Про виробничу практику у Київській обласній дирекції « Райффайзен Банк Аваль»

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Февраля 2013 в 23:04, отчет по практике

Описание работы

Основними завданнями виробничої практики є:
1) розкрити сутність та основні аспекти фінансової діяльності комерційного банку;
2) розкрити поняття кредитного ризику та структури кредитного портфеля;
3) розглянути нормативно-правове забезпечення у організації фінансової діяльності АТ « Райффайзен Банк Аваль»;
4) дати загальну фінансово-економічну характеристику діяльності АТ « Райффайзен Банк Аваль»;
5) провести аналіз організаційної структури АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
6) на підставі проведеного аналізу фінансової діяльності та дослідження грошово-кредитного ринку запропонувати шляхи вдосконалення діяльності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Содержание

ВСТУП……………………………………………………………………………..3
Загальна організаційно – економічна характеристика АТ «Райффайзен Банк Аваль»………………………………………………………………...5
Нормативно – правове забезпечення організації фінансової діяльності АТ « Райффайзен Банк Аваль»…………………………………………..13
Інформаційне та технічне забезпечення фінансової роботи АТ «Райффайзен Банк Аваль»………………………………………………..18
Аналіз відділу грошового обігу та касових операцій АТ « Райффайзен Банк Аваль»……………………………………………………………….23
Аналіз відділу кредитування АТ « Райффайзен Банк Аваль»…………28
Аналіз валютного відділу АТ « Райффайзен Банк Аваль»…………….31
Аналіз відділу охорони праці АТ « Райффайзен Банк Аваль»………...33
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………...36
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………...39

Работа содержит 1 файл

Звіт з практики.docx

— 845.06 Кб (Скачать)

 

Вінницький фінансово-економічний університет

 

 

Кафедра фінансів

 

 

 

ЗВІТ

 

ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ

 

у Київській обласній дирекції « Райффайзен Банк Аваль»

Студенки 3-го курсу

гр. 31- ЕФ-09                                                                              Ю.Р. Кравчук

 

Керівник практики від кафедри

Ст. викл.                                                                                             Т.В. Євась

Керівник практики від підприємства                                      І.Б. Подвезько

 

 

 

 

 

Вінниця – 2012

 

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

  1. Загальна організаційно – економічна характеристика АТ «Райффайзен Банк Аваль»………………………………………………………………...5
  2. Нормативно – правове забезпечення організації фінансової діяльності АТ « Райффайзен Банк Аваль»…………………………………………..13
  3. Інформаційне та технічне забезпечення фінансової роботи АТ «Райффайзен Банк Аваль»………………………………………………..18
  4. Аналіз відділу грошового обігу та касових операцій АТ « Райффайзен Банк Аваль»……………………………………………………………….23
  5. Аналіз відділу кредитування АТ « Райффайзен Банк Аваль»…………28
  6. Аналіз валютного відділу АТ « Райффайзен Банк Аваль»…………….31
  7. Аналіз відділу охорони праці АТ « Райффайзен Банк Аваль»………...33

ВИСНОВКИ  ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………...36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………...39

ДОДАТКИ………………………………………………………………………..41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Практика  в наш час відіграє важливе  значення як для самого студента так  і для підприємства, організації  в якій буде працювати майбутній  спеціаліст, тому важливо отримувати нові знання і навички даної професії.

В умовах формування ринкового середовища, спаду промислового та сільськогосподарського виробництва велика увага в організаційній та структурній перебудові економіки  приділяється комерційним банкам та банківській системі в цілому.

Провідна  роль у вирішенні значних проблем  належить саме кредитним відносинам та банкам, що пояснюється не лише збільшенням їхньої ролі в розвитку економіки, але й наявною можливістю швидко і ефективно реагувати на нові механізми господарювання, тому актуальність даної теми є очевидною.

В той  же час однією з проблем банківської  системи в цілому, є досить високий  ризик кредитних операцій. По-перше, теоретична недосконалість питання  захисту інтересів кредитора  від кредитних ризиків, по-друге, незадовільний фінансовий стан більшості  суб’єктів підприємництва, по-третє, невисока кадрова підготовка працівників  банківської системи тощо.

