Управление активами

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Октября 2011 в 23:42, дипломная работа

Описание работы

Активи - це економічні ресурси підприємства у формі сукупних майнових цінностей, які використовуються у господарській діяльності з метою одержання прибутку.
За П(С)БО 2 : "Активи являють собою ресурси, контрольовані підприємством, використання яких призводять до збільшення економічних вигод у майбутньому."
До них відносяться всі наявні матеріальні цінності, нематеріальні активи та кошти, що належать підприємству на певну, а також їх розміщення та використання.
У балансі згідно П(С)БО 2 "Баланс" активи підприємства розміщені у трьох розділах:
I розділ - необоротні активи;
II розділ – оборотні активи;
III розділ – витрати майбутніх періодів.
Необоротні активи – сукупність майнових цінностей підприємства , що багаторазово беруть участь у процесі його господарської діяльності й, переносять на продукцію використану вартість частинами.

Содержание

ВСТУП………………………………………………………………………………….8

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА..............................................................................................................11

1.1. Економічна сутність та види активів підприємства…………………………...11

1.2. Законодавчо-нормативне регламентування формування активів підприємства…………………………………………………………………………………………..19

1.3. Джерела фінансування активів підприємства……………………………...…..26

1.4. Методика аналізу активів підприємства……………………………………......30

1.5. Методика управління активами підприємства……………………………...….38

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ АКТИВІВ ВАТ "САВРАНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД"…….....43

2.1. Загальна характеристика ВАТ "Савранський маслозавод"…………………….43

2.2. Аналіз динаміки і структури активів ВАТ "Савранський маслозавод" та їх складових…………………………………………………………………………………50

2.3. Аналіз коефіцієнтів, які характеризують активи………………………………58

РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ВАТ "САВРАНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД"…………………………………………………………………………65

3.1. Шляхи оптимізації використання активів ВАТ "Савранський маслозавод"………………………………………………………………………………………..65

3.2. Оцінка ймовірності здійснення рекомендацій в умовах невизначеності…..…69

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………75

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………..80

ДОДАТКИ……………………………………………………………………………...…85

Работа содержит 1 файл

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ.doc

— 831.50 Кб (Скачать)

   ЗМІСТ 
 

   ВСТУП………………………………………………………………………………….8

   РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА..............................................................................................................11

   1.1. Економічна  сутність та види активів підприємства…………………………...11

   1.2. Законодавчо-нормативне  регламентування формування активів підприємства…………………………………………………………………………………………..19

   1.3. Джерела  фінансування активів підприємства……………………………...…..26

   1.4. Методика  аналізу активів підприємства……………………………………......30

   1.5. Методика  управління активами підприємства……………………………...….38

   РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ АКТИВІВ ВАТ "САВРАНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД"…….....43

  2.1. Загальна характеристика ВАТ "Савранський маслозавод"…………………….43

  2.2. Аналіз динаміки і структури активів ВАТ "Савранський маслозавод" та їх складових…………………………………………………………………………………50

  2.3. Аналіз  коефіцієнтів, які характеризують  активи………………………………58

  РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ВАТ "САВРАНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД"…………………………………………………………………………65

  3.1. Шляхи оптимізації використання активів ВАТ "Савранський маслозавод"………………………………………………………………………………………..65

  3.2. Оцінка ймовірності здійснення рекомендацій в умовах невизначеності…..…69

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………75

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………..80

ДОДАТКИ……………………………………………………………………………...…85 
 
 
 

   ВСТУП 
 

      В умовах існування різних форм власності  в Україні особливо актуальним стає вивчення питань формування, функціонування активів. Можливості становлення підприємницької діяльності і її подальшого розвитку можуть бути реалізовані тільки в тому випадку, якщо власник розумно управляє капіталом, вкладеним в підприємство. Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство повинне мати в своєму розпорядженні певне майно, що належить йому на правах власності. Майно у всіх його видах, яке належить підприємству, називається його активами.

    Активи - це економічні ресурси підприємства у формі сукупних майнових цінностей, які використовуються у господарській діяльності з метою одержання прибутку.

