Теоретичні основи аналізу фінансового стану та фінансової стійкості підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2013 в 18:00, курсовая работа

Описание работы

Метою даної роботи є вивчення теоретичних основ і економічної сутності аналізу фінансового стану підприємства, а також дослідження сучасних методів проведення даного аналізу на підприємстві, комплексний аналіз і рейтингове оцінювання фінансового стану підприємства.

Содержание

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи аналізу фінансового стану та фінансової стійкості підприємства
Необхідність та суть фінансового стану підприємницьких структур
1.2.Методи проведення аналізу фінансового стану підприємства
1.3. Аналіз фінансової стійкості підприємства
Розділ ІІ. Оцінка фінансової стійкості підприємства Акціонерної компанії “Київенерго”.
2.1. Загальна характеристика підприємства Акціонерної компанії “Київенерго”.
2.2. Аналіз фінансової стійкості підприємства Акціонерної компанії “Київенерго”
2.3. Оцінка ринкової стійкості підприємства Акціонерної компанії “Київенерго”.
Розділ ІІІ. Шляхи підвищення фінансової стійкості підприємства АК “Київенерго”
3.1. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства АК “Київенерго”
Список використаної літератури
Додатки

Работа содержит 1 файл

Kiev_Energo1.doc

— 998.50 Кб (Скачать)

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи аналізу фінансового стану та фінансової стійкості підприємства

  1. Необхідність та суть фінансового стану підприємницьких структур

1.2.Методи  проведення аналізу фінансового  стану підприємства

1.3. Аналіз  фінансової стійкості підприємства

Розділ ІІ. Оцінка фінансової стійкості підприємства Акціонерної компанії “Київенерго”.

2.1. Загальна  характеристика підприємства Акціонерної  компанії “Київенерго”.

2.2. Аналіз  фінансової стійкості підприємства  Акціонерної компанії “Київенерго”

2.3. Оцінка  ринкової стійкості підприємства  Акціонерної компанії “Київенерго”.

Розділ ІІІ. Шляхи підвищення фінансової стійкості  підприємства АК “Київенерго”

3.1. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства    АК “Київенерго”

Список використаної літератури

Додатки

 

 

 

 

 

 

Вступ

За умов переходу економіки  України до ринкових відносин суттєвого  розширення прав підприємств у галузь фінансово - економічної діяльності значно зростає роль своєчасного  та якісного аналізу фінансового  стану підприємств, оцінки їхньої лiквiдностi, платоспроможностi i фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення i зміцнення фінансової стабільності.

Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового стану підприємств  за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, якi можна виявити тiльки на пiдставi своєчасного й об’єктивного аналiзу фiнансового стану пiдприємств.

Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах відіграє аналіз фінансового стану підприємств, який відповідає за відбір, оцінку та інтерпретацію фінансових, економічних та інших даних, що впливають на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень. І хоча сам термін "фінанси" за останні 10-15 років пройшов через певні зміни та суттєво ускладнився, фінансові аналітики у країнах з розвинутою ринковою економікою традиційно займаються розрахунком коефіцієнтів, статистичним аналізом, складанням трендів для прогнозування.

Методи аналізу фінансового  стану підприємства постійно вдосконалюються  по мірі настання змін в економічному середовищі нашої держави. Нові ідеї та принципи в цій сфері в першу  чергу доходять до користувачів періодичних  економічних видань, які також використовувались під час підготовки данної роботи.

Ефективне виробництво  та реалізація якісної продукції  позитивно впливають на фінансовий стан підприємства.  Збої у виробничому  процесі, погіршення якості продукції, ускладнення з її реалізацією ведуть до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, внаслідок чого погіршується його платоспроможність.  Очевидним також є і зворотній зв'язок, який полягає у тому, що відсутність коштів може призвести до перебоїв у забезпеченості матеріальними ресурсами, а отже, і у виробничому процесі.

Економічний аналіз фінансового  стану підприємства використовує весь комплекс доступної інформації, носить оперативний характер і цілком підпорядкований  волі керівництва підприємством. Тільки такий аналіз дає можливість реально оцінити стан справ на підприємстві, досліджувати структуру собівартості не тільки усієї випущеної і реалізованої продукції, але й собівартості окремих її видів, склад комерційних і управлінських витрат, дозволяє з особливою точністю вивчити характер відповідальності посадових осіб за дотриманням розділів бізнес-плану.

Метою даної роботи є  вивчення теоретичних основ і  економічної сутності аналізу фінансового  стану підприємства, а також дослідження  сучасних методів проведення даного аналізу на підприємстві, комплексний аналіз і рейтингове оцінювання фінансового стану підприємства.

 

Розділ І.  Теоретичні основи аналізу  фінансового стану та фінансової стійкості підприємства

1.1 Необхідність та  суть фінансового стану підприємницьких  структур

Аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможність, ліквідність та фінансової стійкості необхідно, тому, що дохідність будь – якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежить від його платоспроможності. Ураховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок.

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо – господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово – господарської діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансовий стан підприємства. І навпаки, у результаті недовиконання плану по виробництву і реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, зменшення виручки і суми прибутку і як наслідок – погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

Існує і зворотний  зв’язок, оскільки брак коштів може призвести  до перебоїв у забезпеченні матеріальними  ресурсами, а отже й у виробничому  процесі.

Головна мета аналізу - своєчасно виявляти і попереджувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви  покращення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

При цьому необхідно вирішувати наступні питання.