Аналізуючи  ситуацію, яка склалася в банківській  сфері, можна зробити висновок, що банки зазнають фінансового краху  в зв’язку з надзвичайно ризикованою  кредитною політикою.

З огляду на існуючи проблеми та ситуацію на грошово-кредитному ринку, питання  щодо шляхів вдосконалення банківської діяльності є досить цікавим.

Тому  з причини складності та багатогранності  даної теми, що розглядається, чимало питань потребує поглибленого системного вивчення.

   Об’єктом дослідження виступає Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль».

Предметом дослідження виступає діяльність ПАТ  «Райффайзен Банк Аваль».

Основними завданнями виробничої практики є:

1) розкрити  сутність та основні аспекти  фінансової діяльності комерційного банку;

2) розкрити  поняття кредитного ризику та  структури кредитного портфеля;

3) розглянути  нормативно-правове забезпечення  у організації фінансової діяльності АТ « Райффайзен Банк Аваль»;

4) дати  загальну фінансово-економічну характеристику  діяльності АТ « Райффайзен Банк Аваль»;

5) провести  аналіз організаційної структури АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

6) на  підставі проведеного аналізу  фінансової діяльності та дослідження грошово-кредитного ринку запропонувати шляхи вдосконалення діяльності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Методичну та теоретичну основу роботи складають  праці українських та зарубіжних науковців (А.М. Мороз, М.І. Савлук, С.Н. Кабушкін, А.О. Мілай, І.М. Парасій-Вергуненко та інші), законодавчі та нормативні акти Верховної Ради України, Президента України, Національного банку України, внутрішньобанківські інструкції та положення. Інформаційну основу складають звітні та поточні матеріали комерційного банку, дані періодичного друку, підручники, посібники, інші джерела інформації.

Результати  даного звіту з практики можуть бути враховані банківською установою при розробці своєї політики, а також висвітлений матеріал буде цікавим широкому загалу фахівців у сфері економіки та фінансів.

 

 

 

 

  1. Загальна організаційно – економічна характеристика АТ «Райффайзен Банк Аваль»

 

«Райффайзен Банк Аваль» засновано 3 березня 1992 року у вигляді відкритого акціонерного товариства і зареєстровано рішенням Правління Національного банку  України за №94 від 27 березня 1992 року.

Юридична  та фактична адреса банку: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Райффайзен  Інтернешнл Банк Холдинг АГ (Raiffeisen International Bank-Holding AG) завершив операцію з придбання банку "Аваль", другого за величиною банку в Україні, 20 жовтня 2005 року.

Організаційно-правова  форма банку - відкрите акціонерне товариство.

Материнським  банком Райффайзен банку Аваль є  АТ Райффайзен Центральбанк Естеррайх  Акцієнгезельшафт.

У жовтні 2005 року Райффайзен Інтернаціональ Банк - Холдинг АГ, що входить до складу провідної австрійської банківської  групи, придбав контрольний пакет  акцій банку «Аваль» (93,5%).

Загальні  збори акціонерів від 11 серпня 2006 року затвердили результати підписки на акції банку 22-ї емісії загальним обсягом біля 600 млн. грн., яка 22 грудня цього ж року була зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Всього банком було випущено майже 2 1 млрд. акцій номінальною вартістю 0,1 0 грн. Фізичним особам належало 0,36 % акцій, юридичним особам - 99,54%.

Банк  є юридичною особою приватного права  за законодавством України.

Організаційно-правова  форма Банку – публічне акціонерне товариство.

Банк  набуває статусу юридичної особи  з моменту його державної реєстрації.

Юридичний статус Банку визначається законодавством України та цим Статутом.

Банк  діє на підставі Закону України "Про  банки і банківську діяльність", Закону України "Про акціонерні товариства", інших норм чинного законодавства  України, а також цього Статуту. Всі питання, неврегульовані цим  Статутом, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України.

Банк  має у своїй власності відокремлене майно, може від свого імені набувати (здійснювати) майнові і особисті немайнові права та створювати (виконувати) обов’язки, має право від власного імені укладати будь-які правочини, як на території України, так і  за її межами, якщо законами України  не заборонено їх укладення чи виконання, бути позивачем, відповідачем і третьою  особою в різних судових інстанціях.