    Часто, на практиці капітал підприємства розглядається як щось похідне, як показник, що грає другорядну роль, при цьому на перше місце, як правило, виноситься безпосередньо сам процес діяльності підприємства. У зв'язку з цим принижується роль активів, хоча саме вони і є об'єктивною основою виникнення і подальшої діяльності підприємства. Оскільки дохід, прибуток, приносить саме використання капіталу, а не діяльність підприємства. Все це зумовлює особливу значущість процесу грамотного управління активами підприємства на різних етапах його існування.

    В сучасних умовах структура активів є тим чинником, який робить безпосередній вплив на фінансовий стан підприємства – його платоспроможність і ліквідність, величину доходу, рентабельність діяльності.

      Метою роботи є аналіз активів та пошук шляхів ефективного управління ними.

      Для досягнення поставленої мети необхідно  розв’язати наступні задачі:

 1. Вивчення економічної сутністі та видів активів підприємства.
 2. Розглянути законодавчо-нормативне регламентування формування активів підприємства.

  3. Вивчення джерел фінансування активів підприємства.

  4. Розглянути методику аналізу активів підприємства і управління ними.

        5. Проаналізувати динаміку і структуру активів ВАТ "Савранський маслозавод" та їх складових.

        6. Проаналізувати коефіцієнти, які характерузують активи.

        7. Вивчити шляхи оптимізації використання  активів підприємства.

      Об'єкт  дослідження - ВАТ "Савранський маслозавод".

      Предметом дослідження є процес управління активами.

     Основні методи, які використані в дипломній роботі наступні:

 1. Аналіз коефіцієнтів — обчислення різноманітних відносних показників, які грунтуються на існуючих співвідношеннях між окремими статтями, і показниками звітності і мають відповідний економічний зміст;
 2. Вертикальний аналіз — визначення питомої ваги окремої статі фінансової звітності і їх співвідношення;
 3. Горизонтальний аналіз — визначення за допомогою порівняльних величин показників за декілька років (за три роки), розміру і напряму їх змін, а також тенденцій розвитку. Порівнюються як абсолютні, так і відносні показники.

     Джерелами інформації для написання дипломної роботи послужили такі документи:

 • Форма №1 “Баланс підприємства” за 2005, 2006, 2007 роки;
 • Форма №2 “Звіт про фінансові результати ” за 2005, 2006, 2007 роки;
 • Форма №3 “Звіт про рух грошових коштів” за 2005, 2006, 2007 роки.

     При написанні роботи був використаний широкий круг учбової літератури по таких дисциплінах, як фінансовий менеджмент, економічний аналіз. Основні  методологічні аспекти, які послужили базою для управління, висловлені в книзі під редакцією Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. "Фінансовий менеджмент", Бланк И.А. "Стратегия и тактика управления финансами". Дані джерела містять безліч аналітичних досліджень, в даному випадку цілком доцільно їх застосування. Має місце аналіз інформаційного матеріалу в періодичних виданнях журналу “Економічний аналіз”.

     Методологічною  базою для написання дипломної роботи послужили такі методи дослідження: аналіз, синтез, індукція, дідукція, економічні методи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ 1

Теоретичні засади формування активів підприємства

  1. Економічна  сутність та види активів підприємства
 

      Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство повинне мати в своєму розпорядженні певне  майно, що належить йому на правах власності. Майно у всіх його видах, яке належить підприємству, називається його активами.

      Слово активи походить від латинського асtivus”, що означає діяльний, дієвий. В прикладному значенні під активами слід розуміти ресурси (майно), які контролюються компанією і здатні принести їй економічні вигоди в майбутньому.

     На  думку Бланка : "Активи - це економічні ресурси підприємства у формі сукупних майнових цінностей, які використовуються у господарській діяльності з метою одержання прибутку" [19, стр. 8].

      За  П(С)БО 2 : "Активи являють собою ресурси, контрольовані підприємством, використання яких призводять до збільшення економічних вигод у майбутньому."

        До них відносяться всі наявні  матеріальні цінності, нематеріальні  активи та кошти, що належать  підприємству на певну, а також  їх розміщення та використання.