 1. На основі вивчення причин взаємозв’язку між різними показниками виробничої, фінансової і комерційної діяльності дати  оцінку виконання плану по надходженню фінансових ресурсів  і їх використанню з позиції покращення фінансового стану підприємства.
 2. Прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, виходячи із реальних умов господарської діяльності і наявності власних і залучених ресурсів, розробка моделей фінансового стану при різних варіантах використання ресурсів.
 3. Розробка конкретних міроприємств, направлених на більш ефективне використання фінансових ресурсів і укріплення фінансового стану підприємства.

Аналізом фінансового стану  займаються не лише керівники і відповідні служби підприємства, а і його засновники, інвестори з метою вивчення ефективності використання ресурсів, банки для оцінки умов кредитування і визначення ступеню ризику, постачальники для своєчасного отримання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходжень коштів до бюджету, тощо. У відповідності з цим аналіз поділяється на внутрішній і зовнішній.

Внутрішній аналіз проводиться  службами підприємства і його результати використовуються для планування, контролю і прогнозування фінансового  стану підприємства. Його мета - встановити планомірне надходження грошових коштів і розмістити власні і залучені кошти таким чином, щоб забезпечити нормальне функціонування підприємства, отримання максимального прибутку і виключення банкрутства.

Зовнішній аналіз здійснюється інвесторами, постачальниками матеріальних ресурсів, контролюючими органами на основі публікує мої звітності. Його мета - встановити можливість вигідно вкласти кошти, щоб забезпечити максимум прибутку і виключити ризик втрати.

Все, що має вартість, належить підприємству і відображається у активі балансу  називається його активами. Актив балансу містить дані про розміщення капіталу, що є в розпорядженні підприємства, тобто про вкладання його у конкретне майно і матеріальні цінності,  про витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції і про залишки вільної грошової готівки. Кожному виду розміщеного капіталу відповідає окрема стаття балансу (рис.1.1).

Довгостроковий капітал

Основні засоби

Кошти, що використовуються за межами підприємствами

Довгострокові фінансові вкладення

Нематеріальні активи

Поточні активи

Дебіторська заборгованість

Короткострокові фінансові вкладення

Запаси

Грошова готівка


 

 

Рисунок 1.1. Схема структури активів  балансу

 

Джерелами інформації для  проведення аналізу є :

- баланс підприємства  за попередній рік та за  звітний період, (форма №11)

- звіт про фінансові  результати та їх використання  за звітний період та попередній  рік (форма №2)

- звіт з праці 

- звіт про витрати  на виробництво продукції, робіт,  послуг

- розрахунок нормативу  власних оборотних коштів

- розшифрування дебіторської та кредиторської заборгованості

- звіт про наявність  та рух основних фондів, амортизацію  (знос)

- зведена таблиця основних  показників

- звіт про рух коштів  в іноземній валюті

- матеріали маркетингових  досліджень

- висновки аудиторських  перевірок

- інша інформація.

При аналізі розглядаються питання формування і використання окремих видів фінансових ресурсів, їх розміщення у різні види матеріальних цінностей (активи), оцінки платоспроможності і фінансової стійкості підприємства, швидкості обіговості коштів. Фінансовий аналіз називають ще аналізом балансу.

В процесі аналізу  стає зрозумілим:

  • платоспроможність як самого підприємства, так і його дебіторів;
  • забезпеченість власними обіговими коштами у відповідності з потребою в них;
  • збереження коштів, причини зміни їх сум на протязі аналізуємого періоду;
  • виконання плану прибутку і прибутковість фінансово-господарської діяльності підприємства;
  • стан запасів товарно-матеріальних цінностей і джерел їх утворення;
  • розміщення власних, залучених і спеціальних джерел коштів у вигляді активів;
  • забезпечення повернення кредитів і їх ефективне використання;
  • розрахункові відносини з дебіторами і кредиторами;
  • забезпеченість обігових коштів;
  • утворення і використання різних фондів;
  • збереження власних обігових коштів.

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.

Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної оцінки фінансового  стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану.

1.2.Методи проведення аналізу фінансового стану підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів і прогнозів фінансового  оздоровлення підприємств.

Кредитори та інвестори  аналізують фінансовий стан підприємств, щоб мінімізувати свої ризики за позиками та внесками, а також для необхідного диференціювання відсоткових ставок.

Аналіз фінансового  стану – це частина загального аналізу господарської діяльності підприємства, який складається з  двох взаємопов’язаних розділів : фінансового  та управлінського аналізу.

Розподіл аналізу на фінансовий та управлінський зумовлений розподілом системи бухгалтерського обліку, яка склалася на практиці, на фінансовий та управлінський облік. Обидва види аналізу взаємопов’язані, мають спільну інформаційну базу (рис.1.2).

 

Аналіз господарської діяльності підприємства

 
 

Фінансовий аналіз

   

Управлінський аналіз 

Зовнішній фінансовий аналіз за даними публічної фінансової                  (бухгалтерської) звітності

 

Внутрішньогосподарський аналіз за даними бухгалтерського обліку та звітності

 

Внутрішньогосподарський аналіз за даними управлінського обліку


 

Рис.1.2. Місце фінансового аналізу у загальній системі аналізу господарської діяльності підприємства

Особливостями зовнішнього  фінансового аналізу є :

 • орієнтація аналізу на публічну, зовнішню звітність підприємства;
 • множинність об’єктів – користувачів;
 • різноманітність цілей і інтересів суб’єктів аналізу;
 • максимальна відкритість результатів аналізу для користувачів.

Информация о работе Теоретичні основи аналізу фінансового стану та фінансової стійкості підприємства