Банк  має право самостійно володіти, користуватися  та розпоряджатися майном, що перебуває  в його власності, використовувати  своє майно для здійснення не забороненої  законодавством діяльності, зокрема, відчужувати  безкоштовно чи за кошти у володіння, користування чи власність іншим  юридичним і фізичним особам (у  т.ч. дарувати), здійснювати щодо нього  будь-які дії, не заборонені законодавством України.

Банк  має самостійний консолідований баланс, діє на підставі повного  госпрозрахунку і самофінансування, відкриває кореспондентські рахунки  у Національному банку України  та інших банках, має основну круглу печатку зі своїм повним офіційним  найменуванням, а також додаткові  круглі печатки зі своїм повним офіційним  найменуванням з зазначенням  їх порядкового номеру, та інші печатки. Банк має фірмовий бланк зі своєю  назвою та інші атрибути.

На основній та додаткових круглих печатках Банку  зазначається ідентифікаційний код, присвоєний Банку Державним комітетом статистики України. На печатках Банку може міститися  логотип Банку.

По своїх зобов'язаннях  Банк відповідає всім належним йому майном, на яке відповідно до законодавства  України може бути звернене стягнення. Банк не несе відповідальності по зобов'язаннях акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Банку і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Банку, у межах вартості акцій, що їм належать.

Банк не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Банку. Національний банк України не відповідає за зобов'язаннями Банку, а Банк не відповідає за зобов'язаннями Національного банку України, якщо інше не передбачено законом або  договором.

Відповідно до чинного  законодавства України, з метою  поліпшення обслуговування клієнтів і  розширення їх кола, Банк відкриває  як на території України, так і  за її межами власні відокремлені структурні підрозділи, у т.ч. філії (дирекції), представництва, відділення та обмінні  пункти.

Відокремлені структурні підрозділи Банку діють на підставі положень про них та здійснюють банківські та інші операції у порядку, встановленому  законодавством України.

Банк є універсальним  банком, самостійно визначає напрями  своєї діяльності і спеціалізацію  за видами операцій.

Інформація про діяльність Банку розкривається в порядку, визначеному внутрішніми документами  Банку та законодавством України. Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, розміщується на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет (www.aval.ua).

Предметом діяльності Банку є виконання  банківських та інших операцій згідно з законодавством України.

Банк  має право здійснювати інші операції та договори (угоди) згідно із законодавством України, в тому числі приймання  під заставу та здійснення відчуження ювелірних та побутових виробів  з дорогоцінних металів та дорогоцінного  каміння за умови одержання відповідної  ліцензії Міністерства фінансів України.

Крім  зазначених вище операцій, Банк відповідно до чинного законодавства України  може здійснювати професійну діяльність з торгівлі цінними паперами, а також може надавати послуги з електронної обробки даних по операціях на фондовому ринку та здійснювати інші види діяльності.

Банк  не здійснює діяльність у сфері матеріального  виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам’ятних, ювілейних і інвестиційних  монет) та страхування, крім виконання  функцій страхового посередника.

Один  з основних елементів моделі корпоративного управління АТ «Райффайзен Банк Аваль»  – ефективна комунікація, а також співробітництво між акціонерами банку і менеджментом, засноване на принципах незалежності й організаційної прозорості та загальною організаційною структурою зображеною в рис 1.1

 
 

                 Центральний апаратКомітет тарифної та

             продуктової політики

 


                        Філії-обласні управління, Головне управління по м. Києву та Київській

     області, Кримське республіканське  управління – 25 установ


 

Філії-відділення – 240 установ      

                


       Територіально відокремлені безбалансові відділення – 5667 установ

 

                  

                 Рис. 2.1 Загальна організаційна структура АТ «Райффайзен Банк Аваль»

В побудові системи управління важливу  роль відіграє не тільки об'єднання  функцій, але й розподіл повноважень, тобто прав на прийняття управлінських  рішень. При визначенні повноважень  часто приходиться коректувати  початкові варіанти об'єднання функцій. Тут можуть виникнути проблеми ієрархії системи управління, децентралізації, гнучкості. Фірма має елементи функціональної форми структури організації. Функціональний компонент тут звернений на проблеми раціонального управління постачальниками товарів, а також управління запасами.

Информация о работе Про виробничу практику у Київській обласній дирекції « Райффайзен Банк Аваль»