    Активи  балансу містять відомості про  розміщення капіталу, що є в розпорядженні підприємства, тобто про вкладення в конкретне майно і матеріальні цінності, про витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції про залишки вільної готівки. Кожному виду розміщеного капіталу відповідає окрема стаття балансу.

    Активи підрозділяються за багатьма класифікаційними ознаками (рис. 1.1).

    Нефінансові активи являють собою групу матеріальних і нематеріальних активів.

      До матеріальних активів відносять :

 • основні кошти;
 • незавершені капітальні вкладення;
 • устаткування до монтажу;
 • виробничі запаси сировини й матеріалів;
 • незавершене виробництво;
 • готова продукція;
 • інші.

    

    

    Рис. 1.1 Класифікація активів підприємства за основними ознаками 

    До  нематеріальних активів відносять :

 • гудвіл;
 • програмне забезпечення;
 • товарні знаки;
 • патенти;
 • ноу-хау;
 • права користування;
 • ліцензії;
 • інші матеріальні активи.

    Фінансові активи – група активів підприємства ,що перебувають у формі наявних коштів і різних фінансових інструментів :

 • грошові активи в національній та іноземній валюті;
 • дебіторська заборгованість;
 • короткострокові й довгострокові фінансові вкладення.

    У балансі згідно П(С)БО 2 "Баланс" активи підприємства розміщені у трьох розділах:

    I розділ - необоротні активи;

    II розділ – оборотні активи;

    III розділ – витрати майбутніх періодів.

    Необоротні активи – сукупність майнових цінностей підприємства , що багаторазово беруть участь у процесі його господарської діяльності й, переносять на продукцію використану вартість частинами.

    До  необоротних активів належать: нематеріальні активи; незавершене будівництво; основні засоби; довгострокові фінансові інвестиції; довгострокова дебіторська заборгованість; відстрочені податкові активи; інші необоротні активи.

    Основною  складовою необоротних активів  є основні засоби. Матеріально-технічною основою виробничого процесу на будь-якому підприємстві є основні виробничі фонди. Початкове формування основних фондів, їх функціонування і розширене відтворення здійснюються з використанням фінансових ресурсів, за допомогою яких утворюються і використовуються грошові фонди цільового призначення, спрямовані на придбання, експлуатацію і відновлення засобів праці.

    Основні засоби являють собою кошти, інвестовані  в основні фонди виробничого і невиробничого призначення.

    Основні виробничі фондице частина майна, використовуваного як засоби праці при виробництві продукції ( робіт, послуг ) або для управління підприємством протягом певного періоду, що перевищує 12 місяців або звичайний операційний цикл, і спроможна приносити прибуток у майбутньому.

    Основні невиробничі фонди – необхідні для задоволення різних потреб працівників підприємства, вони не беруть безпосередньої участі в процесі виробництва (відомчий житловий фонд, будинки дитячих садів, спортивних споруд, клубів тощо ).

    Залежно від ролі, що відіграють основні  засоби в процесі виробництва, в  їх складі прийнято виділяти активу і пасивну частини. До активної частини належать основні виробничні фонди, що безпосередньо беруть участь у процесі виробництва і випуску продукції (машини, верстати, механізми, обладнання, транспортні засоби тощо).Пасивна частина включає основні фонди, що не беруть безпосередньо участі у процесі виробництва ( будинки, споруди, передавальні пристрої ).

    Питома  вага активної частини основних виробничих фондів характеризує прогресивність структури основних виробничих фондів у найбільш загальному вигляді. Він відображає частку їхньої активної частини ( машин, механізмів, устаткування тощо ) у відсотках до загальної вартості фондів підприємства.

    Вікова  структура основних фондів характеризується питомою вагою ( у відсотках) різних вікових груп основних фондів (обладнання ) в їхній загальній вартості.

    У момент придбання основних фондів і прийняття їх на баланс підприємства величина основних засобів кількісно збігається з вартістю основних фондів. Надалі , у міру участі основних фондів у виробничому процесі їх вартість розпадається на дві складові: одна її частина, що дорівнює зносу, переноситься на готову продукцію, друга – відображає залишкову вартість діючих основних фондів.

Информация о работе Управление активами