване І.І. Сахарцевою: «метою аудиту товарно-матеріальних цінностей є отримання достатніх доказів впевненості в ефективності їх використання, достовірності відображення та розкриття інформації відповідно до діючих принципів та тверджень (якісних аспектів) подання фінансової звітності, підтвердження стратегії підвищення конкурентоздатності та оновлення готової продукції для подальшої безперервної діяльності підприємства». Ф.Ф. Бутинець визначає мету аудиту операцій із запасами як встановлення: достовірності первинних даних щодо наявності та руху виробничих запасів, напівфабрикатів, МШП, готової продукції, товарів; повноти та своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та облікових регістрах; правильності ведення обліку запасів відповідно до прийнятої облікової політики; достовірності відображення залишку запасів у звітності господарюючого суб’єкта.

Макарова Л.Г., Широкова Л.П., Жарінов В.В. зазначають, що в  плані аудиту товарних операцій необхідно  виділяти наступні завдання аудиту: надходження, вибуття, наявності товарів, інших і розрахункових операцій, а також роботи, пов’язані з вивченням та оцінкою системи внутрішнього контролю операцій з товарами.

Колектив авторів визначають завдання аудиту товарів більш розгорнуто:

1. Наявність товарів та тари на складах та їх зберігання;

2. Правильність та своєчасність документального відображення операцій з надходження, заготовці та переміщенню товарів та тари;

3. Забезпечення внутрішнього контролю товарів та тари при транспортуванні;

4. Дотримання підприємством встановлених норм списання;

5. Систематичній переоцінці та уцінці проведення індексації товарів і відображення їх в обліку;

6. Правильності відображення в обліку надходження, переміщення та списання товарів та тари;

7. Дотримання вимог відносно проведення інвентаризації товарів та тари;

8. Ефективність контролю за реалізацією та іншим вибуттям товарів та тари.

Основні положення та рекомендації щодо планування аудиторської перевірки регулюються Міжнародним  стандартом аудиту 300 «Планування», згідно з яким «планування» означає розробку загальної стратегії й детального підходу до очікуваного характеру, часу та обсягу аудиту.

На етапі планування здійснюється збір і оцінка відомостей про клієнта, збір інформації про  систему внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку, попередня оцінка ризиків суттєвих викривлень звітності. Містить оцінку аудиторського ризику та його компонентів, оцінку суттєвості, проведення попередніх аналітичних процедур, огляд попередніх звітів, зіставлення звітів між собою і окремих показників. За результатами вибирається підхід до перевірки: системно-орієнтовний (із перевіркою системи внутрішнього контролю, якщо в результаті тестування було виявлений низький рівень контролю) або підтверджуючий ( безпосередньо перевірка звітності). На основі отриманих результатів розробляється загальний план і програма аудиту.

Обсяг вибірки для  перевірки сальдо по рахунках обліку запасів і операцій з ними визначається на основі оцінки аудиторських ризиків. Якщо залишки по рахунках суттєва величина, і у аудитора немає можливості бути присутнім під час проведення інвентаризації , необхідний розрахунок аудиторської вибірки. Аудиторська вибірка показує яку кількість документів необхідно перевірити з генеральної сукупності, враховуючи суттєвість операцій в них.

Информация о работе Аудит наявності та руху товарів у торгівлі